0111-KDIB3-2.4012.169.2018.3.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza w .....”–

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Organu w dniu 13 marca 2018 r. uzupełnionym pismem z 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.), pismem z 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 6 kwietnia 2018 r.) oraz pismem z 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 10 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza ....”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza ....”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 27 marca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.169.2018.1.MD, pismem z 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 6 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 4 kwietnia 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.169.2018.2.MD oraz pismem z 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 10 maja 2018 r.).

We wniosku, uzupełnionym pismem z 3 kwietnia 2018 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 10 grudnia 2002 r.

Powiat zamierza w latach 2018-2020 realizować „Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza ....”, przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach programu przewidziany jest zakup i montaż 546 instalacji fotowoltaicznych, 1365 instalacji solarnych oraz 89 pomp ciepła powietrznych w obrębie budownictwa jednorodzinnego rozproszonego wraz z pracami niezbędnymi do funkcjonowania ww. urządzeń. Energia elektryczna lub cieplna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych przeznaczona będzie wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Realizacja Projektu planowana jest na lata 2017-2018, pod warunkiem uzyskania przez Powiat dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Środki na realizację zdania pochodzić będą z X. Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) – 60 % kosztów, środków własnych osób fizycznych biorących udział w projekcie – 40 %. Środki MRPO to dotacja z Funduszy Unii Europejskiej. Realizacja zadania przebiegać będzie na podstawie umowy łączącej Powiat i Marszałka Województwa dysponującego środkami MRPO oraz umowy zawartej pomiędzy Powiatem, a Właścicielem nieruchomości w obrębie której realizowane będzie zadanie. Wydatkowanie środków nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wymaganego ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca robót za wykonane prace wystawi faktury w których widniał będzie Powiat.

Powiat po otrzymaniu faktury od Wykonawcy wystawi faktury na mieszkańców objętych projektem w wysokości ok. 40 % poniesionych kosztów. Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji służących do pozyskania energii cieplnej oraz elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w liczbie: kolektory słoneczne – 1365 sztuk, ogniwa fotowoltaiczne – 546 sztuk oraz powietrzne pompy ciepła – 89 sztuk.

Wytwarzana energia będzie przeznaczona na użytek własny mieszkańców. Inwestycja będzie realizowana na działkach osób fizycznych – mieszkańców Powiatu. Dofinansowanie może być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację wymienionych zadań.

Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu, pozostają własnością Powiatu, przez cały czas realizacji projektu i przez czas trwałości projektu. Warunki przekazania zostaną uregulowane w umowie uczestnictwa w projekcie. Po 5-letnim okresie trwałości projektu mieszkańcy budynków, na których zainstalowane zostaną kolektory słoneczne ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła przejmą prawo własności instalacji, bez konieczności dokonywania przez nich dodatkowych płatności na rzecz Powiatu.

Przejęcie własności przez mieszkańca, do wykonanej na jego nieruchomości instalacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania środka trwałego.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie ochrony środowiska.

Do zadań powiatu w oparciu o art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) należy finansowanie ochrony środowiska m.in. w zakresie ochrony powietrza, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 wymienionej ustawy.

Zadanie realizowane jest w oparciu o Program Ochrony Środowiska, przyjęty Uchwałą nr XXX/2017 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2017 r. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego nie mogą być przeznaczone na ogólną działalność Powiatu. Dotacja udzielona przez Marszałka Województwa w ramach RPO dotyczy określonego działania a nie usługi dostawy dla konkretnego mieszkańca, dlatego nie może być elementem bezpośrednio wpływającym na cenę. Przyznana dotacja finansuje koszty kwalifikowane projektu a nie konkretne budynki, na których montowane będą instalacje solarne, fotowoltaiczne i instalowane pompy ciepła. Przyznanie dotacji w ocenie Powiatu ma charakter podmiotowy, a nie przedmiotowy. Produkt dofinansowania nie stanowi dopłaty do usługi więc wykluczona zostaje cenotwórcza rola dopłat.

Mieszkańcy biorący udział w „Programie zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza ....” zobowiązani będą do wniesienia wkładu własnego z tytułu montażu instalacji służących do pozyskania energii cieplnej oraz elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Dokonanie przez mieszkańca wpłaty jest warunkiem niezbędnym i koniecznym do uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie. Wpłaty przeznaczone będą jedynie na pokrycie kosztów nabycia urządzeń i usług objętych umową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania związanego zakupem i montażem 546 instalacji fotowoltaicznych, 1365 instalacji solarnych oraz 89 pomp ciepła powietrznych w obrębie budownictwa jednorodzinnego na terenie Powiatu?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z 9 maja 2018 r.): Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Powiatowi będzie przysługiwało prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania związanego z zakupem i montażem 546 instalacji fotowoltaicznych, 1365 instalacji solarnych oraz 89 pomp ciepła powietrznych w obrębie budownictwa jednorodzinnego na terenie Powiatu.

