Potrzeby mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to potrzeby mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
21
mar

Istota:

Jeżeli całoroczny budynek „letniskowy” będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje Wnioskodawczyni prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.

Fragment:

Istotne znaczenie ma tylko to, czy dany obiekt został wzniesiony w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i czy potrzeby takie może zaspokajać. Potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane przez wybudowanie budynku, w którym Wnioskodawczyni będzie mieszkała. Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni wspólnie z mężem jest właścicielką działki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zabudowy letniskowej. W grudniu 2011 roku otrzymała decyzję o pozwoleniu na nadbudowę i rozbudowę domu letniskowego oraz budowę szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej 224 m. kw. Budowę rozpoczęła w kwietniu 2012 roku. Budowany dom jest całkowicie przystosowany do przebywania w nim przez cały rok. Zakwalifikowanie budynku jako letniskowego, wynika jedynie z funkcji terenu zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i decyzji pozwolenia na budowę, a nie ze sposobu w jaki budynek ten będzie użytkowany, będzie on zaspokajał podstawowe potrzeby mieszkaniowe całorocznie Wnioskodawczyni, jej męża oraz niepełnoletniej córki. A zatem, jeżeli całoroczny budynek „ letniskowy ” będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje Wnioskodawczyni prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.

2012
22
maj

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot wydatków (różnicy podatku VAT) związanych z budową budynku letniskowego, który ma służyć jako budynek stałego miejsca zamieszkania?

Fragment:

Istotne znaczenie ma tylko to, czy dany obiekt został wzniesiony w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i czy potrzeby takie może zaspokajać. Potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane przez wybudowanie budynku, w którym Wnioskodawca będzie mieszkał. Przy czym nie musi to być miejsce stałego zamieszkania. Powinna natomiast mieć miejsce pewna stałość lub częstotliwość pobytu. Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca wraz z żoną są w trakcie budowy budynku rekreacyjnego. Budynek budowany jest na działce stanowiącej własność małżonków i jest wyposażony we wszystkie instalacje: sanitarną, elektryczną, wodną, grzewczą (kominkowo-elektryczną). Teren na którym stawiany jest budynek objęty został planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego i dopuszcza zarówno zabudowę letniskową jak i mieszkaniową. Po wybudowaniu budynku małżonkowie zamierzają wystąpić o zmianę przeznaczenia użytkowania budynku - na mieszkaniową. Dom małżonkowie zamierzają użytkować jako mieszkalny i zasiedlić w możliwie najkrótszym czasie na stałe. Wszystkie faktury dotyczące budowy wystawione są na Wnioskodawcę. A zatem, jeżeli całoroczny budynek „letniskowy” będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy, tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje Wnioskodawcy prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.

2011
1
sie

Istota:

Czy planowany, opisany wyżej, wydatek będzie upoważniał do skorzystania z ulgi podatkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Po podpisaniu ostatecznej umowy sprzedaży Wnioskodawczyni zamierza wystąpić o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego i zbudować dom na własne potrzeby mieszkaniowe na przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy planowany, opisany wyżej, wydatek będzie upoważniał do skorzystania z ulgi podatkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, planowany zakup spełnia warunek zakupu udziału w gruncie przeznaczonym pod budowę budynku mieszkalnego i upoważnia do skorzystania z ulgi podatkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Zainteresowana nie zgadza się ze stanowiskiem, że mimo zapisania w planie zagospodarowania przestrzennego gruntu jako przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową, koniecznym jest aby „grunt w chwili nabycia posiadał status gruntu pod budowę”, a więc aby działka była wpisana w rejestrze gruntów jako budowlana. Zdaniem Wnioskodawczyni, praktyka i prawo wymaga, że zmiana zapisu w rejestrze gruntów następuje dopiero po zakończeniu budowy i oddaniu do użytku domu. W opinii Zainteresowanej, oznaczałoby to, że nie można zakupić gruntu przeznaczonego pod budowę własnego budynku mieszkalnego, jeśli nie stoi na nim już inny budynek, bo tylko wtedy – jeśli ów budynek został prawidłowo zgłoszony do użytkowania – grunt ten ma oznaczony w rejestrze sposób użytkowania jako „b” (pod zabudowę), a nie „r” (rolny).

