Powiat | Interpretacje podatkowe

Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W związku z realizacją projektu dotyczącego inwestycji polegającej na kompleksowym uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu.
Fragment:
Z całości unormowań zawartych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), w tym zwłaszcza z: art. 2 ust. 1 - Powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, art. 4 ust. 1 - Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym oraz art. 6 ust. 2 - Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, wynika wniosek, że w działalności powiatu należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą. O publicznym charakterze działania powiatu przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych powiatu. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gospodarki nieruchomościami oraz ponadgminnego transportu zbiorowego i dróg publicznych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, gospodarki wodnej i promocji powiatu. (art. 4 ust. 1 pkt 6, 10, 12 i 17 ww. ustawy). Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.
2017
8
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji
Fragment:
Jednocześnie Powiat został zobowiązany do uzyskania interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie do odliczenia podatku VAT. Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że ww. operacja jest dofinansowana w 75% ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2014-2020. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Powiat będzie miał możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W kontekście realizacji przez Powiat przedmiotowego zadania art. 15 ust. 6 ustawy wyłącza Powiat w zakresie realizacji zdania publicznego z kręgu podatników VAT.
2017
6
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem.
Fragment:
Z przedmiotowej sprawy wynika, że Powiat planuje inwestycję pn.: „ W...... ” Powiat oraz jego jednostki budżetowe (w tym Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych) prowadzą bieżące rozliczenia VAT w sposób scentralizowany, jako jeden podatnik występujący pod nr identyfikacji podatkowej nadanym Powiatowi. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych jest jednostką organizacyjną Powiatu działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty. Poza zadaniami statutowymi polegającymi na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ZSLiZ w okresie wakacyjno-feryjnym wynajmuje pokoje w internacie dla zorganizowanych grup letnich i zimowych obozów sportowych na podstawie umów cywilnoprawnych z zastosowaniem 8% stawki VAT, wynikającej z załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Z sali gimnastycznej również korzystają inne podmioty na podstawie zawieranych umów z zastosowaniem stawki 23%. Sprzedaż jest dokumentowana wystawianymi przez szkołę fakturami VAT w imieniu sprzedawcy – Powiatu. Powyższa działalność obliguje Powiat do stosowania odliczeń związanych z tą częścią działalności opodatkowanej. Po ewentualnym podpisaniu umowy na realizację wskazanej we wniosku inwestycji, szkoła będzie nadal wykorzystywać swoje budynki do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tzn. do świadczenia usług edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych jak również nadal będzie wynajmowała pokoje w internacie i salę gimnastyczną innym podmiotom.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
Powiat jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). W roku szkolnym 2017/2018 Powiat ..../Zespół Szkół Specjalnych .... zamierza realizować zadanie pn.: „ .... ”. Przedmiotowe zadanie będzie polegało na wdrażaniu uczniów do korzystania z różnych form aktywności na świeżym powietrzu oraz ukazanie negatywnych skutków działania zanieczyszczonego powietrza na organizm człowieka. Powiat ..../Zespół Szkół Specjalnych .... planuje realizację zadania WFOŚiGW .... (dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 84% całkowitego kosztu zadania) oraz z środków własnych. Poniesione przez Powiat ...../Zespół Szkół Specjalnych .... wydatki związane z realizacją zadania będą dokumentowane wystawionymi na Powiat ..../Zespół Szkół Specjalnych ... fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami naliczonego podatku VAT. Powiat ..../Zespół Szkół Specjalnych .... informuje, że realizacja przedmiotowego Zadania należy do zadań własnych Powiatu ..../Zespołu Szkół Specjalnych .... i z tytułu tego nie będzie uzyskiwał dochodu. Zadanie realizowane przez Powiat ..../Zespół Szkół Specjalnych .... nie będzie wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu od towarów i usług.
2017
10
lis

Istota:
Czy zasada centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT nie obejmuje:
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ....,
 • Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ....,
 • Miejskiego Urzędu Pracy ....
 • Fragment:
  Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. Powiat, którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „ powiatem prowadzącym ”, otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych dalej „ powiatami dotującymi ”. (art. 9a ust. 2 powołanej ustawy). Stosownie do art. 9a ust. 3 cyt. ustawy, Powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego. Natomiast ust. 4 wyżej powołanego artykułu stanowi, że w przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość roszczenia przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udział w całości poniesionych kosztów, w tym (...)
  2017
  3
  lis

