IPPP1/4512-1333/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku dla świadczonych usług pośrednictwa
IPPP1/4512-1333/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. pośrednictwo
 2. pośrednictwo finansowe
 3. usługi finansowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dla świadczonych usług pośrednictwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dla świadczonych usług pośrednictwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Tatiana P. (Partner) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w szczególności obligacje korporacyjne) na rzecz domów maklerskich lub emitentów (klientów domów maklerskich), a także działa w charakterze podwykonawcy usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w szczególności obligacje korporacyjne), realizowanych przez różne spółki w tym specjalizujące się na rzecz (dalej: „Spółki” lub pojedynczo: „Spółka”):

 1. domów maklerskich lub banków zainteresowanych pozyskaniem potencjalnych emitentów dłużnych instrumentów finansowych, w szczególności obligacji, do obsługi maklerskiej i plasowania obligacji wśród swoich klientów (dalej: „Dom Maklerski” lub łącznie „Domy Maklerskie”); oraz jednocześnie
 2. klientów domów maklerskich zainteresowanych pozyskaniem środków pieniężnych poprzez emisję dłużnych instrumentów finansowych, w szczególności obligacji, (dalej: „Emitent” lub łącznie „Emitenci”); a także
 3. innych podmiotów specjalizujących się w pośrednictwie finansowym z zakresu instrumentów pochodnych (model podwykonawstwa Spółek wobec takich podmiotów) świadczonych na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów (dalej: „Podmioty” lub pojedynczo: „Podmiot”)

Ad. usług pośrednictwa w punkcie a)

W przypadku działalności prowadzonej na rzecz Domów Maklerskich, poszczególne Spółki zawierają z Domami Maklerskimi umowy współpracy (dalej: „Umowy z Domami Maklerskimi”), na podstawie których poszczególne Spółki zobowiązują się rekomendować dany Dom Maklerski jako podmiot posiadający potencjał niezbędny do realizacji emisji obligacji korporacyjnych (Domy Maklerskie prowadzą czynności maklerskie będące usługami, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 41 zd. 1 Ustawy o VAT). W tym celu poszczególne Spółki, w szczególności:

 • przedstawiają i objaśniają potencjalnym Emitentom ofertę poszczególnych Domów Maklerskich w zakresie oferowania i plasowania obligacji korporacyjnych;
 • dokonują wstępnej kwalifikacji potencjalnych Emitentów;
 • dokonują weryfikacji dokumentów dostarczanych przez Emitentów;
 • przygotowują oraz przekazują do wykorzystania przez poszczególne Domy Maklerskie pełną dokumentację dotyczącą ofert emisji obligacji przygotowanych przez poszczególne Spółki solidarnie z Emitentami, gdy dany Dom Maklerski zarekomendowany przez którąś ze Spółek podpisze z Emitentem umowę o oferowanie obligacji (w szczególności:
  • kompletny tekst propozycji nabycia obligacji sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi dot. obligacji w trybie, który nie jest ofertą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  • aktualne dokumenty korporacyjne Emitenta w oryginałach lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach;
  • wszelkie niezbędne oświadczenia i zapewnienia Emitenta);
 • przygotowują stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia w związku z racjonalnie uzasadnionymi żądaniami Domów Maklerskich w sytuacji, gdy dany Dom Maklerski w rezultacie niezależnej oceny jakości przekazanej dokumentacji złoży zastrzeżenia co do treści przekazanych materiałów, a także zażąda złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych materiałów.

Przy czym, Umowy z Domami Maklerskimi w żadnym wypadku nie mogą stanowić podstawy do wykonywania przez poszczególne Spółki jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Domów Maklerskich.

W relacji do tego rodzaju współpracy Spółek z Domami Maklerskimi Partner realizuje rolę podwykonawcy usług Spółek świadczonych wobec Domów Maklerskich. Zgodnie z zawartymi umowami o współpracy z poszczególnymi Spółkami (dalej: „Umowy Współpracy” lub pojedynczo: „Umowa Współpracy”) Partner zobowiązał się do:

