IPPP1/4512-683/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie dla usług pośrednictwa w świadczeniu usług związanych z instrumentami finansowymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 249, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 sierpnia 2015 r. (skutecznie doręczone 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku dla usług pośrednictwa w świadczeniu usług związanych z instrumentami finansowymi, zarówno na rzecz Emitentów jak i Domów Maklerskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku dla usług pośrednictwa w świadczeniu usług związanych z instrumentami finansowymi, zarówno na rzecz Emitentów jak i Domów Maklerskich.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 sierpnia 2015 (skutecznie doręczone 10 sierpnia 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa usług, których przedmiotem są obligacje, na rzecz:

 1. domów maklerskich lub banków zainteresowanych pozyskaniem potencjalnych emitentów dłużnych instrumentów finansowych, w szczególności obligacji, do obsługi maklerskiej i plasowaniem obligacji wśród swoich klientów (dalej: „Dom Maklerski” lub łącznie „Domy Maklerskie”); oraz jednocześnie
 2. klientów domów maklerskich zainteresowanych pozyskaniem środków pieniężnych poprzez emisję dłużnych instrumentów finansowych, w szczególności obligacji, (dalej: „Emitent” lub łącznie „Emitenci”).

Ad. usług pośrednictwa w punkcie a)

W przypadku działalności prowadzonej na rzecz Domów Maklerskich, Spółka zawiera z Domem Maklerskim umowę współpracy (dalej: „Umowa z Domem Maklerskim”), na podstawie której Spółka zobowiązuje się rekomendować dany Dom Maklerski jako podmiot posiadający potencjał niezbędny do realizacji emisji obligacji korporacyjnych (Dom Maklerski prowadzi czynności maklerskie będące usługami, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 41 zd. 1 Ustawy o VAT). W tym celu Spółka, w szczególności:

 • przedstawia i objaśnia potencjalnemu Emitentowi ofertę Domu Maklerskiego w zakresie oferowania i plasowania obligacji korporacyjnych;
 • dokonuje wstępnej kwalifikacji potencjalnych Emitentów;
 • dokonuje weryfikacji dokumentów dostarczanych przez Emitentów;
 • przygotowuje oraz przekazuje do wykorzystania przez Dom Maklerski pełną dokumentację dotyczącą oferty emisji obligacji przygotowanej przez Spółkę solidarnie z Emitentem, gdy dany Dom Maklerski zarekomendowany przez Spółkę podpisze z Emitentem umowę o oferowanie obligacji (w szczególności:
  • kompletny tekst propozycji nabycia obligacji sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi dot. obligacji w trybie, który nie jest ofertą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  • aktualne dokumenty korporacyjne Emitenta w oryginałach lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach;
  • wszelkie niezbędne oświadczenia i zapewnienia Emitenta);
 • przygotowania stosownych wyjaśnień i uzupełnień w związku z racjonalnie uzasadnionymi żądaniami Domu Maklerskiego w sytuacji, gdy Dom Maklerski w rezultacie niezależnej oceny jakości przekazanej dokumentacji złoży zastrzeżenia co do treści przekazanych materiałów, a także zażąda złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych materiałów.

Przy czym, Umowa z Domem Maklerskim w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do wykonywania przez Spółkę jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Domu Maklerskiego.

Każdorazowo w przypadku zawarcia umowy o oferowanie obligacji z Emitentem za pośrednictwem Spółki, strony Umowy z Domem Maklerskim zobowiązały się współpracować przy realizacji emisji obligacji zgodnie z zasadami określonymi w Umowie z Domem Maklerskim oraz w oparciu o uzgodniony przez Emitenta, Dom Maklerski oraz Spółkę harmonogram działań.

Zarówno Spółka, jak i Dom Maklerski zobowiązują się traktować informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy z Domem Maklerskim jako poufne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółce z tytułu realizacji usług pośrednictwa z zakresu czynności maklerskich z Umowy z Domem Maklerskim przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w Umowie z Domem Maklerskim prowizji od przychodów netto Domu Maklerskiego uzyskanych od Emitenta w związku z emisją obligacji - w przypadku gdy Dom Maklerski w terminie 2 lat od przekazania przez Spółkę informacji o Emitencie i warunkach jego oferty emisji obligacji dokona oferowania obligacji. Oznacza to, że wypłata Spółce ww. prowizji jest uzależniona od dokonania czynności maklerskich w ramach emisji obligacji i w konsekwencji otrzymania przez Dom Maklerski wynagrodzenia z tego tytułu od Emitenta.

