PUS.I/423/17/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży usług, tj. wywozu i unieszkodliwiania odpadów i wystawia odbiorcom faktury z terminem płatności wynoszącym od 14 do 240 dni. Wątpliwość spółki budzi możliwość rozliczenia kosztów w stosunku do przesuniętych przychodów oraz sposób wyodrębnienia kosztów związanych z tymi przychodami.

PUS.I/423/17/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. księgowanie kosztów
  2. moment powstania przychodów
  3. potrącalność kosztów
  4. usługi ciągłe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 stawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 12 ust. 3d, art. 15 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku E. spółki z o.o. z dnia 11.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że spółka uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży usług, tj. wywozu i unieszkodliwiania odpadów i wystawia odbiorcom faktury z terminem płatności wynoszącym od 14 do 240 dni. Zgodnie z nowowprowadzonym do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ust. 3d pkt 3 art. 12 przychód podatkowy z tytułu sprzedaży wymienionych usług powstaje w dacie terminu płatności określonym na fakturach, co powoduje, iż znaczna część przychodu, zdaniem jednostki cyt. "...sięga do kilku miesięcy po miesiącu sprzedaży." Wątpliwość spółki budzi możliwość rozliczenia kosztów w stosunku do przesuniętych przychodów oraz sposób wyodrębnienia kosztów związanych z tymi przychodami w związku z brakiem nowych uregulowań w tym zakresie.

W przedmiotowej sprawie podatnik zwrócił się pismem z dnia 23.01.2004 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. W odpowiedzi otrzymał informację cyt. "o momencie zaliczenia kosztu uzyskania przychodu do danego okresu decyduje moment, którego ten koszt dotyczy a nie data jego poniesienia". Podatnik przyjmując tą ogólną interpretację proponuje całość kosztów ww. usług poniesionych w 2004 r. rozliczać następująco:

<
  • koszty ogólnozakładowe w całości w miesiącu poniesienia, gdyż są to koszty pośrednie działalności całej spółki,
  • koszty bezpośrednie i pośrednie dotyczące zagospodarowania odpadów proporcjonalnie według okresów (miesięcy) podatkowych przychodów.

Przykład: koszty ogółem obejmują: koszty ogólnozakładowe, koszty zagospodarowania odpadów (amortyzacja, wynagrodzenia i narzuty ZUS, koszty do rozliczenia wg okresów przychodów), koszty pozostałej działalności operacyjnej koszty finansowe, wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Według stanowiska spółki tylko bezpośrednie koszty zagospodarowania odpadów, pomniejszone o koszty amortyzacji, wynagrodzeń i narzutów ZUS, dotyczą bezpośrednio sprzedaży i rozliczane są na miesiące proporcjonalnie do wielkości sprzedaży. Natomiast pozostałe koszty, tj. koszty ogólnozakładowe, koszty amortyzacji, wynagrodzeń i narzutów ZUS, koszty pozostałej działalności operacyjnej, koszty finansowe, wartość sprzedanych towarów i materiałów stanowią koszty okresów ich poniesienia.

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, który stał się od dnia 1.01.2005r. organem właściwym do rozpatrzenia zapytania podatnika z dnia 11.02.2005 r. (znak: ET/195/2005), udzielając interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w powyższym wniosku, stwierdza co następuje:

Przepis art. 15 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) reguluje między innymi dwie zasadnicze kwestie, czyli pojęcie kosztów uzyskania przychodów oraz zasadę potrącania kosztów w czasie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Potrącalność kosztów w czasie została określona w art. 15 ust. 4 tej ustawy, który stanowi, że: "koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone, co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesione, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione."

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku rozliczeń między innymi z tytułu wywozu i unieszkodliwiania odpadów, cyt. "za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony - ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę" - poniesione wydatki, które można bezpośrednio powiązać z przychodami należnymi z tych tytułów podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu. Natomiast poniesione wydatki, które dotyczą danego roku podatkowego, lecz których nie można bezpośrednio i funkcjonalnie powiązać z określonym przychodem będą obciążać koszty w dacie ich poniesienia.

Przepisy wyraźnie wskazują na konieczność powiązania kosztów uzyskania przychodów z osiągniętymi przychodami. W związku z tym koszty pozostające w bezpośrednim związku z przychodami, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu osiągnięcia przychodu. Natomiast stałe koszty funkcjonowania podatnika, niepozostające w bezpośrednim związku z przychodami, należy uznać za koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług "ciągłych" polegających na wywozie i unieszkodliwianiu odpadów. Z faktu tego wynika, że przychody podatkowe będą ustalane na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 12 ust. 3d. W związku z powyższym przychód należny za świadczone usługi będzie wykazany w miesiącu, w którym przypada termin płatności. Natomiast poniesione wydatki, które można powiązać z przychodami należnymi, podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu. A zatem wydatki dotyczące kosztów stałych np. amortyzacja, wynagrodzenia wraz z narzutami, których nie można powiązać określonym przychodem będą obciążać koszty uzyskania przychodów w miesiącu ich zarachowania.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i udzielona została w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w okresie objętym zapytaniem, tj. w 2004 r., i obowiązuje do czasu zmiany stanu prawnego. Zgodnie z przepisami art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.