Powiat | Interpretacje podatkowe

Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy do pobieranych przez Powiat odpłatności za opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Fragment:
Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli nie można ustalić miejsca ostatniego zameldowania dziecka na pobyt stały, właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku powrotu dziecka do rodziny i ponownego umieszczenia go w pieczy zastępczej, wydatki ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed ponownym umieszczeniem go w pieczy zastępczej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, o którym mowa w ust. 1-4, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Samorząd województwa, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny, zawiera z powiatem, o którym mowa w ust. 1-4, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
2017
11
sie

Istota:
Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Powiat będzie miał możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie jak i po realizacji inwestycji ?
Fragment:
Właścicielem działek nr ... oraz .... jest Gmina z którą Powiat podpisał umowę użyczenia nieruchomości oraz posiada oświadczenie właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, natomiast działki nr .... oraz .. są zapisane jako własność Skarbu Państwa a z mocy prawa stanowią własność Powiatu lecz nie została do nich wydana decyzja komunalizacyjna. Towary i usługi nabyte przez Powiat w związku z realizacją inwestycji będą wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powiat nie planuje przekazania prawa własności elementów wybudowanej infrastruktury. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji pod nazwą „ ............ ” Powiat będzie miał możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie jak i po realizacji inwestycji ? Zdaniem Powiatu, pomimo że jest czynnym podatnikiem VAT, nie ma możliwości odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu dotyczącego „ ............ ” ponieważ Powiat realizując projekt będzie realizował zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. oraz nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.
2017
11
sie

Istota:
Brak opodatkowania opłat wnoszonych przez Powiat za badania i wydanie orzeczeń i opinii przez placówkę oświaty
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 814) Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Na podstawie porozumienia Powiat wyraża zgodę na badania dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących Powiatu X. Powiat X. zobowiązuje się pokryć koszty związane z badaniem i wydawaniem opinii i orzeczeń. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej (...)
2017
9
sie

Istota:
Czy Powiatowy Urząd Pracy, jako jednostka budżetowa wchodząca w skład administracji zespolonej, podlega centralizacji w zakresie rozliczeń podatku VAT w ramach jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Powiat?
Fragment:
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. Powiat, którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „ powiatem prowadzącym ”, otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych dalej „ powiatami dotującymi ” (art. 9a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Stosownie do art. 9a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego. Natomiast ust. 4 wyżej powołanego artykułu stanowi, że w przypadku nie zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość roszczenia przysługującego powiatowi (...)
2017
5
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku realizacją zadania pn. „Odnowienie szlaków turystycznych”.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o samorządzie powiatowym – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Z opisu sprawy wynika, że Powiat planuje realizację zadania pn. „ Odnowienie szlaków turystycznych ”. Powiat jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Powiat. Odnowienie szlaku turystycznego będzie ogólnodostępne, publiczne, nieodpłatnie udostępnione użytkownikom. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wszystkie operacje związane z realizacją przedmiotowego projektu, są zadaniami publicznymi i należą do zadań własnych Powiatu. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
28
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją operacji pn. „Scalanie gruntów wsi (...)”.
Fragment:
Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do całej działalności powiatu, jest wyłącznie powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną. Powiat, jako podatnik podatku od towarów i usług, podlega obowiązkowi rejestracyjnemu dla potrzeb podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Opisana we wniosku operacja jest zadaniem realizowanym w związku z działalnością statutową Powiatu i należy do zadań publicznych wskazanych w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca l988 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700, z późn. zm.). Wszystkie faktury związane z realizacją operacji są wystawiane na Powiat. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Powiat ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją operacji.
2017
22
lip

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na realizację projektu.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Jak stanowi art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Natomiast, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Z opisu sprawy wynika, że Powiat działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Wnioskodawca na mocy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa stanowi jednostkę samorządu terytorialnego.
2017
22
lip

Istota:
Czy Powiat może zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ppkt b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)?
Fragment:
Powiat przekazał ww. nieruchomości protokołem zdawczo - odbiorczym dla Powiatu (Powiat powstał z dniem ...). Od ... właścicielem przedmiotowej nieruchomości stał się Powiat w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w X. W wyniku dalszych podziałów geodezyjnych powstały działki nr: 671/8 o powierzchni 0,2550 ha, na której posadowione są pozostałości po korcie tenisowym; 671/10 o powierzchni 0,0541 ha, na której znajduje się budynek po byłej chlewni. Zostało wygaszone użytkowanie dla SPZOZ i nieruchomości te zostały przekazane na mienie Powiatu. Powiat do dnia dzisiejszego nie poniósł wydatków na ich ulepszenie. Rada Powiatu Uchwałą z dnia ... wyraziła zgodę na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w X. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Umową użyczenia z ..., zawartą pomiędzy Powiatem a spółką, Powiat oddał w bezpłatne używanie spółce na okres 5 lat, nieruchomości zabudowane, położone w X. przy ul. ..: 671/3 o powierzchni 0,0457 ha (garaże po RKTS); 671/4 o powierzchni 0,0262 ha (droga wewnętrzna); udział wysokości 3898/10000 w działce 671/6 o powierzchni 0,0839 ha (budynek szpitala dziecięcego); 671/11 o powierzchni 1,2363 ha (budynek główny szpitala, kotłownia, magazyn TR, piwnica, budynek administracyjny, budynek apteki przyszpitalnej, bunkier (piwnica), warsztaty, portiernia, prosektorium).
2017
20
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (...)”.
Fragment:
Zespół Opieki Zdrowotnej jest jednostką organizacyjną Powiatu, realizującą zadania statutowe wynikające z ustawy o działalności leczniczej. Obiekty zajmowane przez Szpital Powiatowy są własnością Powiatu, które zostały przekazane Szpitalowi nieodpłatnie na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia. W związku z ww. inwestycją Powiat nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. Efekty projektu nie będą generować dla Powiatu obrotu (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem VAT – towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Powiat. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach realizacji ww. zadania przewiduje pokrycie podatku od towarów i usług i jest on uznawany za koszt kwalifikowalny. Mając na uwadze powyższe Powiat stoi na stanowisku, że naliczony podatek od towarów i usług nie może zostać przez Powiat odliczony i będzie stanowił koszt kwalifikowalny inwestycji. Powiat jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat jako (...)
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia od opodatkowania wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatności rodziców biologicznych.
Fragment:
Analiza przytoczonych powyżej przepisów wskazuje, że Powiat działając w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizuje zadania w zakresie organizacji pieczy zastępczej – poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie utworzone w celu wykonywania tych zadań. Powiat realizując odgórnie nakazane przez przepisy prawa obowiązki (będące zadaniami własnymi powiatu) w celu zapewnienia dzieciom tego potrzebującym właściwej opieki organizuje ich pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. W związku z realizacją tych ustawowo nałożonych zadań Powiat pobiera od rodziców miesięczną opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej bądź w placówce opiekuńczo -wychowawczej. Zatem zapewnienie pobytu dziecka w pieczy zastępczej odbywa się w ramach władztwa publicznego i Powiat wykonując te zadania działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Powiat bez wątpienia nie może być uznany za podatnika, gdyż realizuje on w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że realizowane przez Powiat ustawowo określone zadania w zakresie organizacji pieczy zastępczej w celu zapewnienia dzieciom właściwej opieki przez umieszczenie ich w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest formą sprawowania władztwa publicznego.
2017
7
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Powiat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.