Powiat | Interpretacje podatkowe

Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zasady centralizacji rozliczen VAT w Powiecie.
Fragment:
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowy urz1d pracy realizuj1cy zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmuj1cy obszarem swojego dzia3ania kilka powiatów, jest wspó3finansowany z bud?etów tych powiatów. Powiat, którego jednostk1 organizacyjn1 jest powiatowy urz1d pracy, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „ powiatem prowadz1cym ”, otrzymuje dotacje celowe na wydatki bie?1ce z bud?etów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych dalej „ powiatami dotuj1cymi ” (art. 9a ust. 2 powo3anej ustawy). Stosownie do art. 9a ust. 3 cyt. ustawy, powiaty dotuj1ce oraz powiaty prowadz1ce zawieraj1 dwustronne porozumienia okreolaj1ce wysokooa, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na wspó3finansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzedu pracy z uwzglednieniem zmniejszenia dotacji o kwote refundacji ze orodków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizacje przez powiat prowadz1cy projektów wspó3finansowanych ze orodków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego i Funduszu Pracy dotycz1cych powiatu dotuj1cego. Natomiast ust. 4 wy?ej powo3anego artyku3u stanowi, ?e w przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokooa roszczenia przys3uguj1cego powiatowi prowadz1cemu jest ustalana jako udzia3 w ca3ooci poniesionych kosztów, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, równy ilorazowi liczby mieszkanców z terenu powiatu dotuj1cego (...)
2017
20
sty

Istota:
Czy wykonywanie przez Miasto owiadczenia kompleksowego pomocy spo3ecznej, w sk3ad którego wchodzi w szczególnooci zapewnienie wy?ywienia i noclegu dla osób uprawnionych na podstawie decyzji administracyjnej oraz otrzymywanie z tego tytu3u op3at podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
Z przepisu art. 91 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz1dzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z póYn. zm.) wynika, ?e prawa powiatu przys3uguj1 miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczy3y wiecej ni? 100.000 mieszkanców, a tak?e miastom, które z tym dniem przesta3y bya siedzibami wojewodów, chyba ?e na wniosek w3aociwej rady miejskiej odst1piono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podzia3u administracyjnego kraju na powiaty. W myol art. 92 ust. 1 ww. ustawy, funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta i prezydent miasta. Miasto na prawach powiatu jest gmin1 wykonuj1c1 zadania powiatu na zasadach okreolonych w tej ustawie (art. 92 ust. 2). Ustrój i dzia3anie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwe, sk3ad, liczebnooa oraz ich powo3ywanie i odwo3ywanie, a tak?e zasady sprawowania nadzoru okreola ustawa o samorz1dzie gminnym (art. 92 ust. 3 powo3anej ustawy). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wynika, ?e powiat wykonuje okreolone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie pomocy spo3ecznej. Stosownie do art. 6 ust. 1 cyt. ustawy w celu wykonywania zadan powiat mo?e tworzya jednostki organizacyjne i zawieraa umowy z innymi podmiotami. Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo3ecznej (Dz.
2017
19
sty

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie ustalenia czy zasada „centralizacji” rozliczen w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek bud?etowych obejmuje Komende Miejsk1 Policji, Komende Miejsk1 Panstwowej Stra?y Po?arnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatow1 Stacje Sanitarno-Epidemiologiczn1 oraz Powiatowy Urz1d Pracy.
Fragment:
(...) powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podzia3u administracyjnego kraju na powiaty. W myol art. 92 ust. 1 ww. ustawy, funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta i prezydent miasta. Miasto na prawach powiatu jest gmin1 wykonuj1c1 zadania powiatu na zasadach okreolonych w tej ustawie (art. 92 ust. 2). Ustrój i dzia3anie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwe, sk3ad, liczebnooa oraz ich powo3ywanie i odwo3ywanie, a tak?e zasady sprawowania nadzoru okreola ustawa o samorz1dzie gminnym (art. 92 ust. 3 powo3anej ustawy). Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorz1dzie powiatowym, organami powiatu s1 rada powiatu i zarz1d. Zarz1d jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powo3anej ustawy), który – w myol art. 33 tej ustawy – wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzedu pracy. W myol art. 4 ust. 1 pkt 17 cyt. ustawy, powiat wykonuje okreolone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdzia3ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Natomiast art. 12 ust. 9c powo3anej ustawy stanowi, ?e do wy31cznej w3aociwooci rady powiatu nale?y uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia3ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
2017
12
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu polegającego na budowie Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług
Fragment:
Projekt „ ... ” – przyjęty skrót ZSIPPK, jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy liderem (Powiat K.) i partnerami (Gminy z obszaru powiatu K.). Za realizacje projektu w imieniu swoim i partnerów odpowiedzialny jest lider czyli Powiat. Każdy z partnerów oraz lider będą dokonywali zakupów dotyczących wyłącznie własnej części, natomiast wszelkie zamówienia publiczne w projekcie przeprowadza lider (Powiat), zarówno we własnym zakresie, jak i w zakresie dotyczącym partnerów (Gmin). Lider będzie nabywcą wyłącznie w fakturach dotyczących realizacji projektu w jego części. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania przez Powiat czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupione towary i usługi przez Powiat w ramach realizacji projektu pozostaną jego własnością. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części? Zdaniem Powiatu (przedstawionym w piśmie z 30 listopada 2016 r.), w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ani w całości ani w części z faktur, w których jako nabywca będzie wskazany Powiat. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
11
sty

