Postępowanie sądowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie sądowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie kwoty zasądzonej przez Sąd.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 14.03.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty zasądzonej przez Sąd – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14.03.2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty zasądzonej (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy do należności osób „których przychody zostały zdefiniowane w art. 13 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a z którymi płatnik nie zawiera umów cywilnoprawnych a jedynie wypłaca należności na podstawie postanowień sądu (kilku postanowień w ciągu miesiąca w różnych sprawach o należnościach zarówno niższych jak i wyższych od 200 zł), ma zastosowanie art. 30 ust.1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 26.05.2009 r. (data wpływu 01.06.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sposobu opodatkowania należności wypłacanych biegłym, adwokatom, kuratorom i świadkom za czynności wykonywane w ramach postępowania sądowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01.06.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawcy przysługiwało oraz przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług adwokackich mających związek z toczącym się postępowaniem sądowym w sprawie utrzymania prawa wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości.

Fragment:

(...) w skład której wchodzą dwie działki. Na przedmiotowej nieruchomości Podatnik prowadzi działalność polegającą m.in. na wynajmie powierzchni działek. Działalność ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. 27 sierpnia 2007 roku osoba trzecia, na podstawie nieważnego pełnomocnictwa podpisała akt notarialny sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca w związku z tym złożył pozew do sądu powszechnego o stwierdzenie nieważności tej umowy. Z uwagi na fakt, iż prowadzone postępowanie sądowe jest skomplikowane pod względem zarówno prawnym jak i faktycznym zaistniała konieczność zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika dla prowadzonego sporu. Pełnomocnicy wystawiali (i będą wystawiać) Wnioskodawcy faktury VAT z tytułu wykonywanych usług adwokackich polegających na reprezentowaniu Wnioskodawcy w postępowaniach (cywilnych i sądowo-administracyjnych), których celem jest zachowanie na rzecz Wnioskodawcy prawa do przedmiotowej nieruchomości. Bowiem (...)

2011
1
maj

Istota:

Kiedy i w jaki sposób powinny być opodatkowane przez jednego ze spadkobierców dochody z najmu lokali mieszkalnych będących pod zarządem innego uczestnika postępowania spadkowego?

Fragment:

(...) stosownej umowy. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu. Czynsz ten stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po strome wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 11 ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. W świetle przedstawionego stanu faktycznego, w dacie wysłania ww. wniosku toczyło się postępowanie sądowe w przedmiocie działu spadku po zmarłym Pani mężu. W toku tegoż postępowania sąd – udzielając zabezpieczenia – wyznaczył jedną z uczestniczek do zarządzania w imieniu pozostałych spadkobierców wspomnianą nieruchomością. Stosownie do treści art. 1035 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wynagrodzenie wypłacone przez sąd powszechny za wykonane czynności obrońcy z urzędu stanowi przychód z działalności gospodarczej czy wykonywanej osobiście ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że: Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki Spółdzielni Mieszkaniowej poniesione na ochronę prawną członków Rady Nadzorczej, pozwanych jako indywidualne strony sporu stanowią dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Postanowieniem Sąd umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym (...) i tu wymienione zostały osoby, tj. poszczególni członkowie Rady Nadzorczej z imienia i nazwiska. W uzasadnieniu postanowienia Sąd zważył, że nie można obciążyć osobistą odpowiedzialnością kilku członków Rady za wyrażenie woli w imieniu organu osoby prawnej, a nie własnym i w związku z tym faktem postępowanie karne prowadzone przeciwko tym osobom zostało umorzone. Oskarżyciel prywatny pozwał konkretne osoby z Rady Nadzorczej, stawiając im zarzut nie zaś Radę Nadzorczą jako organ osoby prawnej. W świetle powyższego koszty obsługi prawnej w przedmiotowej sprawie, finansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie uchwały Rady, w związku z pozwaniem członków Rady do Sądu przez byłego prezesa Spółdzielni (gdzie każdy z członków rady jest indywidualnie stroną sporu) stanowią dla poszczególnych członków Rady przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. (...)