Potrzeby | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to potrzeby. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie alimentów przyznanych na podstawie wyroku sądowego.

Fragment:

Rodzaj i zakres potrzeb, które powinny zostać zaspokojone, zależy od uzasadnionych indywidualnych okoliczności dotyczących każdego z członków rodziny. Określenie, iż każdy z małżonków ma się przyczynić do zaspokojenia potrzeb rodziny oznacza, że realizacji tego obowiązku można dochodzić drogą prawną. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka (art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Z kolei, w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają wyłącznie świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objęte wspólnością majątkową małżeńską.

2015
27
paź

Istota:

Czy należny jest podatek dochodowy od osób fizycznych od „zabezpieczenia alimentów” przysługującego za okres toczącego się procesu rozwodowego?

Fragment:

Jego celem jest zapewnienie środków materialnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych członków przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej. Stosownie do treści art. 27 ww. ustawy, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek ten – jako wynikający z przepisu bezwzględnie obowiązującego – powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i gaśnie z chwilą jego ustania, orzeczenia separacji lub unieważnienia. Rodzaj i zakres potrzeb, które powinny zostać zaspokojone, zależy od uzasadnionych indywidualnych okoliczności dotyczących każdego z członków rodziny. Określenie, iż każdy z małżonków ma się przyczynić do zaspokojenia potrzeb rodziny oznacza, że realizacji tego obowiązku można dochodzić drogą prawną. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, wówczas, zgodnie z treścią art. 28 § 1 ww. ustawy, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

2011
1
wrz

Istota:

Jaki podatek wnioskodawczyni ma płacić za 2009r. od sumy, którą otrzymywała na poczet przyszłych alimentów?

Fragment:

Jego celem jest zapewnienie środków materialnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych członków przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej. Stosownie do treści art. 27 ww. ustawy, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek ten – jako wynikający z przepisu bezwzględnie obowiązującego - powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i gaśnie z chwilą jego ustania, orzeczenia separacji lub unieważnienia. Rodzaj i zakres potrzeb, które powinny zostać zaspokojone, zależy od uzasadnionych indywidualnych okoliczności dotyczących każdego z członków rodziny. Określenie, iż każdy z małżonków ma się przyczynić do zaspokojenia potrzeb rodziny oznacza, że realizacji tego obowiązku można dochodzić drogą prawną. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, wówczas, zgodnie z treścią art. 28 § 1 ww. ustawy, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

2011
1
wrz

Istota:

Czy świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny uzyskane podczas trwania rozwodu podlegają opodatkowaniu?

Fragment:

Sąd Okręgowy wydał postanowienie o zabezpieczeniu potrzeb rodziny, z którego wynika, iż na czas trwania postępowania zobowiązał pozwanego męża wnioskodawczyni do łożenia na rzecz syna kwotę 6.000 zł miesięcznie i na rzecz córki po 4.000 zł. miesięcznie. Wnioskodawczyni złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego w K. Wydział I Cywilny o rozszerzenie postanowienia o zabezpieczeniu i uwzględnieniu potrzeb wnioskodawczyni jako żony. W dniu 03 listopada 2009r. Sąd Apelacyjny w K. postanowił zmienić postanowienie z dnia 23 lipca 2009r. w przedmiocie zabezpieczenia potrzeb rodziny i zobowiązał dodatkowo męża wnioskodawczyni do przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny kwotą 5. 000 zł miesięcznie płatną z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca do rąk wnioskodawczyni. Reasumując stwierdzić należy, iż otrzymywane przez wnioskodawczynię na mocy postanowienia sądu świadczenie (cała otrzymywana kwota) na zaspokojenie potrzeb rodziny (dzieci i swoich) podczas trwania procesu rozwodowego, w sytuacji istnienia pomiędzy wnioskodawczynią i jej mężem wspólności majątkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

Czy określona w ugodzie sądowej kwota 1000 zł przekazywana z emerytury męża na zaspokajanie potrzeb rodziny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Fragment:

Rodzaj i zakres potrzeb, które powinny zostać zaspokojone, zależy od uzasadnionych indywidualnych okoliczności dotyczących każdego z członków rodziny. Określenie, iż każdy z małżonków ma się przyczynić do zaspokojenia potrzeb rodziny oznacza, że realizacji tego obowiązku można dochodzić drogą prawną. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, wówczas, zgodnie z treścią art. 28 § 1 ww. ustawy, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim i posiada z mężem wspólność majątkową (ustawową). W roku 2002 wnioskodawczyni zawarła wraz z mężem ugodę sądową, z treści której wynikało zobowiązanie męża do zaspokajania potrzeb rodziny w kwocie 1000 zł miesięcznie. W świetle przytoczonych unormowań prawnych świadczenia mające na celu zaspokajanie potrzeb rodziny nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – zarówno w świetle przepisów obowiązujących w 2002r. czyli w dacie przyznania świadczenia jak i przepisów obowiązujących w dacie złożenia wniosku i wydania niniejszej interpretacji.

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane w 1998r. od małżonka świadczenia pieniężne w kwocie 900 zł. miesięcznie, wypłacane w celu przyczynienia się do zaspokojenia potrzeb rodziny, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Rodzaj i zakres potrzeb, które powinny zostać zaspokojone, zależy od uzasadnionych indywidualnych okoliczności dotyczących każdego z członków rodziny.Określenie, iż każdy z małżonków ma się przyczynić do zaspokojenia potrzeb rodziny oznacza, że realizacji tego obowiązku można dochodzić drogą prawną. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, wówczas, zgodnie z treścią art. 28 ww. ustawy, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1998r. wnioskodawczyni zostało zasądzone świadczenie pieniężne, bowiem jej małżonek nie wywiązywał się z obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny, w jej małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa małżeńska, prowadzi ona wraz z małżonkiem wspólne gospodarstwo domowe i zamieszkuje pod jednym adresem. dochodowym od osób fizycznych, świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 28 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu.

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zapytuje czy przekazanie towarów na wewnętrzne potrzeby firmy mieści się w zakresie pojęcia reprezentacji i reklamy czy też zwykłych kosztów zużycia materiałów? Ponadto prosi o wyjaśnienie czy w przypadku zaliczenia powyższej czynności do kosztów reprezentacji i reklamy, należy ją traktować jak limitowaną czy nielimitowaną?Zdaniem Podatnika powyższa czynność przekazania towarów nie mieści się w zdefiniowanych pojęciach reklamy i reprezentacji, w związku z czym należy ją zaliczyć do kosztów zużycia towarów i materiałów.

Fragment:

Powyższa czynność stanowi raczej przekazanie towarów na wewnętrzne potrzeby firmy, poniesione zaś z tego tytułu wydatki zalicza się w całości w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów lub usług, jak również czynności zrównane ze sprzedażą enumeratywnie wymienione w ust. 3 tego artykułu.Wśród wymienionych w powołanym artykule czynności rodzących obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie wymieniono przekazania towarów na wewnętrzne potrzeby firmy, w związku z czym powyższa czynność nie pozostaje w przedmiotowym zakresie działania ustawy o VAT. Tak więc czynność przekazania roślin doniczkowych na wewnętrzne potrzeby firmy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy równocześnie, iż czynności nie podlegających opodatkowaniu tym podatkiem nie dokumentuje się fakturą VAT (w tym również fakturą wewnętrzną).