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu
Fragment:
Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przystępując do realizacji projektu pn. „ ... ” Powiat miał i ma zamiar wykorzystywać przedmiotowe wyposażenia do realizacji celów, które stanowią działalność publicznoprawną, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, dla której Powiat nie działa w charakterze podatnika VAT. Dodatkowo z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizowanym projektem Powiat nie zamierzał i nie zamierza wykorzystywać będącego jego efektem wyposażenia dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) generującej po stronie Powiatu podatek należny. Realizacja ww. projektu, a także sposób późniejszego wykorzystania jego efektów wpisuje się w zadania realizowane przez Powiat i prowadzoną przez niego działalność publicznoprawną. Zgodnie z art. 4. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) „ Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej... ”. Szkoły, w których realizowany będzie ww. projekt są szkołami publicznymi, ponadgimnazjalnymi, a ich organem prowadzącym jest Powiat (na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2015 poz. 2156 z późn. zm.), dla którego prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem własnym na podstawie art. 5 ust. 5a ww. ustawy.
2017
5
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w ramach planowanej inwestycji.
Fragment:
W celu wykonywania swych zadań Powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa komunalne i budżetowe. W Powiecie usługi transportowe świadczone są za pośrednictwem operatora, którym jest podmiot wewnętrzny, tj. B Sp. z o.o. (której Powiat posiada 100% akcji). B Sp. z o.o. działa w oparciu o zapisy umowy spółki oraz umowę zawartą z Powiatem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Tworząc przedmiotową spółkę Zarząd Powiatu przekazał wykonywanie zadań własnych Powiatu w zakresie publicznego transportu zbiorowego spółce B Sp. z o.o. W celu świadczenia ww. usług transportowych Powiat przekaże firmie B Sp. z o.o. zakupione autobusy do nieodpłatnego użytkowania, na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W związku z ww. inwestycją Powiat nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. Efekty projektu nie będą generować dla Powiatu obrotu (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem VAT – towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Powiat. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy będzie miał możliwość odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie planowanej inwestycji pn.: „ Zintegrowany Transport (...) ”.
2017
5
sty

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Czy Powiat z tytułu poniesionych wydatków na przedmiotowe zadanie pn.: „ ......– adaptacja poddasza i remont MDK w ......z przeznaczeniem na sale warsztatowe i galerię twórczości ”, ma możliwość odzyskania podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, zadanie inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. „ ......- adaptacja poddasza i remont MDK w ......z przeznaczeniem na sale warsztatowe i galerię twórczości ” jest zadaniem publicznym realizowanym przez Powiat, określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Powiat nie jest podatnikiem podatku VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany. W związku z powyższym Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, więc uważa się, że podatek VAT naliczony w fakturach, a dotyczący wymienionego zadania, winien być uznany jako koszt. Powiat oświadcza również, że powstała infrastruktura nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
22
gru

Istota:
Uznanie, że po centralizacji rozliczeń w zakresie VAT od dnia 1 stycznia 2017 r. do pobieranych w imieniu Powiatu przez powiatową jednostkę organizacyjną odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, środki finansowe otrzymywane z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, które dotyczą zwrotu wydatków poniesionych przez powiat oraz środki finansowe otrzymywane od gmin, które dotyczą zwrotu określonych procentowo wydatków na opiekę i wychowania dziecka poniesionych przez powiat, ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz zasady dokumentowania ww. czynności.
Fragment:
PCPR jest podmiotem wyznaczonym przez Starostę, który m.in. otrzymuje na rachunek bankowy środki finansowe z innych powiatów na podstawie uzgodnień zawartych w porozumieniu dotyczących zwrotu wydatków poniesionych przez Powiat, a następnie uzyskane dochody odprowadza na rachunek bankowy Powiatu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po podjęciu od 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT do pobieranych w imieniu powiatu dochodów przez powiatową jednostkę organizacyjną (PCPR), takich jak: odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, środki finansowe otrzymywane z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, które dotyczą zwrotu wydatków poniesionych przez powiat, środki finansowe otrzymywane od gmin, które dotyczą zwrotu określonych procentowo wydatków na opiekę i wychowania dziecka poniesionych przez powiat, - ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług? Jakimi dowodami księgowymi powinny być dokumentowane ww. dochody, po podjęciu od 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zakresie (otrzymywanie wskazanych dochodów z tytułu sprawowania pieczy zastępczej) Powiat nie działa w charakterze podatnika VAT. Nie uznaje się bowiem za podatnika organów władzy publicznej w zakresie czynności dla których zostały one powołane z uwzględnieniem tych które wykonywane są na podstawie umów cywilnoprawnych.
2016
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Powiat w procesie centralizacji rozliczeń podatku VAT powinien uwzględnić jednostki organizacyjne, tj. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
Fragment:
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. Powiat, którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „ powiatem prowadzącym ”, otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych dalej „ powiatami dotującymi ” (art. 9a ust. 2 powołanej ustawy). Stosownie do art. 9a ust. 3 cyt. ustawy, powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego. Natomiast ust. 4 wyżej powołanego artykułu stanowi, że w przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość roszczenia przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udział w całości poniesionych kosztów, w tym (...)
2016
21
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
Czy Powiat ... może odzyskać w związku z realizacją operacji „ ..... ” uiszczony w roku 2016 podatek VAT? Czy w związku z realizacją w roku 2017 II etapu powyższej operacji Powiat .... będzie mógł odzyskać podatek VAT uiszczony w roku przyszłym? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 23 września 2016 r. stanowiącym uzupełnieniu wniosku), Powiat .... nie będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT, zarówno w trakcie realizacji przedmiotowej operacji jak i po jej zakończeniu. Inwestycja dotyczy bowiem zadań własnych powiatu wymienionych w art. 4 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres użyteczności publicznej. Powiat jest co prawda podatnikiem podatku od towarów i usług, lecz na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilno-prawny tzn. że są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Powiat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.