Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego zadania.

Fragment:

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 19-21 ustawy o drogach publicznych, Powiat wykonuje ustawowe zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.: transportu zbiorowego i dróg publicznych. Zgodnie z art. 21 ustawy o drogach publicznych wymienione zadanie publiczne Powiat może wykonywać przy pomocy jednostki organizacyjnej, w przedmiotowej sprawie Zarządu Dróg Powiatowych, który jest samorządową jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu, nieposiadającą osobowości prawnej oraz od dnia 1 stycznia 2017 r. podlegającą wspólnym z Powiatem rozliczeniom podatku od towarów i usług. Powiat zamierza realizować inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Po zakończeniu przebudowy droga zostanie nieodpłatnie przekazana w zarząd ww. jednostce budżetowej. Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawiane będą na Powiat. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych ani do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W ramach wykonywania zadań własnych Powiat zamierza przebudować drogę powiatową. Droga będzie służyć społeczeństwu. W wyniku realizacji zadania osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa stanu technicznego drogi i płynności ruchu, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miejscowości.

2018
23
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Ponadto realizowana inwestycja należy do zadań własnych Powiatu, zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Oznacza to, że w odniesieniu do tych czynności Powiat będzie występować jako organ władzy publicznej i na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy nie będzie uznawany za podatnika. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, a Powiat nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W konsekwencji nie będzie mieć również prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z art. 87 ustawy o VAT. W związku z poniesionymi wydatkami, Powiat nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

2018
23
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Przekazana będzie do bibliotek szkolnych i publicznych, dystrybuowana będzie w formie nagród w konkursach oraz wśród mieszkańców i turystów odwiedzających Powiat m.in podczas licznych wydarzeń społeczno-kulturalnych. Nabyte w ramach projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Powiat do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z realizacją projektu pn.: „ Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej poprzez wydanie publikacji pn.: .... ” Wnioskodawcy tj. Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu pn.: „ Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej poprzez wydanie publikacji pn.: ... ” nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ani w całości ani w części z faktur zakupu dotyczących ww. projektu. Projekt ma na celu wspieranie i promowanie aktywności lokalnej oraz promocję Powiatu. W ramach tego projektu realizowane są zadania z zakresu kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, co stanowi zadanie własne Powiatu wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868). Wnioskodawca ma zamiar wykorzystać nabyte towary i usługi do realizacji celów, które stanowią działalność publicznoprawną, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
17
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Powiat (dalej: „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT . Powiat utworzony został w roku 1999 w ramach reformy administracyjnej. Samorząd Powiatu działa na podstawie: ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 955, z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu w sprawie statutu powiatu. Od dnia 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja rozliczeń w podatku od towarów i usług, w wyniku której jednostki organizacyjne Powiatu, w tym Zespół Szkół Technicznych (dalej również: „ ZST ”), zostały pozbawione odrębności w zakresie rozliczeń w podatku VAT. Powiat jako czynny podatnik podatku VAT, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi ewidencję sprzedaży i odprowadza podatek należny do Urzędu Skarbowego. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (dalej również : „ Projekt ”) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego – część III i został wybrany do dofinansowania.

2018
12
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa (...)”.

Fragment:

Wnioskodawcą, realizatorem projektu i właścicielem jego rezultatów jest Powiat X. Powiat X jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Projekt nie generuje żadnych przychodów, projekt nie generuje dochodu. Inwestycje użyteczności publicznej nie należą do inwestycji komercyjnych. Wniosek dotyczy tylko podatku VAT. Powiat X oświadcza, że powstała infrastruktura nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych, a zadanie było realizowane zgodnie z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 814). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat X z tytułu poniesionych wydatków na przedmiotowe zadanie: „ Przebudowa (..) ”, ma możliwość odzyskania podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, zadanie inwestycyjne dotyczące realizacji projektu „ Przebudowa (...) ”, jest zadaniem publicznym, realizowanym przez Powiat X, określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Powiat X nie jest podatnikiem podatku VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany. W związku z powyższym Powiatowi X nie przysługuje prawo do obniżenia, jak również odzyskania podatku należnego o podatek naliczony, więc uważa się, że podatek VAT naliczony w fakturach, a dotyczący wymienionego zadania winien być uznany jako koszt.

