Potrącalność kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to potrącalność kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
31
mar

Istota:

Czy koszty dokonania odwiertów w celu udokumentowania/uaktualnienia danych geologicznych winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia?

Fragment:

W przepisach art. 15 ust. 4 do 4e ustawy o CIT, określona została zasada potrącalności kosztów uzyskania przychodów. Generalnie zgodnie z tymi przepisami: koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Kosztów odwiertów wykonanych w celu udokumentowania (uaktualnienia) danych geologicznych na polach koncesyjnych, nie można bezpośrednio powiązać z określonym strumieniem przychodów ani ze ściśle określonym okresem. Koszty te, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przez Spółkę X przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym, nie jest możliwe ustalenie, w którym roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.

2016
31
mar

Istota:

Czy koszty dokonania odwiertów w celu udokumentowania/uaktualnienia danych geologicznych winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia?

Fragment:

W przepisach art. 15 ust. 4 do 4e ustawy o CIT, określona została zasada potrącalności kosztów uzyskania przychodów. Generalnie zgodnie z tymi przepisami: koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Kosztów odwiertów wykonanych w celu udokumentowania (uaktualnienia) danych geologicznych na polach koncesyjnych, nie można bezpośrednio powiązać z określonym strumieniem przychodów ani ze ściśle określonym okresem. Koszty te, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przez Spółkę X przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym, nie jest możliwe ustalenie, w którym roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.

2011
1
wrz

Istota:

„1. Czy ponoszone koszty administracyjne z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum uiszczane na rzecz Stowarzyszenia są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich poniesienia?
2. Czy koszty badań zafakturowanych przez Stowarzyszenie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich poniesienia?”

Fragment:

Dla ustalenia momentu potrącalności kosztów konieczna jest ocena charakteru związku przyczynowego istniejącego pomiędzy wydatkami, a osiąganymi przychodami. Ustawodawca wyróżnia bowiem koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie), odrębnie normując zasady ich potrącalności (art. 15 ust. 4, 4b - 4d updop). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnych definicji ww. pojęć. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. W ich przypadku możliwe jest „ zidentyfikowanie ” wpływu danego kosztu na wielkość osiągniętych przychodów. Do tej kategorii należą głównie te koszty, które mogą być przydzielone, przypisane do określonych wyrobów bądź usług. Natomiast pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika - brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieprzekazanych na konto ZUS, składek, w części finansowanej przez pracodawcę.

Fragment:

Potrącalność kosztów w czasie określa art. 15 ust. 4 w/w ustawy, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą sie do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.Ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004r. Nr 254, poz.2533) ustawodawca od dnia 1 stycznia 2005r. wprowadził zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez zmianę pkt 57 i dodanie punktu 57a.Artykuły 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a stanowią wyłączenia do art. 15 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych. Artykuł 16 ust. 1 pkt 57 tej ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przyjęta metoda kalkulacji współczynnika alokacji kosztów do przychodów danego okresu oparta na ilości jednostek energii, które zostały sprzedane w danym okresie jest prawidłowa?

Fragment:

Potrącalność kosztów w czasie została określona w art. 15 ust. 4 tej ustawy, który stanowi, że: "koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesione, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku rozliczeń między innymi z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, cyt. "za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony - ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę" - wydatki, które można bezpośrednio powiązać z przychodami należnymi z tych tytułów podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik jest importerem paliw ciekłych i na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach paliw ciekłych zobowiązany jest do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw, które są przedmiotem jego działalności. Zgodnie z przepisem art. 19d ust. 1 ww. ustawy koszty tworzenia rezerw przez importerów zaliczane są do kosztów ich działalności. W związku z powyższym podatnik pyta czy do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy z dani 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr 54 z 2000r. ze zm. ) zalicza się koszty zakupu paliwa przez importera w celu utworzenia zapasów obowiązkowych paliw, o których mowa w art. 16 i art. 19d ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o rezerwach państwowych oraz zapasach paliw ( Dz. U. z 2003, nr 24, poz. 197 ze zm. ).

Fragment:

Nr 24, poz. 197 ze zm.) zaliczane są do kosztów działalności producentów i importerów. Bezspornym jest fakt, iż powyższy zapis nie może być automatycznie utożsamiany z pojęciem "koszty uzyskania przychodów" w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)Zgodnie bowiem z art. 15 ust.1 cyt. ustawy kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w art. 16 tej ustawy. A zatem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między przychodem, w rozumieniu ustawy podatkowej, a kosztem jego uzyskania. Organ podatkowy nie kwestionuje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu przedmiotowych wydatków. Wskazuje jedynie na moment, w którym te wydatki będą stanowić koszt uzyskania przychodu. Stanowisko organu pierwszej instancji jest w tym zakresie prawidłowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4 cyt. wyżej ustawy podatkowej, powoływanym również przez Stronę w zażaleniu regulującym kwestię zaliczenia wydatków (kosztów) do poszczególnych okresów (lat) podatkowych, podatnik może odliczyć od przychodów koszty ich uzyskania w roku podatkowym, w którym uzyskał przychód.

