Postanowienie sądu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postanowienie sądu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
31
paź

Istota:

Czy przedmiotowa, nieściągalna wierzytelność może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit a) w związku z ust. 2 i art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. poprzez udokumentowanie nieściągalności orzeczeniem ukraińskiego sądu administracyjnego o rozwiązaniu osoby prawnej, uwzględniającym w całej rozciągłości powództwo Państwowej Inspekcji Podatkowej ?

Fragment:

(...) postanowienie sądu ukraińskiego (mając na względzie jego cel i wywoływane skutki prawne) odpowiada postanowieniu sądu polskiego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit c) uCIT. Dodatkowym - poza opisanym wcześniej - argumentem za twierdzeniem, iż polski ustawodawca używając określenia "postanowienie sądu" nie miał na myśli tylko i wyłącznie sądów polskich (akceptowany również przez organy podatkowe w wydawanych intepretacjach), jest fakt że dopuszcza się uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności na podstawie orzeczeń sądów niemieckich. Cytat "Na gruncie przepisów art. 16 ust. 2a pkt 1 uCIT, postanowienia zagranicznego sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec kontrahentów spółki stanowią bez wątpienia wystarczającą przesłankę do uznania nieściągalności tych wierzytelności za uprawdopodobnione. Nie ma bowiem znaczenia, czy postanowienie to zostało wydane przez sąd polski czy zagraniczny. Spółka dla celów dowodowych powinna jednak dysponować oryginalnym dokumentem wydanym przez właściwy sąd, przetłumaczonym na język polski" (Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010r.

2011
1
paź

Istota:

Czy ta wierzytelność na podstawie uzyskanych dokumentów może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu grudniu 2010 roku?

Fragment:

Natomiast w grudniu 2010 roku Wnioskodawca otrzymał postanowienie Sądu Wydział Cywilny, które stanowiło o ogłoszeniu upadłości spółki, ponieważ podczas rozpatrywania żądania o wydanie orzeczenia o stanie upadłości, wykazano prawo wierzyciela oraz fakty i okoliczności, które udowadniają że dłużnik znajduje się w stanie zaprzestania płatności. Ponadto Wnioskodawca podaje, że przedmiotowe wierzytelności zaliczył do przychodów. W takim zatem przypadku posiadany przez Wnioskodawcę dokument - postanowienie sądu holenderskiego, z którego wynika, że ogłoszono upadłość firmy i zawieszono jej działalność, nie spełnia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wierzytelność nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na podstawie posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów. Z tej zatem przyczyny bezpodstawnym jest rozważenie momentu zaliczenia przedawnionych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Tut. organ zauważa jednakże, iż udokumentowanie nieściągalności wierzytelności na podstawie postanowień sądu dotyczących postępowania upadłościowego, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, następuje w dacie uprawomocnienia się tych postanowień.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca przy zbyciu nieruchomości nabytej w drodze licytacji komorniczej ma prawo do skorzystania z praw wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., pomimo faktu, że postanowienie o przysądzeniu nieruchomości zostało wydane w roku kalendarzowym 2007?

Fragment:

Takie prawomocne postanowienie sądu jest m.in. podstawą do dokonania wpisu w księdze wieczystej, zatem to dzień uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności jest dniem, w którym następuje nabycie nieruchomości w drodze licytacji. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył w drodze licytacji komorniczej lokal mieszkalny. Podaje, iż zapłaty za ww. nieruchomość dokonał w roku kalendarzowym 2006, w dwóch transzach, tj. w dniu 11 sierpnia 2006 r. oraz w dniu 22 listopada 2006 r. Następnie w dniu 4 stycznia 2007 r. zostało wydane postanowienie sądu o przysądzeniu własności na rzecz Wnioskodawcy. Postanowienie sądu uprawomocniło się w dniu 16 marca 2007 r. W dniu 28 października 2010 r. przedmiotowy lokal mieszkalny został sprzedany. Zatem, mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż Wnioskodawca przedmiotową nieruchomość nabył z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności przedmiotowej nieruchomości, a więc z dniem 16 marca 2007 r. Z uwagi zatem na fakt, iż w przedstawionym stanie faktycznym nabycie przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości miało miejsce w 2007 r., a sprzedaż nastąpiła w 2010 r., czyli przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, zatem dokonując oceny skutków podatkowych zbycia tej nieruchomości należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

2011
1
cze

Istota:

Czy za datę nabycia nieruchomości należy uznać datę licytacji, datę uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu, czy tez datę postanowienia sądu o przysądzeniu własności?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że 14 listopada 2006r. odbyła się licytacja, 22 listopada 2006r. uprawomocniło się postanowienie o przybyciu a 05 marca 2007r. Sąd wydał postanowienie o przysądzeniu własności. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia „nabycia”, a tym bardziej nie określa momentu nabycia na podstawie postanowienia sądu, należy odwołać się do Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 998 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowieniu o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Jak stanowi art. 999 § 1 Kodeksu prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przynosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości. Tak więc prawomocne postanowienie o przybiciu i wykonanie warunków licytacji jest podstawą do wydania postanowienia o przysądzeniu własności, jednakże dopiero z chwilą uprawomocnienia się tegoż postanowienia o przysądzeniu własności na nabywcę przynoszone jest prawo własności.

