Powiat | Interpretacje podatkowe

Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Ponoszone przez Powiat wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji były dokumentowane przez wykonawców wystawionymi na Powiat fakturami VAT. Zgodnie z planem inwestycja została zakończona w 2017 roku. Nieruchomość została przekazana jednostce organizacyjnej Powiatu tj. Zespołowi Szkół ... w Z. w trwały zarząd do nieodpłatnego korzystania przez uczniów Zespołu Szkół ... w Z. oraz mieszkańców Powiatu. Nowy ogólnodostępny obiekt rekreacyjny oraz jego wyposażenie w nowoczesny sprzęt rekreacyjny ma służyć różnym grupom społecznym oraz osobom niepełnosprawnym. Majątek powstały w wyniku inwestycji należeć będzie do Powiatu, który będzie ponosił koszty utrzymania powstałych obiektów rekreacyjnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy poprawnie zostało założone przy kalkulacji kosztów kwalifikowanych inwestycji pn. ..., że Powiat nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, tj. z dnia 24 czerwca 2017 r.)? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja inwestycji pn. .., nie spowoduje prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Realizując projekt opisany we wniosku, Powiat nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a nabywanych towarów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji celu publicznego nie będzie wykorzystywał do działalności gospodarczej.
2018
6
mar

Istota:
Czy zasada centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług powiatowych jednostek budżetowych obejmuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu?
Fragment:
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. Powiat, którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „ powiatem prowadzącym ”, otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych dalej „ powiatami dotującymi ” (art. 9a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Stosownie do art. 9a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego. Natomiast ust. 4 wyżej powołanego artykułu stanowi, że w przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość roszczenia przysługującego powiatowi (...)
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań pn.: „Powiatowe Święto (...)”, „Kongres (...)” oraz „Powiatowy (...)”.
Fragment:
Powiat jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT ze względu na wykonywanie usług cywilnoprawnych, posiada dokumentacje potwierdzające zarejestrowanie jako podatnik VAT. Nie odzyskuje podatku VAT, w tym: rozliczanego w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych – środki unijne. Prowadzi rejestr ewidencji sprzedaży. Powiat realizuje zadania w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 pod nazwą: „ Powiatowe Święto (...) ”; „ Kongres (...) ”; „ Powiatowy (...) ”; współfinansowane ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych (w tym środki unijne). Przedmiotowe zadania są realizowane w zakresie nałożonych zadań odrębnymi przepisami, dla realizacji których zostały powołane. Poniesione przez Powiat wydatki związane z realizacją zadań są dokumentowane wystawionymi na Powiat fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami naliczonego podatku VAT i w kwocie brutto stanowią wydatek Powiatu. VAT stanowi koszt kwalifikowalny, ponieważ nie jest odzyskiwany. Jednym z warunków refundacji kosztów poniesionych w związku z realizacją przez Powiat projektów w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 jest posiadanie indywidualnej interpretacji dotyczącej możliwości odzyskiwania podatku VAT – pkt 11 Instrukcji wypełniania wniosku o refundację opracowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2018
16
lut

Istota:
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku VAT w związku z ponoszonymi wydatkami na realizację przedsięwzięcia
Fragment:
Realizowana przez Powiat inwestycja stanowić będzie mienie ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatne zgodnie z nałożonymi na Powiat odrębnymi przepisami prawa, wynikającymi z zadań własnych powiatu – art. 4 ust.1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868). W związku z powyższym przedsięwzięcie to jest czynnością publicznoprawną, statutową, nałożoną na powiat odrębnymi przepisami prawa, do realizacji której został powołany i zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Powiat w tym zakresie nie zostanie uznany za podatnika podatku VAT. Zdaniem Wnioskodawcy wobec wyżej wymienionych argumentów nie zaistnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku VAT w związku z ponoszonymi wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „ ..... ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
9
lut

