ITPP2/4512-1050/15/AW | Interpretacja indywidualna

Miejsce świadczenia i opodatkowania wykonywanych usług pośrednictwa; zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ITPP2/4512-1050/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. Dropshipping
 2. kasa rejestrująca
 3. miejsce świadczenia usług
 4. pośrednictwo
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 28 grudnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • miejsca świadczenia i opodatkowania wykonywanych usług pośrednictwa - jest prawidłowe,
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 28 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania wykonywanych usług pośrednictwa oraz zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W chwili obecnej prowadzi Pan działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. Symbol PKWiU to 63.99. Działalność polega na pośrednictwie w handlu (potocznie w środowisku biznesowym nazywane „dropshippingiem”) za pośrednictwem portali aukcyjnych. Usługa ta polega na złożeniu zamówienia i opłaceniu go w imieniu klienta u zagranicznego dostawcy.

Opisać ją można następująco:

 1. Przyjęcie za pośrednictwem platformy aukcyjnej zamówienia od klienta na konkretny towar zagranicznego dostawcy;
 2. Pobranie płatności należnej za towar powiększonej o ewentualne koszty dostawy oraz prowizję za usługę pośrednictwa;
 3. Zamówienie w imieniu klienta i na adres przez niego wskazany u zagranicznego dostawcy wybranych przez niego towarów;
 4. Nadzorowanie prawidłowej realizacji zamówienia.

Firma zagraniczna nie wystawi Panu dokumentu potwierdzającego zakup. Jedyne dokumenty, jakimi Pan dysponuje, to potwierdzenia przelewów (od zamawiającego dla Pana i od Pana dla zagranicznego dostawcy). Towar nigdy nie przechodzi przez Pana „ręce”, a właścicielem towaru od samego początku jest firma zagraniczna, która na skutek wykonania Pana usługi przekazuje prawa do towaru klientowi, w którego imieniu dokonuje Pan zamówienia. Wszelkie opłaty wynikające z wprowadzenia towaru z rynku zagranicznego do Polski (cło, VAT) - zgodnie z umową zawartą poprzez platformę aukcyjną - bierze na siebie klient. Kontrahenci zagraniczni (dostawcy) są podatnikami. Ich działalność prowadzona jest w Chinach, stamtąd też realizowane są wysyłki.

W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytania.
 1. Czy w zaistniałej sytuacji świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski...
 2. Czy może Pan skorzystać ze zwolnienia z używania kasy fiskalnej...
 3. W jaki sposób powinien Pan dokumentować realizację wysyłki, aby spełnione były wymogi rozporządzenia w sprawie zwolnień...

Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, w zakresie podatku od towarów i usług sama usługa związana ze sprzedażą realizowana jest na terytorium państwa trzeciego i w związku z tym nie podlega podatkowi VAT na terytorium Polski, a tym samym nie ma Pan obowiązku rozliczać podatku w tym zakresie.

Chciałby Pan skorzystać z możliwości zwolnienia z konieczności używania kasy na podstawie § 2 ust. 1 oraz odpowiednio poz. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wysyłka w tym modelu nie jest realizowana przez Pana, lecz bezpośrednio przez hurtownię i tam standardowo jest tworzona dokumentacja „papierowa” związana z wysyłką. W Pana opinii, dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę (potwierdzenie przelewu oraz zrzut ekranu ze strony zagranicznej, z której kupowany jest produkt) jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, może korzystać ze zwolnienia z konieczności używania kasy fiskalnej. W związku z powyższym może Pan nie używać kasy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania wykonywanych usług pośrednictwa;
 • nieprawidłowe – zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W myśl regulacji zawartej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W art. 15 ust. 1 ustawy wskazano, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na podstawie ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przypadku usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce ich opodatkowania.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Dla celów określenia miejsca świadczenia usług, ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie podatnika. Z art. 28a ustawy wynika, że na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Należy wskazać, że usługi pośrednictwa nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak również w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Również wśród umów wymienionych przez Kodeks cywilny nie ma umowy pośrednictwa. Dwie definicje pośrednictwa zawiera natomiast Słownik języka polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), zgodnie z którym jest to działalność osoby trzeciej, mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; występowanie w roli łącznika lub rozjemcy. Równorzędnie, w świetle drugiej definicji – przez pośrednictwo rozumie się załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, pośredniczenie w zawieraniu takich transakcji.

Stwierdzić zatem należy, że wykonywane przez dany podmiot wszelkie czynności zmierzające do zawarcia między dwiema stronami transakcji handlowych można uznać za pośrednictwo. Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem działalności tego podmiotu jest wyłącznie pośredniczenie w doprowadzeniu do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy kontrahentami zagranicznymi a klientami zamawiającymi towary za pośrednictwem platformy aukcyjnej i nigdy nie nabędzie on prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, to należy uznać, że mamy do czynienia z usługami pośrednictwa.

Natomiast „dropshipping” stanowi sposób sprzedaży internetowej. Sprzedaż ta polega na przeniesieniu na dostawcę procedur wiążących się z jego wysyłką do odbiorcy. W warunkach takiej sprzedaży rolą pośrednika jest zebranie zamówień, a następnie przekazanie ich do dostawcy. Dostawca natomiast przyjmuje na siebie wysyłkę zamówionego towaru do odbiorcy. Zatem dany podmiot pośredniczy w dostawie towarów, nie będąc właścicielem tych towarów, ani nie dysponując nimi w żaden inny sposób.

Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544, z późn. zm.), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku tym, w pozycji 36 (wskazanej we własnym stanowisku) wymieniono dostawę nieruchomości, zaś w pozycji 37 (również podanej przez Pana) - dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Ponadto, w poz. 38 tego załącznika podano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro usługobiorcami świadczonych przez Pana usług pośrednictwa są – jak wskazano we wniosku - kontrahenci zagraniczni będący podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, to miejscem świadczenia i opodatkowania przedmiotowych usług - zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy - jest terytorium kraju, w którym usługobiorcy posiadają siedzibę. W konsekwencji, czynności te nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski. W związku z powyższym, stanowisko Pana, że nie jest zobowiązany do rozliczenia w kraju podatku z tytułu świadczonych usług, należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania „wysyłki” towarów przy zastosowaniu kasy rejestrującej zauważyć należy, że umowa kupna-sprzedaży towarów zawierana jest między zagranicznym dostawcą a klientem, a Pan nie jest stroną tej umowy, ponieważ nie dysponuje tymi towarami i nie dokonuje ich sprzedaży, a jedynie pośredniczy w transakcji. Tym samym nie może Pan wystawiać dokumentów potwierdzających dostawę towarów, gdyż obowiązek udokumentowania tej dostawy będzie spoczywał na dostawcach. Wobec tego należy wskazać, że co prawda prawidłowo stwierdził Pan, że nie ma obowiązku ewidencjonowania wykonywanych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jednakże ze względu na błędną argumentację odnoszącą się do możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., stanowisko Pana należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.