PDI/415-02/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kiedy powinny być zaksięgowane w koszty uzyskania przychodów poniesione wydatki, jeżeli faktury dot. 2004r. otrzymano i uregulowano należności w 2005r.?

PDI/415-02/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. potrącalność kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Pani.... zamieszkałej w .... z dnia 18.01.2005r. (doręczonego tut. Organowi Podatkowemu w dniu 19.01.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu potrącalności kosztów ponoszonych na przełomie roku podatkowego przy przejściu z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

stwierdzam, iż:

stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W 2004 roku prowadziła Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów stosując zasadę potrącania kosztów określoną w art.22 ust.4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku” – tj. zasadę kasową. Z dniem 01.01.2005r. zaprowadziła Pani księgi rachunkowe rozliczając koszty zgodnie z zasadą memoriałową wynikającą z art.22 ust.5 wyżej cytowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku. W grudniu 2004r. i w styczniu 2005r. na rzecz prowadzonej przez Panią Firmy wystawione zostały faktury za wykonane usługi (m.in. usługi telekomunikacyjne, dostawa energii cieplnej, itp.), które wpłynęły i zostały zapłacone w styczniu 2005r.

Z przedstawionego przez Panią stanowiska wynika, iż na podstawie przepisów art.22 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku w/w koszty należy zaksięgować w dacie ich faktycznego poniesienia niezależnie od tego, że dotyczą one poprzedniego roku podatkowego.

Zaprezentowane przez Panią stanowisko jest prawidłowe, co wynika z niżej przytoczonych przepisów prawa.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art.22 ust.4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust.5 i ust.6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

W świetle powyższego przepisu w stosunku do podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów o momencie zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów danego roku podatkowego decyduje dzień zapłaty, a więc moment faktycznego dokonania tego wydatku. Zasada ta określana jest jako tzw. metoda „kasowa”. Natomiast podatnicy prowadzący księgi rachunkowe są zobowiązani potrącać koszty według zasad określonych w art.22 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, mianowicie koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Stosownie do art.22 ust.6 cytowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991roku, podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają również prawo stosować zasadę przewidzianą dla podatników prowadzących księgi rachunkowe, tzn. potrącać koszty w roku podatkowym, którego dotyczą. Warunkiem stosowania tej metody jest konsekwentne prowadzenie ksiąg, w każdym roku podatkowym, w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do jednego roku podatkowego. Istotne przy tym jest, iż zasada memoriałowa powinna być stosowana w odniesieniu do wszystkich kosztów danego roku i nie może być stosowana w sposób wybiórczy.

Wybierając zasadę potrącania kosztów w roku ich poniesienia - zawartą w art.22 ust.4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku - nie miała Pani możliwości zarachowania do kosztów uzyskania przychodów 2004 roku faktur, które zostały zapłacone w styczniu 2005 roku.

W związku z tym, iż zarachowanie tych wydatków nie było możliwe w roku podatkowym, którego dotyczą to w odniesieniu do nich będzie miał zastosowanie przepis art.22 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r., który w tym wypadku pozwala prowadzącym księgi rachunkowe potrącić koszty w roku, w którym zostały poniesione.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

potrącalność kosztów
PUS.I/423/17/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.