Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
cze

Istota:

Sposób opodatkowania czynności obciążania biorącego w użyczenie pomieszczenia kosztami mediów oraz prawa i zakresu odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Fragment:

W związku z tym należy stwierdzić, że również nabywana przez Powiat ww. energia wykorzystywana jest nie tylko przez Stowarzyszenie, ale również przez osoby korzystające z noclegów w schronisku, a więc wyłącznie do czynności opodatkowanych. W efekcie – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia 2/3 podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących ww. zakupy, ale przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego zawartego w tych fakturach. Nie można także się zgodzić ze stanowiskiem Powiatu, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie wody i usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Należy bowiem zauważyć, że okoliczności sprawy wskazują, że także ww. zakupy związane są wyłącznie z dokonywaną przez Powiat (za pośrednictwem Zespołu Szkół) sprzedażą opodatkowaną – sprzedażą („ refakturowaniem ”) tych usług na rzecz Stowarzyszenia i usługami noclegowymi w schronisku. W konsekwencji – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących ww. zakupy.

2018
14
cze

Istota:

Brak prawa odliczenia podatku.

Fragment:

W związku z powyższym Powiat, realizując nałożone na niego zadania własne, co do zasady nie występuje jako podatnik VAT, a w konsekwencji czynności dokonywane przez Powiat w ramach wykonywania zadań własnych nie stanowią czynności podlegających VAT. Wyjątkowo opodatkowaniu VAT mogą podlegać czynności niestanowiące wykonywania zadań własnych Powiatu lub czynności mieszczące się w ramach jego zadań własnych, ale dokonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym, uwzględniając treść art. 15 ust. 6 u.p.t.u., Powiat z tytułu realizacji zadań własnych, we wskazanym powyżej zakresie, nie powinien występować jako podatnik VAT. Planowane przez Powiat zadanie obejmuje zagospodarowanie trzech terenów zielonych, w ramach konkursu „” w Zespole Szkół, stanowi zadanie własne Powiatu. Czynność kwalifikuje się jako sprawy z zakresu prowadzenia placówek oświatowych oraz pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
13
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

W związku z tym, że Powiat ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, wszystkie faktury VAT wystawiane są przez Powiat i na Powiat, bez względu na to czy dotyczą własności Powiatu czy własności Skarbu Państwa. W 2018 roku, Powiat ... zamierza realizować zadanie pn.: „ ... ” – zwanym dalej „ Zadaniem ”. Przedmiotowe Zadanie będzie polegało na wycięciu na drzewach gałęzi, które są obumarłe i chore, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych, a które rosną w pasach dróg powiatowych w miastach Powiatu .... Powiat zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w formie dotacji i zrealizować to Zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych Powiatu. Poniesione przez Powiat ... wydatki związane z realizacją Zadania będą dokumentowane wystawionymi na Powiat ... fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami naliczonego podatku od towarów i usług VAT. Powiat ... informuje, że realizacja przedmiotowego Zadania należy do zadań własnych Powiatu, z tytułu przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych Powiat ... nie będzie uzyskiwał przychodu. Zadanie realizowane przez Powiat ... nie będzie wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu od towaru i usług. Wydatki poniesione w ramach Zadania nie będą miały również związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

2018
2
cze

Istota:

Dokonywanie przez Powiat przy pomocy Starostwa Powiatowego korekty podatku VAT od zrealizowanej inwestycji w ZSL

Fragment:

Powiat ma osobowość prawną. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie edukacji publicznej, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 1 i 19 ustawy). Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Na mocy art. 8 ust. 2 ww. ustawy organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy). W myśl art. 33 ww. ustawy zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Z przepisu art. 34 ust. 1 tej ustawy wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą, służącą zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji.

2018
28
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w związku z realizacją operacji

Fragment:

Powiat w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130) jest jednostką samorządu terytorialnego. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy, powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 4, ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Powiat .... realizuje operację pn. „ ...... ”. Jest to operacja typu „ Scalanie gruntów ” realizowana w ramach poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyjęty cel realizowanej operacji to stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach oraz budowa i przebudowa łącznie 19 km dróg dojazdowych.

2018
26
maj

Istota:

W zakresie braku obowiązku prowadzenia od dnia 1 stycznia 2017 r. wspólnych rozliczeń VAT razem z PUP

Fragment:

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. Powiat, którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „ powiatem prowadzącym ”, otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych dalej „ powiatami dotującymi ” (art. 9a ust. 2 powołanej ustawy). Stosownie do art. 9a ust. 3 cyt. ustawy, powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego. Natomiast ust. 4 wyżej powołanego artykułu stanowi, że w przypadku nie zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość roszczenia przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udział w całości poniesionych kosztów, w tym (...)

