Postanowienia | Interpretacje podatkowe

Postanowienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postanowienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku, gdy nieściągalność jednej z kilku wierzytelności Spółki, tego samego rodzaju, wynikających z tego samego kontraktu budowlanego, wobec danego dłużnika jest udokumentowana postanowieniem o nieściągalności wierzytelności, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, uznanym przez Spółkę jako odpowiadające stanowi faktycznemu, Spółka może uznać za nieściągalne i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie takiego postanowienia również inne (nic objęte tym postanowieniem) wierzytelności, przysługujące Spółce wobec tego samego dłużnika wynikające z tego samego kontraktu budowlanego, które są wymagalne na dzień wydania tego postanowienia?
Fragment:
(...) postanowienia również inne (nic objęte tym postanowieniem) wierzytelności, przysługujące Spółce wobec tego samego dłużnika wynikające z tego samego kontraktu budowlanego, które są wymagalne na dzień wydania tego postanowienia... Zdaniem Wnioskodawcy: W przypadku, gdy nieściągalność jednej z kilku wierzytelności Spółki, tego samego rodzaju, wynikających z tego samego kontraktu budowlanego, wobec danego dłużnika jest udokumentowana postanowieniem o nieściągalności wierzytelności, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, uznanym przez Spółkę jako odpowiadające stanowi faktycznemu, Spółka może uznać za nieściągalne i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie takiego postanowienia również inne (nie objęte tym postanowieniem) wierzytelności, przysługujące Spółce wobec tego samego dłużnika wynikające z tego samego kontraktu budowlanego, które są wymagalne na dzień wydania tego postanowienia. Uzasadnienie Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a updop, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem: wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2 (...)”.
2014
1
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca może uznać nieściągalność wierzytelności za udokumentowaną stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopiero w roku, w którym uzna postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji za zgodne ze stanem faktycznym, to jest w roku, w którym uzyskał ponowne postanowienie o bezskutecznej egzekucji wydane przez komornika w tej samej sprawie?
Fragment:
Podkreślić należy również, że udokumentowanie nieściągalności wierzytelności na podstawie postanowienia o nieściągalności (art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy) może nastąpić najwcześniej w dacie uznania przez podatnika tego postanowienia za odpowiadające stanowi faktycznemu. W tym znaczeniu przepisy pozostawiły podatnikowi będącemu wierzycielem swobodę oceny stanu faktycznego dotyczącego tego majątku, uznając, iż jeśli ten powziąłby wiadomości o składnikach majątku dłużnika innych niż te, z których prowadzona jest egzekucja, względy ekonomiczne spowodowałyby zakwestionowanie ustaleń poczynionych przez organ egzekucyjny, przykładowo w drodze zażalenia na postanowienie tegoż organu. Innymi słowy jeżeli podatnik wie o składnikach majątku dłużnika niewchodzących w skład masy majątkowej, z której prowadzona była egzekucja, może uznać postanowienie organu egzekucyjnego za niezgodne ze stanem faktycznym. Wtedy takie postanowienie nie będzie dokumentowało nieściągalności wierzytelności. Udokumentowanie należności na podstawie takiego postanowienia może zatem nastąpić najwcześniej w dacie uprawomocnienia się postanowienia, jeśli w tej dacie będzie podjęta przez podatnika decyzja o uznaniu postanowienia za odpowiadające stanowi faktycznemu.
2013
31
gru

Istota:
W jakiej wartości wierzytelność byłaby kosztem uzyskania przychodu, brutto czy netto?
Czy nieściągalną wierzytelność od dłużnika firmy, która opłaciłaby likwidację lub postępowanie upadłościowe w 2013 r. Wnioskodawca ma prawo w całości zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów tego roku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy. Ogłoszenie upadłości przez sąd nie jest jednakże żadnym z postanowień, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 updop, tj.: postanowieniem o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, postanowieniem o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, postanowieniem o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku. Wszystkie ww. postanowienia sądu kończą bowiem postępowanie upadłościowe, natomiast postanowienie sądu, które przywołuje Wnioskodawca, w istocie dopiero je rozpoczyna. W przedmiotowej sprawie nie zostanie zatem spełniona przesłanka zawarta w art. 16 ust. 2 pkt 2 updop, a zatem Wnioskodawca nie będzie mógł zaliczyć nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.
2013
11
lip

