IPTPP2/4512-304/15-2/PRP | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych usług pośrednictwa finansowego
IPTPP2/4512-304/15-2/PRPinterpretacja indywidualna
 1. pośrednictwo
 2. usługi ubezpieczeniowe
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych usług pośrednictwa finansowego –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych usług pośrednictwa finansowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wnioskodawca”) prowadzi działalność w zakresie świadczenia kompleksowych usług telemarketingowych. Wnioskodawca zawarł z Sp. z o.o. („Spółka”) umowę o świadczenie usług pomocniczych w zakresie ubezpieczeń sprzętu.

Powyższa umowa została zawarta w związku z rozpoczęciem współpracy pomiędzy Sp. z o.o. a zakładem ubezpieczeń działającym w Polsce („ZU”). Spółka działa jako operator telekomunikacyjny oferujący swoim klientom („Klient”) usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu w sieci X. Spółka podjęła współpracę w celu oferowania swoim Klientom możliwości zawarcia umów ubezpieczenia majątkowego dotyczącego zakupionego w sieci sprzedaży X sprzętu telekomunikacyjnego (telefony, tablety, laptopy, itp.), polegającej na zapewnieniu naprawy uszkodzonego urządzenia bądź jego wymiany (w przypadku, gdy naprawa okazuje się niemożliwa), a także dostarczenia nowego urządzenia w razie kradzieży/zagubienia ubezpieczonego sprzętu. Oferowane Klientom ubezpieczenia są zawierane na okres 12, 24 albo 36 miesięcy. Ubezpieczenia majątkowe są oferowane przez Spółkę na rzecz Klientów w ramach umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Na usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczoną przez Spółkę na rzecz ZU składają się następujące czynności:

 1. pozyskiwanie osób ubezpieczonych;
 2. wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia (czynności przygotowawcze to wszelkie czynności niezbędne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, np. przedstawienie Klientom możliwych wariantów umów, Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, wydrukowanie polisy, itd.);
 3. zawieranie umów ubezpieczenia w imieniu ZU;
 4. wystawianie dokumentów potwierdzających zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia na uzgodnionych z ZU drukach;
 5. inkasowanie składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia;
 6. uczestniczenie w administrowaniu zawartymi umowami ubezpieczenia;
 7. dokonywanie, na żądanie ZU, potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonego;
 8. informowanie Klientów o zakresie ubezpieczenia i sposobie zgłaszania roszczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia;
 9. umieszczenie kwoty składki na rachunku telekomunikacyjnym wystawianym dla Klienta, potwierdzanie uiszczenia składki poprzez umieszczanie kwot opłaconych składek w dokumencie rozliczeniowym za usługi telekomunikacyjne;
 10. prowadzenie ewidencji inkasa oraz okresowe sprawdzanie jej zgodności z ewidencją ZU;
 11. należyte (uzgodnione z ZU) eksponowanie aktualnych informacji i haseł reklamowych dotyczących oferty produktów otrzymywanych od ZU;
 12. zwrot zainkasowanej składki do Klienta, jeśli rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z przyczyny odstąpienia od umowy ubezpieczenia w określonych przypadkach;
 13. raportowanie miesięcznie do ZU danych obejmujących:
  • wykaz Klientów, dla których w danym miesiącu rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa oraz Klientów, dla których w danym miesiącu rozpoczęła się kontynuacja ubezpieczenia;
  • aktualny wykaz Klientów, którzy opłacili składkę ubezpieczeniową, zarówno dla nowych przystąpień, jak i ubezpieczeń kontynuowanych;
  • aktualny wykaz Klientów, którzy w danym miesiącu złożyli oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia;
  • aktualny wykaz Klientów, którzy w danym miesiącu złożyli oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia i którym należny jest zwrot składki;
  • szacunkowych danych dotyczących powyższych kwestii.
 14. przetwarzanie danych osobowych Klientów.

Inkasowanie należnych składek za ubezpieczenie przez Spółkę odbywa się następująco: Spółka na fakturze wysyłanej Klientowi w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, w części niefiskalnej faktury (tj. w części w której nie są ujmowane należności za usługi świadczone przez Spółkę) umieszcza informację o wysokości składki na ubezpieczenie. Kwota składki należna ZU jest sumowana z kwotą należną Spółce za usługi telekomunikacyjne - tak zsumowaną kwotę Klient jest zobowiązany zapłacić na konto bankowe Spółki. Następnie, Spółka przekazuje otrzymane wpłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych na konto bankowe ZU, jednocześnie przekazując do ZU informację o Klientach, którzy składkę zapłacili. Ewentualną windykacją niezapłaconych składek oraz dalszą obsługą w ramach umowy ubezpieczenia (np. likwidacją szkód) zajmuje się ZU.

