IPTPB3/4511-293/15-4/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Kto, syndyk czy Wnioskodawca, jest zobowiązany od dnia ogłoszenia upadłości spółki jawnej do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zaliczek na podatek) naliczanego w stosunku do Wnioskodawcy w toku postępowania upadłościowego spółki jawnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP, uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • obowiązku obliczenia i odprowadzenia przez Syndyka zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – jest prawidłowe,
  • obowiązku obliczania i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od dnia 9 marca 2002 r. pozostaje wspólnikiem Przedsiębiorstwa „...”...spółka jawna. Postanowieniem z dnia 29 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla ... ogłosił upadłość spółki obejmującą likwidację jej majątku. Wspólnicy, w tym Wnioskodawczyni, zostali pozbawieni prawa zarządu majątkiem spółki.

Zarząd majątkiem spółki został powierzony syndykowi. Jednocześnie spółka jawna z mocy prawa utraciła prawo korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości. Syndykowi został wydany cały majątek spółki, wszystkie dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności dokumenty księgowe oraz ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencja. Dzień ogłoszenia upadłości wyznacza temporalną granicę dla określenia, któremu z podmiotów – upadłej spółce (poprzez oświadczenia woli, składane przez wspólników reprezentujących spółkę), czy syndykowi masy upadłości przysługuje możliwość skutecznego dokonywania zmian w majątku masy upadłości poprzez swoje czynności prawne. Od dnia 29 września 2015 r. możliwość ta przysługuje wyłącznie syndykowi masy upadłości, przy czym środki zgromadzone w związku ze zdarzeniami gospodarczymi, które zaistniały po ogłoszeniu upadłości, bądź w związku z czynnościami dokonywanymi przez syndyka i odnoszącymi się do majątku upadłej spółki, wpływają do masy upadłości. Zadaniem syndyka jest likwidacja całego majątku spółki poprzez jego sprzedaż.

Majątek spółki został wyceniony na ponad 2 mln zł. W wyniku sprzedaży majątku spółki syndyk otrzyma środki finansowe, którymi będzie dysponował i rozporządzał. Ze środków tych będą pokryte koszty postępowania upadłościowego oraz zaspokojeni wierzyciele spółki. Wnioskodawczyni nie ma wpływu na czynności podejmowane przez syndyka i nie ma wiedzy o tych czynnościach. Wnioskodawczyni nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia od syndyka, nie są Jej wypłacane środki ze sprzedaży majątku spółki. Wnioskodawczyni nie otrzymuje żadnego dochodu z tytułu likwidacji majątku spółki.

Postępowanie upadłościowe będzie prawdopodobnie trwało kilka lat. Wnioskodawczyni nie ma wpływu na wydatki syndyka związane z prowadzonym postępowaniem upadłościowym oraz wysokość uzyskiwanych przychodów z tytułu sprzedaży majątku spółki. Syndyk prowadzi księgowość spółki przy pomocy biura rachunkowego. Wnioskodawczyni nie sprawuje kontroli nad prawidłowością czynności księgowych. Z uwagi na fakt, że wartość zobowiązań spółki przekracza wartość jej majątku, po zakończeniu likwidacji spółki nie pozostanie majątek, który będzie mógł być podzielony między wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Kto, syndyk czy Wnioskodawczyni, jest zobowiązana od dnia ogłoszenia upadłości spółki jawnej do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zaliczek na podatek) naliczanego w stosunku do Wnioskodawczyni w toku postępowania upadłościowego spółki jawnej...

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wyjaśniła, że pytanie dotyczy obowiązku zapłaty podatku, w tym obowiązku zapłaty zaliczek na podatek, nie dotyczy natomiast zeznania rocznego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, Syndyk jest zobowiązany od dnia ogłoszenia upadłości spółki jawnej do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zaliczek na podatek) naliczanego w stosunku do Wnioskodawczyni w toku postępowania upadłościowego spółki jawnej.

Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.; dalej: o.p.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Na gruncie art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: p.d.o.f.), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z powyższego wynika, że podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są wspólnicy spółki jawnej. Jednocześnie według art. 44 p.d.o.f. podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Na gruncie art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.; dalej: p.u.i.n.) z chwilą ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego dla zarządu masą upadłości powołuje się syndyka. Z chwilą ogłoszenia upadłości, upadły z mocy prawa traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości. Okoliczność ta nie pozbawia wprawdzie statusu podatnika wspólników upadłej spółki jawnej, jednakże w związku z brakiem możliwości zarządzania majątkiem upadłej spółki, odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków podatkowych, wynikających ze zdarzeń gospodarczych dotyczących majątku podmiotu, wobec którego ogłoszono upadłość i związanych z obliczaniem i wpłacaniem zaliczek na podatek dochodowy wspólników obciąża syndyka. W świetle powyższego, w zakresie podatkowo-prawnym, działanie syndyka należy postrzegać jako działanie zastępcy pośredniego. Stanowisko to jest uzasadnione także treścią art. 160 ust. 1 p.u.i.n. Według tego przepisu w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk, zarządca oraz nadzorca sądowy dokonują czynności na rachunek upadłego, lecz w imieniu własnym. Przepis ten dotyczy wszelkich czynności o charakterze prawnym, w tym także rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wpłacania zaliczek na rachunek właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego i zapłaty podatku. Powyższa argumentacja znajduje swoje oparcie również w treści art. 57 ust. 1 p.u.i.n. Według tego przepisu jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi. Ogłoszenie upadłości nie pozbawia upadłej spółki podmiotowości prawnej, ani prawa do majątku, wywołuje jedynie sytuację, w której właściciel tego majątku pozbawiony jest możliwości korzystania i rozporządzania tym majątkiem. Wszelkie prawa i obowiązki w tym zakresie z mocy ustawy nabywa syndyk. W sposób analogiczny nie ustaje podmiotowość podatkowoprawna w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wspólników upadłej spółki jawnej.