Istota:
Czy w przypadku, gdyby po odkupie opisanych powyżej należności zostały spełnione warunki określone w art. 16 ust. 2 lub w art. 16 ust. 2a kwoty tych należności będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w Spółce w wysokości, w której uprzednio były przychodem należnym?
Fragment:
Art. 16 ust. 2 updop stanowi z kolei, iż za wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania stwierdzić należy, iż ustawodawca uzależnił możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów określonej wierzytelności od spełnienia konkretnych warunków. Wierzytelności określone jako nieściągalne muszą być wcześniej zarachowane jako przychody należne zgodnie z art. 12 ust. 3 updop oraz ich nieściągalność powinna zostać udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 updop.
2011
1
wrz

Istota:
Moc obowiązująca postanowień kierowanych do Urzędu Miasta, wydanych na podstawie obowiązującego przed 1 lipca 2007 r. przepisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w sytuacji, gdy przepisy prawa materialnego, których dotyczyły, nie uległy zmianie.
Fragment:
Organ odwoławczy mógł w drodze decyzji zmienić lub uchylić postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji, jeżeli stwierdził, że zażalenie wnioskodawcy było słuszne („kontrola” na wniosek zgodnie z art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007 r.), albo jeżeli postanowienie jego zdaniem rażąco naruszało prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, także wtedy, gdy następowały zmiany w przepisach i interpretacja stawała się niezgodna z nowym prawem (art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007 r.). Co istotne, zmiana albo uchylenie postanowienia wywierała skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi. W razie dalszego niezadowolenia podmiotu wnioskującego o interpretację, przysługiwała również skarga do sądu administracyjnego, przy czym decyzja organu odwoławczego nie podlega wykonaniu przez czas przysługujący na złożenie skargi, a w razie jej złożenia – do czasu zakończenia postępowania sądowego (art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007 r.).
2011
1
wrz

Istota:
Czy w/w Postanowienie zachowuje moc wiążącą po nowelizacji przepisów ustawy o VAT, która nastąpiła z dniem 1 grudnia 2008 r. na podstawie ustawy zmieniającej?
Fragment:
Spółka uzyskała od Naczelnika właściwego urzędu skarbowego (dalej: Naczelnik) postanowienie (dalej: Postanowienie), potwierdzające jego stanowisko, zgodnie z którym w przypadku zbycia wierzytelności po skorzystaniu z ulgi, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek ponownego skorygowania kwoty podatku należnego. Postanowienie zostało wydane na gruncie przepisów art. 89a i 89b ustawy o VAT, zgodnie z ich ówcześnie obowiązującym brzmieniem. Z dniem 1 grudnia 2008 r. przepisy te zostały znowelizowane na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320; dalej: ustawa zmieniająca). W związku z tym, Spółka wnosi o potwierdzenie, że uzyskane przez nią Postanowienie nie utraciło mocy wiążącej. W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytanie: Czy w/w Postanowienie zachowuje moc wiążącą po nowelizacji przepisów ustawy o VAT, która nastąpiła z dniem 1 grudnia 2008 r. na podstawie ustawy zmieniającej... Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Postanowienie zachowuje moc wiążącą niezależnie od nowelizacji przepisów ustawy o VAT, tj. w przypadku zbycia wierzytelności, które stanowiły podstawę do skorzystania z ulgi, na Spółce nie ciąży obowiązek skorygowania kwoty podatku należnego.
2011
1
sie

Istota:
Czy możliwe jest wydanie skutecznej prawnie interpretacji indywidualnej w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzymał wcześniej postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w identycznej sprawie?
Fragment:
W wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego doręczył Spółce w ustawowym terminie postanowienie w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Spółka wniosła zażalenie na przedmiotowe postanowienie, jednakże w wyniku jego rozpatrzenia Dyrektor Izby Skarbowej, w drodze postanowienia, utrzymał w mocy niekorzystne dla niej postanowienie w sprawie interpretacji. Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie interpretacji zostało doręczone Spółce przed dniem 1 lipca 2007 r. Przed dniem 1 lipca 2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał również i doręczył Spółce decyzję podatkową dotyczącą tego samego stanu faktycznego, który był przedmiotem wspomnianego wyżej postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Decyzja dotyczyła rozliczenia podatkowego wyłącznie za jeden okres rozliczeniowy (luty 2006 r.), spośród wielu okresów rozliczeniowych, w których występuje ten sam stan faktyczny. Spółka nie wniosła odwołania od przedmiotowej decyzji, w związku z czym stała się ona ostateczna i funkcjonuje do dziś w obrocie prawnym. Obecnie (...)
2011
1
sie

