Postępowanie upadłościowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie upadłościowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
9
lut

Istota:

Kto, syndyk czy Wnioskodawca, jest zobowiązany od dnia ogłoszenia upadłości spółki jawnej do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zaliczek na podatek) naliczanego w stosunku do Wnioskodawcy w toku postępowania upadłościowego spółki jawnej?

Fragment:

Postępowanie upadłościowe będzie prawdopodobnie trwało kilka lat. Wnioskodawczyni nie ma wpływu na wydatki syndyka związane z prowadzonym postępowaniem upadłościowym oraz wysokość uzyskiwanych przychodów z tytułu sprzedaży majątku spółki. Syndyk prowadzi księgowość spółki przy pomocy biura rachunkowego. Wnioskodawczyni nie sprawuje kontroli nad prawidłowością czynności księgowych. Z uwagi na fakt, że wartość zobowiązań spółki przekracza wartość jej majątku, po zakończeniu likwidacji spółki nie pozostanie majątek, który będzie mógł być podzielony między wspólników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Kto, syndyk czy Wnioskodawczyni, jest zobowiązana od dnia ogłoszenia upadłości spółki jawnej do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zaliczek na podatek) naliczanego w stosunku do Wnioskodawczyni w toku postępowania upadłościowego spółki jawnej... W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wyjaśniła, że pytanie dotyczy obowiązku zapłaty podatku, w tym obowiązku zapłaty zaliczek na podatek, nie dotyczy natomiast zeznania rocznego. Zdaniem Wnioskodawczyni, Syndyk jest zobowiązany od dnia ogłoszenia upadłości spółki jawnej do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zaliczek na podatek) naliczanego w stosunku do Wnioskodawczyni w toku postępowania upadłościowego spółki jawnej.

2016
9
lut

Istota:

Kto, syndyk czy Wnioskodawca, jest zobowiązany od dnia ogłoszenia upadłości spółki jawnej do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zaliczek na podatek) naliczanego w stosunku do Wnioskodawcy w toku postępowania upadłościowego spółki jawnej?

Fragment:

Postępowanie upadłościowe będzie prawdopodobnie trwało kilka lat. Wnioskodawca nie ma wpływu na wydatki syndyka związane z prowadzonym postępowaniem upadłościowym oraz wysokość uzyskiwanych przychodów z tytułu sprzedaży majątku spółki. Syndyk prowadzi księgowość spółki przy pomocy biura rachunkowego. Wnioskodawca nie sprawuje kontroli nad prawidłowością czynności księgowych. Z uwagi na fakt, że wartość zobowiązań spółki przekracza wartość jej majątku, po zakończeniu likwidacji spółki nie pozostanie majątek, który będzie mógł być podzielony między wspólników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Kto, syndyk czy Wnioskodawca, jest zobowiązany od dnia ogłoszenia upadłości spółki jawnej do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zaliczek na podatek) naliczanego w stosunku do Wnioskodawcy w toku postępowania upadłościowego spółki jawnej... W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wyjaśniła, że pytanie dotyczy obowiązku zapłaty podatku, w tym obowiązku zapłaty zaliczek na podatek, nie dotyczy natomiast zeznania rocznego. Zdaniem Wnioskodawcy, Syndyk jest zobowiązany od dnia ogłoszenia upadłości spółki jawnej do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zaliczek na podatek) naliczanego w stosunku do Wnioskodawcy w toku postępowania upadłościowego spółki jawnej.

2013
30
sty

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

Ponieważ w tym czasie toczyło się przeciwko Wnioskodawcy postępowanie upadłościowe, uprawnionym do przyjęcia lub odrzucenia spadku był syndyk. Syndyk przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Postępowanie upadłościowe zostało zakończone i z mocy prawa Zainteresowany odzyskał wszystkie uprawnienia - w tym również w zakresie prawa spadkowego. Na podstawie wyroku sądu rejonowego w sprawie uzgodnienia księgi wieczystej, Wnioskodawca został wpisany jako współwłaściciel w 1/2 nieruchomości – lokalu mieszkalnego. Zainteresowany zbył udział w nieruchomości umową z dnia 8 sierpnia 2012 r. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie istotne staje się rozstrzygnięcie kwestii, czy wyrok na mocy którego Zainteresowany został wpisany do księgi wieczystej jako współwłaściciel w 1/2 nieruchomości stanowi jej ponowne nabycie w myśl powołanego wyżej artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w księdze czwartej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Artykuł 924 Kodeksu cywilnego stanowi, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast zgodnie z art. 925, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

