Postępowanie podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy korekta deklaracji CIT-8 za rok 2008 powinna być sporządzona w odniesieniu do decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 5 marca 2009 r., w której określono wysokość poniesionej straty za lata 2006 i 2007?

Fragment:

(...) 2010 r. (data wpływu 12 lipca 2010 r.) – dotyczącej kwestii korekty deklaracji CT-8 za 2008 r. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne. Dnia 9 czerwca 2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął w Spółce kontrolę podatkową prawidłowości rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2006 i 2007. Dnia 4 lipca 2008 r. przekazano Spółce protokół kontroli podatkowej. Dnia 26 września 2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął w Spółce postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowości rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2006 i 2007. Dnia 5 marca 2009 r. ww. organ podatkowy wydał decyzję, w której określił wysokość poniesionej straty w podatku dochodowym za rok 2006 w kwocie 32.953,57 zł. W uzasadnieniu decyzji poinformowano Spółkę, że w wyniku postępowania podatkowego ustalono, że w deklaracji CIT-8 za rok 2006 Spółka zaniżyła stratę o 39.181,01 zł. Dnia 5 marca 2009 r. Naczelnik Urzędu (...)

2011
1
sie

Istota:

1. Czy pełnomocnictwo zawierające wyraźne upoważnienie do reprezentacji Spółki na etapie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego za wskazany w nim okres, złożone na etapie kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym jest skuteczne w momencie wszczęcia postępowania podatkowego?
2. Czy w sytuacji przedstawionej powyżej postępowanie kontrolne byłoby traktowane jako pierwszy etap postępowania kontrolnego?

Fragment:

(...) w dniu doręczenia protokołu kontroli. Z kolei, postępowanie podatkowe, zgodnie z art. 165 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a (art. 165 § 3 ww. ustawy), natomiast datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania (art. 165 § 4 ww. ustawy). Postępowanie podatkowe kończy wydanie decyzji ostatecznej. W przedstawionej sprawie, Wnioskodawca zakłada, iż na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy podejmie decyzję o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczącego okresu objętego wcześniejszą kontrolą. W związku z powyższym, w opinii Spółki, zasadnym jest przyjęcie, iż kontrolę podatkową należy traktować jako pierwszy etap postępowania podatkowego. Mając na uwadze powyższe, wskazać (...)

2011
1
lip

Istota:


1. Zadaniem sądu administracyjnego jest w rezultacie ustalenie, czy zebrany w postępowaniu administracyjnym (podatkowym) i znajdujący się w przedstawionych sądowi aktach sprawy materiał dowodowy jest pełny, czy został prawidłowo oceniony i czy jest wystarczający do wydania aktu administracyjnego. Nadto to, że jeśli sąd administracyjny dokonuje samodzielnie ustaleń odmiennych od ustaleń organów podatkowych, to obowiązany jest wziąć pod uwagę cały materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy.

2. Sąd bada, czy ustalenia faktyczne dokonane przez organy, których decyzje zostały zaskarżone, odpowiadają prawu. Dodatkowo należy podnieść, że badając legalność zaskarżonej decyzji Sąd musi odnieść się do ustaleń faktycznych dokonanych w postępowaniu administracyjnym. W tym sensie Sąd zajmuje się zatem kwestią ustaleń faktycznych sprawy i weryfikuje ich prawidłowość. Sąd nie wykracza poza swoje kompetencje, jeśli ta weryfikacja zostaje przeprowadzona na podstawie materiału dowodowego zebranego w postępowaniu podatkowym, tak jak się stało w niniejszej sprawie.

3. Natomiast w ramach przedmiotu danej sprawy sąd ma obowiązek dokonać wszechstronnej kontroli legalności zaskarżonego aktu lub czynności, bez względu na treść skargi, powołaną w niej postawę prawną i zawarte w niej zarzuty i wnioski.

