Powiat | Interpretacje podatkowe

Powiat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację operacji unijnej.
Fragment:
Powiat w dniu 24 maja 2016 r. zawarł umowę o przyznaniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji ... W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa warunków życia oraz dostępność do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych dla mieszkańców miejscowości C. poprzez przebudowę drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką wraz z poszerzeniem. Ponadto celem operacji jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Powiat jest podatnikiem podatku VAT, jednakże z uwagi na charakter zadania publicznego pn. ..., Powiat nie będzie uzyskiwał dochodów z tytułu realizowanej inwestycji, a w tym samym nie ma możliwości odliczenia podatku należnego. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją wskazanej operacji. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z tym podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
30
lis

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia płatnika gdy stroną umowy zlecenia jest Powiat.
Fragment:
Okręgowa Rada Adwokacka i Okręgowa Izba Radców Prawnych wskazała listę radców prawnych, z którymi Powiat ma zawrzeć umowę. Starostwo Powiatowe jako pracodawca radcy nie zleca mu tych zadań, robi to Powiat na podstawie porozumienia ORA i OIRP. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl natomiast ust. 2 ww. artykułu – powiat ma osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że – wbrew twierdzeniu - skoro umowę cywilnoprawną zawarł Powiat, to wówczas Starostwo Powiatowe nie występuje w roli płatnika. Płatnikiem podatku dochodowego z tytułu świadczeń wypłacanych z ww. umowy – stosownie do przywołanych uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest Powiat, który w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym ma osobowość prawną. To Powiat jest stroną umowy (jako zamawiający lub zleceniodawca) i jako podmiot dokonujący świadczeń jest zobowiązany do wykonywania ciążących z tego tytułu na nim obowiązków płatnika. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
28
lis

Istota:
Zasada centralizacji rozliczeń w Powiecie w zakresie podatku VAT nie obejmuje Powiatowego Urzędu Pracy.
Fragment:
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. Powiat, którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „ powiatem prowadzącym ”, otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych dalej „ powiatami dotującymi ” (art. 9a ust. 2 powołanej ustawy). Stosownie do art. 9a ust. 3 cyt. ustawy, powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego. Natomiast ust. 4 wyżej powołanego artykułu stanowi, że w przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość roszczenia przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udział w całości poniesionych kosztów, w tym (...)
2016
28
lis

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi publicznej w miejscowości ...w gminie ..., o długości 270 metrów, jako połączenie drogi powiatowej z obiektem użyteczności publicznej
Fragment:
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Powiat (Wnioskodawca) planuje budowę drogi publicznej, o długości 270 metrów, jako połączenie drogi powiatowej z obiektem użyteczności publicznej – instytucją kultury. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powstała droga będzie posiadała kategorię drogi powiatowej. Wszystkie produkty powstałe w wyniku realizacji inwestycji użytkowane będą przez kierowców i pieszych bezpłatnie. Realizując powyższe zadanie Powiat wykonuje zadanie własne zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Wnioskodawcą w niniejszej sprawie jest Powiat ..., Starostwo Powiatowe wykonuje zadania własne przypisane do realizacji Powiatowi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując powyższą inwestycję w ramach zadań własnych o charakterze publicznym, będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT od towarów i usług zakupionych w celu realizacji ww. zadania? Stanowisko Wnioskodawcy: Powiat nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2016
26
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi (...)”
Fragment:
Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są rada powiatu i zarząd. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy), który – w myśl art. 33 tej ustawy – wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Starostwo powiatowe jest zatem aparatem pomocniczym, służącym zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji. Z przepisu art. 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, samorządowa osoba prawna jaką jest powiat jest jednostką podziału terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek.
2016
9
sie

Istota:
Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są rada powiatu i zarząd. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy), który – w myśl art. 33 tej ustawy – wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Starostwo powiatowe jest zatem aparatem pomocniczym, służącym zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji. Z przepisu art. 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, samorządowa osoba prawna jaką jest powiat jest jednostką podziału terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek.
2016
7
sie

