ZD/423-8/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy faktury wystawione w grudniu 2004r. i dotyczące usług wykonanych w grudniu 2004r., za które zapłacono w styczniu następnego roku, należy ująć jako koszty uzyskania przychodu miesiąca stycznia 2005r. czy grudnia 2004r.?

ZD/423-8/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. potrącalność kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

W dniu 22 kwietnia 2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik ma trudności z ustaleniem momentu zaliczenia kosztów pośrednich do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, Zakład zwrócił się z zapytaniem czy wystawione w miesiącu grudniu 2004r. faktury dotyczące np. monitoringu, obsługi prawnej czy też innych usług wykonanych w grudniu, których bezpośrednio nie można przypisać do przychodów uzyskanych w określonym miesiącu, za które należność została zapłacona w miesiącu styczniu 2005r., należy ująć jako koszty uzyskania przychodu miesiąca stycznia 2005r. czy też koszty grudnia 2004r....

Zdaniem Podatnika w powyższym przykładzie koszty powinny być zarachowane do miesiąca grudnia 2004r.

Ustosunkowując się do przedstawionych powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Tak więc poniesione wydatki, które można powiązać z przychodami należnymi, podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu.

Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki, których nie można bezpośrednio powiązać z określonym przychodem, co może dotyczyć głównie kosztów związanych z normalnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, to tego typu wydatki będą obciążać koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, bez obowiązku rozliczania ich w innych latach podatkowych. Zasada ta będzie miała z reguły zastosowanie w odniesieniu do tzw. kosztów pośrednich, czyli do wydatków, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, ale ich ponoszenie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W stosunku do tego rodzaju kosztów doszukiwanie się bezpośredniej relacji z przychodami nie jest możliwe. Takie bowiem koszty, chociaż są niewątpliwie związane z osiąganymi przychodami, to jednak nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym miesiącu albo też roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.

W tym przypadku, skoro nie ma możliwości powiązania konkretnych kosztów z konkretnymi przychodami, jest możliwe zaliczenie tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. W podanym przykładzie koszty usług, których nie można bezpośrednio powiązać z przychodami, za które należność została zapłacona w styczniu 2005r. powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia, czyli do miesiąca stycznia 2005r.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
P-2/415/20/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

potrącalność kosztów
PDI/415-02/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.