Postępowanie egzekucyjne | Interpretacje podatkowe

Postępowanie egzekucyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie egzekucyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Niepodleganie opodatkowaniu dostawy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.
Fragment:
Z uwagi na fakt, że z treści wniosku wynika, że postępowanie egzekucyjne nie jest prowadzone wobec dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, w związku z którą jest lub był czynnym podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarowi usług, sprzedaż licytacyjna nieruchomości będzie sprzedażą majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
29
sty

Istota:
Wezwanie o wykonanie obowiązku poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego było czynnością wynikającą z relacji wierzyciel - zobowiązany, a nie czynnością organu egzekucyjnego skierowaną do strony postępowania egzekucyjnego.
Okoliczność, że wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym (który w tym charakterze jeszcze nie działał) nie ma znaczenia. Stąd też wezwanie to winno być adresowane bezpośrednio do zobowiązanego, a nie do pełnomocnika, który poza postępowaniem administracyjnym nie działa w jego imieniu.
Fragment:
Leoński, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, 2 wydanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 64). Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, będący w niniejszej sprawie jednocześnie wierzycielem i organem egzekucyjnym, zastosował się ściśle do dyspozycji zawartych w art. 15 § 1 i art. 32 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, doręczając upomnienie oraz odpis tytułu wykonawczego zobowiązanemu wprost. Doręczenia odpisu tytułu wykonawczego dokonano w dniu 22 grudnia 2004 r., a więc z tą datą nastąpiło wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Od tego momentu udział pełnomocnika - w toku postępowania egzekucyjnego w obu instancjach - był respektowany w całej pełni. Powyższe oznacza, iż skarżący był informowany o wszelkich czynnościach podejmowanych zarówno przed, jak i po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie - miał zapewniony udział w każdym stadium postępowania. Mając powyższe na uwadze, Sąd stwierdził, iż bezzasadny jest zarzut skargi. polegający na naruszeniu przez organy obu instancji art. 10 § 1, art. 32, art. 40 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 18, art. 15 § 1, art. 26 § 5 i art. 33 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przez pozbawienie strony możliwości udziału w postępowaniu przedzgzekucvjnym i egzekucyjnym, z uwagi na nieuznanie prawidłowo umocowanego pełnomocnictwa za podmiot działający na rzecz strony w tym postępowaniu i odmowę kierowania związanych z nim pism do tego pełnomocnika.
2011
1
maj

Istota:
Czy wydatki poniesione w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, związanego z zakupionym wcześniej lokalem mieszkalnym można odliczyć od podatku w ramach kosztów poniesionych na zakup mieszkania?
Fragment:
S.A wszczęte zostało wobec pani postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego wyegzekwowano łącznie kwotę 2.472,19 zł, która pokryła należność główną 900 zł, odsetki ustawowe wyliczone na dzień spłaty należności głównej, tj. 29.05.2000 r. w kwocie 195.01. zł, koszty klauzuli wykonalności w wys. 534,90 zł, przyznany koszt zastępstwa pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 500 zł oraz opłaty egzekucyjne w wys. 242,28 zł. Pani zdaniem powyższe wydatki (w postępowaniu egzekucyjnym związanym z aktem notarialnym na zakup lokalu mieszkalnego) może pani doliczyć do kosztów poniesionych na zakup mieszkania, a tym samym dokonać 19-procentowego. odliczenia od podatku potrąceń komornika . Stosownie do przepisu art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) obowiązującego w dacie dokonania przez panią zakupu lokalu mieszkalnego - podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 17, jeżeli w roku podatkowym podatnik: poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na: zakup gruntu lub odpłatne (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy opisana w art. 112 par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa odpowiedzialność solidarna nabywcy składników majątku podatnika wraz z tym podatnikiem za jego zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczy także nabycia składników majątku na skutek ich sprzedaży przez Komornika Sądowego w postępowaniu egzekucyjnym toczącym się przeciwko podatnikowi?
Fragment:
W ocenie tut. organu podatkowego takim postępowaniem może być sądowe postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego sprzedawany jest majątek podatnika, będącego przedsiębiorcą. I tak np. zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego nabycie własności nieruchomości w drodze licytacji komorniczej następuje na podstawie postanowienia sądu o przysądzeniu własności, które ma charakter konstytutywny. Zgodnie z treścią art. 1000 § 1 kpc z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Oznacza to, że nabycie własności nieruchomości (składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) w postępowaniu egzekucyjnym ma charakter pierwotny - kupujący na licytacji nabywa wyżej wymieniony składnik w stanie wolnym od obciążeń, z wyjątkiem obciążeń wyliczonych w § 2 i § 3 art. 1000 kpc. Analogicznie przy nabyciu rzeczy ruchomej w postępowaniu egzekucyjnym należy odnieść się do uregulowań wynikających z art. 879 kpc, na podstawie którego nabywca ruchomości w powyższym trybie, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń.
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć w przypadku sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym gruntu ornego z budynkiem przeznaczonym na cele mieszkaniowe, nabytym przez dłużnika w 1998 r.?
Fragment:
W art. 43 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy ustawodawca zwolnił od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 rozumie się, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy: - budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat; - pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. W art. 43 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy postanowiono o zwolnieniu dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy, zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Obiektami budownictwa mieszkaniowego według definicji zawartej w art. 2 pkt 12 w/w ustawy są budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.