Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
paź

Istota:

Uznanie Powiatu za podatnika podatku VAT w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości położonej w granicach działki nr 10/1 oraz opodatkowania podatkiem VAT tej dostawy.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zatem, Powiat wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, działa w charakterze podatnika podatku VAT. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych (art. 46 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym). W myśl art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, nabycie mienia przez powiat następuje: na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy; przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych powiatów, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej; w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia; przez inne czynności prawne; w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

2018
11
paź

Istota:

Powiat ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione przez Poradnię koszty utrzymania budynku, w którym się znajduje, w wysokości odpowiadającej kwotom „refakturowanym” na Powiatowy Urząd Pracy.

Fragment:

Powiat (...) jest jednostką samorządu terytorialnego i zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Od 1 stycznia 2017 r. Powiat (...) scentralizował się ze swoimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozliczeń podatku VAT. Centralizacji podlega również Poradnia ... w (...) (P...), dla której organem prowadzącym jest Powiat (...). P... jest jednostką budżetową działającą w oparciu o Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni ..., w tym publicznych poradni specjalistycznych. Decyzją z 2014 r. Zarząd Powiatu przekazał w trwały zarząd Poradni ... nieruchomość przy ulicy (...) w (...) w udziale 524/1000. Pozostała część, tj. 476/1000 budynku została przekazana Powiatowemu Urzędowi Pracy, który również jest jednostką organizacyjną Powiatu (...), ale nie podlega centralizacji w zakresie rozliczeń podatku VAT. W decyzji wydanej przez Zarząd Powiatu zaznaczono, że szczegółowy sposób korzystania z pomieszczeń, rozliczania kosztów utrzymania, napraw i innych czynności wynikających z przepisów prawa oraz zasady racjonalnego korzystania z powierzchni mienia Jednostki określają między sobą w formie porozumienia.

2018
11
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Powiat, w ramach zadania objętego PROW na lata 2014-2020, zamierza zrealizować inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej. Inwestycja należy do zadań własnych Powiatu. Droga powiatowa po zakończeniu inwestycji nie będzie służyła wykonywaniu przez Powiat czynności opodatkowanych. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wskazano we wniosku – przebudowana droga nie będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych – Powiat nie będzie pobierał opłat za korzystanie z drogi (jest to zadanie z zakresu działalności publiczno-prawnej). Ponadto Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w przywołanym rozporządzeniu. W świetle powyższego, stanowisko Powiatu uznano za prawidłowe. Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

2018
19
wrz

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) Powiat czynności opodatkowanych. Powiat jest podatnikiem VAT w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny (umowy najmu, dzierżawy itp.). Głównym celem działania Powiatu, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), jest realizacja zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, do których należą m.in. zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym). Wykonywanie tych zadań przez Powiat to czynności niepodlegające VAT. Odliczanie podatku naliczonego uwarunkowane jest nabyciem przez podatnika towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych. Powiat przy realizowanym projekcie „ ... ” wykonywał zadania własne nałożone ustawą o samorządzie powiatowym, a więc nie prowadził i nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej VAT. Efekty inwestycji nie miały i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, przez co Powiat nie miał i nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z powyższą inwestycją.

2018
18
sie

Istota:

Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, ponieważ przebudowana droga nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

Fragment:

Powiat przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ ... ”. Planuje się realizację zadania w roku 2019 po uzyskaniu pomocy finansowej przeznaczonej na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Powiat w ramach uzyskanej pomocy finansowej może ubiegać się o uznanie podatku VAT, jako kosztu kwalifikowanego operacji, tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości odzyskania VAT na mocy prawodawstwa krajowego. Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego i realizuje zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym zadania w zakresie dróg publicznych. Powiat jest podatnikiem podatku VAT i figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z poźn, zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
15
sie

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z realizacją II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej (...)”.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika bowiem, że Powiat będzie realizował opisane zadanie inwestycyjne w ramach zadań własnych nałożonych na niego ustawą o samorządzie powiatowym, zatem w tym zakresie będzie działał w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Powiat nie będzie ponosił wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, a Powiat nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W związku z poniesionymi wydatkami, Powiat nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić.