Za wyżej opisaną usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego, której elementem jest również inkasowanie należnych ZU składek, Spółka otrzymuje od ZU miesięczne wynagrodzenie prowizyjne. Przedmiotem świadczenia Spółki na rzecz ZU nie są poszczególne czynności wymienione powyżej, lecz usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego składająca się z szeregu składowych czynności, które zostały wymienione powyżej.

Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług pomocniczych w zakresie ubezpieczeń sprzętu (dalej jako „Umowa”). Na jej podstawie Wnioskodawca oraz Spółka wyraziły wolę współpracy poprzez zawieranie umów ubezpieczenia stanowiących uzupełnienie świadczonych przez Spółkę usług przy wykorzystaniu centrum telemarketingowego, którym dysponuje Wnioskodawca.

W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, polegających na:

 1. pozyskiwaniu klientów w imieniu ZU;
 2. wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania przez klientów umów ubezpieczenia z ZU;
 3. zawieraniu na odległość umów ubezpieczenia w imieniu ZU działając w tym zakresie jako podwykonawca Spółki jako strony Umowy z ZU;
 4. uczestniczeniu w administrowaniu nagraniami z zawartymi umowami ubezpieczenia i dotyczącymi zawarcia umów ubezpieczenia i ich archiwizowaniu zgodnie z zasadami archiwizacji przyjętymi w Spółce.

Podkreślenia wymaga, że Wnioskodawca jest uprawniony do zawierania na odległość w imieniu ZU umów ubezpieczenia stanowiących uzupełnienie świadczonych przez Spółkę usług telekomunikacyjnych (w tym sprzedaży abonamentów wraz ze sprzedażą aparatów telefonicznych, tabletów lub laptopów), pod warunkiem, że każdorazowo umowa ubezpieczenia spełniałaby łącznie następujące warunki:

 1. Umowa ubezpieczenia, której zawarcia lub wykonania dotyczyłyby czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, wymagałaby wiedzy jedynie w zakresie oferowanej ochrony ubezpieczeniowej oraz nie byłaby umową ubezpieczenia na życie ani umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 2. Umowa ubezpieczenia, której zawarcia lub wykonania dotyczyłyby czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, pokrywałaby ryzyko uszkodzenia lub utraty telefonu, laptopa oraz inne ryzyka związane z usługami telekomunikacyjnymi oferowanymi przez Spółkę;
 3. wysokość rocznej składki należnej z tytułu Umowy ubezpieczenia, nie przekraczałaby kwoty stanowiącej równowartość 500 euro, obliczonej w złotych według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w tabeli kursów nr 1 każdego roku, a czas trwania Umowy ubezpieczenia nie przekraczałby 5 lat.

Poza innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy, Wnioskodawca zobowiązany jest także do:

 1. korzystania z aktualnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej jako „OWU”), taryf składek i innych dokumentów niezbędnych do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie określonym umową;
 2. przekazywania osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu czynności określonych Umową otrzymanych od Spółki informacji, dotyczących zasad zawierania umów ubezpieczenia;
 3. udostępnienia każdemu ubezpieczającemu OWU przed zawarciem Umowy ubezpieczenia poprzez zamieszczenie OWU na stronie www.;
 4. informowania ubezpieczonych o zakresie ubezpieczenia i sposobie zgłaszania roszczeń wynikających z zawartej Umowy ubezpieczenia;
 5. ochrony danych osobowych klientów ZU lub Spółki, które Partner pozyskał w związku z prowadzoną działalnością w okresie trwania Umowy, a także zachowania ich w tajemnicy tak w trakcie trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, w tym przestrzegania warunków określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do przedmiotowej ustawy, w zakresie przetwarzania i zabezpieczania tych danych;
 6. niezwłocznego informowania Spółki o zmianie adresu i siedziby prowadzenia działalności określonej w Umowie;
 7. udostępniania do kontroli, na żądanie Spółki lub ZU całości prowadzonej dokumentacji ubezpieczeniowej (nagrań).

