Postępowanie egzekucyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie egzekucyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
sty

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu dostawy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.

Fragment:

Z uwagi na fakt, że z treści wniosku wynika, że postępowanie egzekucyjne nie jest prowadzone wobec dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, w związku z którą jest lub był czynnym podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarowi usług, sprzedaż licytacyjna nieruchomości będzie sprzedażą majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Wezwanie o wykonanie obowiązku poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego było czynnością wynikającą z relacji wierzyciel - zobowiązany, a nie czynnością organu egzekucyjnego skierowaną do strony postępowania egzekucyjnego.
Okoliczność, że wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym (który w tym charakterze jeszcze nie działał) nie ma znaczenia. Stąd też wezwanie to winno być adresowane bezpośrednio do zobowiązanego, a nie do pełnomocnika, który poza postępowaniem administracyjnym nie działa w jego imieniu.

Fragment:

Leoński, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, 2 wydanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 64). Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, będący w niniejszej sprawie jednocześnie wierzycielem i organem egzekucyjnym, zastosował się ściśle do dyspozycji zawartych w art. 15 § 1 i art. 32 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, doręczając upomnienie oraz odpis tytułu wykonawczego zobowiązanemu wprost. Doręczenia odpisu tytułu wykonawczego dokonano w dniu 22 grudnia 2004 r., a więc z tą datą nastąpiło wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Od tego momentu udział pełnomocnika - w toku postępowania egzekucyjnego w obu instancjach - był respektowany w całej pełni. Powyższe oznacza, iż skarżący był informowany o wszelkich czynnościach podejmowanych zarówno przed, jak i po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie - miał zapewniony udział w każdym stadium postępowania. Mając powyższe na uwadze, Sąd stwierdził, iż bezzasadny jest zarzut skargi. polegający na naruszeniu przez organy obu instancji art. 10 § 1, art. 32, art. 40 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 18, art. 15 § 1, art. 26 § 5 i art. 33 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przez pozbawienie strony możliwości udziału w postępowaniu przedzgzekucvjnym i egzekucyjnym, z uwagi na nieuznanie prawidłowo umocowanego pełnomocnictwa za podmiot działający na rzecz strony w tym postępowaniu i odmowę kierowania związanych z nim pism do tego pełnomocnika.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, związanego z zakupionym wcześniej lokalem mieszkalnym można odliczyć od podatku w ramach kosztów poniesionych na zakup mieszkania?

Fragment:

S.A wszczęte zostało wobec pani postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego wyegzekwowano łącznie kwotę 2.472,19 zł, która pokryła należność główną 900 zł, odsetki ustawowe wyliczone na dzień spłaty należności głównej, tj. 29.05.2000 r. w kwocie 195.01. zł, koszty klauzuli wykonalności w wys. 534,90 zł, przyznany koszt zastępstwa pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 500 zł oraz opłaty egzekucyjne w wys. 242,28 zł. Pani zdaniem powyższe wydatki (w postępowaniu egzekucyjnym związanym z aktem notarialnym na zakup lokalu mieszkalnego) może pani doliczyć do kosztów poniesionych na zakup mieszkania, a tym samym dokonać 19-procentowego. odliczenia od podatku potrąceń komornika . Stosownie do przepisu art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) obowiązującego w dacie dokonania przez panią zakupu lokalu mieszkalnego - podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 17, jeżeli w roku podatkowym podatnik: poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na: zakup gruntu lub odpłatne (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy opisana w art. 112 par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa odpowiedzialność solidarna nabywcy składników majątku podatnika wraz z tym podatnikiem za jego zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczy także nabycia składników majątku na skutek ich sprzedaży przez Komornika Sądowego w postępowaniu egzekucyjnym toczącym się przeciwko podatnikowi?

Fragment:

W ocenie tut. organu podatkowego takim postępowaniem może być sądowe postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego sprzedawany jest majątek podatnika, będącego przedsiębiorcą. I tak np. zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego nabycie własności nieruchomości w drodze licytacji komorniczej następuje na podstawie postanowienia sądu o przysądzeniu własności, które ma charakter konstytutywny. Zgodnie z treścią art. 1000 § 1 kpc z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Oznacza to, że nabycie własności nieruchomości (składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) w postępowaniu egzekucyjnym ma charakter pierwotny - kupujący na licytacji nabywa wyżej wymieniony składnik w stanie wolnym od obciążeń, z wyjątkiem obciążeń wyliczonych w § 2 i § 3 art. 1000 kpc. Analogicznie przy nabyciu rzeczy ruchomej w postępowaniu egzekucyjnym należy odnieść się do uregulowań wynikających z art. 879 kpc, na podstawie którego nabywca ruchomości w powyższym trybie, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć w przypadku sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym gruntu ornego z budynkiem przeznaczonym na cele mieszkaniowe, nabytym przez dłużnika w 1998 r.?

Fragment:

W art. 43 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy ustawodawca zwolnił od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 rozumie się, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy: - budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat; - pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. W art. 43 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy postanowiono o zwolnieniu dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy, zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Obiektami budownictwa mieszkaniowego według definicji zawartej w art. 2 pkt 12 w/w ustawy są budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.