ILPB2/415-849/12-2/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2012 r. (data wpływu 6 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości oraz dotyczącej podatku od spadków i darowizn.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na podstawie wyroku sądu rejonowego w sprawie uzgodnienia księgi wieczystej, Wnioskodawca został wpisany jako współwłaściciel w 1/2 nieruchomości – lokalu mieszkalnego.

Podstawa faktyczna wyroku była następująca: Ojciec Zainteresowanego, pozostając w związku małżeńskim nabył ww. mieszkanie umową notarialną w dniu 27 czerwca 1996 r. Ojciec zmarł w dniu 28 czerwca 2000 r., nie pozostawiając testamentu.

Matka Zainteresowanego odrzuciła spadek. Ponieważ w tym czasie toczyło się przeciwko Wnioskodawcy postępowanie upadłościowe, prowadzone przez sąd rejonowy, uprawnionym do przyjęcia lub odrzucenia spadku był syndyk. Syndyk przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Postępowanie upadłościowe zostało zakończone i z mocy prawa Zainteresowany odzyskał wszystkie uprawnienia - w tym również w zakresie prawa spadkowego.

W tym stanie wejście w prawa spadkobiercy nastąpiło w dacie otwarcia spadku. Taką konstrukcję przyjął sąd w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej i wpisał Wnioskodawcę jako współwłaściciela.

Zainteresowany zbył udział w nieruchomości umową z dnia 8 sierpnia 2012 r. Wnioskodawca nie ma informacji czy syndyk dokonał zgłoszenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w związku ze sprzedażą Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego...

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie pytania dotyczącego podatku od spadków i darowizn w dniu 6 grudnia 2012 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB2/436-243/12-2/MK.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, gdyż faktyczne nabycie nastąpiło w dacie otwarcia spadku, tj. w dniu śmierci ojca. A zatem upłynęło 5 lat od daty nabycia nieruchomości.

Wyroku o uzgodnienie treści księgi wieczystej nie można traktować jako daty nabycia nieruchomości. Wnioskodawca nie jest zatem zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od odpłatnego zbycia nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy normuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Natomiast, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, tylko wówczas jeżeli nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z ich sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Istotna dla rozpatrywanej sprawy jest kwestia, od kiedy należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w cytowanym wyżej przepisie. Niezbędne jest więc ustalenie momentu nabycia przez Wnioskodawcę udziału w prawie własności nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ojciec Zainteresowanego, pozostając w związku małżeńskim nabył - w dniu 27 czerwca 1996 r. - mieszkanie. Ojciec zmarł w dniu 28 czerwca 2000 r., nie pozostawiając testamentu. Matka Zainteresowanego odrzuciła spadek. Ponieważ w tym czasie toczyło się przeciwko Wnioskodawcy postępowanie upadłościowe, uprawnionym do przyjęcia lub odrzucenia spadku był syndyk. Syndyk przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Postępowanie upadłościowe zostało zakończone i z mocy prawa Zainteresowany odzyskał wszystkie uprawnienia - w tym również w zakresie prawa spadkowego.

Na podstawie wyroku sądu rejonowego w sprawie uzgodnienia księgi wieczystej, Wnioskodawca został wpisany jako współwłaściciel w 1/2 nieruchomości – lokalu mieszkalnego. Zainteresowany zbył udział w nieruchomości umową z dnia 8 sierpnia 2012 r.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie istotne staje się rozstrzygnięcie kwestii, czy wyrok na mocy którego Zainteresowany został wpisany do księgi wieczystej jako współwłaściciel w 1/2 nieruchomości stanowi jej ponowne nabycie w myśl powołanego wyżej artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w księdze czwartej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Artykuł 924 Kodeksu cywilnego stanowi, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast zgodnie z art. 925, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Mając na uwadze ww. regulacje prawne stwierdzić należy, iż skoro spadek, stanowiący ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego (art. 922 § 1 k.c.) otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i według tej daty spadkobierca nabywa spadek, za dzień nabycia rzeczy lub praw w drodze spadku należy rozumieć dzień jego otwarcia.

Z wniosku wynika, iż w czasie gdy zmarł ojciec Zainteresowanego, wobec Wnioskodawcy toczyło się postępowanie upadłościowe. Uprawnionym do przyjęcia lub odrzucenia spadku był syndyk, który spadek przyjął. Postępowanie to zostało zakończone i Zainteresowany odzyskał wszystkie uprawnienia - w tym również w zakresie prawa spadkowego.

Rozpatrując przedmiotową sprawę należy zatem zwrócić uwagę na przepisy art. 221 § 1 i § 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.), zgodnie z którym z dniem prawomocnego umorzenia postępowania upadły odzyskuje swobodne rozporządzanie swym majątkiem. Syndyk wyda niezwłocznie upadłemu jego majątek, księgi, korespondencję i dokumenty. W razie potrzeby, odebranie, na zarządzenie sędziego-komisarza, nastąpi przymusowo przez komornika.

Art. 222 § 1 i § 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż po umorzeniu postępowania nie ukończone procesy, wszczęte przez syndyka o uznanie za bezskuteczną czynności zdziałanej przez upadłego za szkodą wierzycieli, będą umorzone. Wzajemne roszczenia o zwrot kosztów procesu wygasają. W innych procesach upadły wchodzi na miejsce masy upadłości.

Stosownie natomiast do art. 223 cyt. rozporządzenia, przepisy trzech ostatnich artykułów stosuje się odpowiednio w przypadkach, gdy postępowanie upadłościowe zostało prawomocnie ukończone lub gdy postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało prawomocnie uchylone.

Wskazać należy, iż w zaistniałym stanie faktycznym z punktu widzenia konsekwencji podatkowych istotne znaczenie ma zakończenie postępowania upadłościowego i odzyskanie przez Wnioskodawcę wszystkich uprawnień – w tym w zakresie prawa spadkowego.

Nie jest to zatem nowe nabycie a jedynie odzyskanie prawa do swobodnego rozporządzania swoim majątkiem.

Oznacza to tym samym, że za datę nabycia przez Zainteresowanego udziału w prawie własności nieruchomości należy uznać dzień 28 czerwca 2000 r., a więc moment otwarcia spadku po jego zmarłym ojcu.

Należy także zauważyć, iż wyrokiem sąd rejonowy jedynie uzgodnił treść księgi wieczystej, wpisując Wnioskodawcę jako współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości. Zatem wyrok ten nie kreował nowego stanu prawnego, a jedynie potwierdził już istniejący, w konsekwencji czego nie można uznać, iż na jego mocy Zainteresowany nabył udział w prawie własności przedmiotowej nieruchomości.

Odnosząc powyższe do przytoczonego powyżej przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że uzyskana przez Wnioskodawcę kwota z tytułu sprzedaży udziału w odziedziczonej nieruchomości nie stanowi podlegającego opodatkowaniu źródła przychodu. Wynika to z faktu, iż zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jej nabycia.

W związku z powyższym, kwota uzyskana ze sprzedaży przez Wnioskodawcę udziału w prawie własności przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.