Za wszelkie czynności wykonywane na rzecz Spółki na podstawie Umowy, które stanowią czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z umową, Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne („Prowizja”). Wnioskodawcy nie przysługuje prawo żądania zapłaty z tytułu realizacji Umowy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. Wnioskodawcy przysługuje Prowizja liczona od umów ubezpieczenia zawartych w okresie trwania umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługę świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki należy uznać za podlegającą zwolnieniu z podatku od towarów i usług usługę pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki jest usługą pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, korzystającą ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zakres zwolnienia w ustawie o VAT

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o VAT, zwalnia się od podatku m.in. usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Natomiast w świetle art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Niewątpliwie usługa świadczona przez Wnioskodawcę nie stanowi usługi ubezpieczeniowej, usługi reasekuracyjnej, usługi pośrednictwa w świadczeniu usług reasekuracyjnych ani usługi świadczonej przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.

W konsekwencji, w celu ustalenia czy cytowane zwolnienie ma zastosowanie do złożonej usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, należy w pierwszej kolejności określić zakres pojęcia „usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych”.

Należy wskazać, że organy podatkowe powszechnie przyjmują, że określenia zakresu usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych należy poszukiwać w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, ze zmianami; dalej Ustawa o pośrednictwie).

Takie stanowisko zaprezentowano m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-216/13-4/JS;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2011 r., sygn. IPPP1-443-695/11-2/AS;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia l1 grudnia 2012 r., sygn. IPPP3/443-1080/12-2/RD.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że zakres pośrednictwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi dla ZU wynika z:

 • art. 2 ust. 1 ustawy o pośrednictwie „Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.”;
 • art. 4 pkt 1 (dookreślenie treści art. 2 ust. 1) ustawy o pośrednictwie „Pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej „czynnościami agencyjnymi”, polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalność agencyjna)”.

W opinii Wnioskodawcy, zakres czynności wykonywanych w ramach świadczenia usługi na podstawie Umowy mieści się w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego wskazanego w art. 2 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 1 ustawy o pośrednictwie. Niewątpliwie, skoro zakres usług pośrednictwa ubezpieczeniowego obejmuje czynności związane z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, w zakresie obejmującym nawet likwidację szkód (tj. pojęcie obejmuje całą rozpiętość czynności mogących wystąpić w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia), to tym bardziej zakresem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu Ustawy o pośrednictwie, będzie objęty zakres czynności, który jest ściśle związany z zawarciem umów ubezpieczenia, ich administrowaniem oraz ich trwaniem.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, złożona usługa, którą Wnioskodawca świadczy na podstawie Umowy, stanowi usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 Ustawy o pośrednictwie. Prowadzi to do wniosku, że usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczona przez Wnioskodawcę jest objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o VAT.

Prawo wspólnotowe - orzecznictwo TSUE

W celu zdefiniowania pojęcia „pośrednictwo”, „pośrednictwo ubezpieczeniowe” należy odwołać się pomocniczo do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Przykładowo w sprawie C-453/05 wyroku z dnia 21 czerwca 2007 roku TSUE stwierdził, że „pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Zatem pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem, że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową”.

W wyroku TSUE z 3 kwietnia 2008 r. w sprawie J.C.M. Beheer B.V. (sygn. C-124/07) na tle przepisów wspólnotowych TSUE wskazał, że „artykuł 13 część B lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż broker lub pośrednik ubezpieczeniowy nie pozostaje w bezpośrednim stosunku ze stronami umowy ubezpieczenia lub reasekuracji do zawarcia której się przyczynia, lecz pozostaje z nimi jedynie w pośrednim stosunku, za pośrednictwem innego podatnika, który sam pozostaje w bezpośrednim stosunku z jedną ze stron tej umowy, i z którym ów broker lub pośrednik ubezpieczeniowy jest związany umownie, nie wyklucza, by świadczone przez niego usługi były zwolnione od podatku od wartości dodanej na mocy tego przepisu”.

Z uzasadnienia wyroku w sprawie CSC Financial Services Ltd. (wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2001 r., C-235/00), która to spółka świadczyła usługi typu cali center na rzecz instytucji finansowych, Trybunał podjął się też próby konstruowania definicji samego pośrednictwa. Pośrednikiem jest więc podmiot niebędący żadną ze stron umowy, ale świadczący usługę na rzecz strony w zamian za wynagrodzenie. W skład usługi wchodzić może zwłaszcza prowadzenie negocjacji. Celem pośrednictwa jest zaś uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę. Z kolei nie może być mowy o pośrednictwie wówczas, gdy jedna ze stron umowy zleca tylko podwykonawcy część czynności faktycznych.

