POI-423/4/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, obrotu i przesyłu ciepła.Zgodnie z zawartymi umowami opłata za zamówioną moc cieplną płatna jest do ostatniego dnia każdego miesiąca, a ciepło i nośnik ciepła po zakończeniu okresu rozliczeniowego, tj. miesiąca, na podstawie odczytu licznika; Spółka wystawia faktury, przy czym termin płatności jest ustalony do 12 dnia miesiąca następnego. Zdaniem Spółki koszty uzyskania przychodów powinny być potrącane w tym miesiącu, którego dotyczą. Oznacza to, że wszelkie koszty poniesione w danym miesiącu w działalności podstawowej powinny być potrącalne w tym miesiącu, w którym w działalności Spółki wykorzystano dany towar lub wykonano usługę. Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży energii cieplnej. W świetle uregulowań zawartych w art. 12 ust. 3 d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód ze sprzedaży powstaje w dacie, którą jest termin płatności za usługę oznaczony w fakturze, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Wg Spółki powyższy sposób przyjęcia podstawy do odliczenia podatku dochodowego od osób prawnych nie w pełni zachowuje zasadę współmierności przychodów i kosztów. W związku z powyższym Spółka oczekuje na interpretację przepisów w zakresie ustalania dochodów, a w szczególności zaliczenia kosztów uzyskania przychodów.

POI-423/4/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. potrącalność kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisów art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2005 r. znak: 49/12/DE/KK/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawidłowości zaliczania kosztów uzyskania przychodów do danego okresu rozliczeniowego,

postanawiam– uznać stanowisko Spółki przedstawione w złożonym wniosku za niezgodne z przepisami prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

Powołanym w sentencji wnioskiem z dnia 15.12.2005 r Spółka wystąpiła do tutejszego organu podatkowego w trybie przepisów art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Przedmiotem wniosku jest zakres stosowania prawa podatkowego w przedmiocie obowiązywania art. 15 ust. 4 w związku z art. 12 ust 3 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, szczególnie moment potrącania kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, obrotu i przesyłu ciepła.Zgodnie z zawartymi umowami opłata za zamówioną moc cieplną płatna jest do ostatniego dnia każdego miesiąca, a ciepło i nośnik ciepła po zakończeniu okresu rozliczeniowego, tj. miesiąca, na podstawie odczytu licznika; Spółka wystawia faktury, przy czym termin płatności jest ustalony do 12 dnia miesiąca następnego.

Zdaniem Spółki koszty uzyskania przychodów powinny być potrącane w tym miesiącu, którego dotyczą. Oznacza to, że wszelkie koszty poniesione w danym miesiącu w działalności podstawowej powinny być potrącalne w tym miesiącu, w którym w działalności Spółki wykorzystano dany towar lub wykonano usługę. Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży energii cieplnej. W świetle uregulowań zawartych w art. 12 ust. 3 d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód ze sprzedaży powstaje w dacie, którą jest termin płatności za usługę oznaczony w fakturze, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Wg Spółki powyższy sposób przyjęcia podstawy do odliczenia podatku dochodowego od osób prawnych nie w pełni zachowuje zasadę współmierności przychodów i kosztów. W związku z powyższym Spółka oczekuje na interpretację przepisów w zakresie ustalania dochodów, a w szczególności zaliczenia kosztów uzyskania przychodów.

W ocenie tutejszego organu stanowisko Spółki jest nieprawidłowe – kryterium kwalifikacyjnym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie może być wyłącznie zaewidencjonowanie kosztu w danym miesiącu, którego dotyczą, tj. w tym miesiącu w którym wykonano usługę.Kosztami uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 cyt. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 4 koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe, w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Zgodnie z w/w przepisem poniesione wydatki, które można powiązać z przychodami należnymi podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodów natomiast wydatki związane z całokształtem działalności, których nie można bezpośrednio powiązać z uzyskanym przychodem - do kosztów uzyskania przychodów zaliczane będą w chwili poniesienia.Należy zwrócić uwagę na fakt, iż koszty uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika dzielą się na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Do kosztów bezpośrednich zalicza się wydatki, które są ściśle związane z danymi przychodami, jakie osiąga podatnik, natomiast koszty pośrednie obejmują wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jednakże ponoszenie tych kosztów warunkuje uzyskanie przychodów np. amortyzacja, zużycie energii, remonty, podatek od nieruchomości oraz inne koszty.

Tak wiec powyższe uregulowanie prawne pozwala zachować zasadę współmierności przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Jednakże szczególna regulacja prawna obowiązująca od 1 stycznia 2004 r, dotycząca m.in. daty powstania przychodu u dostawców energii cieplnej, zawarta w art. 12 ust 3 d pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym:
-w przypadku rozliczeń z tytułu:
1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,
2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacalnych za pomocą (monet) lub kart, w tym telefonicznych,
3) usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów
-za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony ostatni dzień miesiąca , w którym wystawiono fakturę, spowodowała przesunięcie w czasie momentu powstania przychodu do terminu płatności a wraz z tym i współmiernie przesunięcie daty obciążenia kosztów uzyskania przychodów.
Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko zajęte przez Spółkę w powołanym na wstępie wniosku nie jest zgodne z przepisami prawa podatkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.
Interpretacja niniejsza uwzględnia stan prawny istniejący w dacie zaistnienia zdarzenia oraz stan faktyczny przedstawiony w powołanym na wstępie wniosku.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

potrącalność kosztów
PB/II-2/4218-2/Int/05JWo | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.