Potrącenie (kompensata) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to potrącenie (kompensata). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w przyśpieszonym terminie 25 dni, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli faktury obejmujące wynagrodzenie dla operatora za usługi związane z naprawą szkód na autostradzie będą częściowo regulowane przez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki i operatora?

Fragment:

(...) 6 ustawy o VAT. Dokonując analizy przytoczonych powyżej przepisów należy stwierdzić, że art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie stawia ograniczeń co do formy zapłaty należności. A zatem dopuszczalne jest, że jedną z form zapłaty może być potrącenie, które zgodnie z treścią art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), daje skutek w postaci wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości niższej z nich. Potrącenie (kompensata) wzajemnych wierzytelności niewątpliwie stanowi zapłatę należności. Należy jednak pamiętać, iż powyższa zasada, w pewnych określonych prawem okolicznościach, doznaje ograniczenia o ile podatnik chce skorzystać z możliwości skrócenia terminu do zwrotu nadwyżki podatku. W sytuacji określonej w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdy płatność wynikająca z jednorazowej transakcji przekracza 15.000 EURO, bezwzględnie należy (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku wzajemnego potrącenia należności przez podmiot polski i zagraniczny ma zastosowanie art. 26, w związku z art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedno Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a Spółka zobowiązana jest pobrać 20% podatek od kwoty potrącenia, wynikającej ze zobowiązania wobec podmiotu zagranicznego?

Fragment:

(...) sprzecznością z wykładnią przepisów dotyczących powstania podatkowych różnic kursowych po stronie kosztów podatkowych (określenie zapłata/wypłata). Ustawodawca, wskazując bowiem sposób obliczania różnic kursowych, nakazał zastosowanie kursów walut banku, z którego usług korzystał podatnik. Termin "zapłata" użyty przy ustalaniu różnic kursowych oznaczać więc musi wyłącznie transfer środków pieniężnych. Zastosowane w rozliczeniach z kontrahentem austriackim potrącenie (kompensata) jest formą likwidacji istniejącego stosunku prawnego, prowadzącą do umorzenia wzajemnych należności i zobowiązań. W wyniku potrącenia nie dochodzi jednak do efektywnej zapłaty dokonanej w pieniądzu, a zatem ma to tylko takie znaczenie, że ta forma rozliczeń nie prowadzi do powstania różnic kursowych. Z powyższego wynika, że ustawodawca nie posłużył się terminem zapłata/wypłata w identycznym znaczeniu w art. 26 ust. 1 ustawy podatkowej oraz przepisach (...)

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek zaciągniętych na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów lub przychodów różnic kursowych powstałych wskutek wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych Spółki i pożyczkodawcy wskutek potrącenia. W szczególności Spółka wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia zobowiązania Spółki wyrażonego w Euro w drodze potracenia może dojść do powstania ujemnej lub dodatniej różnicy kursowej, która odpowiednio obciąża koszty uzyskania przychodu podatnika lub zwiększa przychody podatnika.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 30.06.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 10 czerwca 2008 r. znak ILPB3/423-172/08-5/MM, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje. W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie przedmiotu wniosku. UZASADNIENIE W dniu 30 czerwca 2008 r. (data nadania w Urzędzie Poczta Polska w dniu 27.06.2008 r.) do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynęło wezwanie – uzupełnione pismem z dnia 02.07.2008 r. (data wpływu: (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy spółka może skorygować deklaracje roczne CIT 8 o kwotę zwróconej kary umownej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 22 października 2007 r.)uzupełnionym w dniu 7 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej min. Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości skorygowania deklaracji rocznych CIT 8 za 2004r. i 2005r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej min. Ordynacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prosi o wyjaśnienie czy kompensata należności tj. potrącenie należności za towar o opłacane przez Podatnika koszt transportu (refakturowane na dostawcę towaru) spełnia warunek art. 87 ust. 6 pkt 1?