W związku z powyższym, pośrednikiem jest więc podmiot niebędący żadną ze stron umowy, ale świadczący usługę na rzecz strony w zamian za wynagrodzenie. W skład usługi wchodzić może w szczególności prowadzenie negocjacji. Celem pośrednictwa jest uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę.

A contrario więc możliwa jest sytuacja, w której jedna ze stron (tutaj: Spółka) zleca czynności stanowiące stricte czynności pośrednictwa oraz dodatkowo zleca wykonywanie pewnych czynności faktycznych. Taki wniosek znajduje również potwierdzenie w pismach organów podatkowych, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r., sygn. IPPP1/443-795/11/12-5/5/ISZ, w której stwierdzono, że: „usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Agencji zewnętrznej, tj. pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych dla tej Agencji i wykonywanie czynności dodatkowych prowadzących do zawarcia umowy ubezpieczenia przez tę Agencję korzystają ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.

W świetle orzecznictwa TSUE, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że czynności Wnioskodawcy wymienione powyżej - tj.: pozyskiwanie klientów w imieniu ZU, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania przez klientów umów ubezpieczenia z ZU, zawieranie na odległość umów ubezpieczenia w imieniu ZU działając w tym zakresie jako podwykonawca Spółki jako strony umowy z ZU, uczestniczeniu w administrowaniu nagraniami z zawartymi umowami ubezpieczenia i dotyczącymi zawarcia umów ubezpieczenia i ich archiwizowaniu zgodnie z zasadami archiwizacji przyjętymi w Spółce spełniają kryteria stricte pośrednictwa, gdyż prowadzą do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Pozostałe czynności zaś, jako elementy jednej nierozerwalnej usługi, za którą Wnioskodawca otrzymywać będzie wynagrodzenie prowizyjne, mogą być potraktowane jedynie jako czynności dodatkowe, wzbogacające usługę, która będzie świadczona przez Wnioskodawcę.

W powyższym kontekście należy przypomnieć, że powyższe tezy wynikają z zastosowania do usług pośrednictwa koncepcji świadczeń złożonych wypracowanej przez TSUE.

Koncepcja świadczeń złożonych wykształcona w orzecznictwie TSUE nakazuje traktować analogicznie dla celów podatkowych czynności, które:

 1. same w sobie w istocie nie przedstawiają wartości ekonomicznej dla nabywcy, tj. są koniecznym uzupełnieniem czynności podstawowej, bez której nie miałyby racji bytu. W efekcie, w istocie zespół świadczeń stanowi całość nierozerwalną ekonomicznie. W takiej sytuacji świadczenie wykonywane przez usługodawcę traktuje się w istocie jako jedno, nierozerwalne świadczenie;
 2. pełnią funkcję pomocniczą wobec usługi podstawowej, tj. umożliwiają lub ułatwiają pełniejsze wykorzystanie usługi podstawowej, a w konsekwencji, jakkolwiek realizowane jest więcej niż jedno świadczenie, usługi pomocnicze dzielą los podatkowy usługi podstawowej, ze względu na swoja, służebną rolę wobec niej.

Na poparcie powyższych tez można powołać chociażby wyrok ETS z dnia 27 października 2005 r. Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financial, sygn. C-41/04.

W świetle powyższego należy więc wskazać, że pozostałe czynności świadczone przez Wnioskodawcę mogą nie mieć ekonomicznej ani funkcjonalnej racji bytu bez uprzednich czynności Wnioskodawcy, które mają doprowadzić do zawarcia umowy ubezpieczenia. Przykładowo: inkasowanie składek, raportowanie wpłaconych składek czy przetwarzanie danych osobowych klientów byłyby czynnościami pozbawionymi jakiejkolwiek treści, gdyby uprzednio Wnioskodawca nie doprowadził do zawarcia umów ubezpieczenia, bo nie byłoby składek, które można byłoby inkasować czy raportować, ani nie byłoby klientów, których dane osobowe mogłyby być przetwarzane dla potrzeb ZU.

Dominujący charakter czynności prowadzących stricte do zawarcia umów ubezpieczenia ujawnia się również w fakcie, że owe czynności same w sobie mają ekonomiczną treść, nawet w oderwaniu od czynności dodatkowych, o których mowa powyżej, tj. dla ZU mogłoby być celowe nabycie usługi składającej się wyłącznie z czynności wymienionych w punktach a-c w opisie usługi świadczonej przez Wnioskodawcę.

W świetle powyższego, Wnioskodawca świadczy usługę pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych złożoną z zasadniczych czynności prowadzących do zawarcia umowy ubezpieczenia i czynności dodatkowych wzbogacających usługę świadczoną na rzecz Spółki.

