Powiat | Interpretacje podatkowe

Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „(...) ‒ modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu (...)”.
Fragment:
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat oraz zwiększenie ich potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców regionalnego rynku pracy. W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont 20 sal warsztatowo-dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej około 1100 m 2 oraz zakupione zostanie wyposażenie i pomoce naukowe w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zespole Szkół. Remont sal warsztatowo-dydaktycznych przeprowadzony zostanie przez Powiat, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT i jest jednocześnie właścicielem budynków w których mieszczą się ww. szkoły. Szkoły są jednostkami organizacyjnymi, niemającymi osobowości prawnej, utworzonymi przez Powiat, (które w myśl art. 11 ustawy o finansach publicznych pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a więc ze środków przekazanych przez Powiat, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu powiatu), powołanymi do realizacji celów edukacyjno-dydaktycznych, będącymi zadaniami publicznymi powiatu dla realizacji których Powiat został powołany, zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym (do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w szczególności zadania własne obejmujące sprawy z zakresu edukacji publicznej).
2017
11
paź

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 19-21 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), Powiat wykonuje ustawowe zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.: transportu zbiorowego i dróg publicznych. Zgodnie z art. 21 ustawy o drogach publicznych wymienione zadanie publiczne Powiat może wykonywać przy pomocy jednostki organizacyjnej, w przedmiotowej sprawie jest to Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w ... utworzony na podstawie uchwały nr ... Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 1998 roku (zwany dalej ZDP). ZDP jest samorządową jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu, nieposiadającą osobowości prawnej oraz od 1 stycznia 2017 roku podlegającą wspólnym z Powiatem rozliczeniom podatku od towarów i usług. Stosownie do treści art. 11 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego (ust. 1).
2017
11
paź

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: „....”
Fragment:
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o zakresie ponadgminnym w zakresie promocji powiatu. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Realizacja zadania pn. .... należy do działalności statutowej Powiatu i ma służyć promocji Powiat ..... Powiat będzie występować na fakturach jako nabywca nabywanych na potrzeby realizacji zadania towarów i usług. Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powyższe prowadzi do wniosku, że realizowany przez Wnioskodawcę projekt należy do zakresu zadań publicznych. Należy zatem przyjąć, że realizacja projektu nie będzie miała charakteru, ani celu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stosownie więc do zacytowanych przepisów art. 15 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Powiat nabywając towary i usługi w celu realizacji projektu, nie nabędzie ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działa w charakterze podatnika podatku VAT.
2017
6
paź

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa płynności ruchu w subregionie (...)”.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Natomiast, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Z opisu sprawy wynika, że Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. dróg publicznych. Prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu. Powiat będzie realizował projekt pn.: „ Poprawa płynności ruchu w subregionie (...) ” w ramach Regionalnego Programu Województwa na lata 2014-2020. Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej w zakresie: przebudowy skrzyżowań, rozbudowy i przebudowy nawierzchni jezdni w celu jej zastosowania do wymaganych parametrów (...)
2017
5
paź

