Postępowanie sądowe | Interpretacje podatkowe

Postępowanie sądowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie sądowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie kwoty zasądzonej przez Sąd.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 14.03.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty zasądzonej przez Sąd – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14.03.2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty zasądzonej (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy do należności osób „których przychody zostały zdefiniowane w art. 13 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a z którymi płatnik nie zawiera umów cywilnoprawnych a jedynie wypłaca należności na podstawie postanowień sądu (kilku postanowień w ciągu miesiąca w różnych sprawach o należnościach zarówno niższych jak i wyższych od 200 zł), ma zastosowanie art. 30 ust.1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 26.05.2009 r. (data wpływu 01.06.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sposobu opodatkowania należności wypłacanych biegłym, adwokatom, kuratorom i świadkom za czynności wykonywane w ramach postępowania sądowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01.06.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)
2011
1
lip

Istota:
Wnioskodawcy przysługiwało oraz przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług adwokackich mających związek z toczącym się postępowaniem sądowym w sprawie utrzymania prawa wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości.
Fragment:
(...) w skład której wchodzą dwie działki. Na przedmiotowej nieruchomości Podatnik prowadzi działalność polegającą m.in. na wynajmie powierzchni działek. Działalność ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. 27 sierpnia 2007 roku osoba trzecia, na podstawie nieważnego pełnomocnictwa podpisała akt notarialny sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca w związku z tym złożył pozew do sądu powszechnego o stwierdzenie nieważności tej umowy. Z uwagi na fakt, iż prowadzone postępowanie sądowe jest skomplikowane pod względem zarówno prawnym jak i faktycznym zaistniała konieczność zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika dla prowadzonego sporu. Pełnomocnicy wystawiali (i będą wystawiać) Wnioskodawcy faktury VAT z tytułu wykonywanych usług adwokackich polegających na reprezentowaniu Wnioskodawcy w postępowaniach (cywilnych i sądowo-administracyjnych), których celem jest zachowanie na rzecz Wnioskodawcy prawa do przedmiotowej nieruchomości. Bowiem (...)
2011
1
lip

Istota:
Kiedy i w jaki sposób powinny być opodatkowane przez jednego ze spadkobierców dochody z najmu lokali mieszkalnych będących pod zarządem innego uczestnika postępowania spadkowego?
Fragment:
(...) stosownej umowy. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu. Czynsz ten stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po strome wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 11 ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. W świetle przedstawionego stanu faktycznego, w dacie wysłania ww. wniosku toczyło się postępowanie sądowe w przedmiocie działu spadku po zmarłym Pani mężu. W toku tegoż postępowania sąd – udzielając zabezpieczenia – wyznaczył jedną z uczestniczek do zarządzania w imieniu pozostałych spadkobierców wspomnianą nieruchomością. Stosownie do treści art. 1035 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacone przez sąd powszechny za wykonane czynności obrońcy z urzędu stanowi przychód z działalności gospodarczej czy wykonywanej osobiście ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że: Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wydatki Spółdzielni Mieszkaniowej poniesione na ochronę prawną członków Rady Nadzorczej, pozwanych jako indywidualne strony sporu stanowią dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Postanowieniem Sąd umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym (...) i tu wymienione zostały osoby, tj. poszczególni członkowie Rady Nadzorczej z imienia i nazwiska. W uzasadnieniu postanowienia Sąd zważył, że nie można obciążyć osobistą odpowiedzialnością kilku członków Rady za wyrażenie woli w imieniu organu osoby prawnej, a nie własnym i w związku z tym faktem postępowanie karne prowadzone przeciwko tym osobom zostało umorzone. Oskarżyciel prywatny pozwał konkretne osoby z Rady Nadzorczej, stawiając im zarzut nie zaś Radę Nadzorczą jako organ osoby prawnej. W świetle powyższego koszty obsługi prawnej w przedmiotowej sprawie, finansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie uchwały Rady, w związku z pozwaniem członków Rady do Sądu przez byłego prezesa Spółdzielni (gdzie każdy z członków rady jest indywidualnie stroną sporu) stanowią dla poszczególnych członków Rady przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.