IBPBI/2/423-988/10/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
„1. Czy ponoszone koszty administracyjne z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum uiszczane na rzecz Stowarzyszenia są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich poniesienia?
2. Czy koszty badań zafakturowanych przez Stowarzyszenie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich poniesienia?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2010r. (data wpływu do tut. BKIP 30 lipca 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków dotyczących kosztów administracyjnych z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum oraz ustalenia momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe
 2. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu badań substancji chemicznych oraz ustalenia momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2010r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków dotyczących kosztów administracyjnych z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum oraz ustalenia momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
 2. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu badań substancji chemicznych oraz ustalenia momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Głównym rodzajem działalności Spółki jest wywóz i zagospodarowanie odpadów paleniskowych elektrowni i elektrociepłowni. Odbierane przez Spółkę odpady są zagospodarowywane w podziemiach kopalń, wykorzystywane w procesach produkcyjnych i rekultywacji terenów zdegradowanych. Od 01 lipca 2007r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH. Rozporządzenie narzuca obowiązek rejestracji substancji chemicznych i badania ich wpływu na środowisko przez producentów i podmioty wprowadzające substancje chemiczne na rynek UE.

Substancje chemiczne są również w odpadach paleniskowych. Spełnienie wymagań rozporządzenia wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kosztownych badań. Chcąc zminimalizować ponoszenie kosztów, Spółka, na podstawie umowy wchodzącej w życie z dniem 15 kwietnia 2009r. przystąpiła do Konsorcjum powołanego do spraw rejestracji ubocznych produktów spalania, zrzeszającego kilkadziesiąt podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji, głównie związanych z energetyką zawodową. Stali Członkowie Konsorcjum tworzą Zgromadzenie Ogólne odpowiedzialne za podejmowanie najważniejszych decyzji strategicznych odnoszących się do celów, zakresu i sposobów działania Konsorcjum. W ramach Konsorcjum działa Rada Konsorcjum odpowiedzialna za podejmowanie działań i decyzji umożliwiających właściwą i terminową realizację założonego celu Konsorcjum. Funkcję Sekretariatu upoważnionego między innymi do przygotowywania planów działań, zawierania umów z ekspertami, doradcami, jednostkami wykonującymi badania, prowadzenia rachunków bankowych i rozliczeń finansowych Konsorcjum, sprawozdawczości, wystawiania faktur pełni Stowarzyszenie.
Zgodnie z zapisami umowy Stowarzyszenie obciąża każdego członka Konsorcjum:

 1. stałymi kosztami administracyjnymi w równej wysokości,
 2. kosztami prowadzonych badań, proporcjonalnie do rocznego tonażu substancji wytworzonej lub importowanej albo zagospodarowywanej.

Obciążanie kosztami wyszczególnionymi w punkcie 1 jest dokonywane z góry na początku każdego miesiąca w oparciu o przewidywane koszty a różnice pomiędzy kosztami przewidywanymi i rzeczywistymi uwzględniane są w fakturach za kolejne miesiące. Obciążanie Członków Konsorcjum kosztami wymienionymi w punkcie 2 ma charakter przedpłat, które będą rozliczane po wystawieniu faktur przez podmioty wykonujące badania.

Obciążanie Członków Konsorcjum kosztami o charakterze przedpłat jest konieczne dla zapewnienia środków finansowych na realizowane zdania.

Spółka jest obciążana kosztami administracyjnymi od lipca 2009 roku, a kosztami badań od października 2009 roku. Koszty administracyjne rozpoznawała jako koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia tj. w dacie ujęcia kosztów w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanych faktur.

Koszty badań substancji chemicznych konieczne do poniesienia w celu rejestracji REACH, po zakończeniu procesu rejestracji będą z punktu widzenia rachunkowości, zgodnie z zaleceniami audytora, stanowiły wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Zalecenia audytora spowodowały, że koszty te, gromadzone na kontach rozliczeń międzyokresowych kosztów, nie były przez Spółkę uznane za koszt uzyskania przychodów i nie pomniejszały podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z uwagi na brak pewności, co do kwalifikacji wydatków. Do dnia dzisiejszego koszty badań substancji poniesione przez Spółkę wyniosły ponad 612 tys. zł. Po zakończeniu badań i zgłoszeniu substancji chemicznych do rejestracji Spółka poniesie dodatkowo koszt opłat rejestracyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy ponoszone koszty administracyjne z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum uiszczane na rzecz Stowarzyszenia są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich poniesienia...
 2. Czy koszty badań zafakturowanych przez Stowarzyszenie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich poniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Spółka jest bezwzględnie zobowiązana do spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia REACH. Bez rejestracji REACH nie byłoby możliwe dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 są to koszty poniesione w celu osiągania przychodów i zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e są potrącalne w dacie poniesienia tj. w dacie ujęcia kosztów w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanych faktur.