2018
13
sie

Istota:

Prawa do odliczenia kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie (...)”.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej (pkt 1 ww. artykułu). Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Powiat jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem od towarów i usług (VAT). Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja rozliczeń w podatku od towarów i usług, w wyniku której jednostki organizacyjne powiatu, zostały pozbawione odrębności w zakresie rozliczeń w podatku VAT. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powiat realizuje projekt unijny pn.: „ Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie (...) ”. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, pracodawców oraz zawodów deficytowych. Z tytułu realizacji niniejszego projektu, Powiat nie będzie osiągał żadnych przychodów. Projekt obejmie swoim działaniem następujące szkoły: Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; Zespół Szkół Zawodowych; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych; Modernizacja Pracowni Zawodowych; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

2018
28
lip

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zwrotu kosztów obejmujących poniesione przez Powiat wydatki na zakup materiałów i surowców na potrzeby organizacji części praktycznej egzaminów zawodowych w jednostkach oświatowych Powiatu, dokonywanego przez OKE na rzecz Powiatu.

Fragment:

(...) Powiat wydatki na zakup materiałów i surowców na potrzeby organizacji części praktycznej egzaminów zawodowych w jednostkach oświatowych Powiatu, dokonywanego przez OKE na rzecz Powiatu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwrotu kosztów obejmujących poniesione przez Powiat wydatki na zakup materiałów i surowców na potrzeby organizacji części praktycznej egzaminów zawodowych w jednostkach oświatowych Powiatu, dokonywanego przez OKE na rzecz Powiatu. Wniosek uzupełniono w dniu 22 czerwca 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat (Wnioskodawca) realizuje zadania własne w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, czyli mieszkańców Powiatu. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Powiatu, jako organu władzy publicznej jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm., dalej: ustawa o samorządzie powiatowym). Powiat na mocy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego (Dz.

2018
30
cze

Istota:

Sposób opodatkowania czynności obciążania biorącego w użyczenie pomieszczenia kosztami mediów oraz prawa i zakresu odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Fragment:

W związku z tym należy stwierdzić, że również nabywana przez Powiat ww. energia wykorzystywana jest nie tylko przez Stowarzyszenie, ale również przez osoby korzystające z noclegów w schronisku, a więc wyłącznie do czynności opodatkowanych. W efekcie – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia 2/3 podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących ww. zakupy, ale przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego zawartego w tych fakturach. Nie można także się zgodzić ze stanowiskiem Powiatu, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie wody i usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Należy bowiem zauważyć, że okoliczności sprawy wskazują, że także ww. zakupy związane są wyłącznie z dokonywaną przez Powiat (za pośrednictwem Zespołu Szkół) sprzedażą opodatkowaną – sprzedażą („ refakturowaniem ”) tych usług na rzecz Stowarzyszenia i usługami noclegowymi w schronisku. W konsekwencji – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących ww. zakupy.

2018
14
cze

Istota:

Brak prawa odliczenia podatku.

Fragment:

W związku z powyższym Powiat, realizując nałożone na niego zadania własne, co do zasady nie występuje jako podatnik VAT, a w konsekwencji czynności dokonywane przez Powiat w ramach wykonywania zadań własnych nie stanowią czynności podlegających VAT. Wyjątkowo opodatkowaniu VAT mogą podlegać czynności niestanowiące wykonywania zadań własnych Powiatu lub czynności mieszczące się w ramach jego zadań własnych, ale dokonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym, uwzględniając treść art. 15 ust. 6 u.p.t.u., Powiat z tytułu realizacji zadań własnych, we wskazanym powyżej zakresie, nie powinien występować jako podatnik VAT. Planowane przez Powiat zadanie obejmuje zagospodarowanie trzech terenów zielonych, w ramach konkursu „” w Zespole Szkół, stanowi zadanie własne Powiatu. Czynność kwalifikuje się jako sprawy z zakresu prowadzenia placówek oświatowych oraz pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.