Wnioskodawca jako podwykonawca

Dodatkowo wskazać należy, że dla możliwości uznania usług świadczonych przez Wnioskodawcę za zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o VAT bez znaczenia pozostaje fakt, że Wnioskodawca działa jako podwykonawca Spółki co do usług świadczonych przez Spółkę na rzecz ZU.

Art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o VAT nie uzależnia zwolnienia z opodatkowania od statusu odbiorcy usługi - istotny jest zakres wykonywanych czynności (zwolnienie to ma charakter przedmiotowy).

Minister Finansów w swoich interpretacjach indywidualnych na tle podobnych stanów faktycznych wskazywał, że:

 • bez znaczenia - w ocenie tut. Organu - jest przy tym fakt, że ww. czynności Wnioskodawca wykonuje jako podwykonawca firmy brokerskiej, czyli wyłącznie w imieniu i na rzecz tejże firmy. Zakres wykonywanych czynność i ich charakterystyka wskazują bowiem, że Zainteresowany świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, których celem jest pozyskanie jak największej ilości klientów na rzecz firmy brokerskiej. Reasumując, czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego wykonywane przez Zainteresowanego wyłącznie w imieniu i na rzecz firmy brokerskiej są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. ILPP5/443-113/13-2/KB);
 • niezależnie od tego, czy sytuacja, która będzie efektem zawarcia Umowy, z punktu widzenia Spółki zostanie uznana za współwykonawstwo usług z Kontrahentem, czy też podwykonawstwo, aktualne będzie zastosowanie do świadczonych przez Spółkę usług zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Dla uznania usług za usługi pośrednictwa do usług ubezpieczeniowych, zwolnione z VAT, nie ma bowiem istotnego znaczenia miejsce zajmowane przez usługodawcę (w łańcuchu świadczeniodawców), lecz rzeczywisty charakter i cel świadczonych przez niego usług. W szczególności nie ma znaczenia, czy usługodawca faktycznie podpisuje umowę w imieniu zleceniodawcy (tu: TU), czy też jedynie doprowadza/stwarza warunki do zawarcia takiej umowy.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r., sygn. IPPP1/443/740/14-2/MPe);
 • Zainteresowany będzie wykonywał czynności pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Przy czym wskazać należy, że bez znaczenia jest fakt, iż ww. czynności Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz firmy brokerskiej na podstawie umowy o współpracę (nie bezpośrednio na rzecz ubezpieczycieli), bowiem zakres wykonywanych czynności i ich klasyfikacja się nie zmieni - nadal będzie wykonywać usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Podsumowując, biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, stwierdzić należy, że przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz firmy brokerskiej będą korzystały ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. IPTPP2/443-732/12-4/KW);
 • usługi powinny być kwalifikowane zgodnie z ich charakterem. Zatem usługi, których istotą jest pośredniczenie w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, czyli usługi polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia i niestanowiące jedynie czynności technicznych, powinny być traktowane jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Fakt, iż podatnik nie uczestniczy bezpośrednio w zawieraniu umowy ubezpieczenia pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeniowym, a jedynie jako pośrednik agenta, nie może pozbawiać takiego podmiotu prawa do zwolnienia z VAT wykonywanych przez niego czynności. Zwłaszcza gdy charakter czynności w obu przypadkach jest identyczny. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca działa jako agent w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i świadczy usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. W ocenie tut. Organu, biorąc pod uwagę powyższe, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż w przedmiotowej sprawie świadczone usługi będą stanowić pośrednictwo zarówno przypadku, gdy odbiorcą usługi będzie zakład ubezpieczeń, jak też pośrednik ubezpieczeniowy.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2011 roku, sygn. IPPP1-443-695/11-2/AS).

Przenosząc cytowane powyżej interpretacje podatkowe na stan faktyczny wskazany w niniejszym wniosku należy stwierdzić, że rzeczywistym beneficjentem działań Wnioskodawcy jest zawsze ZU.

Powyższe pozwala natomiast stwierdzić, że usługa świadczona przez Wnioskodawcę, podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o VAT, ponieważ czynności mające charakter pośrednictwa będą miały charakter dominujący, a co za tym idzie, będą decydowały o zwolnieniu z VAT całości złożonej usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Bez usług Wnioskodawcy nie byłoby możliwe doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia między Klientem i ZU. Opisane powyżej działania Wnioskodawcy są koniecznym elementem usługi ubezpieczeniowej wykonywanej przez ZU na rzecz Klienta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym;

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.