Potwierdzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to potwierdzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
lis

Istota:

Jeżeli uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez Wnioskodawcę będzie niemożliwe i będzie On dysponował opisanymi wyżej informacjami, należy uznać, iż zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy będzie On uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres w którym posiada stosowne informacje.

Fragment:

W omawianej sprawie Wnioskodawca podejmuje dodatkowe czynności zmierzające do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę tj.: ponawia próby o potwierdzenie odbioru faktury korygującej, kieruje dodatkową korespondencję, na bieżąco monitoruje wpływ potwierdzeń odbioru do Spółki. Ponadto nawet w sytuacji gdy Wnioskodawca nie otrzyma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ma możliwość zweryfikowania zasadności oraz przyczyny wystawienia takiego dokumentu, jak również jego powiązanie z fakturą pierwotną, w oparciu o prowadzoną przez Spółkę analizę rozliczeń finansowych z kontrahentami oraz sposób dokumentowania transakcji gospodarczych. Niemniej jednak z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca był w posiadaniu dokumentów, z których jednoznacznie wynikałoby, że nabywca z korektą faktury się zapoznał. Stwierdzenia, iż Wnioskodawca podejmuje dodatkowe czynności zmierzające do otrzymania potwierdzenia nie można utożsamiać z faktem, iż takie potwierdzenie otrzymał. Organ nie ogranicza możliwości potwierdzenia odbioru faktury korygującej od konkretnej formy, ustawodawca również tego nie sprecyzował. Zatem potwierdzenie może mieć dowolną formę, jednakże forma ta musi pozwolić na jednoznaczne stwierdzenie, iż nabywca to potwierdzenie otrzymał. W stanie faktycznym wniosku Strona nie wskazała żadnych reguł i form, które pozwalają jej uznać, iż druga strona transakcji jest w posiadaniu korekty faktury bądź się z nią zapoznała.

2012
21
mar

Istota:

Z uwagi na fakt, że Spółka zamierza dokonać korekty podatku należnego w dniu wysłania faktury korygującej, bez uprzedniego uzyskania potwierdzenia jej odbioru, stanowisko Spółki należało uznać za nieprawidłowe.

Fragment:

Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Natomiast w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej zwrotny e-mail. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż. W myśl przepisów § 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), zwanego dalej rozporządzeniem, faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury.

2012
5
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia faktur korygujących sprzedaż, bez posiadania potwierdzenia odbioru tych faktur.

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy – w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Tut. Organ zauważa, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt U 6/06 stwierdził, iż przepis § 16 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, jest niezgodny z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług oraz z Konstytucją. Co do zasady, Trybunał jednak zgodził się, że ustawodawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług, dlatego też odroczył utratę obowiązywania mocy niekonstytucyjnego przepisu na maksymalny okres dwunastu miesięcy.

2011
15
gru

Istota:

Czy proponowana przez Wnioskodawcę forma wyrażania akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej spełnia warunki rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej oraz prawidłowości potwierdzenia faktury korygującej.

Fragment:

Ustawa nie precyzuje w jakiej formie podatnik ma uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej Zgodnie z wydawanymi interpretacjami organy podatkowe potwierdzają, że forma tego potwierdzenia jest dowolna, może być to potwierdzenie wysłania faktury korygującej faksem, mail lub faks od odbiorcy, że otrzyma od fakturę korygującą czy też zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki listowej, którą została nadana faktura korygująca. Zdaniem podatnika wysłanie faktury w formie załącznika do wiadomości e-mail na adres podany przez odbiorcę i otrzymanie potwierdzenia dostarczenia e-maila na wskazany przy rejestracji adres mailowy jest wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez odbiorcę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy z dnia ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.

2011
24
lis

Istota:

Wskazać należy, iż przepisy podatkowe nie sprecyzują, w jakiej formie nabywca powinien dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, zatem potwierdzenie takie może być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż konkretny odbiorca otrzymał korektę faktury z określeniem daty jej otrzymania.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, iż przepisy podatkowe nie sprecyzują, w jakiej formie nabywca powinien dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, zatem potwierdzenie takie może być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż konkretny odbiorca otrzymał korektę faktury z określeniem daty jej otrzymania. Stąd też, przy zachowaniu procedur gwarantujących prawidłowe przesyłanie faktur, zapewniających ich autentyczność i integralność - zwrotny e-mail od nabywcy, w którym kontrahent wskaże datę, kiedy otrzymał e-maila z poszczególnymi fakturami korygującymi sprzedaż - może być wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę, uprawniającym do dokonania rozliczenia podatku należnego wykazanego w tych korektach. Zatem, stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe. Dodatkowo wskazać należy, że ocena prawidłowości zastosowanego sposobu (systemu) przesyłu faktur w formie elektronicznej oraz wypełnienia warunków zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści przesyłanych faktur wymaga wiedzy specjalistycznej. Zatem tej oceny będzie mógł dokonać właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w toku kontroli podatkowej lub skarbowej, bowiem postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, opiera się jedynie na interpretacji prawa podatkowego.

