Postanowienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to postanowienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
wrz

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków nieściągalnej wierzytelności.

Fragment:

Ani z postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego, ani z wcześniej wydanego postanowienia o zawieszeniu tego postępowania, nie wynika, że dłużnik nie posiada majątku, z którego mogłaby być egzekwowana wierzytelność. Jak wskazano zaś powyżej, warunkiem koniecznym dla udokumentowania nieściągalności wierzytelności, a w konsekwencji dla możliwości zaliczenia takiej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, jest m. in. to, aby treść postanowienia nie pozostawiała wątpliwości co do braku majątku, z którego może być zaspokojona egzekwowana wierzytelność. Tylko postanowienie, z którego jednoznacznie wynika brak majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części określonej wierzytelności może zostać uznane za postanowienie o nieściągalności, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wskazać należy, że Wnioskodawczyni nie może zaliczyć wskazanej we wniosku wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, bowiem postanowienie wskazane we wniosku nie dokumentuje nieściągalności wierzytelności w sposób przewidziany w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Postanowienia o zawieszeniu postępowania sądowego, jak i o umorzeniu tego postępowania wydane zostały z przyczyn formalnych i nie wynika z nich brak majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części określonej wierzytelności.

2018
6
sty

Istota:

Czy we wskazanym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie miała prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wynikających z umów najmu nieuregulowanych wierzytelności najemcy, w kwocie przekraczającej kwotę wskazaną w tytule wykonawczym, w przypadku, gdy właściwy organ egzekucyjny wyda postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec tego najemcy na podstawie art. 834 §1 pkt 3 K.p.c., w którym stwierdzi brak majątku dłużnika, a wierzytelności te będą wymagalne w momencie uzyskania tego postanowienia?

Fragment:

(...) postanowienia postępowanie egzekucyjne może być prowadzone na nowo. Mimo tego jednak Ustawodawca podatkowy podjął decyzję, że wydane w pewnym punkcie czasowym postanowienie o nieściągalności uprawnia wierzyciela – podatnika do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności, których nieściągalność wynika z urzędowego potwierdzenia stosownym postanowieniem wydanym w konkretnej dacie ”. Dalej Sąd słusznie podkreśla: „ Dynamiczność tej nieściągalności, tj. fakt, że w jakimkolwiek innym punkcie czasu w przyszłości dłużnik może nabyć odpowiedni majątek, albo że taki majątek obiektywnie istniejący, ale ukrywany w dacie wydania postanowienia, ujawni się później, dotyczy także tego postępowania egzekucyjnego, w którym wydano postanowienie o nieściągalności. Stąd niezrozumiałe jest nadawanie tej zmienności sytuacji dłużnika tak wielkiego znaczenia, skoro nie miała ona żadnego znaczenia dla samego Ustawodawcy podatkowego. ” Spółka podziela powyższe stanowisko Sądu, a także stanowisko zaprezentowane w dalszej części uzasadnienia wyroku, z którego wynika, iż gdyby po wcześniejszym wydaniu postanowienia o nieściągalności, egzekucja doprowadziła do odzyskania należnej wierzytelności z ujawnionego lub nabytego majątku dłużnika, to odzyskana kwota powinna być uwzględniona w korekcie jako przychód, a nie koszt podatkowy.

2018
6
sty

Istota:

Czy Spółka będzie miała prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wynikających z umów najmu nieuregulowanych wierzytelności najemcy, w kwocie przekraczającej kwotę wskazaną w tytule wykonawczym, w przypadku, gdy właściwy organ egzekucyjny wyda postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec tego najemcy na podstawie art. 834 §1 pkt 3 K.p.c., w którym stwierdzi brak majątku dłużnika, a wierzytelności te będą wymagalne w momencie uzyskania tego postanowienia?

Fragment:

(...) postanowienia postępowanie egzekucyjne może być prowadzone na nowo. Mimo tego jednak Ustawodawca podatkowy podjął decyzję, że wydane w pewnym punkcie czasowym postanowienie o nieściągalności uprawnia wierzyciela – podatnika do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności, których nieściągalność wynika z urzędowego potwierdzenia stosownym postanowieniem wydanym w konkretnej dacie ”. Dalej Sąd słusznie podkreśla: „ Dynamiczność tej nieściągalności, tj. fakt, że w jakimkolwiek innym punkcie czasu w przyszłości dłużnik może nabyć odpowiedni majątek, albo że taki majątek obiektywnie istniejący, ale ukrywany w dacie wydania postanowienia, ujawni się później, dotyczy także tego postępowania egzekucyjnego, w którym wydano postanowienie o nieściągalności. Stąd niezrozumiałe jest nadawanie tej zmienności sytuacji dłużnika tak wielkiego znaczenia, skoro nie miała ona żadnego znaczenia dla samego Ustawodawcy podatkowego. ” Spółka podziela powyższe stanowisko Sądu, a także stanowisko zaprezentowane w dalszej części uzasadnienia wyroku, z którego wynika, iż gdyby po wcześniejszym wydaniu postanowienia o nieściągalności, egzekucja doprowadziła do odzyskania należnej wierzytelności z ujawnionego lub nabytego majątku dłużnika, to odzyskana kwota powinna być uwzględniona w korekcie jako przychód, a nie koszt podatkowy.