2011
1
sie

Istota:

Zwrot niektórych wydatków związanych z budową domu letniskowego, który będzie służył zaspokojeniu potrzeb rodziny przez cały rok

Fragment:

Istotne znaczenie ma tylko to, czy dany obiekt został wzniesiony w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i czy potrzeby takie może zaspokajać. Potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane przez wybudowanie budynku, w którym Wnioskodawczyni będzie mieszkała. Przy czym nie musi to być miejsce stałego zamieszkania. Powinna natomiast mieć miejsce pewna stałość lub częstotliwość pobytu. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni wraz z mężem jest właścicielką działki przeznaczonej pod usługi turystyczne oraz zabudowę rekreacyjną. Działka została kupiona z zamiarem wybudowania domu i zamieszkania w nim na stałe. W grudniu 2006 roku wydano Wnioskodawczyni decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku letniskowego (k-III). Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 2007 roku. Budowany przez małżonków dom jest całkowicie przystosowany do przebywania w nim przez cały rok. Służył będzie zaspokojeniu stałych potrzeb mieszkaniowych rodziny Wnioskodawczyni w związku z tym posiada wszystkie urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania go całorocznie. Zakwalifikowanie budynku jako letniskowego, wynika tylko z funkcji terenu zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i decyzji pozwolenia na budowę, a nie ze sposobu w jaki budynek ten będzie użytkowany.

2011
1
lip

Istota:

Czy wnioskodawczyni jako osoba mieszkająca obecnie poza granicami Polski i budująca dom na własne potrzeby mieszkaniowe w Polsce ma prawo do zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami na zakup materiałów budowlanych?

Fragment:

Z zapisu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy oraz pozostałych postanowień tej ustawy nie wynika, iżby fakt zamieszkania wnioskodawczyni poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej pozbawiał ją możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Zatem, jeżeli spełnione zostaną pozostałe warunki określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, wnioskodawczyni przysługuje prawo do złożenia wniosku określonego postanowieniami tejże ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
lip

Istota:

Czy w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1468) przysługuje wnioskodawcy „zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym” oraz czy faktury mają być wystawiane na jedno nazwisko (wnioskodawcy) czy też na dwa nazwiska (wnioskodawcy i współwłaściciela)?

Fragment:

Istotne znaczenie ma tylko to, czy dany obiekt został wzniesiony w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i czy potrzeby takie może zaspokajać. Potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane przez wybudowanie budynku, w którym wnioskodawca będzie mieszkał. Przy czym nie musi to być miejsce stałego zamieszkania. Powinna natomiast mieć miejsce pewna stałość lub częstotliwość pobytu. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż wnioskodawca wybudował (na podstawie zezwolenia) budynek letniskowy całosezonowy wyposażony w instalacje, w tym wodno kanalizacyjną oraz posiadający własne przyłącze energetyczne i licznik energii. W związku z powyższym poniósł wydatki, które zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na jego nazwisko. A zatem, jeżeli całoroczny budynek letniskowy będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy, tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje mu prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją. Przy czym istotnym jest aby faktury dokumentujące wydatki będące podstawą do ubiegania się o zwrot niektórych wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na zakup materiałów budowlanych dotyczyły budynku wybudowanego przez wnioskodawcę.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawcy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje prawo do odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego?

Fragment:

Nie zmienia to jednakże faktu, że przepis odnosi się do potrzeb mieszkaniowych podatnika który zaciągnął kredyt i w sytuacji gdy celem zaciągnięcia kredytu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych innej osoby aniżeli podatnik, który zaciągnął kredyt, wówczas podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do skorzystania z odliczeń na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przesłanym uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zakupu mieszkania dokonał z zamiarem zaspokojenia potrzeb rodziny - zabezpieczenia lokalu mieszkalnego dla syna, a ponadto wskazał Pan, że w dacie zaciągnięcia kredytu syn nie posiadał środków materialnych na samodzielną realizację zakupu lokalu mieszkalnego. W świetle powyższego, nie sposób uznać, że kredyt hipoteczny zaciągnięty przez Wnioskodawcę, na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla syna (lokal ten został podarowany synowi) wypełnia dyspozycję art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kryterium zakupu lokalu mieszkalnego „na własne potrzeby mieszkaniowe” jest bowiem spełnione wówczas, gdy lokal mieszkalny zostanie zakupiony w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatnika tj. Wnioskodawcy, a nie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych innych osób. Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb podatnika.