2018
23
maj

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza w .....”–

Fragment:

(...) Powiatu. Czynności będące przedmiotem wniosku, za które Powiat będzie otrzymywał wpłaty od mieszkańców stanowiące wkład w realizację wyżej wymienionego zadania (około 40%), podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią zapłatę z tytułu czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykonywanych przez Powiat, będący w tym zakresie podatnikiem podatku VAT. W ocenie Powiatu należy uznać fakt, że ponoszenie wydatków na realizację przedmiotowego zadania jest bezpośrednio związane ze świadczeniem na rzecz mieszkańców opisanych usług (które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT). Gdyby Powiat nie planował świadczyć na rzecz Mieszkańców przedmiotowych czynności, nie ponosiłby wydatków przeznaczonych na ten cel. Powiat nie powinien być traktowany odrębnie od innych podmiotów gospodarczych, dokonujących sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystających w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług niezbędnych do wykonywania czynności opodatkowanych. Powiat, jako czynny podatnik VAT, zobowiązany będzie uiścić podatek należny z tytułu świadczonych usług powinien mieć jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

2018
23
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 ustawy o samorządzie powiatowym – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz promocji powiatu. Z opisu sprawy wynika, że Powiat ubiega się o dofinansowanie realizacji zadania grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Realizacja zadania grantowego pn. „ (...) rajd rowerowy ” polega na zorganizowaniu w maju 2018 r. rajdu rowerowego – imprezy otwartej i bezpłatnej. W ramach planowanego rajdu jego uczestnicy (ok. 200 osób) będą zwiedzać określony obszar Powiatu, nastąpi popularyzacja historii, kultury i walorów przyrody powiatu. Uczestnictwo w rajdzie będzie całkowicie bezpłatne. W związku z organizacją rajdu Powiat będzie dokonywał zakupów towarów i usług. Impreza ta nie będzie generować przychodów. Powiat organizując ww. rajd realizuje zadania nałożone ustawą o samorządzie powiatowym art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz promocji powiatu. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Powiat realizując zadanie grantowe pn. „ (...) rajd rowerowy ” będzie miał prawną możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków dotyczących tego zadania.

2018
23
maj

Istota:

Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu unijnego.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej (pkt 1 ww. artykułu). Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że od dnia 1 lipca 2016 r. Powiat jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i począwszy od lipca 2016 r. składa deklaracje VAT we własnym imieniu. Z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z wymogiem art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych, Powiat podjął rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Powiat przy pomocy Starostwa jako jednostki prowadzącej obsługę Powiatu (art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) będzie realizował projekt unijny pn.: „ Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy ”. Projekt ten wpisuje się w zadanie własne Powiatu w zakresie edukacji publicznej. Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń/kursów zawodowych, staży/praktyk zawodowych, doradztwa zawodowego, skierowanego do uczniów, udział w szkoleniach i studiach podyplomowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny.

2018
16
maj

Istota:

Zastosowanie prewspółczynnika wyliczonego dla zakładu budżetowego przy dokonaniu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją inwestycji.

Fragment:

Powiat od dnia 1 stycznia 2017 r. jest ustawowo scentralizowany wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i samorządowym zakładem budżetowym - zakładem aktywności zawodowej (ZAZ). Faktury zakupu są wystawiane na nabywcę Powiat (nazwa, adres, NIP), odbiorcą wymienionym na fakturze jest jednostka organizacyjna, która dokonuje tego zakupu. W 2018 r. planowana jest przez Powiat inwestycja pn. „ U. ”, dofinansowana ma być przez województwo ... w ramach środków PFRON. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej jest jednostką organizacyjną Powiatu, ale nie jest scentralizowany z Powiatem. Budynek szpitala jest własnością Powiatu oddaną szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie. Inwestycja ta będzie obejmowała roboty budowlane m. in. wykonanie ścianek działowych, ułożenie płytek podłogowych, posadzkowych i ściennych, montaż rurociągów kanalizacyjnych, montaż okna, drzwi, itp, a finansowana będzie z budżetu Powiatu (środki własne oraz dofinansowanie ze środków woj. ...). Nabywcą wymienionym na fakturach będzie Powiat a odbiorcą Powiat - Starostwo Powiatowe. Projekt zakłada, że po zakończeniu inwestycji w utworzonych pomieszczeniach będą wykonywane zadania zarówno związane z działalnością gospodarczą - sprzedaż posiłków w mini barze (pacjentom, osobom odwiedzającym, pracownikom i innym) oraz zadania publiczne - rehabilitacja dzieci z możliwością rehabilitacji pracowników zakładu aktywności zawodowej.