Powiat | Interpretacje podatkowe

Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi (...)”
Fragment:
Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są rada powiatu i zarząd. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy), który – w myśl art. 33 tej ustawy – wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Starostwo powiatowe jest zatem aparatem pomocniczym, służącym zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji. Z przepisu art. 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, samorządowa osoba prawna jaką jest powiat jest jednostką podziału terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek.
2016
9
sie

Istota:
Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są rada powiatu i zarząd. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy), który – w myśl art. 33 tej ustawy – wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Starostwo powiatowe jest zatem aparatem pomocniczym, służącym zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji. Z przepisu art. 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, samorządowa osoba prawna jaką jest powiat jest jednostką podziału terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek.
2016
7
sie

Istota:
Czy w związku z zakupami związanymi z przebudową drogi powiatowej ..... dł. 2,49 km, Powiat posiada prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu będą wystawione na Powiat ...... Nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych powiatu wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1890). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z zakupami związanymi z przebudową drogi powiatowej ...., Powiat .....posiada prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat ..... jest podatnikiem VAT, lecz w ramach zakupów związanych z przebudową drogi powiatowej na terenie powiatu ....., nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupach dotyczących powyższego zadania. Nie zostaje spełniony warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ czynności wykonywane przez Powiat są zwolnione od podatku od towarów t usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
4
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem hali warsztatowej.
Fragment:
W dniu ... uchwałą Rady Powiatu ... przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem hali warsztatowej, oznaczoną nr 184/43. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym ZZZ o dominującej funkcji komercyjnej, np. produkcyjnej, przemysłowej, składowej, usługowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, spełnione są warunki zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Właściciel nieruchomości – Powiat ... – nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Nabywając przedmiotową nieruchomość na mocy decyzji Wojewody Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budynek posadowiony na nieruchomości wykorzystywany jest na cele oświatowe, praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z oświadczeniem trwałego zarządcy z dnia ..., od 2008 r. nie były ponoszone nakłady inwestycyjne na budynek hali warsztatowej.
2016
19
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż - jak również zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 4 - Powiat dotychczas nie przystąpił do dokonywania rozliczeń VAT wspólnie z jednostkami budżetowymi Powiatu i traktuje te jednostki, jako odrębnych podatników VAT, obecnie ZSO i ZSR dokonują odrębnych od Powiatu rozliczeń dla potrzeb VAT. Pozostałe jednostki natomiast takich rozliczeń nie dokonują, przy czym ewentualny obrót osiągany przez te jednostki budżetowe nie jest dotychczas wykazywany w deklaracjach VAT-7 składanych przez Powiat. Powiat pragnie wyjaśnić, że dotychczas jeszcze - jak zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 4 - nie przystąpił do dokonywania rozliczeń VAT wspólnie z jednostkami budżetowymi Powiatu. W konsekwencji Powiat uwzględnia w rozliczeniach w zakresie VAT fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu. Jak zostało bowiem wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 5 - jednostki budżetowe Powiatu, które zostały zarejestrowane, jako podatnicy VAT czynni, tj. ZSO oraz ZSR dokonują odrębnych od Powiatu rozliczeń VAT (składają własne deklaracje VAT-7 w urzędzie skarbowym), a ewentualny obrót osiągany przez pozostałe jednostki budżetowe Powiatu (tj. jednostki, które nie zostały zarejestrowane dla potrzeb VAT) nie jest przy tym dotychczas wykazywany w deklaracjach VAT-7 składanych przez Powiat. Powiat pragnie wyjaśnić, iż zakresem pytania oznaczonego we Wniosku jako nr 3 objęto wyłącznie koszty eksploatacyjne wskazane we Wniosku, a więc koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, funkcjonowania systemu alarmowego, sprzątania oraz usług telekomunikacyjnych.
2016
5
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku
Fragment:
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż - jak również zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 4 - Powiat dotychczas nie przystąpił do dokonywania rozliczeń VAT wspólnie z jednostkami budżetowymi Powiatu i traktuje te jednostki, jako odrębnych podatników VAT, obecnie ZSO i ZSR dokonują odrębnych od Powiatu rozliczeń dla potrzeb VAT. Pozostałe jednostki natomiast takich rozliczeń nie dokonują, przy czym ewentualny obrót osiągany przez te jednostki budżetowe nie jest dotychczas wykazywany w deklaracjach VAT-7 składanych przez Powiat. Powiat pragnie wyjaśnić, że dotychczas jeszcze - jak zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 4 - nie przystąpił do dokonywania rozliczeń VAT wspólnie z jednostkami budżetowymi Powiatu. W konsekwencji Powiat uwzględnia w rozliczeniach w zakresie VAT fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu. Jak zostało bowiem wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 5 - jednostki budżetowe Powiatu, które zostały zarejestrowane, jako podatnicy VAT czynni, tj. ZSO oraz ZSR. dokonują odrębnych od Powiatu rozliczeń VAT (składają własne deklaracje VAT-7 w urzędzie skarbowym), a ewentualny obrót osiągany przez pozostałe jednostki budżetowe Powiatu (tj. jednostki, które nic zostały zarejestrowane dla potrzeb VAT) nie jest przy tym dotychczas wykazywany w deklaracjach VAT-7 składanych przez Powiat. Powiat pragnie wyjaśnić, iż zakresem pytania oznaczonego we Wniosku jako nr 3 objęto wyłącznie koszty eksploatacyjne wskazane we Wniosku, a więc koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, funkcjonowania systemu alarmowego, sprzątania oraz usług telekomunikacyjnych.
2016
5
lip