2011
1
cze

Istota:

Czy zakup przez podatnika nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.) uprawnia podatnika do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie tej inwestycji, jeśli podatnik zakupił tę nieruchomość w celu zaspokojenia swoich własnych potrzeb mieszkaniowych, jakie powstaną w przyszłości w razie wypowiedzenia mu umowy najmu lokalu mieszkalnego, w którym podatnik aktualnie zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe?

Fragment:

(...) potrzeb mieszkaniowych, jakie powstaną w przyszłości w razie wypowiedzenia mu umowy najmu lokalu mieszkalnego, w którym podatnik aktualnie zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe... Zdaniem Wnioskodawczyni, na zadane pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Przede wszystkim zakup lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawczyni i jej męża są zaspokajane przy pomocy wynajmowanego lokalu mieszkalnego, należy, w okolicznościach niniejszej sprawy, traktować jako nabycie w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawczyni i jej mąż nie mogą bowiem przewidzieć w jakim momencie wynajmujący lokal mieszkalny wypowie im umowę najmu. Jeśli jednakże tak się stanie będą oni zmuszeni w inny sposób zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe i chcą to uczynić właśnie zamieszkując w zakupionym lokalu. Warto podkreślić przy tym, iż obecnie nie wykorzystują oni zakupionego mieszkania na własne potrzeby mieszkaniowe, ale zamieszkują w wynajmowanym mieszkaniu, z uwagi na różnicę w powierzchniach obydwu lokali (powierzchnia lokalu wynajmowanego to 89 m 2 , zaś powierzchnia lokalu zakupionego to 33,4 m 2 ). Art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie różnicuje przy tym sytuacji podatnika w zależności od tego czy poniesione przez niego wydatki na zakup lokalu mieszkalnego na własne potrzeby mieszkaniowe mają służyć zaspokojeniu tych potrzeb obecnie czy też w przyszłości.

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób dokonać przejęcia na osobiste potrzeby podatnika budynku wybudowanego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe uregulowania w sytuacji gdy podatnik prowadząc działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży budynków i część zakupionych materiałów budowlanych, gruntu, oraz usług uprzednio zaksięgowanych w koszty zakupu - przekaże na własne potrzeby mieszkaniowe, to wydatki w tej części jako nie mające związku z uzyskanym przychodem, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. W przedstawionej sytuacji podziela się stanowisko podatnika iż przekazanie wybudowanego w ramach prowadzonej przez siebie działalności budynku, na własne potrzeby skutkować będzie koniecznością wyłączenia wszystkich wydatków związanych z wybudowaniem tego budynku wraz z działką z kosztów prowadzonej działalności. Informuje się, że w opisanym przypadku nie ma zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy, ponieważ grunty zakupione pod budowę budynków z mieszkaniami na sprzedaż, materiały budowlane, oraz usługi nie są rzeczowymi składnikami majątku lecz należą do środków obrotowych. Na dzień wydania postanowienia nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa jak również postępowanie przed sądem administracyjnym. Powyższa interpretacja: -dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących -nie jest wiążąca dla podatnika (następcy prawnego podatnika) osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

2011
1
maj

Istota:

Wątpliwość wnioskującego dotyczy kwestii, czy może korzystać z odliczenia od dochodów wydatków na spłatę odsetek od kredytu, które dotyczą części mieszkalnej na podstawie art.26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku opodatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 14 poz. 176 z póżn. zm.).

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że inwestycja zaspakaja potrzeby mieszkaniowo – usługowe podatnika oraz jego rodziny. Spłata rat kredytu wraz z odsetkami następuje z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego należącego wyłącznie do podatnika i jego małżonki. W powyższym przypadku jedynie odsetki od kredytu w części przypadającej na budowę budynku mieszkalnego, – jeśli podatnik spełni wszystkie pozostałe warunki nałożone przez ustawodawcę – podlegały będą odliczeniu w ramach przedmiotowej ulgi. Zaś przeznaczenie kredytu mieszkaniowego na inny niż wymieniony w treści art. 26b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych cel mieszkaniowy, tak jak w przypadku budowy budynku usługowego, nie może skutkować odliczeniem od podstawy obliczenia podatku zapłaconych z tego tytułu odsetek. Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę.