Potrącenie należności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to potrącenie należności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
30
cze

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

Fragment:

(...) ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów – art. 116 ust. 8 cyt. ustawy. A zatem nabywca produktów rolnych i rolnik ryczałtowy (sprzedawca) mogą kompensować wyłącznie wzajemne należności i zobowiązania. Trudno zatem uznać, że przepis ten odnosi się także do innych należności zawartych z osobami trzecimi, w tym przypadku do pożyczek uzyskanych od udziałowca Wnioskodawcy. Jeszcze raz zatem podkreślić należy, że przepis ten (art. 116 ust. 8 ww. ustawy) dopuszcza potrącenie należności z tytułu sprzedaży przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych na rzecz nabywcy jedynie z należnościami, które rolnikowi ryczałtowemu dostarczył nabywca produktów rolnych. Przepis ten w żaden sposób nie odnosi się do sytuacji, gdy nabywca produktów rolnych, na skutek umów trójstronnych, płaci część należności na rzecz innych podmiotów, dokonując tych wpłat w imieniu rolnika. W takiej sytuacji uznać należy, że nabywca nie dokonując pełnej zapłaty (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy potrącenie należności z tytułu składek plantatorów pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku?

Fragment:

(...) za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów – art. 116 ust. 8 cyt. ustawy. A zatem nabywca produktów rolnych i rolnik ryczałtowy (sprzedawca) mogą kompensować wzajemne należności i zobowiązania. Trudno zatem uznać – jak wskazuje Spółka – że przepis ten odnosi się także do „innych należności zawartych z osobami trzecimi”. Jeszcze raz zatem podkreślić należy, że przepis ten (art. 116 ust. 8 ww. ustawy) dopuszcza potrącenie należności z tytułu sprzedaży przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych na rzecz nabywcy jedynie z należnościami, które rolnikowi ryczałtowemu dostarczył nabywca produktów rolnych. Przepis ten w żaden sposób nie odnosi się do sytuacji, gdy nabywca produktów rolnych, na skutek umów trójstronnych, płaci część należności na rzecz innych podmiotów, w tym Związku Plantatorów, dokonując tych wpłat w imieniu rolnika. W takiej sytuacji uznać należy, że nabywca nie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy czynności pośrednictwa w:
1/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych otwartych, w których Podatnik jest jedną ze stron uczestniczących w ścieżce kompensacyjnej i równocześnie jest organizatorem kompensaty;
2/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych otwartych, w których Podatnik nie uczestniczy w ścieżce kompensacyjnej, lecz jest tylko organizatorem kompensaty;
3/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych zamkniętych, w których Podatnik jest jedną ze stron uczestniczących w ścieżce kompensacyjnej i równocześnie jest organizatorem kompensaty;
4/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych zamkniętych, w których Podatnik nie uczestniczy w ścieżce kompensacyjnej, lecz jest tylko organizatorem kompensaty
podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 kwietnia 2005r. firmy , na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie z dnia 4 kwietnia 2005r. nr US IV PP/A/10/12/05 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności pośrednictwa w: 1/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych otwartych, w których Podatnik jest jedną ze stron uczestniczących w ścieżce kompensacyjnej i równocześnie jest organizatorem kompensaty; 2/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych otwartych, w których Podatnik nie uczestniczy w ścieżce kompensacyjnej, lecz jest tylko organizatorem kompensaty; 3/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych zamkniętych, w których Podatnik jest jedną ze stron uczestniczących w (...)

2011
1
sty

Istota:

Uzupełnić

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 4.12.2003 r. w kwestii dotyczącej podatkowych skutków kompensaty należności z tytułu kar umownych. Z treści ww. pisma wynika, że spółka - zgodnie z postanowieniami zawartej umowy - obciążyła kontrahenta kwotą 6.323.400 USD z tytułu kar umownych (nota księgową nr 1/2003 z dnia 12.05.2003 r.), płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej. Od miesiąca maja do września 2003 r. dokonywała kompensaty tej należności z zobowiązaniami wobec kontrahenta wynikającymi z faktur VAT, w terminach ich wymagalności. Kwotę potrąconej należności z tytułu kary (...)

2011
1
sty

Istota:

Co stanowi przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych?

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2004 r .na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm) informuję , że zgodnie z art. 14 ust,1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U.z 2000 r Nr 54 poz, 654 ze zm.) przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Prawa majątkowe są rodzajem praw podmiotowych uwarunkowanych interesem ekonomicznym podatnika.Mogą to być: prawa rzeczowe ( prawo własności, współwłasność, użytkowanie wieczyste, oraz prawa rzeczowe ograniczone),wierzytelności ( prawo wierzyciela do żądania od dłużnika określonego świadczenia), bądź też prawa na dobrach niematerialnych jak prawa autorskie , prawa wynikające z przepisów o wynalazczości, o znakach towarowych itp. Prawa majątkowe mogą przynosić przychody bądź to poprzez ich wykonywanie bądź z tytułu ich sprzedaży, z tym że (...)