Powiat | Interpretacje podatkowe

Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji zadania
Fragment:
Z opisu sprawy nie wynika, by Powiat zamierzał nabywać zakupione w ramach realizowanego projektu towary i usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Wynika natomiast, że Powiat realizuje zadania publiczne, wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 13 i 19 ustawy o samorządzie powiatowym, a efekty zrealizowanego zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym ponosząc wydatki w związku z realizacją przedmiotowego zadania Wnioskodawca nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem w analizowanej sprawie nie będą spełnione warunki uprawniające do odliczenia, gdyż Wnioskodawca realizując opisaną inwestycję nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty zrealizowanego zadania – jak wskazał Zainteresowany – będą służyły Powiatowi do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego, Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. inwestycji. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.
2017
23
lut

Istota:
Centralizacji rozliczeń VAT w Powiecie.
Fragment:
Zgodnie ze statutem Zarządu, ogólne koszty funkcjonowania administracji Zarządu są finansowane według klucza alokacji, ustalonego w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Y i Powiatem X. W chwili obecnej, koszty te finansowane są w 40% z budżetu Powiatu Y i w 60% z budżetu Powiatu X. Natomiast koszty związane z wykonywaniem określonych zadań podlegają bezpośredniej alokacji jako działalność Powiatu Y lub Powiatu X. Z kolei przychody związane z działalnością Zarządu są przychodami bezpośrednio alokowanymi albo do Powiatu X albo do Powiatu Y. Uwzględniając powyższe, Zarząd jest w stanie przypisać określony rodzaj zakupów bądź określony rodzaj sprzedaży do działalności prowadzonej albo przez Powiat X, albo przez Powiat Y (w oparciu o bezpośrednia alokację lub o alokację procentową wynikającą z porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Y i Powiatem X). Tym samym (przyjmując, iż centralizacja Zarządu z dwoma powiatami jest możliwa w świetle obowiązujących przepisów prawa), technicznie możliwe będzie scentralizowanie rozliczeń VAT Zarządu zarówno z Powiatem X (w części odpowiadającej zakupom i sprzedaży realizowanej przez Powiat X), jak i z Powiatem Y (w części odpowiadającej zakupom i sprzedaży realizowanej przez Powiat Y). W szczególności, dzięki technicznej możliwości alokacji wydatków i sprzedaży nie dojdzie do sytuacji, w której rozliczenie konkretnej czynności istotnej z punktu widzenia VAT zostanie dokonane w tym samym zakresie zarówno przez Powiat Y jak i X, bądź też nie zostanie dokonane ani przez Powiat Y, ani przez X.
2017
14
lut

Istota:
Czy świadczenie przez szkołę publiczną specjalną usług dowozu dzieci do szkoły korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lub 26 a) ustawy o podatku od towarów i usług, czy też powinno być opodatkowane stawką VAT (jaką?) lub może nie stanowi działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych powiatu, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT. Zatem, w przypadku, gdy powiat wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinien być traktowany jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów. Powiat, w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat ma osobowość prawną (art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym). Zgodnie z art. 4 ust. 1 powoływanej ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej (pkt 1) oraz wspierania osób niepełnosprawnych (pkt 6). Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Z kolei na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
2017
14
lut

Istota:
Uznanie, że po centralizacji rozliczeń w zakresie VAT od dnia 1 stycznia 2017 r. do pobieranych w imieniu Powiatu przez powiatową jednostkę organizacyjną odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz zasady dokumentowania ww. czynności.
Fragment:
Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej – stosownie do treści art. 76 ust. 1 ww. ustawy – jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej nie może być placówka opiekuńczo-wychowawcza (art. 76 ust. 1a). W przypadku gdy organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej (art. 76 ust. 2). Natomiast na podstawie art. 93 ust. 1 ww. ustawy, instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: placówki opiekuńczo-wychowawczej; regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 (art. 93 ust. 2). Do zadań własnych powiatu – stosownie do zapisu art. 180 pkt 2 powołanej ustawy – należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z art. 182 ust. 1 ww. ustawy, zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie uznania, że zasada centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT nie obejmuje Powiatowego Urzędu Pracy
Fragment:
Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy, organami powiatu są rada powiatu i zarząd. W myśl art. 26 ust. 1 i art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd jest organem wykonawczym powiatu, który wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Starostwo powiatowe jest zatem aparatem pomocniczym, służącym zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji. Na podstawie art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym, powiatową administrację zespoloną stanowią: starostwo powiatowe; powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu; jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Z przepisu art. 34 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
2017
11
lut