2014
1
cze

Istota:

Czy w przypadku, gdy nieściągalność jednej z kilku wierzytelności Spółki, tego samego rodzaju, wynikających z tego samego kontraktu budowlanego, wobec danego dłużnika jest udokumentowana postanowieniem o nieściągalności wierzytelności, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, uznanym przez Spółkę jako odpowiadające stanowi faktycznemu, Spółka może uznać za nieściągalne i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie takiego postanowienia również inne (nic objęte tym postanowieniem) wierzytelności, przysługujące Spółce wobec tego samego dłużnika wynikające z tego samego kontraktu budowlanego, które są wymagalne na dzień wydania tego postanowienia?

Fragment:

(...) postanowienia również inne (nic objęte tym postanowieniem) wierzytelności, przysługujące Spółce wobec tego samego dłużnika wynikające z tego samego kontraktu budowlanego, które są wymagalne na dzień wydania tego postanowienia... Zdaniem Wnioskodawcy: W przypadku, gdy nieściągalność jednej z kilku wierzytelności Spółki, tego samego rodzaju, wynikających z tego samego kontraktu budowlanego, wobec danego dłużnika jest udokumentowana postanowieniem o nieściągalności wierzytelności, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, uznanym przez Spółkę jako odpowiadające stanowi faktycznemu, Spółka może uznać za nieściągalne i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie takiego postanowienia również inne (nie objęte tym postanowieniem) wierzytelności, przysługujące Spółce wobec tego samego dłużnika wynikające z tego samego kontraktu budowlanego, które są wymagalne na dzień wydania tego postanowienia. Uzasadnienie Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a updop, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem: wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2 (...)”.

2013
31
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca może uznać nieściągalność wierzytelności za udokumentowaną stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopiero w roku, w którym uzna postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji za zgodne ze stanem faktycznym, to jest w roku, w którym uzyskał ponowne postanowienie o bezskutecznej egzekucji wydane przez komornika w tej samej sprawie?

Fragment:

Podkreślić należy również, że udokumentowanie nieściągalności wierzytelności na podstawie postanowienia o nieściągalności (art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy) może nastąpić najwcześniej w dacie uznania przez podatnika tego postanowienia za odpowiadające stanowi faktycznemu. W tym znaczeniu przepisy pozostawiły podatnikowi będącemu wierzycielem swobodę oceny stanu faktycznego dotyczącego tego majątku, uznając, iż jeśli ten powziąłby wiadomości o składnikach majątku dłużnika innych niż te, z których prowadzona jest egzekucja, względy ekonomiczne spowodowałyby zakwestionowanie ustaleń poczynionych przez organ egzekucyjny, przykładowo w drodze zażalenia na postanowienie tegoż organu. Innymi słowy jeżeli podatnik wie o składnikach majątku dłużnika niewchodzących w skład masy majątkowej, z której prowadzona była egzekucja, może uznać postanowienie organu egzekucyjnego za niezgodne ze stanem faktycznym. Wtedy takie postanowienie nie będzie dokumentowało nieściągalności wierzytelności. Udokumentowanie należności na podstawie takiego postanowienia może zatem nastąpić najwcześniej w dacie uprawomocnienia się postanowienia, jeśli w tej dacie będzie podjęta przez podatnika decyzja o uznaniu postanowienia za odpowiadające stanowi faktycznemu.

2013
11
lip

Istota:

W jakiej wartości wierzytelność byłaby kosztem uzyskania przychodu, brutto czy netto?
Czy nieściągalną wierzytelność od dłużnika firmy, która opłaciłaby likwidację lub postępowanie upadłościowe w 2013 r. Wnioskodawca ma prawo w całości zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów tego roku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy. Ogłoszenie upadłości przez sąd nie jest jednakże żadnym z postanowień, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 updop, tj.: postanowieniem o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, postanowieniem o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, postanowieniem o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku. Wszystkie ww. postanowienia sądu kończą bowiem postępowanie upadłościowe, natomiast postanowienie sądu, które przywołuje Wnioskodawca, w istocie dopiero je rozpoczyna. W przedmiotowej sprawie nie zostanie zatem spełniona przesłanka zawarta w art. 16 ust. 2 pkt 2 updop, a zatem Wnioskodawca nie będzie mógł zaliczyć nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przypadku, gdyby po odkupie opisanych powyżej należności zostały spełnione warunki określone w art. 16 ust. 2 lub w art. 16 ust. 2a kwoty tych należności będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w Spółce w wysokości, w której uprzednio były przychodem należnym?

