Potwierdzenie odbioru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to potwierdzenie odbioru. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
21
lis

Istota:

Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania

Fragment:

Natomiast w zakresie wyjaśnienia pojęć: „uzyskanie przez podatnika faktury korygującej w rozsądnym terminie”, „rozsądny termin”, „dochowanie należytej staranności”, oraz „posiadania przez podatnika potwierdzenia, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana w warunkach określonych w korekcie faktury”, a ponadto w zakresie uznania dokumentu za potwierdzenie odbioru faktury korygującej w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wydano odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

2012
13
lis

Istota:

W rozliczeniu, za który okres Spółka ma prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT wynikającej z wystawionej przez Spółkę faktury korygującej in minus?

Fragment:

Zatem w przypadku gdy Spółka mimo zwracania się do klienta o potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie otrzyma takiego potwierdzenia ale będzie dysponowała informacjami, które będzie mogła zaprezentować właściwym organom podatkowym, z których będzie można wywieść, że kontrahent – nabywca - zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych oraz podejmowała próby otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, spełniony zostanie wymóg z art. 29 ust. 4a ustawy. W tym celu pomocne mogą być (jak wskazał TSUE w wydanym orzeczeniu) kopie korekt faktur, pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz np. dowody zapłaty czy dokumenty księgowe umożliwiające określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej w zw. z daną transakcja. Dopuszczalne są wszelkie formy, które będą jednoznacznie potwierdzały, że Spółka dochowała należytej staranności aby upewnić się, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz że przedmiotowa transakcja została faktycznie zrealizowana na warunkach określonych w danej korekcie faktury. Jak wykazał TSUE posiadanie przez Spółkę (...)

2012
1
lis

Istota:

W przypadku wystawienia faktury korygującej na rzecz nabywcy, który nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego, Spółka ma prawo do obniżenia obrotu lub kwoty podatku należnego w momencie wystawienia faktury korygującej, bez konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Fragment:

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Zatem warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie przez wystawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Wynika to z literalnego brzmienia cyt. powyżej przepisu art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro bowiem rzeczywista transakcja została potwierdzona fakturą, w związku z czym powstał obowiązek podatkowy, a wystawiona faktura została wprowadzona do obrotu gospodarczego i stała się prawidłowym dokumentem stwierdzającym dokonanie sprzedaży, to tym samym okoliczności uprawniające do obniżenia obrotu należy udokumentować fakturą korygującą i wprowadzić ją do obrotu prawnego.

2012
1
lis

Istota:

W przypadku wystawienia faktury korygującej na rzecz nabywcy, który posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego, za potwierdzenie odbioru faktury korygującej można uznać dowolne dokumenty, z których wynika, że nabywca miał możliwość zapoznać się z treścią faktury korygującej.

Fragment:

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie, że: w przypadku wystawienia faktury korygującej na rzecz nabywcy, który posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego, za potwierdzenie odbioru faktury korygującej można uznać dowolne dokumenty, z których wynika, że nabywca miał możliwość zapoznać się z treścią faktury korygującej. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku wystawienia faktury korygującej na rzecz nabywcy, który posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego, za potwierdzenie odbioru faktury korygującej można uznać dowolne dokumenty, z których wynika, że nabywca miał możliwość zapoznać się z treścią faktury korygującej. W ocenie S., przepisy ustawy o VAT interpretowane z uwzględnieniem wyroku w sprawie C-588/10 Kraft Foods nie przesądzają o tym, co może stanowić potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Zdaniem Spółki, potwierdzeniem odbioru faktury korygującej może być przykładowo podpisana kopia faktury korygującej, oświadczenie nabywcy o otrzymaniu faktury korygującej, zwrotne potwierdzenie dostarczenia przesyłki listowej z fakturą korygującą (tak zwana zwrotka odsyłana przez pocztę), ale również inne dokumenty. O tym, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie ma określonej formy mowa jest wyraźnie w przywoływanym powyżej orzeczeniu TSUE: „Rzeczpospolita Polska wskazała przez Trybunałem, że sporny w postępowaniu krajowym wymóg z jednej strony ma zastosowanie wyłącznie do transakcji krajowych, a z drugiej strony nie jest z nim związany żaden warunek co do formy i w związku z tym może zostać on spełniony przy użyciu każdego stosownego środka.