Fragment:

(...) zgromadzonego w postępowaniu podatkowym. Podstawą orzekania sądu jest materiał zgromadzony przez organy podatkowe w toku całego postępowania toczącego się przed organami obydwu instancji, przy czym przez akta sprawy podatkowej należy rozumieć pełną dokumentację stanowiącą dowód przeprowadzonych, przez organy podatkowe i strony, czynności prawnomaterialnych i procesowych pozwalających na kontrolę prawidłowości ustaleń poczynionych w sprawie przez organy prowadzące postępowanie podatkowe, jak również ocenę zarzutów zawartych w skardze i w rezultacie kontrolę zgodności z prawem podjętego rozstrzygnięcia. Należy podzielić też pogląd organu odwoławczego, wyrażony zresztą z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2009 r. FSK 1925/04 że zakres rozpoznania sprawy przez sąd administracyjny jest kształtowany w oparciu o materiał faktyczny i dowodowy, który legł u podstaw wydania zaskarżonego aktu administracyjnego i znajduje (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka może dokonać korekty faktur mimo prowadzonego wobec niej postępowania podatkowego?

Fragment:

(...) celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 16 stycznia 2006r. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wszczął postępowanie podatkowe w zakresie transakcji będących przedmiotem zapytania. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Ustawodawca ograniczył krąg osób i należności, podlegających dobrodziejstwu ustawy o restrukturyzacji, m.in. wskazując, iż dotyczy ona należności z tytułu podatków i odsetek za zwłokę od zaległości znanych na dzień 30 czerwca 2002r. Ustawa została uchwalona w dniu 30 sierpnia 2002r., a więc z możliwości umorzenia zaległości już z samego założenia ustawodawcy mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, w odniesieniu do których postępowania podatkowe były zakończone co najmniej decyzją nieostateczną jeszcze przed dniem jej wejścia w życie.
2. Jeżeli były wspólnik odpowiada za zaległość podatkową powstałą w okresie, gdy był wspólnikiem, to tym samym odpowiada za związane z nią odsetki za zwłokę. Obowiązek zapłaty odsetek związany jest bowiem z istnieniem zaległości.

Fragment:

(...) zauważyć należy, iż przepis ten nie jest, wbrew treści skargi, przepisem prawa materialnego. Został on zamieszczony w dziale IV Ordynacji podatkowej- Postępowanie podatkowe, w rozdziale 1- zasady ogólne. Jest to więc przepis regulujący postępowanie podatkowe, a nie przepis prawamaterialnego. Nakazuje on organom podatkowym osiągać końcowy efekt postępowania w najkrótszym czasie. Jako przepis zawarty w Ordynacji podatkowej ma on zastosowanie do organów podatkowych prowadzących postępowanie podatkowe ( art. l pkt. 3 i art.13 § 1 Ordynacji podatkowej), nie jest zaś stosowany w postępowaniu sądowoadministracyjnym (to postępowanie reguluje ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -art. 1 tej ustawy). Sąd nie mógł go więc naruszyć, skoro go nie stosował. Z uzasadnienia skargi kasacyjnej wynika zresztą, że również strona formułuje ten zarzut w odniesieniu do organów podatkowych. Jeżeli strona uważała, iż naruszenie wskazanego wyżej (...)

2011
1
kwi

Istota:


1. Okoliczności faktyczne, z których organ podatkowy może wywieść wniosek, iż zachodzą przesłanki dokonania zabezpieczenia muszą być ocenione w każdym przypadku odrębnie.

2. Jak trafnie z kolei przyjął Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, wykazanie przesłanek pozytywnych - ?obawa niewykonania zobowiązania podatkowego" lub ?przypuszczenie, że może zostać nie wykonane" warunkujących możliwość dokonania zabezpieczenia spoczywa na organie podatkowym.

3. W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy powinien wyraźnie wskazać przyczyny, dla których ustanawia zabezpieczenie, a o ich istnieniu muszą świadczyć dowody zgromadzone w sprawie. Konieczność wykazania przez organ podatkowy, że w danej sprawie zachodzą przesłanki dokonania zabezpieczenia wynika wprost z treści art. 33 § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że o jej istnieniu muszą świadczyć dowody zgromadzone w postępowaniu.