Fragment:

(...) siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że potrącenie (kompensata) wzajemnych zobowiązań stanowi zapłatę należności, o której mowa w art. 87 ust.6 pkt 1 ustawy o VAT. Należy tylko pamiętać (zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług), że jeżeli płatność wynikająca z jednorazowej transakcji przekracza 15.000 euro, to bezwzględnie należy dokonać tej zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy mają wpływ na wysokość dochodu Spółki podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku dokonanej kompensaty?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 10.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.05.2005 r.) postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Jak wynika z pisma Spółka była jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem w stosunku do Spółki z siedzibą w Irlandii. Na mocy porozumienia z dnia 08.12.2004 r. obie strony dokonały kompensaty wzajemnych zobowiązań. W rezultacie dokonanej kompensaty dla Spółki powstały zarówno dodatnie, jak również ujemne różnice kursowe. W związku z tym podatnik pyta się, czy mają wpływ na wysokość (...)

2011
1
lut

Istota:

W sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykonywaniem robót budowlanych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) informuje. Z uwagi na wskazanie przepisów i stanu faktycznego w sposób ogólny i nieprecyzyjny, organ podatkowy podaje jedynie podstawowe zasady dotyczące zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Kwestię zaliczenia wydatków (kosztów) do poszczególnych okresów (lat) podatkowych regulują postanowienia art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t.: Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). Art. 15 ust. 1 wymienionej ustawy stanowi, że kosztami uzyskania przychodów sa koszty poniesione w celu uzyskania przychodów... .Jest to ustawowa definicja kosztów (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pyta czy w sytuacji j.w. faktury wystawione w miesiącu kwietniu 2004r. mogą być ujęte w rejestrze VAT za miesiąc kwiecień 2004r.
W ocenie podatnika w/w faktury mogą zostać ujęte w rejestrze VAT za miesiąc kwiecień 2004r. ze stawką VAT 7%.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: W kwietniu 2004 roku podatnik wystawił fakturę, w której naliczył podatek VAT 7%z tytułu wykonania usług budowlanych PKD 4623. Po dniu 1.05.2004r. świadczenie w/w usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%. W uzupełnieniu zapytania podatnik podał, że rozliczenie wykonanych w kwietniu 2004r. usług nastąpiło na podstawie wielostronnych kompensat w dniu 30 kwietnia 2004 roku. Ocenia prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art.2 obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004 roku ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 z późn.zm.) - zwanej dalej „starą” ustawą VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegała sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...). W art. 6 ust.8b pkt 2 lit.d) w/w ustawy postanowiono, że w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy powstałe w wyniku kompensaty różnice kursowe są przychodem bądź kosztem podatkowym?

Fragment:

(...) jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Niewątpliwie, potrącenie (kompensata) jest formą likwidacji istniejącego stosunku prawnego, prowadzącą do umorzenia wzajemnych należności i zobowiązań. Zarazem jednak w wyniku potrącenia nie dochodzi do efektywnej zapłaty dokonanej w pieniądzu. Kompensata, pomimo iż dotyczy zobowiązań do świadczeń tego samego rodzaju, nie prowadzi do ich realizacji, a jedynie do zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej, co skutkuje zaspokojeniem wierzyciela i pozwala osiągnąć cel zobowiązania. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy fakturę na zakup kruszywa do budowy parkingu można zaksięgować do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy formą zapłaty za wymienioną fakturę jest kompensata?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Na swojej działce w ..., buduje Pan parking oraz drogę dojazdową do parkingu. Na parkingu według Pana oświadczenia będą parkowane samochody ciężarowe stanowiące środki trwałe firmy. Z tytułu świadczonych usług transportowych usługobiorca oferuje Panu rozliczenie na zasadzie kompensaty towarowej poprzez dostarczenie kruszywa do budowy parkingu. Zdaniem Pana faktury dot. kompensaty mogą być zaewidencjonowane w księgach. W opinii tut. organu podatkowego stanowisko Pana jest prawidłowe. Nadmienia się, że zarówno Pan jak i firma oferująca Panu towary w zamian za świadczone przez Pana usługi ma obowiązek wystawiania dowodów (faktury, rachunki) potwierdzających dokonane transakcje . Kompensata jest jedną z form zapłaty. (...)