Fragment:

Art. 16 ust. 2 updop stanowi z kolei, iż za wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania stwierdzić należy, iż ustawodawca uzależnił możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów określonej wierzytelności od spełnienia konkretnych warunków. Wierzytelności określone jako nieściągalne muszą być wcześniej zarachowane jako przychody należne zgodnie z art. 12 ust. 3 updop oraz ich nieściągalność powinna zostać udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 updop.

2011
1
wrz

Istota:

Moc obowiązująca postanowień kierowanych do Urzędu Miasta, wydanych na podstawie obowiązującego przed 1 lipca 2007 r. przepisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w sytuacji, gdy przepisy prawa materialnego, których dotyczyły, nie uległy zmianie.

Fragment:

Organ odwoławczy mógł w drodze decyzji zmienić lub uchylić postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji, jeżeli stwierdził, że zażalenie wnioskodawcy było słuszne („ kontrola ” na wniosek zgodnie z art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007 r.), albo jeżeli postanowienie jego zdaniem rażąco naruszało prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, także wtedy, gdy następowały zmiany w przepisach i interpretacja stawała się niezgodna z nowym prawem (art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007 r.). Co istotne, zmiana albo uchylenie postanowienia wywierała skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi. W razie dalszego niezadowolenia podmiotu wnioskującego o interpretację, przysługiwała również skarga do sądu administracyjnego, przy czym decyzja organu odwoławczego nie podlega wykonaniu przez czas przysługujący na złożenie skargi, a w razie jej złożenia – do czasu zakończenia postępowania sądowego (art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007 r.).

2011
1
sie

Istota:

Czy w/w Postanowienie zachowuje moc wiążącą po nowelizacji przepisów ustawy o VAT, która nastąpiła z dniem 1 grudnia 2008 r. na podstawie ustawy zmieniającej?

Fragment:

Spółka uzyskała od Naczelnika właściwego urzędu skarbowego (dalej: Naczelnik) postanowienie (dalej: Postanowienie), potwierdzające jego stanowisko, zgodnie z którym w przypadku zbycia wierzytelności po skorzystaniu z ulgi, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek ponownego skorygowania kwoty podatku należnego. Postanowienie zostało wydane na gruncie przepisów art. 89a i 89b ustawy o VAT, zgodnie z ich ówcześnie obowiązującym brzmieniem. Z dniem 1 grudnia 2008 r. przepisy te zostały znowelizowane na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320; dalej: ustawa zmieniająca). W związku z tym, Spółka wnosi o potwierdzenie, że uzyskane przez nią Postanowienie nie utraciło mocy wiążącej. W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytanie: Czy w/w Postanowienie zachowuje moc wiążącą po nowelizacji przepisów ustawy o VAT, która nastąpiła z dniem 1 grudnia 2008 r. na podstawie ustawy zmieniającej... Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Postanowienie zachowuje moc wiążącą niezależnie od nowelizacji przepisów ustawy o VAT, tj. w przypadku zbycia wierzytelności, które stanowiły podstawę do skorzystania z ulgi, na Spółce nie ciąży obowiązek skorygowania kwoty podatku należnego.

2011
1
sie

Istota:

Czy możliwe jest wydanie skutecznej prawnie interpretacji indywidualnej w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzymał wcześniej postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w identycznej sprawie?

Fragment:

W wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego doręczył Spółce w ustawowym terminie postanowienie w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Spółka wniosła zażalenie na przedmiotowe postanowienie, jednakże w wyniku jego rozpatrzenia Dyrektor Izby Skarbowej, w drodze postanowienia, utrzymał w mocy niekorzystne dla niej postanowienie w sprawie interpretacji. Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie interpretacji zostało doręczone Spółce przed dniem 1 lipca 2007 r. Przed dniem 1 lipca 2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał również i doręczył Spółce decyzję podatkową dotyczącą tego samego stanu faktycznego, który był przedmiotem wspomnianego wyżej postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Decyzja dotyczyła rozliczenia podatkowego wyłącznie za jeden okres rozliczeniowy (luty 2006 r.), spośród wielu okresów rozliczeniowych, w których występuje ten sam stan faktyczny. Spółka nie wniosła odwołania od przedmiotowej decyzji, w związku z czym stała się ona ostateczna i funkcjonuje do dziś w obrocie prawnym. Obecnie (...)