2011
1
paź

Istota:

Czy planowany przez Spółkę sposób uzyskiwania potwierdzeń otrzymania korekty faktury obniżającej podstawę opodatkowania VAT przez nabywcę, spełnia wymogi art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje odejść od drukowania oraz wysyłania pocztą dokumentów i przesyłać faktury oraz faktury korygujące w zabezpieczonym przed edycją pliku PDF, po uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Treść faktury i faktury korygującej zapisanych w formacie PDF nie będą mogły być zmienione przez odbiorcę bez znajomości haseł zabezpieczających.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie uzyskała ona potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?

Fragment:

Należy zauważyć, iż przepisy nie narzucają formy w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, zatem strony mają swobodę wyboru metody tego potwierdzenia. Wobec tego, potwierdzenie może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Bez wątpienia taki wymóg dowodowy spełnia uzyskanie zwrotnie kopii faktury korygującej z własnoręcznym podpisem odbiorcy. Dopuszczalne jest również potwierdzenie w innej formie, np. poprzez pisemne, odrębne potwierdzenie tego faktu, bądź też zwrotne potwierdzenie odbioru, wskazujące na zawartość przesyłki, bądź też każdy inny sposób, który potwierdza, że faktura trafiła do adresata. Może być to zatem zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą, w formie listu poleconego, przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania takiej faktury korygującej, może być to przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadząca działalność w zakresie m. in. dystrybucji pojazdów samochodowych oraz części samochodowych wystawia kontrahentom znaczną ilość faktur dokumentujących sprzedaż towarów oraz faktur korygujących do faktur pierwotnych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie uzyskała ona potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?

Fragment:

Należy zauważyć, iż przepisy nie narzucają formy w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, zatem strony mają swobodę wyboru metody tego potwierdzenia. Wobec tego, potwierdzenie może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Bez wątpienia taki wymóg dowodowy spełnia uzyskanie zwrotnie kopii faktury korygującej z własnoręcznym podpisem odbiorcy. Dopuszczalne jest również potwierdzenie w innej formie, np. poprzez pisemne, odrębne potwierdzenie tego faktu, bądź też zwrotne potwierdzenie odbioru, wskazujące na zawartość przesyłki, bądź też każdy inny sposób, który potwierdza, że faktura trafiła do adresata. Może być to zatem zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą, w formie listu poleconego, przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania takiej faktury korygującej, może być to przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadząca działalność w zakresie m. in. dystrybucji pojazdów samochodowych oraz części samochodowych wystawia kontrahentom znaczną ilość faktur dokumentujących sprzedaż towarów oraz faktur korygujących do faktur pierwotnych.

2011
1
wrz

Istota:

Potwierdzenie faktury korygującej

Fragment:

Nr 95, poz. 798 ze zm.), obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r. sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. W tym miejscu należy podkreślić, iż wyrokiem z dnia 11 grudnia 2007r., sygn. akt U 6/06 Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług jest niezgodny z ustawą o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r.) oraz z Konstytucją. Co do zasady Trybunał jednak zgodził się, że ustawodawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług, dlatego też odroczył utratę obowiązywania mocy niekonstytucyjnego przepisu na maksymalny okres dwunastu miesięcy.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie potwierdzenia przez kontrahenta otrzymania korekty faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Fragment:

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca nakładając w przepisach art. 29 ust. 4a - 4c ustawy obowiązek posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nie określił przy tym jakiejś specjalnej formy, w jakiej powinno to nastąpić. W związku z tym forma potwierdzenia odbioru może być zatem dowolna. Jedynym warunkiem, jaki musi spełniać, to jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę korygującą. Zdaniem Spółki, w świetle przepisów o podatku VAT, wystarczającą podstawą do przyjęcia, iż odbiorca potwierdził odbiór faktury korygującej jest potwierdzenie otrzymania korekty wystawionej w formie elektronicznej przez kontrahenta, widoczne jako odpowiedni status w systemie Operatora EDI. Chwilę, w której pracownik zaloguje się w systemie Operatora EDI należy traktować jako moment, w którym Spółka otrzymała potwierdzenie dostarczenie faktury korygującej do odbiorcy (kontrahenta). Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 06.01.2010 r. nr IPPP2/443-1103/AN/KOM. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.