Ad. usług pośrednictwa w punkcie b)

W przypadku działalności prowadzonej na rzecz Emitentów, Spółka wyszukuje potencjalnych Emitentów lub do Spółki zgłaszają się potencjalni Emitenci, którzy są zainteresowani, aby Spółka pośredniczyła w przeprowadzeniu emisji obligacji korporacyjnych przez odpowiednie Domy Maklerskie. W tym celu Spółka, obok Umowy z Domem Maklerskim, zawiera umowę o świadczenie usług pośrednictwa finansowego z Emitentem (dalej: „Umowa z Emitentem”), na podstawie której zobowiązuje się m.in. do:

 • wskazania potencjalnemu Emitentowi okazji do zawarcia umowy oferowania obligacji z Domem Maklerskim, z którym Spółka stale współpracuje, poprzez przedstawienie informacji o aktualnej ofercie Domów Maklerskich, z którymi Spółka stale współpracuje i warunkach przeprowadzenia emisji obligacji wybranego przez Emitenta Domu Maklerskiego;
 • opiniowania umowy zawieranej przez Emitenta z wybranym Domem Maklerskim, w tym pomoc Emitentowi w prowadzeniu negocjacji z Domem Maklerskim i czynienie wszystkiego co niezbędne, aby Emitent i Dom Maklerski zawarły umowę dot. emisji obligacji dla Emitenta (Spółka nie jest umocowana do zawierania w imieniu Emitenta umów lub zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań);
 • pomocy w kompletowaniu i przygotowaniu pełnej dokumentacji Emitenta niezbędnej do rozpoczęcia procesu emisji obligacji przez dany Dom Maklerski;
 • kontaktowanie się z wybranym Domem Maklerskim w imieniu klientów (Emitentów) w celu złożenia lub uzupełnienia dokumentacji dot. emisji obligacji przez Emitenta.

Z tytułu realizacji Umowy z Emitentem w zakresie pośrednictwa w czynnościach maklerskich dot. obligacji Emitenta, Spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w ustalonej wysokości od pozyskanego przez Emitenta finansowania liczonego od wartości sprzedanych przez Dom Maklerski obligacji – od dnia wpływu na konto Emitenta środków z emisji obligacji.

Wskazane świadczenia Spółki w ramach Umowy z Emitentem nie stanowią usług doradczych – czynności Spółki realizowane w ramach Umowy z Emitentem, a objęte zakresem doradztwa finansowego stanowią odrębny od wynagrodzenia za pośrednictwo tytuł wynagrodzenia dla Spółki na podstawie wystawionej na rzecz klienta (Emitenta) faktury z podstawową stawką VAT – jednocześnie świadczenia te nie są przedmiotem niniejszego wniosku, a należą do nich usługi polegające na przygotowaniu i koordynowaniu procesu pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji m.in.

 • przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej Emitenta po kątem możliwości pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji, na podstawie otrzymanych od Emitenta dokumentów;
 • przygotowania, na podstawie przeprowadzonej analizy, raportu z wstępnych warunków i struktury emisji obligacji obejmujących wielkość emisji, rodzaj oprocentowania, podział na transze, termin płatności odsetek i termin wykupu, propozycje zabezpieczenia;
 • współdziałania z Emitentem oraz Domem Maklerskim w przygotowaniu warunków emisji obligacji i projektów uchwał;
 • przygotowania biznes planu w oparciu o podjęte przez Emitenta uchwały dotyczące emisji obligacji; - przygotowania, na podstawie podjętych uchwał o emisji obligacji, propozycji nabycia kierowanej do potencjalnych inwestorów;
 • przygotowania prezentacji ofertowej dla inwestorów zawierającej informację o Emitencie i emisji obligacji i koordynowania organizacji spotkań przedstawicieli Emitenta z inwestorami.

