Potrącenie należności | Interpretacje podatkowe

Potrącenie należności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to potrącenie należności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.
Fragment:
(...) ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów – art. 116 ust. 8 cyt. ustawy. A zatem nabywca produktów rolnych i rolnik ryczałtowy (sprzedawca) mogą kompensować wyłącznie wzajemne należności i zobowiązania. Trudno zatem uznać, że przepis ten odnosi się także do innych należności zawartych z osobami trzecimi, w tym przypadku do pożyczek uzyskanych od udziałowca Wnioskodawcy. Jeszcze raz zatem podkreślić należy, że przepis ten (art. 116 ust. 8 ww. ustawy) dopuszcza potrącenie należności z tytułu sprzedaży przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych na rzecz nabywcy jedynie z należnościami, które rolnikowi ryczałtowemu dostarczył nabywca produktów rolnych. Przepis ten w żaden sposób nie odnosi się do sytuacji, gdy nabywca produktów rolnych, na skutek umów trójstronnych, płaci część należności na rzecz innych podmiotów, dokonując tych wpłat w imieniu rolnika. W takiej sytuacji uznać należy, że nabywca nie dokonując pełnej zapłaty (...)
2012
30
cze

Istota:
Czy potrącenie należności z tytułu składek plantatorów pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku?
Fragment:
(...) za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów – art. 116 ust. 8 cyt. ustawy. A zatem nabywca produktów rolnych i rolnik ryczałtowy (sprzedawca) mogą kompensować wzajemne należności i zobowiązania. Trudno zatem uznać – jak wskazuje Spółka – że przepis ten odnosi się także do „innych należności zawartych z osobami trzecimi”. Jeszcze raz zatem podkreślić należy, że przepis ten (art. 116 ust. 8 ww. ustawy) dopuszcza potrącenie należności z tytułu sprzedaży przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych na rzecz nabywcy jedynie z należnościami, które rolnikowi ryczałtowemu dostarczył nabywca produktów rolnych. Przepis ten w żaden sposób nie odnosi się do sytuacji, gdy nabywca produktów rolnych, na skutek umów trójstronnych, płaci część należności na rzecz innych podmiotów, w tym Związku Plantatorów, dokonując tych wpłat w imieniu rolnika. W takiej sytuacji uznać należy, że nabywca nie (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy czynności pośrednictwa w:
1/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych otwartych, w których Podatnik jest jedną ze stron uczestniczących w ścieżce kompensacyjnej i równocześnie jest organizatorem kompensaty;
2/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych otwartych, w których Podatnik nie uczestniczy w ścieżce kompensacyjnej, lecz jest tylko organizatorem kompensaty;
3/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych zamkniętych, w których Podatnik jest jedną ze stron uczestniczących w ścieżce kompensacyjnej i równocześnie jest organizatorem kompensaty;
4/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych zamkniętych, w których Podatnik nie uczestniczy w ścieżce kompensacyjnej, lecz jest tylko organizatorem kompensaty
podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 kwietnia 2005r. firmy , na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie z dnia 4 kwietnia 2005r. nr US IV PP/A/10/12/05 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności pośrednictwa w: 1/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych otwartych, w których Podatnik jest jedną ze stron uczestniczących w ścieżce kompensacyjnej i równocześnie jest organizatorem kompensaty; 2/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych otwartych, w których Podatnik nie uczestniczy w ścieżce kompensacyjnej, lecz jest tylko organizatorem kompensaty; 3/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych zamkniętych, w których Podatnik jest jedną ze stron uczestniczących w (...)
2011
1
lut

Istota:
Uzupełnić
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 4.12.2003 r. w kwestii dotyczącej podatkowych skutków kompensaty należności z tytułu kar umownych. Z treści ww. pisma wynika, że spółka - zgodnie z postanowieniami zawartej umowy - obciążyła kontrahenta kwotą 6.323.400 USD z tytułu kar umownych (nota księgową nr 1/2003 z dnia 12.05.2003 r.), płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej. Od miesiąca maja do września 2003 r. dokonywała kompensaty tej należności z zobowiązaniami wobec kontrahenta wynikającymi z faktur VAT, w terminach ich wymagalności. Kwotę potrąconej należności z tytułu kary (...)
2011
1
sty

Istota:
Co stanowi przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych?
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2004 r .na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm) informuję , że zgodnie z art. 14 ust,1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U.z 2000 r Nr 54 poz, 654 ze zm.) przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Prawa majątkowe są rodzajem praw podmiotowych uwarunkowanych interesem ekonomicznym podatnika.Mogą to być: prawa rzeczowe ( prawo własności, współwłasność, użytkowanie wieczyste, oraz prawa rzeczowe ograniczone),wierzytelności ( prawo wierzyciela do żądania od dłużnika określonego świadczenia), bądź też prawa na dobrach niematerialnych jak prawa autorskie , prawa wynikające z przepisów o wynalazczości, o znakach towarowych itp. Prawa majątkowe mogą przynosić przychody bądź to poprzez ich wykonywanie bądź z tytułu ich sprzedaży, z tym że (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.