Poświadczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to poświadczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Należy stwierdzić iż Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest wystarczającym dokumentem poświadczającym potwierdzenie terminu złożenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego w dacie zarejestrowania.

Fragment:

(...) zeznania. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej ulokowana jest w systemie e-Deklaracje należy stwierdzić, że system e-Deklaracje przyjmuje za datę złożenia jedną datę, tj. datę doręczenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego. Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić iż Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest wystarczającym dokumentem poświadczającym potwierdzenie terminu złożenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego w dacie zarejestrowania. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w przypadku poświadczenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodności kopii dokumentów z ich oryginałami?

Fragment:

(...) o opłacie skarbowej ustawodawca przewidział stawkę opłaty skarbowej w kwocie 5,00 zł za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od pełnej lub zaczętej stronicy. Zwolnieniem objęte jest jedynie poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego. Reasumując generalną zasadą jest, iż poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii z oryginałem dokumentu stanowi przedmiot opłaty skarbowej, od którego istnieje obowiązek uiszczania opłaty skarbowej, o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia (podmiotowego, czy też przedmiotowego) z tegoż obowiązku. W przypadku Pani Krystyny K., zwolnienie od obowiązku uiszczania opłaty skarbowej nie zaistniało. Zatem z uwagi na powyższe regulacje istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w omawianym przypadku (...)