W przypadku gdy sporządzony przez Spółkę raport finansowy wykaże brak finansowych warunków do możliwości przeprowadzenia emisji obligacji przez Emitenta, zarówno Spółce, jak i Emitentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Emitentem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Domu Maklerskiego na podstawie Umowy z Domem Maklerskim podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi...
 2. Czy usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Emitenta na podstawie Umowy z Emitentem w zakresie pośrednictwa podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Domu Maklerskiego na podstawie Umowy z Domem Maklerskim podlegają od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wskazany w Stanie Faktycznym zakres świadczeń realizowanych na podstawie Umowy z Emitentem przez Spółkę na rzecz Emitentów odpowiada definicji pośrednictwa sformułowanej m.in. w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie C-235/00, CSC Financial Services, z której wynika, że pojęcie to obejmuje działalność polegającą na m.in. wskazywaniu stronie umowy okazji do zawarcia umowy, kontakt i negocjowanie z drugą stroną, gdzie pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy – przy czym celem takiej działalności ma być doprowadzenie do zawarcia umowy, tzn. zmianę sytuacji prawnej podmiotów usługi. Ponadto, zakres czynności podejmowanych przez Spółkę nie ogranicza się tylko do wykonania czynności faktycznych związanych z umową oferowania obligacji przez Dom Maklerski na rzecz Emitenta.

Jednocześnie, usługi Spółki na rzecz Domu Maklerskiego nie stanowią usług doradztwa finansowego w zakresie emisji obligacji choćby z tego względu, że wynagrodzenie za usługi pośrednictwa Spółki w ramach Umowy z Domem Maklerskim jest uzależnione od faktu najpierw zawarcia umowy z Domem Maklerskim, a następnie skutecznej sprzedaży obligacji (na tę istotną okoliczność odróżniającą pośrednictwo od doradztwa wskazał m.in. TSUE w sprawie C-435/05, Volker Ludwig).

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, zwolnione od podatku VAT są usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

Wychodząc z założenia, że czynności maklerskie dotyczące m.in. emisji obligacji stanowią usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w rozumieniu pierwszego zdania przepisu art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, a w związku z tym nie stanowią pośrednictwa w tym zakresie (stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2011 r., nr IPPP-443-13/11-2/AS,;

– należałoby stwierdzić, że usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Domu Maklerskiego stanowią usługi pośrednictwa do czynności maklerskich dotyczących obligacji.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Emitenta na podstawie Umowy z Emitentem w zakresie pośrednictwa podlegają od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wskazany w Stanie Faktycznym zakres świadczeń realizowanych na podstawie Umowy z Emitentem przez Spółkę na rzecz Emitentów odpowiada definicji pośrednictwa sformułowanej m.in. w wyroku TSUE w sprawie C-235/00, CSC Financial Services, z której wynika, że pojęcie to obejmuje działalność polegającą na m.in. wskazywaniu stronie umowy okazji do zawarcia umowy, kontakt i negocjowanie z drugą stroną, gdzie pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy - przy czym celem takiej działalności ma być doprowadzenie do zawarcia umowy, tzn. zmianę sytuacji prawnej podmiotów usługi. Ponadto, zakres czynności podejmowanych przez Spółkę nie ogranicza się tylko do wykonania czynności faktycznych związanych z umową oferowania obligacji przez Dom Maklerski na rzecz Emitenta.

Jednocześnie, usługi Spółki na rzecz Emitenta, o których traktuje niniejszy wniosek, nie stanowią usług doradztwa finansowego w zakresie emisji obligacji choćby z tego względu, że wynagrodzenie za usługi pośrednictwa Spółki w ramach Umowy z Emitentem jest uzależnione od faktu najpierw zawarcia umowy z Domem Maklerskim, a następnie skutecznej sprzedaży obligacji (na tę istotną okoliczność odróżniającą pośrednictwo od doradztwa wskazał m.in. TSUE w sprawie C-435/05, Volker Ludwig) - w przeciwieństwie do świadczeń Spółki wynikających również z Umowy z Emitentem, które polegają m.in. na ocenie sytuacji majątkowej Emitenta, warunków ekonomicznych przeprowadzenia emisji obligacji i przygotowaniu biznes planu dla niego. W tym ostatnim przypadku Spółka otrzymuje wynagrodzenia niezależnie od sprzedaży obligacji Emitenta przez Dom Maklerski i traktuje te usługi jako doradztwo finansowe opodatkowane stawką podstawową VAT.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, zwolnione od podatku VAT są usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

Wychodząc z założenia, że czynności maklerskie dotyczące m.in. obligacji stanowią usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w rozumieniu pierwszej części przepisu art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, a w związku z tym nie stanowią pośrednictwa w tym zakresie (stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2011 r., nr IPPP-443-13/11-2/AS, w której za prawidłowe uznano, że czynności opracowania strategii emisji obligacji, analizy ekonomicznej, koordynowania procesem tej emisji przez domy maklerskie stanowią czynności maklerskie, czyli dot. instrumentów finansowych, o których mowa w zdaniu pierwszym art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT), należałoby stwierdzić, że usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Emitentów stanowią usługi pośrednictwa do czynności maklerskich dotyczących obligacji. Warto bowiem zwrócić uwagę, że zakres tego rodzaju usług pośrednictwa powinien być definiowany ze względu na jej istotę, tj. doprowadzenia do zawarcia umowy z Domem Maklerskim celem przeprowadzenia emisji obligacji, a nie ze względu na odbiorcę tego rodzaju usług pośrednictwa. Ponieważ w art. 43 ust. l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usługi Spółki jest Emitent, czy Dom Maklerski - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy dot. czynności maklerskich, których przedmiotem są obligacje.