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W imieniu Powiatu organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne i kulturalno-oświatowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Współpracuje z różnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, organizacji imprez i zawodów sportowych. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat. Powiat jest czynnym podatnikiem VAT, w skład którego wchodzi w ramach centralizacji Powiatowy Zarząd Dróg zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016, poz. 1454 ze zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiatowi realizującemu zadanie publiczne (poprzez własną jednostkę - PZD) o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu i łączności, zachowania i ochrony środowiska oraz promowania efektywnego gospodarowania zasobami, a co za tym idzie utrzymania przewagi konkurencyjnej (...)
2017
4
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w ramach realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja Obszarów Miejskich – Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji”.
Fragment:
W związku z ww. inwestycją Powiat nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. Efekty projektu nie będą generować dla Powiatu obrotu (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem VAT – towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Powiat. Po zakończeniu inwestycji nakłady będą przekazane przez Powiat do Zespołu Placówek Specjalnych, w którym znajduje się ewidencja poszczególnych budynków dotyczących inwestycji. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach realizacji ww. zadania przewiduje pokrycie podatku od towarów i usług i jest on uznawany za koszt kwalifikowalny. Mając na uwadze powyższe Powiat stoi na stanowisku, że naliczony podatek od towarów i usług nie może zostać przez Powiat odliczony i będzie stanowił koszt kwalifikowalny inwestycji. Powiat jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat jako podatnik VAT będzie miał możliwość odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług (...)
2017
30
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania, po podjęciu od 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT, pobieranych w imieniu powiatu dochodów przez powiatową jednostkę organizacyjną (PCPR), takich jak: środki finansowe otrzymywane od gmin, które dotyczą zwrotu określonych procentowo wydatków na opiekę i wychowanie dziecka poniesionych przez powiat, sposobu dokumentowania ww. czynności
Fragment:
(...) powiatu. Ponadto stosownie do art. 191 ust. 1-5 ustawy, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli nie można ustalić miejsca ostatniego zameldowania dziecka na pobyt stały, właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku powrotu dziecka do rodziny i ponownego umieszczenia go w pieczy zastępczej, wydatki ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed ponownym umieszczeniem go w pieczy zastępczej. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawczą, zawiera z powiatem, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 art. 191 ustawy.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizowaną operacją „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej (...)”.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującą zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym oraz statutu powiatu przy pomocy jednostek organizacyjnych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Powiat realizuje operację „ Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej (...) ”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja realizowana jest na terenie Powiatu (w gminie). Budowa ścieżki przebiega przez teren dwóch miejscowości. Celem operacji jest także przyspieszenie rozwoju społeczno-ekonomicznego mieszkańców gminy poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej oraz ogólnodostępnej infrastruktury jej towarzyszącej. Dzięki nowo wybudowanej ścieżce powstanie jednorodny oraz spójny pod względem parametrów technicznych fragment infrastruktury służący rozwojowi turystyki w regionie. Dodatkowo, powstanie ścieżki, znacząco wpłynie na rozwój turystyki i rekreacji w regionie oraz zachęci mieszkańców gminy oraz Powiatu do aktywności fizycznej.
2017
30
wrz

Istota:
Czy w przypadku zawieranych przez Wnioskodawcę w imieniu powiatu umów cywilnoprawnych (zlecenia lub o dzieło) z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i niebędącymi pracownikami jednostki płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest powiat (z podaniem NIP powiatu) czy Wnioskodawca ze swoim numerem NIP?
Fragment:
Środki na wydatki otrzymuje z budżetu powiatu ....., a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu powiatu. Na mocy udzielonego przez zarząd powiatu pełnomocnictwa Wnioskodawca może zawierać umowy na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego. Wnioskodawca obowiązany jest zgodnie z art. 31 oraz art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz przychody na podstawie art. 13 pkt 2, 4-9 cytowanej wyżej ustawy. Z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonana została przez powiat centralizacja rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, w związku z czym stroną umów cywilnoprawnych (nabywcą towarów i usług), w tym zawieranych również z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. umów zlecenia i o dzieło jest powiat. Wnioskodawca zawiera umowy w imieniu powiatu na podstawie udzielonego przez powiat pełnomocnictwa. Przedmiot umów zlecenia lub o dzieło wykonywany jest na rzecz Wnioskodawca, który jest realizatorem określonego zadania (np. przebudowy, rozbudowy, remontu drogi) i który dokonuje odbioru przedmiotu zamówienia określonego w zawartej umowie zlecenia lub o dzieło.
2017
26
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca nabywając towary ujęte w załączniku nr 11 do ustawy o VAT działa w charakterze podatnika i w związku z tym jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku należnego.
Fragment:
Powiat posiada NIP nadany jako podatnikowi (zgłoszenie NIP-2 z 25 września 2009 r.) i jest zarejestrowany jako podatnik do ewidencji podatku od towarów i usług (zgłoszenie VAT-Z z dnia 24 stycznia 2012 r.). Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Organami powiatu są: rada powiatu i zarząd powiatu. Zadania powiatu wykonuje zarząd przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Zdolność prawną, jak i zdolność do wykonywania czynności prawnych ma powiat (jednostka samorządu terytorialnego). W myśl dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 ww. przepisu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jak stanowi art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.
2017
21
wrz

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Powiat w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych. Powiat planuje do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi powiatowej w ramach projektu partnerskiego powiatów województwa ... pn.: „ ... ” poprawa spójności komunikacyjnej województwa ... poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. Projekt będzie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.2 Lokalny układ transportowy. W ramach projektu Powiat będzie realizował zadanie pn.: „ ...... ”.
2017
20
wrz