2012
31
paź

Istota:

W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dysponował informacjami, które będzie mógł zaprezentować właściwym organom podatkowym, z których będzie można wywieść, że kontrahent – nabywca - zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych oraz podejmował próby otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, spełniony zostanie wymóg z art. 29 ust. 4a ustawy i będzie On uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres, w którym uzyska stosowne informacje. W tym celu dopuszczalne są wszelkie formy, które będą jednoznacznie potwierdzały, że Wnioskodawca dochował należytej staranności aby upewnić się, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią, oraz że przedmiotowa transakcja została faktycznie zrealizowana na warunkach określonych w danej korekcie faktury.

Fragment:

W celu sprostania warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę pomocne mogą być przedstawione powyżej przez Wnioskodawcę dodatkowe czynności zmierzające do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej tj.: ponowne listowne próby uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, dodatkowa korespondencja i e-maile z prośbą o potwierdzenie odbioru korekty, monity telefoniczne czy kierowanie przedstawicieli Spółki do firm otrzymujących korekty. Ponadto, zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, nawet w sytuacji, gdy nie powiedzie się próba otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przy pomocy ww. działań , Wnioskodawca ma możliwość zweryfikowania zasadności oraz przyczyny wystawienia takiego dokumentu, jak również jego powiązania z fakturą pierwotną, w oparciu o prowadzoną przez Spółkę analizę wyciągów bankowych oraz porozumień w sprawie kompensat. Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dysponował informacjami, które będzie mógł zaprezentować właściwym organom podatkowym, z których będzie można wywieść, że kontrahent – nabywca - zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych oraz podejmował próby otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, spełniony zostanie wymóg z art. 29 ust. 4a ustawy i będzie On uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres, w którym uzyska stosowne informacje.

2012
27
paź

Istota:

Obniżenie obrotu na podstawie faktury korygującej bez posiadania potwierdzenia odbioru (przepisy od 01.12.2008r.)

Fragment:

W przypadku wystawienia faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania i podatek należny, niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których Spółka otrzymuje od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygującej ze znacznym opóźnieniem (nawet po kilku miesiącach), bądź takiego potwierdzenia w ogóle nie otrzymuje. Otrzymanie potwierdzenia faktury korygującej wiąże się często z koniecznością podejmowania dodatkowych czynności przez Spółkę (ponawianie próśb skierowanych do nabywców o potwierdzenie odbioru faktury korygującej, dodatkowa korespondencja, konieczność bieżącego monitorowania wpływu potwierdzeń odbioru do Spółki). Spółka pragnie podkreślić, iż nawet w sytuacji gdy nie otrzyma ona potwierdzenia odbioru faktury korygującej, możliwe jest zweryfikowanie zasadności oraz przyczyny wystawienia takiego dokumentu, jak również jego powiązanie z fakturą pierwotną, w oparciu o prowadzoną przez Spółkę analizę rozliczeń finansowych z kontrahentami oraz sposób dokumentowania transakcji gospodarczych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r. tj. art. 29 ust. 4a i 4c ustawy o VAT, Spółka jest uprawniona do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy nie uzyskała ona potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)...

2012
27
paź

Istota:

Obniżenie obrotu na podstawie faktury korygującej bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury (przepisy do 30.11.2008r.)

Fragment:

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy – w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Fakturę korygującą, zgodnie z § 17 ust. 1 cyt. rozporządzenia, wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W takim przypadku, stosownie do § 17 ust. 6, przepisy § 16 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio. Powołany powyżej przepis art. 29 ust. 4 ustawy stanowi, iż kwoty, o które zmniejsza się obrót muszą zostać udokumentowane. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie spełnia powyższej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego. Dopiero potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych w fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Ponadto należy (...)