Wobec transparentności podatkowej spółki jawnej, zmienia się jednak podmiot odpowiedzialny za realizację obowiązków podatkowych podatnika w toku postępowania upadłościowego, gdyż odpowiedzialność ta przechodzi na syndyka. W przypadku ogłoszenia upadłości, w obliczu faktu, że wszelkie generujące przychód podatkowy transakcje wiążą się z przekazaniem do masy upadłości środków uzyskanych za zbycie składników majątku upadłej spółki, zapłata podatków z nimi związanych, także gdy podatnikiem jest wspólnik upadłej spółki, a nie sama spółka winna nastąpić ze środków masy upadłości. Ogłoszenie upadłości spółki jawnej sprawia, że wspólnicy tracą kontrolę nad źródłem przychodu. Sprzedaż majątku spółki dokonywana przez syndyka nie doprowadzi bowiem do osiągnięcia przez wspólników przychodu w sensie ekonomicznym, ponieważ środki uzyskane ze sprzedaży wpłyną do masy upadłości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 18 września 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 1097/14) trafnie przyjął, że ekonomiczny cel prowadzenia działalności gospodarczej, tj. osiąganie dochodu o charakterze realnym, a nie jedynie papierowym, w takim przypadku nie jest spełniony. Obowiązek realizacji wszystkich obowiązków podatkowych przez wspólnika upadłej spółki (w tym przede wszystkim zapłata podatku), pomimo ogłoszenia upadłości wobec podmiotu, w związku z którego funkcjonowaniem podatnik rozpoznawał przychód, oznaczałby de facto opodatkowanie przychodu dla wspólnika „papierowego”, co przeczy istocie opodatkowania w podatkach dochodowych. Reasumując, wspólnik spółki jawnej po ogłoszeniu jej upadłości pozostaje podatnikiem, jednakże w związku z faktem, że przychód, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie obowiązku podatkowego w całości spływa do masy upadłości, podatki (zaliczki na podatki) winny być opłacane przez syndyka ze środków zgromadzonych w masie upadłości, w ramach kosztów postępowania upadłościowego. Obowiązek uiszczania należnych podatków (zaliczek na podatek) przez syndyka masy upadłości wynika również z treści przepisów regulujących postępowanie upadłościowe. Według art. 230 ust. 1 p.u.i.n., do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się opłaty sądowe oraz wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania. Jednocześnie zgodnie z art. 230 ust. 2 p.u.i.n., do wydatków, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności: przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości podatki i inne daniny publiczne, wydatki związane z zarządem masy upadłości, w tym przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności ze stosunku pracy oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z likwidacją masy upadłości, chociażby do likwidacji doszło na podstawie układu. Na tej podstawie należy stwierdzić, że kosztem postępowania upadłościowego będą podatki (zaliczki na podatek) i inne daniny publiczne należne za okres po ogłoszeniu upadłości, niezależnie od tego, czy powstały one z tytułu opodatkowania konkretnych czynności podejmowanych w ramach likwidacji majątku upadłego, czy też nie. Zgodnie z art. 231 ust. 1 p.u.i.n., koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z masy upadłości. Oznacza to z kolei, że podatki (zaliczki na podatek) powinny zostać pokryte właśnie z masy upadłości. Jednocześnie trzeba dodać, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. akt I FSK 752/05, przepisy prawa upadłościowego mają charakter lex specialis w stosunku do przepisów podatkowych, w tym przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Konsekwencją powyższego jest to, że należności z tytułu podatków, wymienione w przepisach regulujących kwestie zaspokajania należności z masy upadłości, tak jak i inne wierzytelności wymienione w tych przepisach muszą być w kwestii zaspokojenia z masy, poddane działaniu tych przepisów, z wyłączeniem przepisów prawa podatkowego i to bez wyjątku. Na takim samym stanowisku stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 16 września 2010 r. (I SA/Gl 334/10). Wobec powyższego odpowiedzialność syndyka za realizację obowiązków podatnika – wspólnika upadłej spółki, bez względu na czas ich powstania, o ile są to należności związane z prowadzoną przez wspólnika w formie transparentnej podatkowo spółki jawnej, jest w pełni uzasadniona.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawczyni obowiązki podatnika – wspólnika spółki jawnej, wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek wpłacania zaliczek na ten podatek, nie ustają w chwili ogłoszenia upadłości spółki, jednak to syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację tych obowiązków. Tym samym tylko na syndyku ciąży zobowiązanie do terminowego regulowania należności podatkowych (obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty podatku), w terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Wskazane wyżej stanowisko Wnioskodawczyni znajduje potwierdzenie w następujących orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz w interpretacjach indywidualnych dyrektorów izb skarbowych:

  1. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 541/99, z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. akt I FSK 752/05, z dnia 26 września 2007 r., sygn. akt II FSK 1078/07;
  2. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1097/14;
  3. interpretacja indywidulna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 września 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-625/13/AB, z dnia 29 października 2007 r., sygn. IBPB1/415-40/07/AB;
  4. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 r., sygn. ILPB1/415-20/14-2/AA, z dnia 26 maja 2009 r., sygn. ILPB1/415-288/09-6/AG;
  5. postanowienie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 21 kwietnia 2006 r., znak: PDFD/415-16/06/67545,
  6. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 września 2014 r., sygn. akt VIII U2388/13.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się:
  • za prawidłowe – w zakresie obowiązku obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • za nieprawidłowe – w zakresie obowiązku obliczania i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.) – syndyka powołuje się w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.

Stosownie do art. 75 ust. 1 ww. ustawy – jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości. Natomiast jak stanowi art. 62 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze – w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z zastrzeżeniem art. 63-67. Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu komisarzowi (art. 57 ust. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 160 ust. 1 tej ustawy – w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk, zarządca oraz nadzorca sądowy dokonują czynności na rachunek upadłego, lecz w imieniu własnym. Przepis art. 173 ww. ustawy stanowi, że syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

