PB/II-2/4218-2/Int/05JWo | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik jest importerem paliw ciekłych i na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach paliw ciekłych zobowiązany jest do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw, które są przedmiotem jego działalności. Zgodnie z przepisem art. 19d ust. 1 ww. ustawy koszty tworzenia rezerw przez importerów zaliczane są do kosztów ich działalności. W związku z powyższym podatnik pyta czy do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy z dani 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr 54 z 2000r. ze zm. ) zalicza się koszty zakupu paliwa przez importera w celu utworzenia zapasów obowiązkowych paliw, o których mowa w art. 16 i art. 19d ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o rezerwach państwowych oraz zapasach paliw ( Dz. U. z 2003, nr 24, poz. 197 ze zm. ).

PB/II-2/4218-2/Int/05JWo

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. potrącalność kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Wnioskiem z 6.01.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 8.03.2005 r.) Spółka wystąpiła do organu pierwszej instancji o udzielenie informacji, w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Prezentowane przez Jednostkę stanowisko wskazywało, iż fakt zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup paliwa przez importera paliw celem utworzenia obowiązkowych zapasów paliw, powinno następować w momencie dokonywania wydatków na zakup tych paliw.Postanowieniem z dnia ............. Nr ............... Naczelnik ............Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Pismem z dnia ........ Spółka wniosła zażalenie na ww. postanowienie zarzucając naruszenie art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia.W uzasadnieniu zażalenia Strona podkreśla, iż koszty tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw, jako koszty działalności Spółki, jako importera paliw, są kosztami uzyskania przychodów gdyż ich poniesienie służy osiągnięciu przychodów. Tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw jest, zdaniem podatnika, nie - rozerwalnie związane ze statusem importera tych paliw - w świetle postanowień art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.05.1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach paliw - i nie można prowadzić działalności gospodarczej w zakresie przywozu paliw ciekłych na polski obszar celny bez utrzymywania zapasów tych paliw.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi po przeanalizowaniu materiału zgromadzonego w sprawie zważył, co następuje:

Jednostka jako importer paliw ciekłych zobligowana jest do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w zakresie ich przywozu na polski obszar celny. Koszty tworzenia i utrzymywania tych zapasów - w myśl art. 16 ust. 1 i 19d ustawy z 30.05.1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 ze zm.) zaliczane są do kosztów działalności producentów i importerów. Bezspornym jest fakt, iż powyższy zapis nie może być automatycznie utożsamiany z pojęciem "koszty uzyskania przychodów" w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)Zgodnie bowiem z art. 15 ust.1 cyt. ustawy kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w art. 16 tej ustawy.A zatem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między przychodem, w rozumieniu ustawy podatkowej, a kosztem jego uzyskania. Organ podatkowy nie kwestionuje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu przedmiotowych wydatków. Wskazuje jedynie na moment, w którym te wydatki będą stanowić koszt uzyskania przychodu. Stanowisko organu pierwszej instancji jest w tym zakresie prawidłowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4 cyt. wyżej ustawy podatkowej, powoływanym również przez Stronę w zażaleniu regulującym kwestię zaliczenia wydatków (kosztów) do poszczególnych okresów (lat) podatkowych, podatnik może odliczyć od przychodów koszty ich uzyskania w roku podatkowym, w którym uzyskał przychód. Powyższe wynika z brzmienia tegoż przepisu, cyt. "koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą tj. potrącalne są także koszty uzyskania przychodów poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego(...)". Czyli w rozpatrywanej sytuacji okolicznością decydującą o zaliczeniu wydatków na utworzenie obowiązkowych rezerw paliw do kosztów uzyskania przychodów będzie fakt osiągnięcia przychodu w związku ze sprzedażą tych zapasów paliw.Powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (patrz wyrok NSA z 8.05.2001 r. sygn. akt I SA/Łd 80/2000).

Ponadto nadmienia się, iż stosownie do art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa - interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika.Mając na uwadze powyższe należało orzec, jak w sentencji decyzji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

potrącalność kosztów
ZD/423-8/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.