1471/DPD1/423-64/06/SG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieprzekazanych na konto ZUS, składek, w części finansowanej przez pracodawcę.

1471/DPD1/423-64/06/SG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  2. data zapłaty
  3. potrącalność kosztów
  4. składki na ubezpieczenia społeczne
  5. składki na ubezpieczenia zdrowotne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 26.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.04.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieprzekazanych na konto ZUS, składek, w części finansowanej przez pracodawcę, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka nalicza i odprowadza składki do ZUS. W danym miesiącu składki ZUS obciążające pracodawcę wyniosły 105.197,96 zł oraz w tym samym miesiącu wypłacono pracownikom wynagrodzenia oraz zasiłki (np. rodzinne, chorobowe, pielęgnacyjne, macierzyńskie itp.) obciążające ZUS na kwotę 8.576,39 zł.Kwota więc należnych składek za dany miesiąc stanowi różnicę między w/w kwotami i wynosi 96.621,57 zł. Składki te w danym miesiącu nie zostały wpłacone do ZUS. W związku z powyższym Spółka zwraca sie z pytaniem czy wyliczona w powyższy sposób kwota składek za dany miesiąc, która nie została przekazana na konto ZUS-u w tym miesiącu, winna zostać wyłączona z kosztów uzyskania przychodów, natomiast stanowić ona będzie koszt podatkowy w miesiącu następnym, po dokonaniu przez Spółkę wpłaty.

Stanowisko SpółkiZdaniem Spółki, powyższa kwota składek wyliczonych a nieprzekazanych na konto ZUS nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu w miesiącu, w którym została wyliczona. Jako podstawę swojego działania spółka przywołuje art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek określonych w ustawie z dnia 13.10.1009r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez zakład pracy.

Przepisy prawa podatkowego mające zastosowanie w sprawie:Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Potrącalność kosztów w czasie określa art. 15 ust. 4 w/w ustawy, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą sie do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.Ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004r. Nr 254, poz.2533) ustawodawca od dnia 1 stycznia 2005r. wprowadził zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez zmianę pkt 57 i dodanie punktu 57a.Artykuły 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a stanowią wyłączenia do art. 15 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych. Artykuł 16 ust. 1 pkt 57 tej ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57a w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek z zastrzeżeniem pkt 40, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

Z powyższego przepisu wynika, że kwotę nieopłaconych składek finansowanych przez płatnika należy ustalić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U Nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Zgodnie z art. 46 ust. 1 tej ustawy, płatnik składek jest obowiązany obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonego, rozliczać oraz opłacać składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Natomiast na podstawie art. 46 ust. 2 w/w ustawy rozliczenie składek oraz wypłaconych przez płatnika w tym samym miesiącu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających rozliczeniu na poczet składek następuje w deklaracji rozliczeniowej według ustalonego wzoru. Nie podlegają rozliczeniu w deklaracji zasiłki wypłacone przez płatnika bezpodstawnie. Składane przez płatnika deklaracje rozliczeniowe zawierają m. in. informacje o kwotach wypłaconych zasiłków podlegających rozliczeniu w ciężar składki na ubezpieczenie społeczne.Biorąc powyższe pod uwagę, kwota składek podlegających odprowadzeniu do ZUS ustalona jest po potrąceniu wypłaconych przez płatnika w danym miesiącu, zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłków. W odniesieniu do tak ustalonej kwoty można mówić o braku spełnienia świadczenia przez płatnika na rzecz ZUS.

Na podstawie cytowanego wyżej art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o pdop wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlega kwota nieopłaconych do ZUS składek w części finansowanej przez płatnika. Kwotę tę należy zatem ustalić z uwzględnieniem potrąceń od składek finansowanych przez płatnika, do których nabył on skutecznie prawo na podstawie powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Z brzmienia cytowanego wyżej przepisu wynika ponadto, że składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę, mogą stanowić u niego koszt podatkowy dopiero w miesiącu w którym zostaną wpłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ewentualny późniejszy termin dokonania zapłaty należnych składek spowoduje czasowe przesunięcie i późniejsze zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.Zasady poboru podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozliczania zaliczek miesięcznych na ten podatek uregulowane są w art. 25 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani bez wezwania składać deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Składka ZUS w części finansowanej przez pracodawcę wpłacona w miesiącu, za który składana jest deklaracja będzie stanowiła koszt podatkowy tego miesiąca a nie miesiąca, którego te składki dotyczą.W związku z powyższym, Naczelnik tut. Urzędu dokonując oceny stanu faktycznego oraz prawnego sprawy potwierdza stanowisko Spółki.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.