2011
1
maj

Istota:

Jaką datę należy uznać za nabycie spadku? Czy w związku z tym zdarzeniem przy rozliczeniu spadku będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące przed czy po dniu 1.01.2007 roku.

Fragment:

Postanowienie Sądu o nabyciu praw do spadku uprawomocniło się w dniu 13.03.2007 roku. Przedmiot interpretacji Jaką datę należy uznać za nabycie spadku? Czy w związku z tym zdarzeniem przy rozliczeniu spadku będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące przed czy po dniu 1.01.2007 roku. Stanowisko Wnioskodawcy: Pani zdaniem data powstania obowiązku podatkowego to dzień uprawomocnienia się postanowienia Sądu o nabyciu praw do spadku czyli 13.03.2007r. Uważa Pani także że nabycie spadku nastąpiło w tym samym dniu. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z postanowieniami przepisów art.1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 roku (Dz. U. Nr 142 z 2004, poz.1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta została zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz.1629), która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku. Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli przed 01.01.2007 roku, stosuje się zgodnie z art.3 ust.1 tej ustawy, przepisy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed tą datą.

2011
1
maj

Istota:

Czy postanowienie sądu o zakończeniu likwidacji jest wystarczającym dokumentem do zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) postanowienie sądu o zakończeniu likwidacji jest wystarczającym dokumentem do zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Bank stoi na stanowisku, iż przedmiotowa wierzytelność będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie uzyskania przez Stronę postanowienia sądu o likwidacji dłużnika. W ocenie Banku na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o pdop winien posiadać jedno z trzech postanowień sądu, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy. Jednakże w tymże przepisie postanowienie o zakończeniu likwidacji nie zostało wymienione wprost. Jednakże Bank powołuje się na treść art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. a ustawy, który stanowi, iż w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego, dokumentem wystarczającym do uprawdopodobnienia nieściągalności jest postanowienie sądu o rozpoczęciu likwidacji. Z uwagi na powyższe, zdaniem Banku, postanowienie sądu o zakończeniu likwidacji jest wystarczającym dokumentem do zaliczenia wierzytelności na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy do kosztów uzyskania przychodu, mimo że tego typu postanowienie nie zostało wymienione w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop.

2011
1
maj

Istota:

Która data jest właściwą datą nabycia nieruchomości (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) - data wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia o przysadzeniu własności, czy data uprawomocnienia się tegoż postanowienia, a co za tym idzie, która ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w tej sytuacji?

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych po 1 stycznia 2007r. Kluczowe znaczenie ma zatem data nabycia nieruchomości i praw majątkowych. Z analizy stanu faktycznego opisanego w złożonym wniosku wynika, iż w dniu 4 maja 2006r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o przysądzeniu własności, natomiast uprawomocnienie tegoż postanowienia nastąpiło 16 marca 2007r. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia „nabycia”, a tym bardziej nie określa momentu nabycia na podstawie postanowienia sądu, należy odwołać się do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 999 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r.

2011
1
lut

Istota:

Kto jest obowiązany do wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu należnej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku gdy jednorazowa odprawa została wypłacona zwolnionej pracownicy z depozytu sądowego?

Fragment:

Spółka otrzymała postanowienie sądu z dnia 5.02.2004 r. o wypłaceniu byłej pracownicy kwoty 30.000 zł z depozytów sądowych. W związku z tym, że wypłacona kwota stanowiła wartość brutto, była pracownica została poinformowana, iż ciąży na niej zobowiązanie podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) wolne od podatku dochodowego są odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem między innymi odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W myśl art. 31 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (zwane zakładami pracy), są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

2011
1
lut

Istota:


Na podstawie postanowienia nabyłam nieruchomość w drodze przysądzenia własności nieruchomości - po rozpoznaniu sprawy o egzekucję z nieruchomości.
Zwracam się z wnioskiem o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy nabycie nieruchomości w powyższym trybie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Według mojej opinii powyższe nabycie nieruchomości wolne jest od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Użyte w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pojęcie rzeczy należy interpretować zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, który w art. 45 stanowi, iż rzeczami są przedmioty materialne. Dzielą się na nieruchomości (gruntowe, budynkowe, lokalowe ) i ruchomości. Po rozpoznaniu sprawy egzekucyjnej z wniosku PKO BP SA Oddz. Regionalny w Łodzi i stwierdzeniu, że: zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 995, 998 i następnych kpc, uprawomocniło się postanowienie o przybiciu, wypełnione zostały warunki licytacji, Sąd Rejonowy w Bełchatowie dnia 05.05.2004r., wydał z urzędu postanowienie sygn. I Co 278/04 , w którym orzekł o przysądzeniu na Pani rzecz własności zabudowanej nieruchomości położonej w Bełchatowie. Na podstawie art. 995 ustawy z dnia 17.11.1964r. kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U Nr 43 poz. 296 z późn. zm. ), osoba na rzecz której udzielono przybicia uzyskuje - jeżeli wykona warunki licytacyjne prawo do przysądzenia własności nieruchomości. W myśl art. 998 §1 kpc, po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowieniu o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.