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Powiat w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych. Powiat planuje do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi powiatowej w ramach projektu partnerskiego powiatów województwa ... pn.: „ ... ” poprawa spójności komunikacyjnej województwa ... poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. Projekt będzie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.2 Lokalny układ transportowy. W ramach projektu Powiat będzie realizował zadanie pn.: „ ..... ”.
2017
20
wrz

Istota:
Uznanie, że po centralizacji rozliczeń od dnia 1 stycznia 2017 r. Powiat nie występuje w charakterze podatnika w związku z pobieraniem przez powiatową jednostkę organizacyjną w imieniu Powiatu wpłat związanych z pieczą zastępczą od innych powiatów na postawie zawartych porozumień, od gmin tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez Powiat i od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wpłat za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Fragment:
(...) Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, o którym mowa w ust.1-4, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ”. W oparciu o porozumienia zawierane na podstawie art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomiędzy Powiatem .... a innymi powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, inne powiaty przekazują Powiatowi środki finansowe dotyczące zwrotu wydatków poniesionych przez Powiat na dzieci pochodzące z tych powiatów po otrzymaniu przez te powiaty not księgowych wystawionych przez Powiat .... Ponadto w myśl art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej cyt. „9. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka– w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej, Przepisy ust. 2-4 i 7 stosuje się odpowiednio. 10.
2017
19
wrz

Istota:
Proporcja stosowana przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 1948; dalej: „ ustawa o samorządzie powiatowym ”) mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Natomiast art. 46 ust. 3 stanowi o posiadaniu przez Powiat zdolności do czynności prawnych, zgodnie z jego brzmieniem: powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych. Z kolei sposób składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu został ukonstytuowany w art. 48 ust. 1. Zatem w świetle przywołanych przepisów i przedstawionego powyżej stanu faktycznego, przez pojęcie „ mienie komunalne ” rozumiemy m.in. nieruchomości, rzeczy ruchome Powiatu oraz prawo użytkowania wieczystego Powiatu. Ponadto, decyzje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania składników majątkowych Powiatu są uwzględniane w budżecie jednostki, zgodnie z art. 212 ust. 1 w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, ze zm.; dalej: „ ustawa o finansach publicznych ”). Zatem czynności sprzedaży nieruchomości nie można uznać za przypadkowe lub nieregularne. Wręcz w kontekście corocznego uchwalania budżetu Powiat stwierdza, że jest to działalność charakteryzująca się stałością lub jest ona co najmniej regularna.
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Wnioskodawca – Powiat .... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat .... składa wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW .... na zadanie pn. „ ..... ”. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją powyższego zadania będą wystawiane na Powiat ..... Wydatki na podstawie wystawionych faktur dotyczących ww. zadania będą realizowane w 2017 roku. Realizacja zadania, o którym mowa w opisie sprawy należy do zadań publicznych Powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.). Efekty zrealizowanego zadania, o którym mowa we wniosku będą służyły Powiatowi do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W Powiecie .... są wykonywane nw. czynności: opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, 8%; zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług; niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca - Powiat .... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat .... składa wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚIGW .... na zadanie pn. „ ..... ”.
2017
15
wrz

Istota:
Czy Powiatowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot tego podatku w związku z realizacją operacji projektu w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?
Fragment:
Powiat został utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Samorząd Powiatu działa na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu ... z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu ... Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 i 14 ustawy powiat wykonuje również określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe prowadzi i wykonuje starosta jako zadanie z administracji rządowej finansowane z budżetu państwa oraz innych środków w tym z udziałem środków UE. Powiat otrzymał pomoc na realizację projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „ T. ”, gm. ..., pow. ..., woj. ... pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację „ Scalanie gruntów ” w ramach poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa ”.
2017
13
wrz

Istota:
Czy Powiatowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot tego podatku w związku z realizacją operacji projektu w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?
Fragment:
Powiat został utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Samorząd Powiatu działa na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu ... z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu ... Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 i 14 ustawy powiat wykonuje również określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe prowadzi i wykonuje starosta jako zadanie z administracji rządowej finansowane z budżetu państwa oraz innych środków w tym z udziałem środków UE. Powiat otrzymał pomoc na realizację projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „ K... ”, gm. ..., pow. ..., woj. ... pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację „ Scalanie gruntów ” w ramach poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa ”.
2017
13
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Powiat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.