Ad. 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16b zawiera zamknięty katalog wydatków uznawanych za wartości niematerialne i prawne i nie przewiduje by koszty badań niezbędnych do rejestracji REACH stanowiły wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia przychodów. Kosztów tych nie można przyporządkować konkretnym przychodom i dlatego zgodnie z art. 15 ust. 4d są potrącalne w dacie ich poniesienia, tj. w dacie ujęcia kosztów w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanych faktur - art. 15 ust. 4e.

W przypadku akceptacji tego stanowiska Spółka skoryguje wysokość podatku dochodowego obniżając podstawę opodatkowania o poniesione w poszczególnych okresach wydatki na badania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Umowa konsorcjum należy do tzw. umów nienazwanych, która nie została uregulowana w przepisach prawnych. Może przybierać różne formy organizacyjne. Konsorcjum nie jest odrębnym podmiotem, nie ma własnej osobowości prawnej i nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej ani do rejestru przedsiębiorców. Umowa Konsorcjum jest umową gospodarczą co najmniej dwóch przedsiębiorców, zawartą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W ramach wspólnego przedsięwzięcia jego uczestnicy, którzy dążą do uzyskania wspólnego celu, mogą wspólnie przystąpić do przetargu, złożyć wspólna ofertę, ponieważ zwykle osobno nie posiadają potrzebnych uprawnień, właściwego doświadczenia i wiedzy, potencjału technicznego i ekonomicznego.

Zgodnie z cywilistyczną zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiał się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Umowa konsorcjum jak już powiedziano wyżej należy do tzw. umów nienazwanych. Strony takiej umowy korzystając z powyższej zasady swobody umów mogą dowolnie ułożyć swój stosunek zobowiązaniowy, tzn. mogą dowolnie określać wzajemne prawa i obowiązki, o ile nie jest to sprzeczne z właściwością stosunku zobowiązaniowego, z zasadami współżycia społecznego.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z późn. zm. – dalej „updop”), nie definiuje wspólnego przedsięwzięcia. Określa jedynie sposób rozliczania przychodów i kosztów uczestników wspólnego przedsięwzięcia np. w formie konsorcjum. Podatnikami podatku dochodowego w konsorcjum są jego poszczególni wspólnicy, którzy zgodnie z zasadą, określoną w art. 5 ust. 1 updop, przychody ze wspólnego przedsięwzięcia łączą z przychodami ze swojej własnej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do posiadanego udziału we wspólnym przedsięwzięciu. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku ( art. 5 ust. 2 updop).

Przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum powinni zatem do wzajemnych rozliczeń stosować podział kosztów czy przychodów zgodnie z ustaleniami wynikającymi z porozumienia między uczestnikami konsorcjum, np. według zawartej umowy. Rozliczenia pomiędzy podmiotami (fakturowanie, refakturowanie, wystawianie not księgowych) powinny być dokonywane w sposób umożliwiający właściwe i niebudzące wątpliwości określenie kosztów i przychodów podatkowych dla poszczególnych firm realizujących projekt - udokumentowane zgodnie z zasadami wystawiania dowodów księgowych na podstawie ustawy o rachunkowości. Pamiętać również należy o treści art. 9 updop, na podstawie którego podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Ustawa odwołuje się więc do norm prawa bilansowego, co oznacza, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i terminowo, a transakcje udokumentowane w sposób wskazany w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który to artykuł enumeratywnie określa, jakie elementy winny znajdować się na dowodzie księgowym. Ustawodawca nie narzuca żadnych technicznych rozwiązań co do sposobu dokumentowania kosztów, podkreśla natomiast, że prowadzona ewidencja rachunkowa ma zapewnić określenie dochodu i podstawy opodatkowania oraz należnego podatku.

