Postępowanie dowodowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie dowodowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Ad 1 Postępowanie dowodowe prowadzone przez sąd administracyjny jest, stosownie do art. 106 § 3 ppsa, ograniczone, ale możliwe jest w nim wykorzystanie środka dowodowego w postaci dokumentu. W postępowaniu tym znajdują przy tym odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Naruszeniem tych przepisów nie jest jednak nieprzeprowadzenie przez sąd dowodu z zeznań świadków, gdyż nie może takiego dowodu dopuścić.
Ad 2 Zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej winny odnosić się do danej sprawy i przyjętego w niej stanu faktycznego. Uzasadniając je w oparciu o tezy z orzecznictwa sądowego i piśmiennictwa należy wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ewentualnym naruszeniem jakiegoś przepisu przez WSA, a efektem, którym jest wydanie nieprawidłowego wyroku w danej sprawie.
Ad 3 Zasada niezwiązania sądu administracyjnego zarzutami, wnioskami i powołaną podstawą prawną umożliwia sądowi pełną weryfikację legalności działalności organów administracji publicznej. Przeprowadzona przez sąd pierwszoinstancyjny kontrola zgodności z prawem rozstrzygnięcia wydanego przez organ podatkowy, a w szczególności przepisów w nim zastosowanych, jest prawidłowa i nie jest sprzeczna z art. 2 Konstytucji RP.

Fragment:

(...) Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2007 r,, sygn. akt I SA/Bd 517/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Wiesława W... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca 2007 r. w przedmiocie wysokości straty podatkowej z niezgłoszonej do opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2007 r. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy przedstawił następujący stan faktyczny: w 2003 r. do właściwego Urzędu Skarbowego, złożono roczne obliczenie podatku przez organ rentowy z tytułu osiągniętych przez Wiesława W... dochodów, druk PIT-40A, sporządzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, w którym wykazano należny (...)

2011
1
lip

Istota:

Oparcie materiału dowodowego sprawy na dowodach w postaci dokumentów zgromadzonych w innym postępowaniu prowadzonym w stosunku do innego podatnika samo w sobie nie narusza art. 190 Ordynacji podatkowej, o ile merytoryczna zawartość tych dokumentów nie jest kwestionowana przez stronę postępowania podatkowego w trybie art. 188 Ordynacji podatkowej.
W sytuacji, gdy podatnik podatku od towarów i usług w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wykaże kwoty, które przeniesione zostaną następnie do deklaracji VAT, to organ chcąc w decyzji podatkowej określić te kwoty w innej wysokości ma obowiązek wykonać nakaz zawarty w art. 193 § 6 Ordynacji podatkowej.

Fragment:

(...) należny od wcześniejszych lub późniejszych transakcji został rozliczony, nie ma wpływu na uprawnienie do rozliczenia podatku naliczonego u podatnika. Mając powyższe na uwadze autor skargi kasacyjnej podnosił, że w trakcie postępowania nie przedstawiono żadnych dowodów na okoliczność, iż skarżący wiedział o nieprawidłowościach w firmie kontrahenta, tym samym nie może być obarczony odpowiedzialnością za te zaniedbania. Jednocześnie pełnomocnik podatnika wywodził, że postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie powinno było wykazać, czy G. N... był w posiadaniu towaru, który następnie sprzedał, a nie od kogo ten towar nabył, gdyż ta ostatnia okoliczność nie jest istotna dla określenia zobowiązania podatkowego skarżącego. W końcowej części uzasadnienia autor skargi kasacyjnej stwierdził, że Sąd pierwszej instancji nie odniósł się do wszystkich zarzutów i argumentów podnoszonych w skardze. Wskazał także, że Sąd pierwszej instancji (...)

2011
1
lip

Istota:

Nie jest spełniony warunek przytoczenia podstaw zaskarżenia i ich uzasadnienia, gdy skarga kasacyjna zawiera wywody, zmuszające sąd kasacyjny do dociekania, który przepis prawa skarżący miał na uwadze, podnosząc zarzut naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania. Przepis ten musi być wskazany wyraźnie. W badanym przypadku z tych przyczyn NSA nie mógł się odnieść do zarzutu zmiany składu orzekającego, podniesionego w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, bo nie wskazano nawet jaki przepis tym sposobem został naruszony. Nie można uznać za podstawę kasacyjną w rozumieniu art. 174 i 176 zawarcia w skardze kasacyjnej odmiennej oceny dowodów i wyprowadzenia na jej podstawie własnych wniosków co do stanu faktycznego, bez wskazania przepisów postępowania, które zdaniem strony zostały naruszone.

Fragment:

(...) rozpoznania. Sformułowane w skardze kasacyjnej oczekiwanie od sądu odniesienia się do środków dowodowych w sprawie podatkowej oznacza brak zrozumienia, że jest to kompetencja organu administracji publicznej (podatkowego), który zobowiązany jest do prowadzenia postępowania dowodowego. Postępowanie to może być dwuinstancyjne, co wyraźnie wynika z art. 127 Op. Po wyczerpaniu toku instancji organ odwoławczy wydaje decyzję ostateczną i na tym kończy się to postępowanie, a z nim postępowanie dowodowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest wobec tego kolejnym organem administracji publicznej (patrz: art. 10 Konstytucji RP) i stąd nie jest uprawniony do załatwiania sprawy administracyjnej, a wobec tego nie stosuje bezpośrednio prawa administracyjnego, jak również nie prowadzi swego postępowania sądowego według procedury administracyjnej (podatkowej). Sąd ten upoważniony jest jedynie do badania zaskarżonej decyzji (lub innego orzeczenia organu administracji (...)