 • wyszukiwania potencjalnych Emitentów jako klientów poszczególnych Spółek, którzy są zainteresowani, aby Spółki pośredniczyły w usługach, których przedmiotem są obligacje, wykonywanych przez Domy Maklerskie w celu zrealizowania Umów z Domami Maklerskimi zawartymi przez Spółki;
 • podejmowania obsługi Emitentów i wybranych Domów Maklerskich skierowanych do niego przez poszczególne Spółki w celu zrealizowania Umów z Domami Maklerskimi zawartymi przez Spółki, w tym:
  • przedstawiania i objaśniania potencjalnym Emitentom ofert poszczególnych Domów Maklerskich, z którymi współpracowały Spółki, w zakresie oferowania i plasowania obligacji korporacyjnych;
  • dokonywania wstępnej kwalifikacji potencjalnych Emitentów przekazanych do obsługi przez Spółki;
  • dokonywania weryfikacji dokumentów dostarczanych przez takich Emitentów;
  • przygotowywania oraz przekazywanie do wykorzystania przez poszczególne Domy Maklerskie pełnej dokumentacji dotyczącej ofert emisji obligacji przygotowanych przez poszczególne Spółki solidarnie z Emitentami, gdy dany Dom Maklerski zarekomendowany przez którąś ze Spółek podpisze z Emitentem umowę o oferowanie obligacji (w szczególności:
  • * kompletny tekst propozycji nabycia obligacji sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi dot. obligacji w trybie, który nie jest ofertą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
   * aktualne dokumenty korporacyjne Emitenta w oryginałach lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach;
   * wszelkie niezbędne oświadczenia i zapewnienia Emitenta);
  • przygotowywania stosownych wyjaśnień i uzupełnień w związku z racjonalnie uzasadnionymi żądaniami Domów Maklerskich w sytuacji, gdy dany Dom Maklerski w rezultacie niezależnej oceny jakości, przekazanej dokumentacji złoży zastrzeżenia co do treści przekazanych materiałów dot. Emitentów, a także zażąda złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych materiałów;
 • stosowania się do zaleceń, wytycznych i procedur przygotowywania dokumentacji przekazanych przez Domy Maklerskie współpracujące z poszczególnymi Spółkami, a dotyczących obsługi Emitentów.

W rezultacie, Partner nie zawiera z Emitentem lub z Domem Maklerskim umowy o pośrednictwo w usługach, których przedmiotem są obligacje. Poza tym, Partner nie pozostaje stroną umowy dot. warunków emisji obligacji, a także nie ma żadnego interesu w zakresie treści tej umowy.

Wskazane świadczenia Partnera na rzecz Spółek, a w konsekwencji świadczenia Spółek w ramach Umów z Domami Maklerskimi nie stanowią usług doradztwa finansowego.

Partner, wykonując usługi pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje zgodnie z Umową Współpracy, nie gwarantuje zarówno Spółkom, jak i Domom Maklerskim lub Emitentom osiągnięcia rezultatu w postaci zawarcia umów dot emisji obligacji przez Domy Maklerskie. Przy czym, Partner jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości wyrządzonej Spółkom w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Współpracy, a w razie skierowania przez Emitentów roszczeń przeciwko Spółkom, będących następstwem działań Partnera, Partner jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia we własnym zakresie.

Z tytułu wykonania powyższych czynności z zakresu pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje, między Emitentami a Domami Maklerskimi Partnerowi przysługuje, zgodnie z Umową Współpracy, wynagrodzenie od Spółek w postaci określonej prowizji od faktycznie uplasowach (wyemitowanych i objętych) obligacji przez Domy Maklerskie. Wynagrodzenie to staje się należne Partnerowi pod warunkiem, że emisja obligacji zostanie zrealizowana na rzecz Emitenta, a Domy Maklerskie zapłacą poszczególnym Spółkom prowizje z tytułu usług pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje. Partnerowi nie przysługuje od Emitentów lub Domów Maklerskich żadne wynagrodzenie, czy zwrot opłat z tytułu wykonania świadczeń z zakresu pośrednictwa na podstawie Umowy Współpracy.

Ad. usług pośrednictwa w punkcie b)

W przypadku działalności prowadzonej na rzecz Emitentów, poszczególne Spółki wyszukują potencjalnych Emitentów lub do poszczególnych Spółek zgłaszają się potencjalni Emitenci, którzy są zainteresowani, aby dana Spółka pośredniczyła w przeprowadzeniu emisji obligacji korporacyjnych przez odpowiednie domy maklerskie. W tym celu poszczególne Spółki, obok Umów z Domami Maklerskimi (jeżeli Spółki polecają oferty Domów Maklerskich Emitentom) lub bez dodatkowej współpracy z firmami wykonującymi czynności maklerskie (dalej: „Firmy Maklerskie”), innymi niż Domy Maklerskie, (jeżeli Spółki polecają oferty takich firm), zawierają umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego z poszczególnymi Emitentami (dalej: „Umowy z Emitentami”), na podstawie których zobowiązują się m.in. do:

