IPTPB1/4511-736/15-2/KLK | Interpretacja indywidualna

Co stanowi przychód Wnioskodawczyni w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?
IPTPB1/4511-736/15-2/KLKinterpretacja indywidualna
 1. Dropshipping
 2. pośrednictwo
 3. prowizje
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W przyszłości zamierza poszerzyć działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe. Działalność ta będzie polegała na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w zakupie jednostkowych towarów między klientem, a dostawcą, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego (spoza krajów Unii Europejskiej). Pojęcie znane w ekonomii jako dropshipping. Sprzedaż pod nazwą dropshipping będzie polegała na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę.

Każda wysyłka nie przekracza wartości, której suma należności podatkowych z tytułu importu towarów nie przekracza równowartości kwoty 10 euro (art. 55 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne). W razie przekroczenia ww. kwoty wszelkie koszty celne z tym związane będą po stronie klienta, jako importera towaru. O tych zobowiązaniach klient jest informowany w regulaminie świadczenia usług dostępnym na profilu Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni oświadcza, że:

 • rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych,
 • ma zamiar świadczyć usługi zwane pośrednictwem handlowym,
 • nie jest i nie chce być właścicielem towaru,
 • nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek ani w niczyim imieniu,
 • rolą Wnioskodawczyni będzie pośredniczenie w płatnościach i zamówieniach,
 • zysk Wnioskodawczyni stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną dostawcy za poszczególne transakcje,
 • zakupiony towar nigdy nie trafia do pośrednika handlowego, lecz zawsze do klienta,
 • jako pośrednik, Wnioskodawczyni nie posiada fizycznie towaru w swojej firmie, a co za tym idzie, nie dysponuje dokumentem zakupu towaru, jakim jest faktura lub rachunek,
 • klient najpierw przelewa pieniądze na konto bankowe Wnioskodawczyni, a dopiero później są one przekazywane do dostawcy, który znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej,
 • nieujawnionym zostaje dostawca towaru,
 • warunki transakcji są dostępne dla klienta w regulaminie Wnioskodawczyni.

Procedura wyglądałaby następująco:

 • Wnioskodawczyni nawiązuje kontakt z dostawcą z zagranicy,
 • otrzymuje listę produktów, ceny, warunki itp.,
 • dostawca zleca Wnioskodawczyni wystawienie produktów na aukcjach, bądź w formie ogłoszeń na stronie Wnioskodawczyni w uzgodnieniu, że prowizja będzie wypłacona Wnioskodawczyni jedynie w przypadku sprzedaży,
 • klient kończy aukcję i przelewa zapłatę na konto bankowe Wnioskodawczyni,
 • Wnioskodawczyni składa zamówienie u dostawcy z zagranicy, dokonuje przelewem zapłaty pomniejszonej o wartość prowizji i wskazuje na stronie Wnioskodawczyni jako kupującego klienta, który dokonał zakupu oraz jego adres jako adres odbiorcy,
 • towar jest dostarczany bezpośrednio do klienta z pominięciem osoby Wnioskodawczyni. W przesyłce wraz z towarem klient otrzymuje rachunek wystawiony przez partnera Wnioskodawczyni,
 • Wnioskodawczyni wystawia fakturę dla dostawcy z zagranicy na wykonaną przez siebie usługę na kwotę będącą różnicą między kwotą zapłaconą przez klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Co stanowi przychód Wnioskodawczyni w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu na Jej rachunek bankowy, a kwotą wysłaną partnerowi w celu realizacji zamówienia.

Na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawczynią a klientem (kwoty wpływu pieniężnego), Wnioskodawczyni będzie dysponowała dowodem otrzymania przelewu bankowego.

Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni nie jest oraz nie chce być właścicielem towaru, to nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup. Na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawczynią a dostawcą (kwoty wysłanej partnerowi), Wnioskodawczyni będzie dysponowała dowodem wykonania przelewu bankowego. Dodatkowo Wnioskodawczyni może prowadzić ewidencję, w której będą do siebie dopasowane transakcje uznaniowe na rachunek Wnioskodawczyni i transakcje obciążeniowe oraz uzyskany z tego tytułu przychód, tj. prowizja za transakcję.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W związku z powyższym do opodatkowania powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania kwota należna za wykonaną usługę, tj. prowizja Wnioskodawczyni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.