Postępowanie | Interpretacje podatkowe

Postępowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postępowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przejęcia ZCP w trakcie roku podatkowego.
Fragment:
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca czyli Bank Przejmujący nie jest objęty postępowaniem naprawczym. Takim postępowaniem jest objęty tylko Bank Dzielony. Zatem Bank Przejmujący po przejęciu części majątku Banku Dzielonego nie zostanie objęty postępowaniem Naprawczym. Podkreślić należy, że przepisy podatkowe precyzyjnie określają sposób oraz moment ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych w przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1-4, podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy - ponad kwotę 4 mld zł. W konsekwencji, Wnioskodawca winien ustalić podstawę opodatkowania zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy bez uwzględniania uprawnienia wynikającego z art. 11 ust.2 pkt 1 ustawy związanego - jak twierdzi Wnioskodawca - ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa przejętą od Spółki Dzielonej.
2017
18
maj

Istota:
Wnioskodawca może skorzystać z ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Niemniej jednak, aby skorzystać z ww. ulgi niezbędne jest łącznie spełnienie wszystkich zawartych w tym przepisie warunków. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 16 ww. ustawy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Nadmienić jednakże należy, iż to czy warunki takie zostaną istotnie spełnione może zostać ocenione tylko i wyłącznie w drodze postępowania podatkowego, do którego organ wydający niniejszą interpretację nie jest uprawniony.
Fragment:
Żeby uregulować tytuł prawny do tych lokali Wnioskodawca powinien przeprowadzić postępowanie spadkowe. W jednym z lokali, o pow. blisko 100 m2, Wnioskodawca obecnie mieszka sam (zajmował go wraz ze zmarła ciocią jako właścicielką i spadkodawczynią oraz z mamą – również zmarła 07.06.2011 r.). Wnioskodawca jest w nim zameldowany. Dwa pozostałe lokale o pow. łącznie ok. 87 m 2 zajmują od czasu powojennego najemcy ustanowieni jeszcze w trybie decyzji kwaterunkowych. Nie ma zatem realnych szans na zbycie tych dwóch lokali z najemcami i ich rodzinami, po przeprowadzeniu przez Wnioskodawcę postępowania spadkowego i uzyskaniu tytułu własności, Wnioskodawca nie ma tytułów prawnych do żadnych innych nieruchomości, budynków, lokali. A zatem należy stwierdzić, iż Wnioskodawca w chwili nabycia spadku nie posiadał budynku mieszkalnego ani lokalu mieszkalnego. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż Wnioskodawca może skorzystać z ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Niemniej jednak, aby skorzystać z ww. ulgi niezbędne jest łącznie spełnienie wszystkich zawartych w tym przepisie warunków. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 16 ww. ustawy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
2011
9
gru

Istota:
Czy Spółka ma obowiązek zgłaszać do naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu aktualizującym NIP-2 informację o numerach rachunków lokat bankowych utworzonych na potrzeby przechowywania wpłaconych przez kolektorów kaucji?
Fragment:
Zestawienie ze sobą powyższych norm prawnych prowadzi do wniosku, że na podatników został nałożony obowiązek w aktualizacji danych dotyczących numerów rachunków bankowych jakimi podatnicy ci posługują się przy prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W świetle powyższego należy uznać, że Spółka musi aktualizować dane dotyczące wszystkich swoich rachunków bankowych, które wykorzystuje na bieżąco przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Do tej kategorii rachunków należą bez wątpienia rachunki rozliczeniowe, które służą do przyjmowania i regulowania przez Spółkę płatności (w tym i publicznoprawnych) jakie występują w związku z uczestnictwem Spółki w obrocie gospodarczym. Analiza wpływów i wypływów środków pieniężnych z tych rachunków zapewnia możliwość uzyskania pełnej informacji na temat przepływów finansowych jakie wiążą się z aktywnością gospodarczą Spółki. W tym miejscu trzeba podkreślić, że z perspektywy rachunków rozliczeniowych można bez trudności uzyskać dane dotyczące zarówno wpłaconych Spółce kaucji, jak również sposobu zadysponowania kwotą kaucji przez Spółkę (zwrot, pokrycie szkody). Natomiast zupełnie inną rolę pełnią rachunki lokat bankowych jakie zostają założone na kwoty kaucji wpłaconych do depozytu Spółki przez kolektorów.
2011
1
sie

Istota:
Czy nabycie nieruchomości w drodze postępowania wywłaszczeniowego podlega zwolnieniu z podatku od czynnoci cywilnoprawnych na podstawie przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy pcc?
Fragment:
(...) postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Podatnik nabył nieruchomość w drodze postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy zamiany nieruchomości gruntowych na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości, przeprowadzonymi między starostą wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, a właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem rokowań. W wyniku tych rokowań została właścicielowi przyznana nieruchomość zamienna. Zdaniem podatnika wyżej opisana czynność zamiany nieruchomości nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
2011
1
maj

Istota:

1. Przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nie jest ponowne rozpoznanie sprawy co do istoty. Postępowanie to nie może przeradzać się w postępowanie o charakterze merytorycznym, w którym bada się na nowo wszystkie zarzuty strony.

2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie może być wszczęte w razie zaistnienia przesłanek negatywnych (art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej). W takim wypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, przepis art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej jedynie przykładowo wymienia dwie przesłanki negatywne, które uniemożliwiają wszczęcie postępowania. Świadczy o tym użycie w tym przepisie wyrazów "w szczególności" przed wskazaniem przesłanek opisanych w pkt 1 i pkt 2. Zatem tego rodzaju przesłanek może być więcej.

3. W szczególności organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji także wówczas gdy kwestionowana przez stronę decyzja nie jest ostateczna. W myśl bowiem przepisu art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej w postępowaniu podatkowym przedmiotem stwierdzenia nieważności może być wyłącznie decyzja ostateczna.

4. Zauważyć jedynie należy, iż odmienną regulację w tym względzie przewiduje przepis art. 156 § 1 k.p.a. dopuszczający również możliwość stwierdzenia w trybie nadzoru nieważności decyzji nieostatecznej.
Fragment:
Postępowanie to nie może przeradzać się w postępowanie o charakterze merytorycznym, w którym bada się na nowo wszystkie zarzuty strony. W takim też zakresie postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności jest sprawą odrębną w stosunku do sprawy rozpoznanej w trybie zwykłym. Jednocześnie postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie może być wszczęte w razie zaistnienia przesłanek negatywnych (art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej). W takim wypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. Powołany przepis art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej jedynie przykładowo wymienia dwie przesłanki negatywne, które uniemożliwiają wszczęcie postępowania. Świadczy o tym użycie w tym przepisie wyrazów "w szczególności" przed wskazaniem przesłanek opisanych w pkt 1 i pkt 2. Zatem tego rodzaju przesłanek może być więcej. W szczególności organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji także wówczas gdy kwestionowana przez stronę decyzja nie jest ostateczna. W myśl bowiem przepisu art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej w postępowaniu podatkowym przedmiotem stwierdzenia nieważności może być wyłącznie decyzja ostateczna.
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.