2012
26
paź

Istota:

W jakim terminie Spółka będzie zobowiązana do skorygowania obrotu w związku z wystawieniem zbiorczej faktury korygującej na udzielony rabat?

Fragment:

Dopuszczalne jest również potwierdzenie w innej formie, np. poprzez pisemne, odrębne potwierdzenie tego faktu, bądź też zwrotne potwierdzenie odbioru, wskazujące na zawartość przesyłki, bądź też każdy inny sposób, który potwierdza, że faktura trafiła do adresata. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym: nabywca otrzymał fakturę korygującą – jeżeli potwierdzenie odbioru korekty sprzedawca otrzyma przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za ten okres, sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej – jeżeli potwierdzenie to sprzedawca otrzyma po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. Aby zatem wystawca faktury korygującej mógł prawidłowo rozliczyć korektę zmniejszającą jego zobowiązanie, musi posiadać informacje co do daty odbioru faktury korygującej przez nabywcę oraz posiadać samo potwierdzenie odbioru tej faktury korygującej. W zależności bowiem od tego, kiedy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą oraz kiedy dostawca otrzymał potwierdzenie odbioru tej faktury korygującej, należy ustalić – w deklaracji, za który miesiąc należy dokonać korekty.

2012
9
paź

Istota:

Obniżenie obrotu i podatku należnego w oparciu o zwrotne potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Fragment:

IPPP2/443-926/11-4/MM) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż: (...) przepisy nie narzucają formy w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, zatem strony mają swobodę wyboru metody tego potwierdzenia. Wobec tego, potwierdzenie może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Bez wątpienia taki wymóg dowodowy spełnia uzyskanie zwrotne kopii faktury korygującej z własnoręcznym podpisem odbiorcy. Dopuszczalne jest również potwierdzenie w innej formie, np. poprzez pisemne, odrębne potwierdzenie tego faktu, bądź też zwrotne potwierdzenie odbioru, wskazujące na zawartość przesyłki, bądź też każdy inny sposób, który potwierdza, że faktura trafiła do adresata”. Identyczne stanowisko, zgodnie z którym zwrotne potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi dowód, iż odbiorca otrzymał tę fakturę, zostało również zaprezentowane w wydanych w imieniu Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych z 12 stycznia 2010 r. (sygn. ILPP2/443-1460/09-2/SJ), z 12 sierpnia 2010 r. (sygn. ILPP2/443-683/09-4/ISN), z 15 lipca 2009r. (sygn. IBPP2/443-393/09/RSz), z 29 sierpnia 2009 r. (sygn. ILPP2/443-502/08-2/MR), z 6 listopada 2008 r. (sygn. IPPP1-443-1536/08-3/JB) i z 31 lipca 2007 r. (sygn.

2012
12
wrz

Istota:

Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej i prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy podstawą do obniżenia podatku należnego, w związku z wystawieniem faktury korygującej, może być potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej (za potwierdzeniem odbioru) zawierającej tę fakturę, w sytuacji, gdyby koperta i zwrotne potwierdzenie odbioru zawierały informację, iż korespondencja zawiera określoną fakturę korygującą... Czy podstawą do obniżenia podatku należnego, w związku z wystawieniem faktury korygującej, może być wskazanie przez klienta w tytule płatności lub przesłanej odrębnym dokumentem specyfikacja płatności numeru faktury korygującej... Czy podstawą do obniżenia podatku należnego, w związku z wystawieniem faktury korygującej, może być potwierdzenie zgodności salda rozrachunków między kontrahentem a Spółką... Czy podstawą do obniżenia podatku należnego, w związku z wystawieniem faktury korygującej, może być popisane przez klienta pisemne oświadczenie, w którym potwierdza, że otrzymał i akceptuje fakturę korygującą wystawioną przez Spółkę... Czy podstawą do obniżenia podatku należnego, w związku z wystawieniem faktury korygującej, może być wysłane przez klienta potwierdzenie odbioru faktury korygującej w formie wiadomości e-mail. Wiadomość będzie zawierała informację o numerze danej faktury korygującej, którą otrzymał kontrahent...