IPPP2/4512-375/16-4/BH | Interpretacja indywidualna

Świadczenie przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz zlecającego nie spowoduje, że w stosunku do Wnioskodawcy zwolnienie wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy nie będzie mogło mieć zastosowania.
IPPP2/4512-375/16-4/BHinterpretacja indywidualna
 1. biżuteria
 2. metale szlachetne
 3. monety
 4. pośrednictwo
 5. usługi pośrednictwa
 6. wyroby jubilerskie
 7. zwolnienia przedmiotowe
 8. złoto
 9. złoto inwestycyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietna 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 10 czerwca 2016 r. doręczone Stronie w dniu 15 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 22 czerwca 2016 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 10 czerwca 2016 r. Nr IPPP2/4512-375/16-2/BH.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca niebędący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stałego pośrednictwa, na podstawie umowy agencyjnej, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu umów na rzecz oraz w imieniu zleceniodawcy.

Umowa agencyjna zawarta ze zleceniodawcą obejmuje także:

 1. podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia przez klienta umowy ze spółką, tj.: pomoc w wypełnieniu dokumentów, udzielanie informacji, utrzymywanie kontaktu z klientem,
 2. podejmowanie czynności zmierzających do pozyskiwania klientów,
 3. oszacowanie wartości towarów przeznaczonych do skupu (złota, srebra i innych),
 4. sortowanie oraz oczyszczanie skupionych towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży,
 5. wprowadzenie nowych produktów do systemu i na stronę internetową.

Wartość sprzedaży nie przekracza, ani nie będzie przekraczać kwoty 150 000 tys. zł w roku podatkowym. Wnioskodawca nie dokonuje dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 22 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że zamierza pośredniczyć w imieniu i na rzecz zlecającego w obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 12 do ustawy o VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 17 listopada 2010 r. w zakresie działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura. Wnioskodawca do dnia złożenia uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nie wykonywał żadnych czynności, które z mocy ustawy są wyłączone ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i jednocześnie zobowiązywałyby Wnioskodawcę do obowiązkowej rejestracji jako podatnika VAT czynnego. Wnioskodawca zawiesił działalność gospodarczą w dniu 1 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W roku 2015 Wnioskodawca nie przekroczył limitu obrotu 150 000 zł, którego przekroczenie zobowiązywałoby do rejestracji jako podatnika VAT czynnego. W poprzednich latach Wnioskodawca nie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie prowizyjne i minimalne jakie otrzyma wnioskodawca z tytułu pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz zlecającego, podlega zwolnieniu podmiotowemu o którym mowa w art. 113 ust. l i 9, nie podlegając jednocześnie wyłączeniu, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt l lit. a)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie minimalne i prowizyjne Wnioskodawcy z tytułu pośrednictwa sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonego w imieniu i na rzecz zlecającego, podlega zwolnieniu podmiotowemu o którym mowa w art. 113 ust. 1 i nie podlega wyłączeniu o którym mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a).

Zgodnie z art. 5 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na potrzeby ustawy, w art. 2 ustawodawca zdefiniował sprzedaż jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Na mocy art. 113 ust. 1, ustawodawca zwolnił od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z ust. 2, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7,12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
   - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9 art. 113, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

Zgodnie z ust. 9, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ustęp 13, w punkcie 1, zgodnie z literą a), zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy.

Bez znaczenia pozostaje fakt, że przedmiot transakcji w których pośredniczy Wnioskodawca w imieniu i na rzecz zlecającego został wymieniony przez ustawodawcę w załączniku nr 12 do ustawy. Wątpliwości zdaniem Wnioskodawcy, dotyczą treści przepisu wyłączenia, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit a), tj. - czy zakres obowiązywania przepisu rozciąga się również na pośrednictwo przy dostawie w imieniu i na rzecz zlecającego. W przedmiotowym przepisie ustawodawca wymienił jedynie dostawę towarów. Aby do przedmiotowej sytuacji miało zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a), Wnioskodawca musiałby dokonywać dostawy przedmiotowych towarów w rozumieniu art. 7, który stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Wnioskodawca, aby móc przenieść prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, musiałby najpierw nabyć towary na własny rachunek i we własnym imieniu działając jako dystrybutor, importer, hurtownik, albo nabyć towary we własnym imieniu na cudzy rachunek działając jako komisant, konsygnatariusz.