2018
7
gru

Istota:

1. nieuznanie Powiatu za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych za pośrednictwem DPS-ów;
2. nieuznanie Powiatu za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych za pośrednictwem Stowarzyszenia oraz Fundacji.

Fragment:

Środki są przekazywane po otrzymaniu dotacji celowej przez Powiat od Wojewody. Należności z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Fundację i Stowarzyszenie w żaden sposób nie są rozliczane z Powiatem, są w całości dochodem tych podmiotów. Podmioty te posiadają odrębną od Powiatu osobowość prawną. Odnosząc się do powyższego, w sytuacji wykonywania przez Powiat za pośrednictwem Fundacji oraz Stowarzyszenia – podmiotów posiadających odrębną od Powiatu osobowość prawną – czynności z zakresu pomocy społecznej, to nie na Powiecie ciąży obowiązek rozliczenia VAT, lecz na podmiotach, którym zostało przez Powiat powierzone zadanie prowadzenia domów pomocy społecznej (Stowarzyszenie oraz Fundacja). Tym samym, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, w zakresie realizowanych przez wskazane podmioty czynności, Powiat nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W konsekwencji należy stwierdzić, że w zakresie wykonywanych przez Powiat za pośrednictwem Fundacji oraz Stowarzyszenia czynności, – Wnioskodawca nie działa jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, w części dotyczącej nieuznania Powiatu za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych za pośrednictwem Stowarzyszenia oraz Fundacji czynności – należało uznać za prawidłowe.

2018
3
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku wydawania w stołówce internatu posiłków wychowankom internatu, będącym uczniami danej jednostki organizacyjnej Powiatu (LO); wychowankom internatu, będącym uczniami innych jednostek organizacyjnych Powiatu; uczniom danej jednostki organizacyjnej Powiatu, nie będącym mieszkańcami internatu; uczniom innych jednostek organizacyjnych Powiatu, nie będącym mieszkańcami internatu; kadrze pedagogicznej danej jednostki organizacyjnej Powiatu oraz kadrze pedagogicznej innych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz w zakresie zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Fragment:

W internacie zakwaterowani są w pierwszej kolejności uczniowie szkoły, a w przypadku posiadania wolnych miejsc również zamiejscowi uczniowie innych szkół, będących jednostkami Powiatu, dla których jest on organem prowadzącym. Stołówka i internat są integralną częścią szkoły. Stołówka szkolna prowadzona jest przez personel szkoły. Zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej objęte są usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki. Mając na uwadze opis sprawy stwierdzić należy, że I Liceum Ogólnokształcące, które prowadzi internat jest placówką oświatową, w której funkcjonuje stołówka szkolna. Zatem, usługa stołówkowa jest prowadzona przez jednostkę objętą systemem oświaty. W konsekwencji powyższego, sprzedaż realizowana przez Powiat za pośrednictwem stołówki na rzecz wychowanków internatu, będących uczniami danej jednostki organizacyjnej Powiatu (LO); wychowanków internatu, będących uczniami innych jednostek organizacyjnych Powiatu; uczniów danej jednostki organizacyjnej Powiatu, nie będących mieszkańcami internatu; uczniów innych jednostek organizacyjnych Powiatu, nie będących mieszkańcami internatu; kadrze pedagogicznej danej jednostki organizacyjnej Powiatu oraz kadrze pedagogicznej innych jednostek organizacyjnych Powiatu, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowana na kasie rejestrującej o którym mowa w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 46 załącznika do rozporządzenia.

2018
1
gru

Istota:

Prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 995), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Do zadań publicznych, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy). Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Powiat jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Planowana inwestycja będzie współfinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, operacja typu: „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”. Powiat realizuje przedmiotowe zadanie, mieszczące się w katalogu zadań własnych powiatu na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Wnioskodawca nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów, ani usług związanych z realizowaną inwestycją, w szczególności nie będzie pobierał opłat za korzystanie z drogi, ani nie będzie osiągał z tego tytułu innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
1
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki za zakup banerów, zaproszeń i plakatów zakupionych w związku z realizacją Dożynek Powiatu