Istota:
Czy w związku z zakupami związanymi z przebudową drogi powiatowej ..... dł. 2,49 km, Powiat posiada prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu będą wystawione na Powiat ...... Nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych powiatu wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1890). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z zakupami związanymi z przebudową drogi powiatowej ...., Powiat .....posiada prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat ..... jest podatnikiem VAT, lecz w ramach zakupów związanych z przebudową drogi powiatowej na terenie powiatu ....., nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupach dotyczących powyższego zadania. Nie zostaje spełniony warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ czynności wykonywane przez Powiat są zwolnione od podatku od towarów t usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
4
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem hali warsztatowej.
Fragment:
W dniu ... uchwałą Rady Powiatu ... przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem hali warsztatowej, oznaczoną nr 184/43. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym ZZZ o dominującej funkcji komercyjnej, np. produkcyjnej, przemysłowej, składowej, usługowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, spełnione są warunki zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Właściciel nieruchomości – Powiat ... – nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Nabywając przedmiotową nieruchomość na mocy decyzji Wojewody Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budynek posadowiony na nieruchomości wykorzystywany jest na cele oświatowe, praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z oświadczeniem trwałego zarządcy z dnia ..., od 2008 r. nie były ponoszone nakłady inwestycyjne na budynek hali warsztatowej.
2016
19
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż - jak również zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 4 - Powiat dotychczas nie przystąpił do dokonywania rozliczeń VAT wspólnie z jednostkami budżetowymi Powiatu i traktuje te jednostki, jako odrębnych podatników VAT, obecnie ZSO i ZSR dokonują odrębnych od Powiatu rozliczeń dla potrzeb VAT. Pozostałe jednostki natomiast takich rozliczeń nie dokonują, przy czym ewentualny obrót osiągany przez te jednostki budżetowe nie jest dotychczas wykazywany w deklaracjach VAT-7 składanych przez Powiat. Powiat pragnie wyjaśnić, że dotychczas jeszcze - jak zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 4 - nie przystąpił do dokonywania rozliczeń VAT wspólnie z jednostkami budżetowymi Powiatu. W konsekwencji Powiat uwzględnia w rozliczeniach w zakresie VAT fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu. Jak zostało bowiem wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 5 - jednostki budżetowe Powiatu, które zostały zarejestrowane, jako podatnicy VAT czynni, tj. ZSO oraz ZSR dokonują odrębnych od Powiatu rozliczeń VAT (składają własne deklaracje VAT-7 w urzędzie skarbowym), a ewentualny obrót osiągany przez pozostałe jednostki budżetowe Powiatu (tj. jednostki, które nie zostały zarejestrowane dla potrzeb VAT) nie jest przy tym dotychczas wykazywany w deklaracjach VAT-7 składanych przez Powiat. Powiat pragnie wyjaśnić, iż zakresem pytania oznaczonego we Wniosku jako nr 3 objęto wyłącznie koszty eksploatacyjne wskazane we Wniosku, a więc koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, funkcjonowania systemu alarmowego, sprzątania oraz usług telekomunikacyjnych.
2016
5
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku
Fragment:
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż - jak również zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 4 - Powiat dotychczas nie przystąpił do dokonywania rozliczeń VAT wspólnie z jednostkami budżetowymi Powiatu i traktuje te jednostki, jako odrębnych podatników VAT, obecnie ZSO i ZSR dokonują odrębnych od Powiatu rozliczeń dla potrzeb VAT. Pozostałe jednostki natomiast takich rozliczeń nie dokonują, przy czym ewentualny obrót osiągany przez te jednostki budżetowe nie jest dotychczas wykazywany w deklaracjach VAT-7 składanych przez Powiat. Powiat pragnie wyjaśnić, że dotychczas jeszcze - jak zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 4 - nie przystąpił do dokonywania rozliczeń VAT wspólnie z jednostkami budżetowymi Powiatu. W konsekwencji Powiat uwzględnia w rozliczeniach w zakresie VAT fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu. Jak zostało bowiem wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 5 - jednostki budżetowe Powiatu, które zostały zarejestrowane, jako podatnicy VAT czynni, tj. ZSO oraz ZSR. dokonują odrębnych od Powiatu rozliczeń VAT (składają własne deklaracje VAT-7 w urzędzie skarbowym), a ewentualny obrót osiągany przez pozostałe jednostki budżetowe Powiatu (tj. jednostki, które nic zostały zarejestrowane dla potrzeb VAT) nie jest przy tym dotychczas wykazywany w deklaracjach VAT-7 składanych przez Powiat. Powiat pragnie wyjaśnić, iż zakresem pytania oznaczonego we Wniosku jako nr 3 objęto wyłącznie koszty eksploatacyjne wskazane we Wniosku, a więc koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, funkcjonowania systemu alarmowego, sprzątania oraz usług telekomunikacyjnych.
2016
5
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Powiat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.