2011
1
paź

Istota:

1. Jak należy dokumentować sprzedaż majątku dokonywaną przez syndyka po śmierci podatnika?
2. Czy na syndyku ciąży obowiązek rozliczenia podatnika podatku od towarów i usług w związku z dokonanymi sprzedażami majątku po jego śmierci?
3. Czy po śmierci podatnika, syndyk może dokonać korekt faktur, oraz związanych z tym korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT - 7 za okres:
-do dnia śmierci podatnika,
-po dniu jego śmierci?
4. W przypadku, kiedy po śmierci podatnika syndyk nie powinien rozliczać podatku od towarów i usług, zachodzi wątpliwość, co należy zrobić z pobranym podatkiem VAT zaewidencjonowanym na kasie fiskalnej od sprzedaży detalicznej?

Fragment:

Z powyższego przepisu wynika, że postępowanie upadłościowe prowadzone jest nadal, jednakże nie można stwierdzić, że w takim przypadku syndyk samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą, zamiast zmarłego podatnika. W tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 97 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zgodnie z którym spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. A zatem po śmierci upadłego na syndyku nie będą ciążyły obowiązki podatkowe w zakresie podatku VAT, związane z likwidacja majątku, bowiem zarówno ustawa o VAT jak i ustawa Ordynacja podatkowa nakłada takie obowiązki jedynie na podatnika lub też na jego następców prawnych. W ustawach tych syndyk nie jest wymieniony do dokonywania czynności określonych tymi ustawami, jako podatnik działający w zastępstwie zmarłego podatnika.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty umorzonej przez Spółkę wierzytelności.

Fragment:

Nieściągalność wierzytelności uznaje się uprawdopodobnioną, w sytuacji gdy wobec dłużnika podatnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego (ust. 2a pkt 1b). W opisanym stanie faktycznym „ A sp. z o.o. ” mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów umorzone wierzytelności przysługujące od spółki „ C ” wobec „ C ” wszczęte zostało postępowanie upadłościowe, które zostało zakończone zatwierdzonym przez wierzycieli oraz sąd układem. Ustawodawca nie precyzuje w ustawie o podatku od osób prawnych pojęcia „ w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego ”, nie odsyła również do konkretnego aktu prawnego. Należy zatem przyjąć, iż postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, o którym mowa w ust. 2a art. 16 może być prowadzone na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w tym przepisów prawa niemieckiego, na podstawie których prowadzono postępowanie wobec spółki „ C ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wyprzedaż poszczególnych składników majątku przez syndyka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z powołanymi przepisami, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), stanowi bowiem, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 ze zm.), syndyka powołuje się w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Upadły zaś traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości, co wynika z art. 75 ust. 1 ww. ustawy - to jest majątkiem należącym do niego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabytym w toku postępowania upadłościowego (art. 62 ustawy).

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczenia roku podatkowego 2008 kalendarzowo tj. 01.01-31-12.2008 r., poprzez zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2008 r. i złożenie korekty CIT-8 za okres 01.01-11.11.2008 r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?

Fragment:

Gdyby, więc, postanowienie o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości miało uchylać tak że samo postępowanie upadłościowe wspomniany cel zostałby zniweczony. Pamiętać należy, że w momencie uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowanie upadłościowe może być - i z reguły jest - w znacznym stopniu zaawansowane. Najczęściej zostaje już ustalony skład masy upadłości, wraz z rozpoznaniem wniosków o wyłączenie z masy (art. 73 p.u.n.), a syndyk sporządził listę wierzytelności, bądź nawet plan podziału funduszów masy. Związanie z uchyleniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości skutków, jakie ustawa wiąże z uchyleniem postępowania upadłościowego i łączący się z tym obowiązek ponowienia dokonanych już czynności w razie ponownego ogłoszenia upadłości, opóźniałby likwidację funduszów masy. Wykładnia, wedle, której uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie rzutuje na byt dokonanych do tego momentu czynności procesowych jest, więc racjonalnie uzasadniona i sprzyja efektywności postępowania upadłościowego. Postulat sprawnego postępowania upadłościowego łączy się ściśle z zasadą optymalizacji (art. 2 p.u.n.). W toku postępowania wartość majątku upadłego może się zmniejszyć, a kondycja finansowa kooperujących z nim podmiotów - pogorszyć.