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 21 ww. ustawy – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji powiatu. Z opisu sprawy wynika, że Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W 2018 r. Powiat zrealizował projekt pod nazwą „ Dożynki Powiatu 2018 ”. Projekt miał na celu kultywowanie narodowej tradycji, integrację środowisk wiejskich oraz promocję powiatu. Na uroczystości swoje wieńce dożynkowe prezentowały delegacje z terenu całego powiatu. Celem przedsięwzięcia było budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną, zachowanie i promocja dziedzictwa kulinarnego, kulturowego i tradycji na obszarach wiejskich oraz zachęcenie i zmobilizowanie do wspólnego działania i współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W związku z realizowanym przedsięwzięciem zakupiono banery, zaproszenia i plakaty informujące o terminie i programie imprezy /Faktura nr .... z 2018 r. kwota netto xxxx zł kwota VAT = xxxx zł/. Zakupione na potrzeby Dożynek banery, plakaty i zaproszenia nie były wykorzystane przez Powiat do czynności opodatkowanych. Powiat organizując Dożynki działał tylko i wyłącznie jako organ władzy publicznej realizując zadania, do których został powołany na mocy ustawy o samorządzie powiatowym.

2018
28
lis

Istota:

Prawo i zakres odliczenia przez Powiat podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących termomodernizacji budynków.

Fragment:

Powiat (dalej: Powiat) jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, dalej: u.s.p.), wypełnia zawarte w ustawie zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Większość tych zadań jest wykonywana w ramach systemu publicznoprawnego. Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Centralizacja rozliczeń z tytułu podatku VAT została dokonana z dniem 1 stycznia 2017 r. Powiat realizuje zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W ramach tego zadania Powiat podpisał umowę o dofinansowanie Projektu: „ ... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat realizuje projekt w ramach zadań własnych (art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 w łączności z pkt 19 u.s.p). Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi i bram, modernizację systemu wentylacji, modernizację instalacji c.o., modernizację c.w.u., modernizację oświetlenia.

2018
25
lis

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Czy w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Powiat ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego, ponieważ przedmiotowe zadanie należy do zadań własnych Powiatu, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Powiat wykonuje określone ww. ustawą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji, a także promocji powiatu. Towary i usługi, które Powiat będzie nabywał w celu realizacji zadania, nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Realizowana inwestycja stanowi zadanie własne Powiatu i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną. Powiat nie będzie pobierał opłat za korzystanie z obiektu, ani nie będzie osiągał z tego tytułu żadnych innych dochodów. Obiekt powstały w ramach remontu będzie służył uczniom Z oraz mieszkańcom Powiatu i wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej regionu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
25
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności wniesienia przez Powiat wkładu piepieniężnego (aportu) budynku.

Fragment:

Uchwałą Nr (...) Rady Powiatu w Z z dnia 27 czerwca 2013 r. zniesiono prawo bezterminowego i nieodpłatnego użytkowania nieruchomości szpitalnych. W dniu 26 marca 2015 r. Rada Powiatu w Z w uchwale Nr (...) wyraziła zgodę na połączenie Spółek: Szpital Y Sp. z o.o. oraz „ C ” Z Sp. z o.o., przez przeniesienie całego majątku z „ C ” do Szpitala Y Sp. z o.o. za udziały, które Szpital wydał wspólnikowi Powiatowi X 100% udziałowcowi. W uchwale Nr (...) z dnia 10 grudnia 2015 r. Rada Powiatu w Z wyraziła zgodę na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Szpitalowi Y Sp. z o.o. stanowiącej własność Powiatu X i w ślad za podjętą uchwałą, Zarząd Powiatu zawarł ze szpitalem stosowną umowę na okres 5 lat. Zarząd Powiatu w Z działając zgodnie z określonymi zasadami przez Radę Powiatu w Z w uchwale Nr (...) z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przez Zarząd Powiatu, podjął następujące uchwały w sprawie zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki: Uchwałę Nr (...) z dnia 16 marca 2016 r. o wniesieniu wkładu pieniężnego w wysokości 500.000 zł, Uchwałę Nr (...) z dnia 10 maja 2018 r. o wniesieniu wkładu pieniężnego w wysokości 445.000 zł, Uchwałę Nr (...) z dnia 6 września 2018 r. o wniesieniu wkładu pieniężnego w wysokości 500.000 zł.