  Istota:
  Czy Powiat ma uprawnienia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych z budową ścieżki rowerowej, tj. czy będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego związanego z tą inwestycją?
  Fragment:
  Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Powiatowi, w związku z realizacją projektu, o którym mowa we wniosku, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ Powiat nie będzie wykorzystywał efektów inwestycji, która będzie realizowana, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z ponoszonymi wydatkami Powiat nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 przywołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest bowiem pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ okoliczności niniejszej sprawy nie wskazują, aby były spełnione ww. warunki, nie znajdzie zastosowania regulacja przywołanego rozporządzenia. Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Powiat nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.
  2017
  3
  lis

  Istota:
  Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego świadczenia usług w postaci przekazania przebudowanej infrastruktury elektroenergetycznej sieci wraz z nowo wybudowanymi przyłączami kablowymi oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów związanych z ww. infrastrukturą.
  Fragment:
  Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizowanej inwestycji drogowej pn. ... jako zadania własnego na swoim gruncie Powiat będzie dokonywał ... jako usunięcie kolizji. Inwestorem zadania jest Powiat, będący również właścicielem gruntów. Zgodnie z umową zawartą z Sp. z o.o. Powiat zleci i sfinansuje wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci, elektroenergetycznej niskiego napięcia w ramach zadania ... z wyłączeniem sieci oświetleniowej z wykorzystaniem materiałów i urządzeń zakupionych przez Spółkę na podstawie przedstawionego projektu. Powyższe prace zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Powiat, na które zostanie zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Po wykonaniu zadania poniesione nakłady – dokumentacja techniczna wraz z prawami autorskimi oraz prace budowlano-montażowe związane z przebudową sieci w ramach zadania ... Powiat ma nieodpłatnie przekazać na rzecz Sp. z o.o. Sp. z o.o. za umieszczenie tych urządzeń w pasie drogowym płacić będzie na rzecz Powiatu opłatę roczną płatną do 15-tego stycznia każdego roku nałożoną w formie decyzji administracyjnej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
  2017
  3
  lis

  Istota:
  Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony poniesiony w związku z inwestycją polegającą na przebudowie drogi
  Fragment:
  Faktury za realizację zadania zostały wystawione na Powiat ..... Wykonane zadanie należy do zadań publicznych realizowanych przez Powiat. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat należą miedzy innymi: zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym). Na wyżej wymienione zadanie zostały zabezpieczone środki w budżecie powiatu z uwzględnieniem dofinansowania pomocą finansową, stanowiącą zgodnie z umową 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, która zostanie przekazana po złożeniu wniosku o płatność. Od 1-12-2005 r. Powiat .... do chwili obecnej jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Starostwo Powiatowe a później Powiat .... jest podatnikiem w zakresie czynności wykonywanych na podstawę umów cywilno-prawnych. Czynnościami tymi w przypadku Starostwa jest wynajem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe.
  2017
  31
  paź

  Istota:
  Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony poniesiony w związku z inwestycją polegającą na przebudowie drogi
  Fragment:
  Faktury za realizację zadania zostały wystawione na Powiat ..... Wykonane zadanie należy do zadań publicznych realizowanych przez Powiat. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat należą miedzy innymi: zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym). Na wyżej wymienione zadanie zostały zabezpieczone środki w budżecie powiatu z uwzględnieniem dofinansowania pomocą finansową, stanowiącą zgodnie z umową 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, która zostanie przekazana po złożeniu wniosku o płatność. Od 1-12-2005 r. Powiat .... do chwili obecnej jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Starostwo Powiatowe a później Powiat .... jest podatnikiem w zakresie czynności wykonywanych na podstawę umów cywilno-prawnych. Czynnościami tymi w przypadku Starostwa jest wynajem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe.
  2017
  31
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży plotera.
  Fragment:
  Mając na względzie powyższe należy każdorazowo badać, czy sprzedaż majątku należącego do powiatu podlega wyłączeniu z VAT. Należy pamiętać, że w każdym przypadku konieczna jest ocena spełniania przesłanek art. 9 i 13 dyrektywy 2006/112/WE (odpowiednio art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług) w konkretnych okolicznościach faktycznych sprawy. Z opisu sprawy wynika, że Powiat posiada status podatnika VAT czynnego. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego od 01.01.2017 r. większość jednostek organizacyjnych powiatu – w tym Starostwo Powiatowe – objętych jest centralizacją podatku VAT i rozliczeniem poprzez jedną wspólną deklarację VAT składaną przez powiat. Powiat, a w ramach struktury powiatu – Starostwo Powiatowe – wykonuje przede wszystkim czynności z zakresu zadań publicznych, w tym m.in. na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii.
  2017
  21
  paź
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Powiat
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.