Jednakże, przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest pośrednictwo w sprzedaży na podstawie umowy agencyjnej, gdzie zgodnie z art. 758 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. W konsekwencji, Wnioskodawca nie dokonuje dostawy towarów i tym samym nie wypełnia hipotezy art. 7 w zw. z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest więc świadczenie usług, o którym mowa w art. 8, zgodnie z którym przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 113 pkt 1 lit. a) należy rozumieć zgodnie z jego literalnym brzmieniem. Zakres obowiązywania przepisu dotyczy tylko i wyłącznie dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W prawie podatkowym obowiązuje nakaz wykładni ścisłej, a w szczególności zakaz takiej wykładni rozszerzającej przepisów prawa podatkowego, która zwiększałaby zakres obciążeń podatkowych podatnika. Dopuszczalna jest jednak wykładnia rozszerzająca na korzyść podatnika. Fundamentalną zasadą prawa podatkowego w demokratycznym państwie prawnym jest to, że zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów nie może być rozszerzająca. Rozciągnięcie wyłączenia, o którym mowa w art. 113 pkt 1 lit. a) również na pośrednictwo świadczone w imieniu i na rzecz zlecającego byłoby niedopuszczalną wykładnią rozszerzającą oddziałującą na niekorzyść Wnioskodawcy.

Gdyby intencją ustawodawcy było wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, nie tylko dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy ale również pośrednictwo w obrocie tymi towarami, ustawodawca wskazałby te czynności literalnie w przepisie ust. 13 pkt 1 lit. a) np. poprzez wprowadzenie usług pośrednictwa do zwolnienia w art. 43 ust. l pkt 40 „zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług”.

Wobec powyższego, Wnioskodawca, świadcząc usługi pośrednictwa przy transakcjach sprzedaży przedmiotowych towarów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na postawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w świetle ust. 2 przywołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 119 ust. 5).

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9).

W myśl art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Ponadto, stosownie do art. 758 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy wykonujący działalność gospodarczą nie mają obowiązku rejestracji jako podatnicy VAT czynni i mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie to jest uwarunkowane wysokością dokonywanej sprzedaży jak również przedmiotem wykonywanych czynności. W ust. 1 art. 113 wskazano, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 150 000 zł. Dla podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego limit ten jest liczony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w danym roku podatkowym. Ponadto art. 113 ust. 13 wymienia taki rodzaj towarów oraz usług, w odniesieniu do których zwolnienie podmiotowe nie ma zastosowania. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w tym przepisie muszą, od daty pierwszej sprzedaży, być czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Wśród czynności wyszczególnionych w art. 113 ust. 13 ustawy jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy. Załącznik ten zawiera wykaz wyrobów (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, ze wskazaniem określonej grupy tych wyrobów w podziale na ich symbol w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

A zatem, podmioty dokonujące dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 17 listopada 2010 r. w zakresie działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura. Wnioskodawca do dnia złożenia uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nie wykonywał żadnych czynności, które z mocy ustawy są wyłączone ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, w roku 2015 Wnioskodawca nie przekroczył limitu obrotu 150 000 zł, którego przekroczenie zobowiązywałoby go do rejestracji jako podatnika VAT czynnego. W poprzednich latach Wnioskodawca nie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W dniu 1 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Wnioskodawca zawiesił działalność gospodarczą a obecnie zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stałego pośrednictwa, na podstawie umowy agencyjnej, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu umów na rzecz oraz w imieniu zleceniodawcy.

Umowa agencyjna zawarta ze zleceniodawcą obejmuje także:

 1. podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia przez klienta umowy ze spółką, tj.: pomoc w wypełnieniu dokumentów, udzielanie informacji, utrzymywanie kontaktu z klientem,
 2. podejmowanie czynności zmierzających do pozyskiwania klientów,
 3. oszacowanie wartości towarów przeznaczonych do skupu (złota, srebra i innych),
 4. sortowanie oraz oczyszczanie skupionych towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży,
 5. wprowadzenie nowych produktów do systemu i na stronę internetową.

Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne i nie będzie dokonywał nabycia a następnie odsprzedaży tych wyrobów.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy okoliczność, że przedmiotem usług pośrednictwa będą towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy, wpłynie na prawo Wnioskodawcy do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy, pozwala stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, ponieważ czynności jakie Wnioskodawca będzie wykonywał nie stanowią dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy. Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz zlecającego usługi pośrednictwa w dostawie tych towarów, przy czym wynagrodzeniem Wnioskodawcy będzie prowizja. Ponieważ w załączniku nr 12 wyraźnie wskazano, że zwolnienie nie ma zastosowania do podatników dokonujących dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 to wyłączenie to nie może dotyczyć Wnioskodawcy, który takiej dostawy nie będzie wykonywał.

W konsekwencji, w odpowiedzi na zadane pytanie należy stwierdzić, że świadczenie przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz zlecającego nie spowoduje, że w stosunku do Wnioskodawcy zwolnienie wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy nie będzie mogło mieć zastosowania.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.