Postępowanie kontrolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie kontrolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Materiały zabezpieczone przez organy ścigania w trakcie przeszukania mogły zostać zgodnie z literą prawa (art. 180 § 1 i art. 181 Op) wykorzystane przez organy skarbowe dopiero po ich włączeniu do akt postępowania kontrolnego. Wykorzystanie materiałów dowodowych przeprowadzonych i zgromadzonych w toku postępowania karnego, co do zasady nie narusza podstawowych zasad prowadzenia postępowania podatkowego, w tym zasady czynnego udziału strony w tym postępowaniu. Powtórzenie określonych czynności dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania karnego będzie konieczne jedynie wówczas, kiedy ocena tych dowodów dokonana w powiązaniu z materiałem dowodowym zebranym w postępowaniu podatkowym, uniemożliwia jednoznaczne i prawidłowe ustalenie stanu faktycznego w konkretnej sprawie podatkowej.

Fragment:

(...) w trakcie przeprowadzonego 17 sierpnia 2006 r. przeszukania pomieszczeń Spółki, a także protokołów przesłuchań świadków. Jak słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji, przepis art. 181 § 1 Op w brzemieniu obowiązującym przed 6 maja 2006 r. stanowił, że dowodem w sprawie mogą być materiały zgromadzone w toku prawomocnie zakończonego postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Jednak w przedmiotowej sprawie postępowanie kontrolne zostało wszczęte i zakończone, gdy ustawodawca zrezygnował już z tego warunku - zmiana wprowadzona na mocy przepisu art. 2 ustawy z 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 66, poz. 470). Przedmiotowe dowody mogły zatem stanowić podstawę do ustalenia stanu faktycznego niniejszej sprawy. Podstaw do uwzględnienia skargi kasacyjnej nie dostarcza także jej argumentacja w zakresie w jakim odnosi się do naruszenia (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastoswania prawa podatkowego w odniesieniu do korygowania deklaracji podatkowych VAT-7 po przeprowadzeniu przez organ podatkowy postępowania kontrolnego i postępowania podatkowego oraz wydaniu decyzji wymiarowych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika w sprawie korekty deklaracji VAT-7 po wydaniu przez organ podatkowy decyzji wymiarowej, zawarte w złożonym w dniu 11.10.2005 roku wniosku za nieprawidłowe z obowiązującym stanem prawnym. Uzasadnienie Pismem z dnia 07.10.2005 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim 11.10.2005 r.) Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do korygowania deklaracji podatkowych VAT-7 po przeprowadzeniu przez organ podatkowy postępowania kontrolnego i postępowania podatkowego oraz wydaniu decyzji wymiarowych. Przedstawiając stan faktyczny Podatniczka poinformowała, że w wyniku (...)