IBPBI/2/423-1033/08/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy od otrzymanej kwoty z depozytu sądowego należy odprowadzić podatek dochodowy. Jeżeli tak to czy od pełnej kwoty, czy też od kwoty pomniejszonej o czynsz za okres od miesiąca lipca 2004 r. do miesiąca czerwca 2005 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 listopada 2008r.) uzupełnionym w dniu 19 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych wynikających z otrzymania środków pieniężnych z depozytu sądowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych wynikających z otrzymania środków pieniężnych z depozytu sądowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z dnia 06 stycznia 2009 r. Spółkę wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. BKIP 19 stycznia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 7 lipca 2008 r. na rachunek bankowy Wnioskodawcy wpłynęła z depozytu sądowego kwota w wysokości 358.680 zł tytułem wpłaconego czynszu za dzierżawę nieruchomości, będącej składnikiem majątku Wnioskodawcy (postępowanie upadłościowe prowadzone jest od 22 listopada 2006 r.). Otrzymana kwota stanowi sumę czynszu dzierżawnego za 28 miesięcy po 12.810 zł, co wynika z zawartej umowy dzierżawy.

Według ustaleń Syndyka poczynionych przy udziale służb księgowych dzierżawcy (syndykowi nie została przekazana dokumentacja upadłego dotycząca okresu przed datą ogłoszenia upadłości tj. 22 listopada 2006r. czynsz dzierżawny był przekazywany do depozytu sądowego od miesiąca lipca 2004 r. do m-ca października 2006 r. (od miesiąca listopada 2006 r.) czynsz był wpłacany syndykowi i rozliczany zarówno w zakresie podatku od towarów i usług jak i podatku dochodowego od osób prawnych), przy czym faktury sprzedaży wydzierżawiającego czyli Wnioskodawcy zostały uznane i rozliczone przez dzierżawcę do miesiąca czerwca 2005r.

Wnioskodawca przypuszcza, iż tak samo powinny być rozliczone przez wydzierżawiającego.

Jak było rzeczywiście trudno określić, ponieważ z zaświadczeń o danych wykazanych w miesięcznych deklaracjach CIT-2 i VAT-7 wydanych na wniosek Syndyka wynika, że ostatnia deklaracja CIT-2 była złożona za okres 1 stycznia – 31 maja 2005 r., natomiast deklaracja VAT-7 za miesiąc maj 2005 r.

Dane wykazane w tych deklaracjach znacznie się różnią w pozycji dotyczącej wysokości przychodu.

W załączeniu Wnioskodawca przesłał kserokopię zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy .

Czy od otrzymanej kwoty z depozytu sądowego należy odprowadzić podatek dochodowy. Jeżeli tak to czy od pełnej kwoty, czy też od kwoty pomniejszonej o czynsz za okres od miesiąca lipca 2004 r. do miesiąca czerwca 2005 r....

Zdaniem Wnioskodawcy - Syndyka masy upadłości, podatek dochodowy wynikający z otrzymanej sumy z depozytu sądowego winien być zgłoszony do masy upadłości i zaspokojony zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego i Naprawczego, albowiem otrzymane środki dotyczą czynszu za okres przed ogłoszeniem upadłości Spółki.

W świetle przepisów art. 7, art. 18 i 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. od kwoty stanowiącej czynsz dzierżawny za okres od m-ca lipca 2005 r. do m-ca października 2006 r. należy naliczyć podatek dochodowy, który następnie winien być zgłoszony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego do masy upadłości jako wierzytelność dodatkowa – art. 262 Prawo Upadłościowe i Naprawcze.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

W myśl postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej ustawa o pdop - przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Postanowienia ustawy o podatku dochodowym nie zawierają definicji przychodów. Ustawa zawiera wykaz przysporzeń uznanych za przychody podatkowe, przy czym wykaz ten ma charakter otwarty.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Jednocześnie w art. 12 ust. 4 ustawy o pdop ujęto katalog przysporzeń nie zaliczonych do przychodów podatkowych.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 3 ustawy o pdop za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c – 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Przepis powyższy wprowadza ogólną zasadę decydującą o dacie powstania przychodu; powstaje w dniu zaistnienia ww. zdarzeń.

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne, do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy stwierdzić, że przychodem będzie cała kwota uzyskana z depozytu sądowego, czyli kwota czynszu za okres 28 miesięcy, chyba że kwota ta lub jej część została wcześniej wykazana jako przychód podatkowy.

Przemawia za tym :

  • treść powołanego wyżej przepisu art. 12 ust. 3a ustawy o pdop,
  • brak stosownych dokumentów (np. faktur czy innych dokumentów księgowych) oraz zapisów w księgach rachunkowych Spółki świadczących, iż przychód z tytułu dzierżawy za powyższy okres lub jego część został już zaliczony do przychodów podatkowych Spółki.

Sam fakt, iż dzierżawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kwotę czynszu w miesiącach od lipca 2004 r. do czerwca 2005 r. (tj. za okres 12 miesięcy) nie świadczy iż podobnie uczyniła również Spółka.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Odnośnie zaświadczenia załączonego przez Wnioskodawcę do wniosku należy stwierdzić, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.