Czynności będące przedmiotem wniosku, za które Powiat będzie otrzymywał wpłaty od mieszkańców stanowiące wkład w realizację wyżej wymienionego zadania (około 40%), podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią zapłatę z tytułu czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykonywanych przez Powiat, będący w tym zakresie podatnikiem podatku VAT.

W ocenie Powiatu należy uznać fakt, że ponoszenie wydatków na realizację przedmiotowego zadania jest bezpośrednio związane ze świadczeniem na rzecz mieszkańców opisanych usług (które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT). Gdyby Powiat nie planował świadczyć na rzecz Mieszkańców przedmiotowych czynności, nie ponosiłby wydatków przeznaczonych na ten cel.

Powiat nie powinien być traktowany odrębnie od innych podmiotów gospodarczych, dokonujących sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystających w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług niezbędnych do wykonywania czynności opodatkowanych. Powiat, jako czynny podatnik VAT, zobowiązany będzie uiścić podatek należny z tytułu świadczonych usług powinien mieć jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Powiatu w związku z realizacją zadania związanego z zakupem i montażem 546 instalacji fotowoltaicznych, 1365 instalacji solarnych oraz 89 pomp ciepła powietrznych, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. czynności w pełnej wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego – na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. obniżenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do odliczenia lub niedających takiego prawa. Decyzja taka musi być podjęta od razu.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do obniżenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przywołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. ochrony środowiska i przyrody (art. 4 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza w latach 2018-2020 realizować „Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza ...”. W ramach programu przewidziany jest zakup i montaż 546 instalacji fotowoltaicznych, 1365 instalacji solarnych oraz 89 pomp ciepła powietrznych w obrębie budownictwa jednorodzinnego rozproszonego wraz z pracami niezbędnymi do funkcjonowania ww. urządzeń.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia w całości podatku VAT w związku z realizacją zadania związanego zakupem i montażem 546 instalacji fotowoltaicznych, 1365 instalacji solarnych oraz 89 pomp ciepła powietrznych w obrębie budownictwa jednorodzinnego na terenie Powiatu.

Jak wskazano na wstępie, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (są nimi m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju).

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy o VAT).

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Jednocześnie należy wskazać, że czynność może być odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie. W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie będą występowały skonkretyzowane świadczenia które będą wykonane między dwoma stronami umowy cywilnoprawnej, tj. między Powiatem (który zobowiązał się do wykonania instalacji służących do pozyskania energii cieplnej oraz elektrycznej ze źródeł odnawialnych i przekazania ich do użytkowania właścicielowi), a właścicielami nieruchomości, którzy zobowiązani są do dokonania wpłaty z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji służących do pozyskania energii cieplnej oraz elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Nie można bowiem uznać, że wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości deklarujących uczestnictwo w realizowanej inwestycji pozostają „w oderwaniu” od czynności, które zostaną wykonane przez Powiat – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności. Zatem należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami, a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika inwestycji, która ma zostać wykonana przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Wnioskodawca zawierając umowy na montaż przedmiotowych instalacji, będzie wchodzić w rolę świadczącego usługę. Tym samym, wpłaty dokonywane przez mieszkańców (uczestników projektu) na poczet wykonania przez Wnioskodawcę przedmiotowej inwestycji będą stanowić wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, będą stanowić zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie okresu trwałości projektu.

W związku z powyższym, dokonywane przez właścicieli wpłaty z tytułu uczestnictwa w realizowanej inwestycji dotyczyć będą świadczenia usług montażu instalacji służących do pozyskania energii cieplnej oraz elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co wskazuje, że świadczenia, co do których Powiat zobowiązał się w ramach podpisanych z właścicielami umów, stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla odpłatnych usług świadczonych na rzecz właścicieli związanych usług z montażem instalacji służących do pozyskania energii cieplnej oraz elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w związku z czym usługi te stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, będą spełnione, ponieważ Powiat jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, a efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania związanego zakupem i montażem 546 instalacji fotowoltaicznych, 1365 instalacji solarnych oraz 89 pomp ciepła powietrznych w obrębie budownictwa jednorodzinnego na terenie Powiatu.

Należy jednak zaznaczyć, że kwestia odwrotnego obciążenia nie była przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż nie sformułowano w tym zakresie pytania, ani własnego stanowiska.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w przypadku gdy przedmiotem nabycia będą usługi podlegające opodatkowaniu na zasadzie odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy), to podstawą do dokonania odliczenia nie będzie faktura wystawiona przez usługodawcę, lecz odliczenia należy dokonać na zasadach wynikających z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy

Jednocześnie należy zaznaczyć, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek zawartych w art. 88 ustawy.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.