Ten aspekt charakteru usługi pośrednictwa akcentuje również TSUE w wyroku w sprawie C-435/05, Volker Ludwig, gdzie stwierdza (akurat w tym przypadku chodziło o usługi pośrednictwa kredytowego, co jednak nie powinno wpływać na ogólną ocenę wniosków zawartych w tym wyroku), że uznanie aktywności za działalność pośrednictwa kredytowego zwolnioną z VAT nie zależy od istnienia stosunku umownego między kredytodawcą a pośrednikiem, ale od charakteru działalności tego ostatniego. W związku z tym, można uogólnić to twierdzenie i powiedzieć, że pośrednictwo w zakresie usług, których przedmiotem są obligacje, obejmuje również sytuacje, gdy pośrednik kontaktuje się w imieniu emitenta z domami maklerskimi, co zachodzi w przypadku usług Spółki na rzecz Emitentów.

W końcu stanowisko Spółki w przedmiotowym wniosku bierze swe uzasadnienie z okoliczności, że skoro Spółka wykonując świadczenia z Umowy z Emitentem na rzecz Emitentów jednocześnie realizuje swe usługi na rzecz Domu Maklerskiego, z którymi Spółka stale współpracuje (i z tego tytułu otrzymuje również wynagrodzenie od Domu Maklerskiego), a te zdaniem Spółki są zwolnione z VAT jako usługi pośrednictwa usług, których przedmiotem są obligacje, należałoby konsekwentnie stwierdzić, że usługi Spółki wykonywane na podstawie Umów 2 z Emitentami powinny być klasyfikowane na równi z tymi samymi świadczeniami stanowiącymi istotne elementy usługi pośrednictwa dot. emisji obligacji na rzecz Domów Maklerskich.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone przez Spółkę w przedstawionym Stanie Faktycznym na rzecz Emitentów nie stanowią usług pomocniczych w rozumieniu art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT, tj. nie stanowią elementu czynności maklerskich dot. emisji obligacji, a tym bardziej usług pośrednictwa czynności maklerskich dot. emisji obligacji (gdyż to właśnie usługi pośrednictwa są podstawowym przedmiotem działalności Spółki), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usług z zakresu czynności maklerskich dot. emisji obligacji lub usług pośrednictwa do usług maklerskich dot. emisji obligacji.

Wnioskodawca chce zwrócić uwagę, że w podobnych stanach faktycznych (przy czym dotyczących usług pośrednictwa kredytowego, tj. gdy pośrednicy kredytowi działali na rzecz klientów w celu zawarcia umowy kredytowej z bankami), dyrektorzy izb skarbowych w dotychczas wydanych indywidualnych interpretacjach podatkowych przychylili się do stanowiska, że usługi pośrednictwa kredytowego świadczone na rzecz klientów banków są zwolnione z VAT na gruncie Ustawy o VAT obowiązującej od 1 stycznia 2011 r.; dotyczy to m.in.:

 • interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2011 r., nr ILPP2/443-353/11-4/MN;
 • interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2011 r., nr IBPP3/443-964/10/IK;
 • interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2011 r. nr ITPP1/443-1257/10/AT;
 • interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z datą 12 maj 2014 r., nr ILPP2/443-142/14-4/AD;
 • interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z datą 30 stycznia 2014 r., nr ILPP2/443-1040/13-4/SJ.

Wydaje się całkowicie uzasadnione doprowadzenie do uogólnienia ww. stanowiska dyrektorów izb skarbowych sprowadzając je do stwierdzenia, że również usługi pośrednictwa dot. usług Domów Maklerskich w zakresie emisji obligacji, a świadczone na rzecz klientów Domów Maklerskich, tj. Emitentów, są zwolnione z VAT na gruncie Ustawy o VAT obowiązującej od 1 stycznia 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.