2011
1
sie

Istota:

Czy w związku z oddaleniem przez Sąd wniosku spółki o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i podjęciem przez Akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 sierpnia 2009r. uchwał o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki oraz o powołaniu likwidatora, należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?

Fragment:

W okresie tym, pomimo uchylenia w dniu 14 stycznia 2009 roku, przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowienia Sądu Rejonowego o ogłoszeniu upadłości z likwidacją majątku, postępowanie upadłościowe nadal trwało, a powołani przez ten Sąd Sędzia Komisarz i Syndyk Masy Upadłości pełnili swoje obowiązki, aż do dnia wydania przez Sąd Rejonowy, postanowienia oddalającego wniosek spółki o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i uchylenia, tym samym, postępowania upadłościowego. W art. 371 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003r. Nr 60, poz. 535 ze zm.), wskazane zostały dwie sytuacje, w których dochodzi do uchylenia postępowania upadłościowego i są to: prawomocne odrzucenie albo oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wyżej podane stanowisko Wnioskodawcy potwierdza Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2006 r. Sygn. akt III CZP 126/05 rozstrzygająca zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowieniem z dnia 24 listopada 2005r. Teza Uchwały Sądu Najwyższego wraz z jej uzasadnieniem, została przywołana w stanowisku Wnioskodawcy uzasadniającym pierwsze pytanie. W związku z podjęciem w dniu 07 sierpnia 2009 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki, oraz o powołaniu likwidatora, okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 06 sierpnia 2009 roku, czyli do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tych uchwał, wymaga właściwego ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych spółki za ten okres, czyli zamknięcia ksiąg oraz sporządzenia i złożenia rozliczenia podatkowego.

2011
1
lip

Istota:

Czy od otrzymanej kwoty z depozytu sądowego należy odprowadzić podatek dochodowy. Jeżeli tak to czy od pełnej kwoty, czy też od kwoty pomniejszonej o czynsz za okres od miesiąca lipca 2004 r. do miesiąca czerwca 2005 r.?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu 7 lipca 2008 r. na rachunek bankowy Wnioskodawcy wpłynęła z depozytu sądowego kwota w wysokości 358.680 zł tytułem wpłaconego czynszu za dzierżawę nieruchomości, będącej składnikiem majątku Wnioskodawcy (postępowanie upadłościowe prowadzone jest od 22 listopada 2006 r.). Otrzymana kwota stanowi sumę czynszu dzierżawnego za 28 miesięcy po 12.810 zł, co wynika z zawartej umowy dzierżawy. Według ustaleń Syndyka poczynionych przy udziale służb księgowych dzierżawcy (syndykowi nie została przekazana dokumentacja upadłego dotycząca okresu przed datą ogłoszenia upadłości tj. 22 listopada 2006r. czynsz dzierżawny był przekazywany do depozytu sądowego od miesiąca lipca 2004 r. do m-ca października 2006 r. (od miesiąca listopada 2006 r.) czynsz był wpłacany syndykowi i rozliczany zarówno w zakresie podatku od towarów i usług jak i podatku dochodowego od osób prawnych), przy czym faktury sprzedaży wydzierżawiającego czyli Wnioskodawcy zostały uznane i rozliczone przez dzierżawcę do miesiąca czerwca 2005r. Wnioskodawca przypuszcza, iż tak samo powinny być rozliczone przez wydzierżawiającego. Jak było rzeczywiście trudno określić, ponieważ z zaświadczeń o danych wykazanych w miesięcznych deklaracjach CIT-2 i VAT-7 wydanych na wniosek Syndyka wynika, że ostatnia deklaracja CIT-2 była złożona za okres 1 stycznia – 31 maja 2005 r., natomiast deklaracja VAT-7 za miesiąc maj 2005 r.

2011
1
lip

Istota:

Czy na dzień wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego syndyk jest zobowiązany do sporządzenia „zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8”?

Fragment:

Ponieważ postępowanie upadłościowe zostanie umorzone – a ustawa o rachunkowości nie nakazuje zamknięcia ksiąg rachunkowych na ten dzień – Syndyk uważa, że nie jest zobowiązany do sporządzenia zeznania CIT-8. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Stosownie do przepisów art. 8 ust. 6 w/w ustawy, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.