Powiat | Interpretacje podatkowe

Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania dochodów otrzymywanych przez Powiat na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Fragment:
Na mocy art. 32 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pieczę zastępczą organizuje powiat. Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: placówki opiekuńczo-wychowawczej; regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. W myśl art. 93 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Stosownie do art. 182 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na mocy art. 190 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecić realizację zadań, o których mowa w art. 10 ust. (...)
2017
22
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania, po podjęciu od 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT, pobieranych w imieniu powiatu dochodów przez powiatową jednostkę organizacyjną oraz sposobu dokumentowania ww. czynności.
Fragment:
Ponadto stroną podpisywanych porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy jest Powiat. PCPR jest podmiotem wyznaczonym przez Starostę, który m.in. otrzymuje na rachunek bankowy środki finansowe z innych powiatów na podstawie uzgodnień zawartych w porozumieniu dotyczącym zwrotu wydatków poniesionych przez Powiat, a następnie uzyskane dochody odprowadza na rachunek bankowy Powiatu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy po podjęciu od 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT do pobieranych w imieniu Powiatu dochodów przez powiatową jednostkę organizacyjną (PCPR), takich jak: odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, środki finansowe otrzymywane z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, które dotyczą zwrotu wydatków poniesionych przez powiat, środki finansowe otrzymywane od gmin, które dotyczą zwrotu określonych procentowo wydatków na opiekę i wychowanie dziecka poniesionych przez powiat, – ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o VAT? Jakimi dowodami księgowymi powinny być dokumentowane ww. dochody, po podjęciu od 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zakresie (otrzymywanie wskazanych dochodów z tytułu sprawowania pieczy zastępczej) Powiat nie działa w charakterze podatnika VAT.
2017
15
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Wnioskodawca – Powiat ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat ... składa wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w ... na zadanie pn. „ ... ”. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją powyższego zadania będą wystawiane na Powiat .... Wydatki na podstawie wystawionych faktur dotyczących ww. zadania będą realizowane w 2017 roku. Realizacja zadania, o którym mowa w opisie sprawy należy do zadań publicznych Powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.). Efekty zrealizowanego zadania, o którym mowa we wniosku będą służyły Powiatowi do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W Powiecie ... są wykonywane nw. czynności: opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, 8% zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca – Powiat ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat ... składa wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w ... na zadanie pn. „ ... ”.
2017
15
cze

Istota:
Stwierdzenie, czy sprzedaż pojazdu usuniętego z drogi i przejętego przez Powiat na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stawka podatku dla przedmiotowej transakcji oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.
Fragment:
W tym miejscu należy zarazem wskazać, że z datą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu pojazd staje się własnością Powiatu, a zatem czynności przechowywania pojazdu od tego momentu dotyczą towaru, którym Powiat może swobodnie rozporządzać i który może stać się przedmiotem czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez Powiat. Odnosząc się zatem do istoty wątpliwości Wnioskodawcy należy stwierdzić, że wszelkie koszty związane z przedmiotowymi pojazdami, w tym koszty postoju samochodu na parkingu strzeżonym ponoszone do daty uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku na rzecz Powiatu, nie są związane z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Związek z czynnościami opodatkowanymi w chwili ponoszenia przez Powiat kosztów związanych z pojazdami, np. postoju samochodu na parkingu strzeżonym do daty uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku na rzecz Powiatu nie jest ani uchwytny, ani oczywisty ze względu przede wszystkim na to, że wydatki te są poniesione przez Powiat na realizację zadań publicznoprawnych. Koszty te są zatem związane w sposób bezpośredni i jednoznaczny z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Okoliczność, że konkretne pojazdy, w stosunku do których zostały poniesione wyżej wymienione koszty postoju na parkingu strzeżonym, zostaną ostatecznie sprzedane w ramach czynności opodatkowanej, pozostaje bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ww. wydatków.
2017
15
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Faktury za realizację tego projektu wystawiane będą na Powiat i pozostałych partnerów, (powiaty), którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po zakończeniu realizacji projektu podatnik za świadczone usługi będzie naliczał opłaty, są to jednak opłaty publicznoprawne, naliczane zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) Prawo geodezyjne i kartograficzne, a zatem Powiat nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. W piśmie z dnia 18 maja 2017 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, że: Partnerstwo ma charakter publiczno – prawny. Porozumienie o partnerstwie zostało zawarte pomiędzy Powiatem ..., a Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem ..., Powiatem .... Wnioskodawca pełni rolę Lidera w przedmiotowym projekcie. Obowiązki Lidera i Partnerów: Prawa i obowiązki Lidera Na etapie przygotowania Projektu (...)
2017
9
cze