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania przez Powiat za pośrednictwem Placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania przez Powiat za pośrednictwem Placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 13 stycznia 2017 r. (data wpływu 19 stycznia 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 4 stycznia 2017 r. znak: 2461-IBPP3.4512.936.2016.1.BJ. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Powiat G. (dalej: „ Powiat ”, „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Powiatu funkcjonują jednostki budżetowe zajmujące się działalnością oświatową (zespoły szkół, dalej: „ Placówki oświatowe ”). Placówki oświatowe nie są obecnie odrębnie od Powiatu zarejestrowanymi podatnikami VAT. W chwili obecnej Powiat nie dokonał jeszcze centralizacji swoich rozliczeń w zakresie VAT, którą planuje wprowadzić od dnia 1 stycznia 2017 r. Placówki oświatowe realizują zadania własne Powiatu w zakresie edukacji publicznej w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. – dalej: „ USP ”). Wymóg zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym Powiatu w myśl art. 5a ust. 2 pkt ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
2017
11
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Powiatowy Urząd Pracy będący jednostką organizacyjną Powiatu podlega centralizacji rozliczeń w podatku VAT w ramach jednostki samorządu terytorialnego.
Fragment:
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. Powiat, którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „ powiatem prowadzącym ”, otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych dalej „ powiatami dotującymi ” (art. 9a ust. 2 powołanej ustawy). Stosownie do art. 9a ust. 3 cyt. ustawy, powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego. Natomiast ust. 4 wyżej powołanego artykułu stanowi, że w przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość roszczenia przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udział w całości poniesionych kosztów, w tym (...)
2017
4
lut

Istota:
Powiat nie ma prawnej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług VAT w związku z zamiarem realizacji zadania pod nazwą: „...”
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Z opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od grudnia 2004 r. z tytułu przekroczenia obrotu ze sprzedaży towarów i usług oraz składa deklarację VAT-7. Wnioskodawca w latach 2016-2019 realizuje projekt dotyczący zwiększenia dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu M. do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „ Książ ” polegającej na przebudowie dróg nr 1217K, 1218, 1219K oraz budowie nowego odcinka drogi 1219. Wydatki poniesione na realizację projektu przez Wnioskodawcę zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.
2017
31
sty

Istota:
Czy zasada „centralizacji” rozliczen w zakresie podatku VAT w jednostkach samorz1du terytorialnego obejmuje równie? jednostke bud?etow1 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego?
Czy jednostka bud?etowa - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego powinna bya zarejestrowana jako odrebny od Powiatu podatnik podatku VAT?
Fragment:
W1tpliwooci Powiatu dotycz1 tego, czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zostanie objety zasad1 „ centralizacji ” rozliczen w zakresie podatku VAT w ramach samorz1du terytorialnego – Powiatu. Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz1dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), jest jednostk1 samorz1du terytorialnego. Posiada osobowooa prawn1 i wykonuje zadania publiczne w imieniu w3asnym i na w3asn1 odpowiedzialnooa. Jest w3aocicielem mienia i innych praw maj1tkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarke finansow1 na podstawie bud?etu powiatu. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorz1dzie powiatowym, organami powiatu s1 rada powiatu i zarz1d. Zarz1d jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powo3anej ustawy), który – w myol art. 33 tej ustawy – wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzedu pracy. Starostwo powiatowe jest zatem aparatem pomocniczym, s3u?1cym zarz1dowi do wykonania zadan powiatu oraz obs3ugi techniczno-organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie orodków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadan i kompetencji.
2017
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie uznania Powiatowego Urzedu Pracy za odrebnego podatnika podatku VAT w zwi1zku z zasad1 centralizacji rozliczen.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 814, z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1 o samorz1dzie powiatowym, wykonuje okreolone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, posiada osobowooa prawn1, samodzielnooa powiatu podlega ochronie s1dowej i o ustroju powiatu stanowi jego statut. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o samorz1dzie powiatowym, organami powiatu s1 rada powiatu i zarz1d. W myol art. 26 ust. 1 i art. 33 ustawy o samorz1dzie powiatowym, zarz1d jest organem wykonawczym powiatu, który wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzedu pracy. Starostwo powiatowe jest zatem aparatem pomocniczym, s3u?1cym zarz1dowi do wykonania zadan powiatu oraz obs3ugi techniczno-organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie orodków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadan i kompetencji. Na podstawie art. 33b ustawy o samorz1dzie powiatowym, powiatow1 administracje zespolon1 stanowi1: starostwo powiatowe; powiatowy urz1d pracy, bed1cy jednostk1 organizacyjn1 powiatu; jednostki organizacyjne stanowi1ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s3u?b, inspekcji i stra?y. Z przepisu art. 34 ust. 1 ustawy o samorz1dzie powiatowym wynika, ?e starosta organizuje prace zarz1du powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bie?1cymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewn1trz.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Powiat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.