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Realizacja zadania, o którym mowa należy do zadań publicznych Powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017 r., poz. 1868.). Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat ma osobowość prawną. Efekty zrealizowanego zadania, o którym mowa we wniosku będą służyły Powiatowi do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powiat .... w ramach prowadzonej działalności wykonuje n/w czynności: opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, 8%, zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powiat .... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa wniosek o udzielenie pożyczki ze środków WFOŚiGW .... na zadanie pn. „ ...... ”. Celem zadania jest ochrona środowiska poprzez wykaszanie i udrożnienie rowów znajdujących się w pasie drogowym dróg będących w zarządzie Powiatu ..... Powiat zarządza 376 km dróg powiatowych oraz 752 km rowów.
2018
6
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku
Fragment:
Powiat ... podpisał porozumienie o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia „ ... ” pomiędzy Powiatem ... (liderem projektu), a 19 powiatami (w tym Powiatem ...). W dniu 18 lipca 2017 r. Lider projektu Powiat ... podpisał umowę o dofinansowanie projektu „ ... ”, Działanie 1.2 W ramach projektu w Powiecie ... zostaną wykonane: modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych powiatu ..., dostosowanie do zgodności z obowiązującymi przepisami i modelem pojęciowym, ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali dla wytypowanych obrębów ewidencyjnych, dostosowanie do zgodności z obowiązującymi przepisami i modelem pojęciowym, bazy danych o terenie ... dla obszaru powiatu ..., utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru powiatu, wykonanie cyfrowej ortofotomapy dla obszaru powiatu, zakup oprogramowania do utworzenia/rozbudowy geoportalu do świadczenia e-usług. Wartość projektu dla Powiatu ... 12.709.309,00 złotych. Powiat ... realizuje przedmiotowe zadanie, mieszczące się w katalogu zadań własnych powiatu na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868.).
2018
6
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości B”.
Fragment:
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami, do realizacji których Powiat został powołany. Powiat jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT ze względu na wykonywanie usług cywilnoprawnych, posiada dokumentacje potwierdzające zarejestrowanie jako podatnik VAT. Poniesione przez Powiat wydatki związane z realizacją zadania, które są dokumentowane wystawionymi na Powiat fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami naliczonego podatku VAT i w kwocie brutto stanowią wydatek Powiatu. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące możliwości odzyskania kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją ww. zadania. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przebudowa drogi powiatowej odbywa się w ramach władztwa publicznego i Powiat wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i korzysta ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Powiat bez wątpienia nie może być uznany za podatnika, gdyż realizuje on w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2018
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych – zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu (...)”.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1868) – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych. Z opisu sprawy wynika, że Powiat jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na projekt pn. „ Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych – zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu (...) ”. Powiat starając się o środki na ww. projekt występuje w roli podmiotu uprawnionego do ubiegania się o dofinansowanie – beneficjenta projektu. Realizatorem zadania, odbiorcą towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją, będzie jednostka organizacyjna bezpośrednio podlegająca Powiatowi. Nabycie towarów i usług związanych z wykonaniem projektu będzie dokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca będzie widnieć Powiat. Główne założenia projektu to zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w powiecie – realizację celu głównego umożliwi zastosowanie OZE w budowie nowego oświetlenia najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych.
2018
22
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w ramach planowanej inwestycji.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe Powiat stoi na stanowisku, że naliczony podatek od towarów i usług nie może zostać przez Powiat odliczony i będzie stanowił koszt kwalifikowalny inwestycji. Powiat jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat jako podatnik VAT będzie miał możliwość odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie planowanej inwestycji, tj. projektu pn.: „ Ochrona różnorodności biologicznej ”. Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w cenie zakupionych towarów i usług wykorzystywanych przy realizacji powyższego projektu, ponieważ efekty planowanej do realizacji inwestycji nie będą służyć Powiatowi do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Powiat realizując wspomnianą inwestycje nie będzie działał w charakterze podatnika VAT w myśl art. 15 ust. 6 ustawy.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy nieodpłatne użyczenie pomieszczeń przez jednostkę organizacyjną Powiatu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Powiat będąc podatnikiem VAT składa do właściwego urzędu skarbowego deklaracje VAT-7. Jednostka nie odlicza podatku VAT naliczonego. Jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu, mają w trwałym zarządzie nieruchomości, w tym budynki stanowiące własność Powiatu. Jedna ze szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą Zarządu Powiatu, zawarła umowę użyczenia pomieszczeń z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej, które realizują zadania dla mieszkańców Powiatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, działalność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym jest związana z realizacją zadań własnych Powiatu, do których należy m.in. wspieranie osób niepełnosprawnych. Użyczenie pomieszczeń na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Powiatu. Powiat wykonuje działalność gospodarczą, która nie jest realizowana w warunkach wolności gospodarczej, zakres przedmiotowy tej działalności wyznaczają zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, w związku z tym nie jest ona ukierunkowana na osiąganie zysku tylko nakierowana na zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu.
2018
13
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Powiat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.