Fragment:

(...) Wyd. Unimex, Wrocław 2005, s. 208). W tej sytuacji podjecie decyzji o zabezpieczeniu przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, albo określającej wysokość tego zobowiązania może być dokonane jedynie wówczas, gdy organ podatkowy dysponuje dowodami, że zobowiązanie może nie zostać wykonane. Jednocześnie decyzja tego rodzaju może zostać wydana wyłącznie w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z wymogami Działu IV Ordynacji podatkowej ?Postępowanie podatkowe". Wpływu na modyfikację tych zasad nie może mieć to, iż już samo postępowanie zabezpieczające po wydaniu tej decyzji prowadzone jest przez właściwe organy w trybie i przy zastosowaniu środków określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z tych względów nie można było zgodzić się z wykładnią art. 33 § 1-4 Ordynacji podatkowej przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku o braku podstaw do pełnego zastosowania przepisów (...)

2011
1
mar

Istota:

Teza
Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera braki, o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.), to pozostawienie tego wniosku bez rozpatrzenia może nastąpić po wezwaniu wnioskodawcy na podstawie art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) do usunięcia tych braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Zagadnienie prawne
Czy pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o restrukturyzację na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) może nastąpić bez uprzedniego wezwania wnioskodawcy do usunięcia braków w trybie art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)?

Fragment:

(...) w postępowaniu restrukturyzacyjnym przepisów innych ustaw. Przewiduje on między innymi, że do restrukturyzacji stosuje się odpowiednie przepisy ordynacji podatkowej w zakresie należności wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o restrukturyzacji (to jest z tytułu wymienionych tam podatków, należności celnych i wpłat z zysku), chyba że ta ustawa stanowi inaczej. Z art. 9 więc wynika, że do postępowania restrukturyzacyjnego mają zasadniczo zastosowanie przepisy normujące postępowanie podatkowe, a więc zawarte w dziale IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), chyba że przepisy ustawy o restrukturyzacji stanowią inaczej. W świetle powyższych unormowań prawnych nie może budzić wątpliwości, że do wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ma zastosowanie art. 168 § 1-4 ordynacji podatkowej. Stosownie do § 2 tego artykułu podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik może złożyć wniosek w sprawie udzielenia interpretacji prawa podatkowego w trybie art. 14 ustawy Ordynacja podatkowa, gdy nie jest stroną i pytanie nie dotyczy jego indywidualnej sprawy?

Fragment:

(...) nr PB I-2/4119/67/05 z dnia 28.06.2005 r. nie znajduje podstaw do zmiany stanowiska zajętego przez organ pierwszej instancji. W myśl art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. We wniosku z dnia 2.05.2005 r. zawarł Pan m. in. pytanie dotyczące stanu faktycznego zaistniałego w przypadku Pani. Zatem organ podatkowy słusznie odmówił wszczęcia postępowania podatkowego dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego, z uwagi na fakt, iż nie jest Pan stroną w przedmiotowej sprawie. Stosownie do art. 133 §1 Ordynacji podatkowej stroną w postępowaniu (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej i postępowania podatkowego.

Fragment:

(...) zostaje ostatecznie i zgodnie z prawem zweryfikowany i rozliczony. W świetle powyższego, mając na uwadze obowiązującą w celu jednolitego stosowania art. 81b Ordynacji podatkowej interpretację Ministra Finansów Nr SP1/618/8012-110-2024/05/EB z dnia 08.08.2005 r. i stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę, należy stwierdzić, iż korekta deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług za okres objęty kontrolą, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości, wszczęto postępowanie podatkowe i wydano decyzję określającą, nie będzie prawnie skuteczna w zakresie objętym tą decyzją. Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie informuje jednocześnie, że w sprawach zakończonych wydaniem decyzji ostatecznej, strona może zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o wznowienie postępowania, o ile zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia jednej z przesłanek, wyliczonych w przepisie art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej. Katalog (...)