Postępowanie | Interpretacje podatkowe

Postępowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca może skorzystać z ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Niemniej jednak, aby skorzystać z ww. ulgi niezbędne jest łącznie spełnienie wszystkich zawartych w tym przepisie warunków. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 16 ww. ustawy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Nadmienić jednakże należy, iż to czy warunki takie zostaną istotnie spełnione może zostać ocenione tylko i wyłącznie w drodze postępowania podatkowego, do którego organ wydający niniejszą interpretację nie jest uprawniony.
Fragment:
(...) one majątek wspólny małżonków (przy spełnieniu łącznie wszystkich pozostałych warunków wymienionych w art. 16 ust. 2 ustawy) pozwala na zastosowanie ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż po zmarłej 18.06.2011 r. siostrze ojca Wnioskodawca dziedziczy trzy wyodrębnione lokale mieszkalne położone w starej kamienicy. Żeby uregulować tytuł prawny do tych lokali Wnioskodawca powinien przeprowadzić postępowanie spadkowe. W jednym z lokali, o pow. blisko 100 m2, Wnioskodawca obecnie mieszka sam (zajmował go wraz ze zmarła ciocią jako właścicielką i spadkodawczynią oraz z mamą – również zmarła 07.06.2011 r.). Wnioskodawca jest w nim zameldowany. Dwa pozostałe lokale o pow. łącznie ok. 87 m 2 zajmują od czasu powojennego najemcy ustanowieni jeszcze w trybie decyzji kwaterunkowych. Nie ma zatem realnych szans na zbycie tych dwóch lokali z najemcami i ich rodzinami, po (...)
2011
9
gru

Istota:
Czy Spółka ma obowiązek zgłaszać do naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu aktualizującym NIP-2 informację o numerach rachunków lokat bankowych utworzonych na potrzeby przechowywania wpłaconych przez kolektorów kaucji?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.11.2009 r. (data wpływu 12.11.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zgłaszania w zgłoszeniu aktualizującym NIP-2 informacji o numerach rachunków bankowych utworzonych na potrzeby przechowywania wpłacanych przez kolektorów kaucji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12.11.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy nabycie nieruchomości w drodze postępowania wywłaszczeniowego podlega zwolnieniu z podatku od czynnoci cywilnoprawnych na podstawie przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy pcc?
Fragment:
(...) z treścią art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Podatnik nabył nieruchomość w drodze postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy zamiany nieruchomości gruntowych na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce (...)
2011
1
maj

Istota:

1. Przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nie jest ponowne rozpoznanie sprawy co do istoty. Postępowanie to nie może przeradzać się w postępowanie o charakterze merytorycznym, w którym bada się na nowo wszystkie zarzuty strony.

2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie może być wszczęte w razie zaistnienia przesłanek negatywnych (art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej). W takim wypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, przepis art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej jedynie przykładowo wymienia dwie przesłanki negatywne, które uniemożliwiają wszczęcie postępowania. Świadczy o tym użycie w tym przepisie wyrazów "w szczególności" przed wskazaniem przesłanek opisanych w pkt 1 i pkt 2. Zatem tego rodzaju przesłanek może być więcej.

3. W szczególności organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji także wówczas gdy kwestionowana przez stronę decyzja nie jest ostateczna. W myśl bowiem przepisu art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej w postępowaniu podatkowym przedmiotem stwierdzenia nieważności może być wyłącznie decyzja ostateczna.

4. Zauważyć jedynie należy, iż odmienną regulację w tym względzie przewiduje przepis art. 156 § 1 k.p.a. dopuszczający również możliwość stwierdzenia w trybie nadzoru nieważności decyzji nieostatecznej.
Fragment:
(...) płynących z zastosowania tych zasad dla wyniku postępowania. Podkreślić jedynie należy, iż trafnie w uzasadnieniu skargi kasacyjnej zwrócono uwagę, że w przepisie art. 121 Ordynacji podatkowej wyrażone zostały dwie ogólne zasady postępowania: zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1), zasada udzielania przez organy podatkowe informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego w związku z toczącym się postępowaniem (art. 121 § 2). Nie budzi wątpliwości, iż każda z tych zasad mając odrębny zakres w inny sposób oddziaływuje na kształtowanie postępowania podatkowego. Niezależnie od różnic w ich znaczeniu na gruncie ogólnego postępowania administracyjnego (art. 8 i art. 9 k.p.a.) i postępowania podatkowego, na co wskazywano w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, obowiązkiem Sądu w przypadku powołania się na naruszenie tych zasad w prowadzonym postępowaniu, i to w stopniu mającym (...)
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.