2011
1
mar

Istota:

Kiedy powinny być zaksięgowane w koszty uzyskania przychodów poniesione wydatki, jeżeli faktury dot. 2004r. otrzymano i uregulowano należności w 2005r.?

Fragment:

Organowi Podatkowemu w dniu 19.01.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu potrącalności kosztów ponoszonych na przełomie roku podatkowego przy przejściu z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe stwierdzam, iż: stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W 2004 roku prowadziła Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów stosując zasadę potrącania kosztów określoną w art.22 ust.4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku” – tj. zasadę kasową. Z dniem 01.01.2005r. zaprowadziła Pani księgi rachunkowe rozliczając koszty zgodnie z zasadą memoriałową wynikającą z art.22 ust.5 wyżej cytowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku. W grudniu 2004r. i w styczniu 2005r. na rzecz prowadzonej przez Panią Firmy wystawione zostały faktury za wykonane usługi (m.in. usługi telekomunikacyjne, dostawa energii cieplnej, itp.), które wpłynęły i zostały zapłacone w styczniu 2005r. Z przedstawionego przez Panią stanowiska wynika, iż na podstawie przepisów art.22 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku w/w koszty należy zaksięgować w dacie ich faktycznego poniesienia niezależnie od tego, że dotyczą one poprzedniego roku podatkowego.

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, obrotu i przesyłu ciepła.Zgodnie z zawartymi umowami opłata za zamówioną moc cieplną płatna jest do ostatniego dnia każdego miesiąca, a ciepło i nośnik ciepła po zakończeniu okresu rozliczeniowego, tj. miesiąca, na podstawie odczytu licznika; Spółka wystawia faktury, przy czym termin płatności jest ustalony do 12 dnia miesiąca następnego. Zdaniem Spółki koszty uzyskania przychodów powinny być potrącane w tym miesiącu, którego dotyczą. Oznacza to, że wszelkie koszty poniesione w danym miesiącu w działalności podstawowej powinny być potrącalne w tym miesiącu, w którym w działalności Spółki wykorzystano dany towar lub wykonano usługę. Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży energii cieplnej. W świetle uregulowań zawartych w art. 12 ust. 3 d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód ze sprzedaży powstaje w dacie, którą jest termin płatności za usługę oznaczony w fakturze, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Wg Spółki powyższy sposób przyjęcia podstawy do odliczenia podatku dochodowego od osób prawnych nie w pełni zachowuje zasadę współmierności przychodów i kosztów. W związku z powyższym Spółka oczekuje na interpretację przepisów w zakresie ustalania dochodów, a w szczególności zaliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

W ocenie tutejszego organu stanowisko Spółki jest nieprawidłowe – kryterium kwalifikacyjnym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie może być wyłącznie zaewidencjonowanie kosztu w danym miesiącu, którego dotyczą, tj. w tym miesiącu w którym wykonano usługę.Kosztami uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 cyt. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 4 koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe, w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Zgodnie z w/w przepisem poniesione wydatki, które można powiązać z przychodami należnymi podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodów natomiast wydatki związane z całokształtem działalności, których nie można bezpośrednio powiązać z uzyskanym przychodem - do kosztów uzyskania przychodów zaliczane będą w chwili poniesienia.Należy zwrócić uwagę na fakt, iż koszty uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika dzielą się na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

2011
1
mar

Istota:

Spółka uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży usług, tj. wywozu i unieszkodliwiania odpadów i wystawia odbiorcom faktury z terminem płatności wynoszącym od 14 do 240 dni. Wątpliwość spółki budzi możliwość rozliczenia kosztów w stosunku do przesuniętych przychodów oraz sposób wyodrębnienia kosztów związanych z tymi przychodami.

Fragment:

Potrącalność kosztów w czasie została określona w art. 15 ust. 4 tej ustawy, który stanowi, że: "koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone, co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesione, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione." Biorąc pod uwagę brzmienie art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku rozliczeń między innymi z tytułu wywozu i unieszkodliwiania odpadów, cyt. "za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony - ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę" - poniesione wydatki, które można bezpośrednio powiązać z przychodami należnymi z tych tytułów podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu.

2011
1
mar

Istota:

Czy faktury wystawione w grudniu 2004r. i dotyczące usług wykonanych w grudniu 2004r., za które zapłacono w styczniu następnego roku, należy ująć jako koszty uzyskania przychodu miesiąca stycznia 2005r. czy grudnia 2004r.?

Fragment:

(...) możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Tak więc poniesione wydatki, które można powiązać z przychodami należnymi, podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu. Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki, których nie można bezpośrednio powiązać z określonym przychodem, co może dotyczyć głównie kosztów związanych z normalnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, to tego typu wydatki będą obciążać koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, bez obowiązku rozliczania ich w innych latach podatkowych. Zasada ta będzie miała z reguły zastosowanie w odniesieniu do tzw. kosztów pośrednich, czyli do wydatków, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, ale ich ponoszenie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W stosunku do tego rodzaju kosztów doszukiwanie się bezpośredniej relacji z przychodami nie jest możliwe. Takie bowiem koszty, chociaż są niewątpliwie związane z osiąganymi przychodami, to jednak nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym miesiącu albo też roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.