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania
Fragment:
Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, iż: Faktury dokumentujące ponoszone wydatki w ramach realizacji zadań w Zespole Szkół w ..., czyli utworzenie Parku Rozrywki oraz podniesienie jakości bazy noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym wystawiane były na Powiat .... W odpowiedzi na pytanie, czy w okresie, gdy Powiat ponosił wydatki na przedmiotowe zadania, Zespół Szkół w ... dokonywał odrębnych od Powiatu, tj. Wnioskodawcy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT... Wnioskodawca wskazał, iż Zespół Szkół w ... był odrębnym podatnikiem podatku VAT i dokonywał odrębnych od Powiatu rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Na pytanie, czy Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług w okresie, gdy ponosił wydatki na przedmiotowe zadania, uwzględniał fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Zespół Szkół w ... Zainteresowany odpowiedział, że Powiat ... był odrębnym od Zespołu Szkół w ... podatnikiem podatku VAT i dokonywał odrębnych rozliczeń w okresie, kiedy ponosił wydatki na przedmiotowe zadania. Efekty zrealizowanych zadań zostały w całości przekazane Zespołowi Szkół w ... nieodpłatnie. Towary i usługi nabywane w celu realizacji zadań objętych zakresem pytania we wniosku były wykorzystywane przez Powiat ... do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Na pytanie, czy wskazane zadania realizowane były w Partnerstwie... Wnioskodawca odpowiedział, iż zadania będące przedmiotem wniosku realizowane były wyłącznie przez Lidera Projektu, tj. przez Powiat ....
2016
17
cze

Istota:
Czy Powiat ma możliwość odzyskania podatku VAT?
Fragment:
Droga jest własnością Powiatu. Jednym z dokumentów przedkładanych instytucji zarządzającej jest oświadczenie beneficjenta dotyczące możliwości odzyskania podatku VAT. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Powiat złożył oświadczenie, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT wskazując na art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i zrealizowany projekt nie generuje dochodu. Następnie Powiat przywołał brzmienie ww. przepisu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat ma możliwość odzyskania podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej. Projekt nie generuje dochodu. Z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
17
cze

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „...”.
Fragment:
Stosownie do art. 6a ust. 1 o drogach publicznych, do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl ust. 2 ww. art. 19, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Powiat) w 2017 r. planuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „ ... ”. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie przez Powiat i faktury z tytułu realizacji ww. zadania będą wystawiane na Powiat. Powiat będzie realizował ww. zadanie wpisując się w tzw. działalność publicznoprawną w ramach której nie działa w charakterze podatnika VAT. Planowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT zarówno przez Powiat jak i jednostkę budżetową powiatu – Powiatowy Zarząd Dróg, który po zakończeniu inwestycji i odbiorze otrzyma zmodernizowane drogi nieodpłatnie pod zarząd.
2016
10
cze

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „...”.
Fragment:
Stosownie do art. 6 a ust. 1 o drogach publicznych, do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl ust. 2 ww. art. 19, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Powiat) w 2017 r. planuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „ ... ”. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie przez Powiat i faktury z tytułu realizacji ww. zadania będą wystawiane na Powiat. Powiat będzie realizował ww. zadanie wpisując się w tzw. działalność publicznoprawną w ramach której nie działa w charakterze podatnika VAT. Planowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT zarówno przez Powiat jak i jednostkę budżetową powiatu – Powiatowy Zarząd Dróg, który po zakończeniu inwestycji i odbiorze otrzyma zmodernizowane drogi nieodpłatnie pod zarząd.
2016
10
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Powiat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.