Z cytowanych wyżej przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego wynika, że syndyk obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Mimo, że upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, to nie zostaje pozbawiony statusu podatnika. We wszelkich postępowaniach stroną w znaczeniu materialnym pozostaje upadły, to on jest podmiotem praw i obowiązków, natomiast syndykowi przysługuje legitymacja formalna do występowania w tych postępowaniach, jest on stroną w znaczeniu formalnym. W zakresie prawnopodatkowym działanie syndyka należy potraktować jako działanie przez pełnomocnika z wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego stanu rzeczy. Oznacza to, że wspólnik spółki po ogłoszeniu upadłości spółki pozostaje podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności. Syndyk ponosi odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość prowadzonych ksiąg podatkowych. Innymi słowy – upadłość spółki nie pozbawia wspólnika spółki statusu podatnika, do którego to stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych.

Syndyk sprawujący zarząd nad majątkiem upadłego, w celu jego likwidacji poprzez sprzedaż, dokonuje szeregu czynności prawnych i faktycznych, które powodują powstanie określonych zobowiązań. Zgodnie z art. 230 ust. 1 ww. ustawy – do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się opłaty sądowe oraz wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania. Stosownie do art. 230 ust. 2 tej ustawy – do wydatków, o których mowa w ust. 1, należą m.in. podatki i inne daniny publiczne, należne za okres po ogłoszeniu upadłości. Koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z masy upadłości (art. 231 ust. 1 ww. ustawy). Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności prowadzonej przez wspólnika spółki komandytowej po ogłoszeniu upadłości spółki komandytowej nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika. Syndyk masy upadłości ponosi również odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość prowadzonych ksiąg podatkowych.

W świetle powyższego, upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, jednakże ta okoliczność nie pozbawia upadłego statusu podatnika, do którego stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych.

Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika i płatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że postanowieniem z dnia 29 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla ... ogłosił upadłość spółki obejmującą likwidację jej majątku. Wspólnicy, w tym Wnioskodawczyni, zostali pozbawieni prawa zarządu majątkiem spółki. Zarząd majątkiem spółki został powierzony syndykowi. Jednocześnie spółka jawna z mocy prawa utraciła prawo korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości. Syndykowi został wydany cały majątek spółki, wszystkie dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności dokumenty księgowe oraz ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencja. Dzień ogłoszenia upadłości wyznacza temporalną granicę dla określenia, któremu z podmiotów upadłej spółce (poprzez oświadczenia woli, składane przez wspólników reprezentujących spółkę), czy syndykowi masy upadłości przysługuje możliwość skutecznego dokonywania zmian w majątku masy upadłości poprzez swoje czynności prawne. Od dnia 29 września 2015 r. możliwość ta przysługuje wyłącznie syndykowi masy upadłości, przy czym środki zgromadzone w związku ze zdarzeniami gospodarczymi, które zaistniały po ogłoszeniu upadłości, bądź w związku z czynnościami dokonywanymi przez syndyka i odnoszącymi się do majątku upadłej spółki, wpływają do masy upadłości.

Odnosząc powyższe na grunt obowiązków określonych przez przepisy materialnego prawa podatkowego wskazać należy, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W myśl art. 44 ust. 6 ww. ustawy, zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „podatnik” należy posiłkować się definicją zawartą w art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649), w myśl którego podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Z powyższych przepisów wynika, że na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, tj. w przedmiotowej sprawie wspólnicy spółki jawnej.

Zatem, mając na uwadze treść ww. powołanych przepisów należy stwierdzić, że mimo tego, że zarząd nad majątkiem upadłego w toku postępowania upadłościowego sprawuje Syndyk, to Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskazać ponadto należy, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Z uwagi na fakt, że w zeznaniu podatkowym, podatnik jest zobowiązany do wykazania wszystkich uzyskanych w danym roku podatkowym osobistych dochodów, co wymaga jego osobistego działania, zeznanie podatkowe powinien składać podatnik.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego tutejszy Organ stoi na stanowisku, że syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest zobowiązany obliczyć i odprowadzić w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast do zapłaty i obliczania podatku za dany rok podatkowy zobowiązana jest Wnioskodawczyni.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.