Ad. 1

Zgodnie art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ustawodawca oparł tę konstrukcję na zasadzie klauzuli generalnej (koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz koszty poniesione w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów) z enumeratywnym wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Literalne brzmienie przepisu art. 15 ust. 1 updop nie pozostawia wątpliwości, że nie wszystkie wydatki poniesione przez podatnika, stanowiące z ekonomicznego punktu widzenia koszty działalności, są kosztem uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, to pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Dla ustalenia momentu potrącalności kosztów konieczna jest ocena charakteru związku przyczynowego istniejącego pomiędzy wydatkami, a osiąganymi przychodami. Ustawodawca wyróżnia bowiem koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie), odrębnie normując zasady ich potrącalności (art. 15 ust. 4, 4b - 4d updop).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnych definicji ww. pojęć. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. W ich przypadku możliwe jest „zidentyfikowanie” wpływu danego kosztu na wielkość osiągniętych przychodów. Do tej kategorii należą głównie te koszty, które mogą być przydzielone, przypisane do określonych wyrobów bądź usług.

Natomiast pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika - brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Każdy z ww. wydatków jest związany z działalnością prowadzoną przez podatnika i przyczynia się w sposób ogólny do osiągania przez niego przychodów. Nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest zobowiązana do rejestracji substancji chemicznych i badania ich wpływu na środowisko.

Spółka przystąpiła do Konsorcjum powołanego do spraw rejestracji ubocznych produktów spalania, zrzeszającego kilkadziesiąt podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji, głównie związanych z energetyką zawodową. W ramach Konsorcjum istnieje Stowarzyszenie, które pełni funkcję Sekretariatu.
Zgodnie z zapisami umowy Stowarzyszenie obciąża każdego członka Konsorcjum stałymi kosztami administracyjnymi w równej wysokości.

Odnosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, iż okolicznościami przemawiającymi za uznaniem przedmiotowych wydatków składających się na ponoszone koszty administracyjne są związek z prowadzoną działalnością Spółki oraz zminimalizowanie kosztów obowiązkowych badań.

Jednakże, co było już wielokrotnie podkreślane w doktrynie prawa podatkowego oraz w orzecznictwie sądowym, wykazanie związku przyczynowego każdego indywidualnego wydatku z prowadzoną działalnością należy do podatnika, bowiem to on wywodzi skutki prawne w postaci pomniejszenia danych przychodów o koszty ich uzyskania, a to z kolei wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Mając na uwadze powyżej przedstawione rozumienie pojęcia bezpośrednich i pośrednich kosztów uzyskania przychodu, ponoszone przez Spółkę wydatki z tytułu kosztów administracyjnych należy zaliczyć do kosztów pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 4e updop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4f - 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wobec powyższego, poniesione wydatki na rzecz Stowarzyszenia dotyczące kosztów administracyjnych stanowią – w myśl art. 15 ust. 4d i ust. 4e updop – koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Ad. 2

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika ponadto, iż Stowarzyszenie obciąża każdego członka Konsorcjum kosztami prowadzonych badań, proporcjonalnie do rocznego tonażu substancji wytworzonej lub importowanej albo zagospodarowywanej. Przedmiotowe wydatki na badania wiążą się z prowadzoną działalnością Spółki. Spółka wskazała ponadto, iż przystąpienie do Konsorcjum miało na celu zminimalizowanie kosztów związanych z badaniami.

Zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości ww. koszty badań stanowią wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji.

Stosownie do treści art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Na mocy art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji.

W myśl art. 16b ust. 2 updop, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

 1. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:
  1. kupna,
  2. przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,
  3. wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,
 2. koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
  1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
  2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
  3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,
 3. składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

-zwane także wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż updop zawiera zamknięty katalog wydatków uznawanych za wartości niematerialne i prawne. Oznacza to, że inne nie wymienione w nim składniki majątku podatnika, nie są uznawane za wartości niematerialne i prawne na gruncie updop.

W świetle powyższego, skoro przedmiotowe wydatki na badania wiążą się z prowadzoną działalnością Spółki, a zatem stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, jednocześnie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych na gruncie updop, to z uwagi na fakt, iż ich związek z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami nie jest bezpośredni, należy je uznać za pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Wobec powyższego, poniesione wydatki z tytułu badań stanowią – w myśl art. 15 ust. 4d i ust. 4e updop – koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny, stwierdzić należy, że stanowisko Spółki w zakresie:

 1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków dotyczących kosztów administracyjnych z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum oraz ustalenia momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe
 2. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu badań substancji chemicznych oraz ustalenia momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.