Istota:
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
U. 2016, poz. 1867 z późn. zm.) za korzystanie z przystanków Powiat pobiera od przewoźników i operatorów opłaty, których stawka została ustalona przez Radę Powiatu w .... uchwałą nr ..... z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów lub przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu ....., których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat ...... Opłaty te, pobierane są na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w .... z siedzibą w .... (jednostka budżetowa Powiatu ....., tj. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona przez Powiat). Stanowią one dochód Wnioskodawcy i przeznaczone są na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Powyższe opłaty nie są opodatkowane podatkiem VAT. Przebudowa dróg ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz wszystkich osób korzystających z dróg publicznych znajdujących się na terenie powiatu, a nie generowanie przychodów. Przystępując do realizacji przedmiotowego projektu Powiat nie zamierza wykorzystywać efektów tej inwestycji w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, tylko zamierza je wykorzystywać wyłącznie w ramach działalności publicznoprawnej (w związku z realizacją zadań własnych).
2017
8
cze

Istota:
Czy do środków finansowych otrzymywanych przez Powiat z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących zwrotu wydatków poniesionych przez Powiat w związku z umieszczeniem oraz pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz środków finansowych otrzymywanych od gmin dotyczących zwrotu określonych procentowo wydatków na opiekę i wychowanie dziecka poniesionych przez Powiat, ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Powyższe zadanie publiczne Powiat wykonuje przy pomocy jednostki organizacyjnej, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samorządową jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu, która po dokonanej centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT w Powiecie nie jest odrębnie od Powiatu zarejestrowanym podatnikiem VAT. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie trafiają środki finansowe otrzymywane z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, które dotyczą zwrotu wydatków poniesionych przez Powiat w związku z umieszczeniem oraz pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz środki finansowe otrzymywane od gmin, które dotyczą zwrotu określonych procentowo wydatków na opiekę i wychowanie dziecka poniesionych przez Powiat. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do środków finansowych otrzymywanych przez Powiat z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących zwrotu wydatków poniesionych przez Powiat w związku z umieszczeniem (...)
2017
27
maj

Istota:
Czy realizując projekt Powiat będzie miał możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach zakupowych?
Fragment:
Budynek DPS należy do obiektów użyteczności publicznej a jego właścicielem jest Powiat. Na obecny moment budynek znajduje się w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej. Beneficjentem środków dla projektu będzie Powiat, a realizatorem inwestycji będzie DPS wykonujący to zadania w imieniu Powiatu. DPS w X z dniem 1 stycznia 2017 r. został włączony do centralizacji i wykreślony z dniem 31 grudnia 2016 r. z rejestru podatników VAT, a obowiązki ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) przejął Powiat. Po scentralizowaniu rozliczeń w podatku od towarów i usług obejmującego powiatowe jednostki organizacyjne Powiat będzie wykazywał w składanych deklaracjach VAT-7 obroty z tytułu sprzedaży dokonanej przez podmiotową powiatową jednostkę budżetową nieposiadającej osobowości prawnej. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
24
maj

Istota:
Czy realizując projekt Powiat będzie miał możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach zakupowych?
Fragment:
Budynek DPS należy do obiektów użyteczności publicznej a jego właścicielem jest Powiat. Na obecny moment budynek znajduje się w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej. Beneficjentem środków dla projektu będzie Powiat, a realizatorem inwestycji będzie DPS wykonujący to zadania w imieniu Powiatu. DPS w X z dniem 1 stycznia 2017 r. został włączony do centralizacji i wykreślony z dniem 31 grudnia 2016 r. z rejestru podatników VAT, a obowiązki ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) przejął Powiat. Po scentralizowaniu rozliczeń w podatku od towarów i usług obejmującego powiatowe jednostki organizacyjne Powiat będzie wykazywał w składanych deklaracjach VAT-7 obroty z tytułu sprzedaży dokonanej przez podmiotową powiatową jednostkę budżetową nieposiadającej osobowości prawnej. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
24
maj

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług czynności pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w związku z którymi pobierane są opłaty od rodziców biologicznych lub osób dysponujących dochodem dziecka, gmin i innych powiatów oraz wyłączenia z opodatkowania pobierania opłat tj. środków finansowych z innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej będących mieszkańcami tych powiatów, a także braku prawa dokumentowania fakturą VAT pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Fragment:
Mając na uwadze powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że finansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej należy do zadań własnych Powiatu w zakresie wpierania osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a dokonywanie przez inne powiaty zwrotu wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na koszty rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej będących mieszkańcami tych powiatów wymuszone jest przepisami dotyczącymi rehabilitacji zawodowej i społecznej i nie wynika z żadnych odrębnych umów pomiędzy powiatami. Zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a innymi powiatami porozumienie reguluje bowiem jedynie wysokość i zasady na jakich powiaty te dokonują zwrotu ww. kosztów, natomiast sam obowiązek dokonywania zwrotu tych kosztów wynika z mocy ustawy. Tym samym należy stwierdzić, że w otrzymywaniu na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Wnioskodawcę od innych powiatów środków finansowych na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej będących mieszkańcami tych powiatów nie można dopatrzyć się czynności, która na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlegać będzie opodatkowaniu. Kwota otrzymana od innych powiatów stanowi jedynie przekazanie środków na pokrycie kosztów zadań wynikających z przepisów nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego przez odrębne przepisy prawa tj. ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2017
23
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Powiat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.