ITPB1/4511-1085/15/DP | Interpretacja indywidualna

Co stanowi przychód Wnioskodawczyni w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?
ITPB1/4511-1085/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. Dropshipping
 2. podstawa opodatkowania
 3. pośrednictwo
 4. prowizje
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W ramach działalności świadczy między innymi usługi pośrednictwa handlowego poprzez portale aukcyjne. Wnioskodawczyni nie jest sprzedawcą ani importerem towarów. Otrzymuje wpłatę od kupującego na firmowe konto bankowe lub poprzez system PayU np. w wysokości 100 zł, zamawia dla klienta zamówiony towar poprzez zagraniczne portale aukcyjne za kwotę np. 22$ płacąc kartą kredytową firmową. Towar jest wysłany bezpośrednio do kupującego, Wnioskodawczyni tylko pośredniczy w zakupie. Drukuje potwierdzenie zamówienia z zagranicznego portalu aukcyjnego i potwierdzenie przelewu na kwotę 22$, czyli 88 zł.

Zarobkiem Wnioskodawczyni na tej transakcji jest kwota 12 zł, którą „nabija” na kasę fiskalną pod pozycją prowizja od sprzedaży ze stawką 23% VAT i wystawia klientowi fakturę lub paragon na tą kwotę. Dokumentem księgowym dla Wnioskodawczyni jest potwierdzenie przelewu z karty kredytowej wraz z potwierdzeniem zamówienia z zagranicznego serwisu aukcyjnego.

Usługa taka w zakresie pośrednictwa w zakupie jednostkowych towarów pomiędzy klientem a dostawcą, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego (spoza krajów Unii Europejskiej). Pojęcie znane w ekonomii jako Dropshipping. Sprzedaż pod nazwą dropshipping będzie polegała na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę.

Wysyłka nie przekroczyła wartości, której suma należności podatkowych z tytułu importu towarów nie przekracza równowartości kwoty 10 euro (art. 55 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. prawo celne). W razie przekroczenia wszelkie koszty celne z tym związane będą po stronie klienta, jako importera towaru. O tych zobowiązaniach klient był informowany.

Wnioskodawczyni oświadcza że:

 • wykonała usługę zwaną pośrednictwem handlowym;
 • nie była właścicielem towaru;
 • nie była importerem towaru i nie sprowadzała towaru na własny rachunek ani w niczyim imieniu;
 • rolą jaką pełniła w tej transakcji było pośredniczenie w płatnościach i zamówieniach;
 • zysk stanowił różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy do poszczególnych transakcji;
 • zakupiony towar nie trafił do Wnioskodawczyni jako do pośrednika lecz do klienta;
 • klient najpierw przelał pieniądze na konto bankowe Wnioskodawczyni, a dopiero później zostały one przekazane do dostawcy, który znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej;
 • nieujawnionym pozostał dostawca towaru.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co stanowi przychód Wnioskodawczyni w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem...

Wnioskodawczyni uważa, że jej przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu na jej rachunek bankowy, a kwotą wysłaną partnerowi w celu realizacji zamówienia.

Na udokumentowanie transakcji pomiędzy Wnioskodawczynią, a klientem (kwoty wpływu pieniężnego), Wnioskodawczyni dysponuje dowodem otrzymania przelewu bankowego oraz kopią zakończonej aukcji.

W związku z tym, że Wnioskodawczyni nie chciała być właścicielem towaru, nie uzyskała faktury VAT potwierdzającej zakup. Jako udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawczynią, a dostawcą (kwoty wysłanej partnerowi), Wnioskodawczyni dysponuje dowodem wykonania przelewu bankowego oraz korespondencją, z której jasno wynikają kwoty transakcji oraz strony transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy między innymi usługi pośrednictwa handlowego poprzez portale aukcyjne. Wnioskodawczyni nie jest sprzedawcą ani importerem towarów. Otrzymuje wpłatę od kupującego na firmowe konto bankowe lub poprzez system PayU, zamawia dla klienta zamówiony towar poprzez zagraniczne portale aukcyjne płacąc kartą kredytową firmową. Towar jest wysłany bezpośrednio do kupującego, Wnioskodawczyni tylko pośredniczy w zakupie. Drukuje potwierdzenie zamówienia z zagranicznego portalu aukcyjnego i potwierdzenie przelewu. Zarobkiem Wnioskodawczyni na tej transakcji jest różnica pomiędzy kwotą, którą otrzymuje od kupującego a kwotą, którą płaci za towar. Różnicę „nabija” na kasę fiskalną pod pozycją prowizja od sprzedaży ze stawką 23% VAT i wystawia klientowi fakturę lub paragon na tą kwotę. Dokumentem księgowym dla Wnioskodawczyni jest potwierdzenie przelewu z karty kredytowej wraz z potwierdzeniem zamówienia z zagranicznego serwisu aukcyjnego. Usługa taka w zakresie pośrednictwa w zakupie jednostkowych towarów pomiędzy klientem a dostawcą, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego (spoza krajów Unii Europejskiej) – Dropshipping. Sprzedaż pod nazwą dropshipping będzie polegała na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jedynie pośredniczy w sprzedaży towarów handlowych (nie dokonuje ich zakupu oraz nie jest ich właścicielem), to przychodem uzyskanym z tego tytułu jest wartość prowizji, którą stanowi różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe Wnioskodawczyni od klienta, a kwotą przekazaną przez Nią do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni uznać należy za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.