Istota:
W uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I FPS 2/08 - sformułowane w tej skardze zarzuty naruszenia art. 145 § 1 pkt 1) lit. c, w związku z art. 14 b § 2,3 i 4 i art. 212 w zw. z 219 Ord.pod. należy uznać za całkowicie bezzasadne. Zgodnie z tezą powołanej uchwały, w stanie prawnym obowiązującym w 2005 r. pojęcie "niewydanie postanowienia" określone w art. 14 b § 3 Ord. pod., "oznacza brak jego doręczenia w terminie 3 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 1 powołanego artykułu".
Fragment:
Wykładnia gramatyczna art. 14 b § 2 i 3 OP wyraźnie wskazuje, że organ wydaje postanowienie zawierające interpretację przepisu i od chwili wydania jest tą interpretacją związany gdy zaś przekroczy termin 3 miesięczny do wydania postanowienia, skutkiem jest związanie organu stanowiskiem podatnika przez wydanie zaś należy rozumieć pojęcie oznaczające sporządzenie i podpisanie postanowienia, co z kolei wynika z przytaczanych tu przepisów Działu IV OP - wykazano bowiem, że przepisy Działu IV odróżniają pojęcie wydania i doręczenia zarówno postanowienia, jak i decyzji. Skoro art. 14 b § 3 OP wyraźnie stanowi o wydaniu (niewydaniu) postanowienia zatem utożsamianie tego pojęcia ż doręczeniem decyzji lub postanowienia jest nieuzasadnione bowiem art. 212 OP stanowi odrębnie od art. 14b OP o momencie powstania stanu związania organu podatkowego decyzją (postanowieniem). Można także art. 14 b § 2 i 3 OP uznać za analogiczny wyjątek w stosunku do uregulowania ze zdania pierwszego art. 212 OP, co 67d. W skardze podważano stanowisko Sądu dotyczące konieczności doręczenia postanowienia zawierającego interpretację, gdyż zostało oparte na poglądzie, że jest to rozstrzygnięcie polegające na załatwieniu sprawy przez organ podatkowy, a zatem można przyjąć, iż jest to rozstrzygnięcie mające charakter władczy.
2011
1
lip

Istota:
Czy na podstawie postanowienia komornika o bezskutecznej egzekucji wydanego dla kancelarii windykacyjnej (jako aktualnego wierzyciela w chwili wydania postanowienia) oraz zwrotu wierzytelności Spółce na podstawie Cesji Zwrotnej można zaliczyć wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Samo wydanie postanowienia przez organ egzekucyjny na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), zgodnie z którym postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, jest niewystarczające dla uznania wierzytelności za nieściągalną. Podstawą do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów, wierzytelności nieściągalnej nie może być postanowienie o umorzeniu postępowania, jak i inne postanowienia organów egzekucyjnych, z treści których nie wynika jednoznacznie, iż podstawą nieściągalności wierzytelności był brak majątku dłużnika. Aby zatem wierzytelność mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, z treści wydawanych w ramach postępowania egzekucyjnego postanowień organów egzekucyjnych powinien wynikać fakt braku majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części określonej wierzytelności i w efekcie uznanie jej za nieściągalną. Fakt, że w postanowieniu o nieściągalności, jako wierzyciela wskazano firmę windykacyjną, nie wyklucza możliwości zaliczenia przedmiotowych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.
2011
1
lip

Istota:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w zaskarżonym wyroku zastosował prawidłową wykładnię art. 14b § 3 O.p. (w brzmieniu obowiązującym w roku 2005) i trafnie przyjął, że wydanie postanowienia w przedmiocie interpretacji oznacza nie tylko jego sporządzenie i podpisanie, ale także doręczenie wnioskodawcy.
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w G. decyzją z dnia 25 sierpnia 2005 r. postanowienie organu pierwszej instancji utrzymał w mocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 6 czerwca 2007 r. uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej wskazując w uzasadnieniu, że zgodnie z art. 14b § 3 O.p. (w brzmieniu obowiązującym w roku 2005) w przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku podatnika, płatnika lub inkasenta o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, uznaje się, że organ ten jest związany stanowiskiem podatnika, płatnika lub inkasenta zawartym we wniosku. Datą wydania postanowienia w sprawie interpretacji nie jest data wpisana na postanowieniu, ale data doręczenia tego postanowienia wnioskodawcy. Skoro w rozpoznawanej sprawie postanowienie zostało wydane po upływie trzymiesięcznego terminu, organ ten wydał je w momencie, gdy był już związany stanowiskiem przedstawionym we wniosku. W konsekwencji organ odwoławczy powinien postanowienie to wyeliminować z obrotu prawnego. Zajmując powyższe stanowisko Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2007 r. (III SA/Wa 3705-06/06) i stwierdził, że jest to pogląd powszechnie akceptowany w piśmiennictwie i utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych.
2011
1
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.