 • wskazania potencjalnym Emitentom okazji do zawarcia umowy oferowania obligacji z Domami Maklerskimi, z którymi Spółki stale współpracują, lub z Firmami Maklerskimi poprzez przedstawienie informacji o aktualnej ofercie Domów Maklerskich, z którymi Spółki stale współpracują lub ofercie Firm Maklerskich i warunkach przeprowadzenia emisji obligacji wybranych przez Emitentów Domów Maklerskich lub Firm Maklerskich;
 • opiniowania umów zawieranych przez poszczególnych Emitentów z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską, w tym pomoc danemu Emitentowi w prowadzeniu negocjacji z danym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską i czynienie wszystkiego co niezbędne, aby dany Emitent i Dom Maklerski lub Firma Maklerska zawarły umowę dot. emisji obligacji dla danego Emitenta (Spółki nie są umocowane do zawierania w imieniu danego Emitenta umów lub zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań);
 • pomocy w kompletowaniu i przygotowaniu pełnej dokumentacji danego Emitenta niezbędnej do rozpoczęcia procesu emisji obligacji przez dany Dom Maklerski lub Firmę Maklerską;
 • kontaktowanie się z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską w imieniu klientów (Emitentów) w celu złożenia lub uzupełnienia dokumentacji dot. emisji obligacji przez danego Emitenta.

Wskazane świadczenia Spółek w ramach Umów z Emitentami nie stanowią usług doradczych -czynności Spółek realizowane w ramach Umów z Emitentami, a objęte zakresem doradztwa finansowego stanowią z reguły odrębny od wynagrodzenia za pośrednictwo tytuł wynagrodzenia dla Spółek na podstawie wystawionej na rzecz danego klienta (Emitenta) faktury z podstawową stawką VAT (należą do nich usługi polegające na przygotowaniu i koordynowania procesu pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji m.in.

 • przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej Emitenta po kątem możliwości pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji, na podstawie otrzymanych od Emitenta dokumentów;
 • przygotowania, na podstawie przeprowadzonej analizy, raportu z wstępnych warunków i struktury emisji obligacji obejmujących wielkość emisji, rodzaj oprocentowania, podział na transze, termin płatności odsetek i termin wykupu, propozycje zabezpieczenia;
 • współdziałania z Emitentem oraz Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską w przygotowaniu warunków emisji obligacji i projektów uchwał;
 • przygotowania biznes planu w oparciu o podjęte przez Emitenta uchwały dotyczące emisji obligacji;
 • przygotowania, na podstawie podjętych uchwał o emisji obligacji, propozycji nabycia kierowanej do potencjalnych inwestorów;
 • przygotowania prezentacji ofertowej dla inwestorów zawierającej informację o Emitencie i emisji obligacji i koordynowania organizacji spotkań przedstawicieli Emitenta z inwestorami.

Dodatkowo, należy zaznaczyć, że Spółki wykonując usługi na podstawie Umów z Emitentami, podejmują kontakty: a) z Domami Maklerskimi, z którymi Spółki stale współpracują w zakresie pośrednictwa na podstawie zawartych wcześniej umów; lub b) z Firmami Maklerskimi, z którymi Spółki nie zawarła tego rodzaju umów o współpracę.

W pierwszym przypadku kontaktów z Domami Maklerskimi, tj. w punkcie a), usługi pośrednictwa świadczone przez poszczególne Spółki na podstawie Umów z Emitentami stanowią jednocześnie świadczenia w ramach usług pośrednictwa realizowanych na rzecz tych Domów Maklerskich, tj. pozyskiwanie potencjalnych Emitentów, będących klientami emisji obligacji zgodnie z ofertami Domów Maklerskich poprzez przedstawianie i objaśnianie ofert Domów Maklerskich, dokonywanie wstępnej kwalifikacji Emitentów, dokonywanie wstępnej weryfikacji dokumentów dostarczanych przez Emitentów, przyjmowanie tych dokumentów oraz przekazywanie wniosków z kompletem dokumentacji do danego Domu Maklerskiego - z tego tytułu Spółki otrzymują wynagrodzenie prowizyjne również od Domów Maklerskich, które stanowi jeden z alternatywnych warunków wypłaty wynagrodzenia Spółkom.

W relacji do tego rodzaju współpracy w zakresie pośrednictwa Spółek z Emitentami Partner realizuje rolę podwykonawcy usług pośrednictwa Spółek świadczonych wobec takich Emitentów. Zgodnie z zawartymi umowami o współpracy z poszczególnymi Spółkami w tym zakresie (umowy obejmują również zakresy współpracy Partnera z modelu pośrednictwa a); dalej również: „Umowy Współpracy” lub pojedynczo: „Umowa Współpracy”) Partner zobowiązał się do:

 • wyszukiwania potencjalnych Emitentów jako klientów poszczególnych Spółek, którzy są zainteresowani, aby Spółki pośredniczyły w usługach, których przedmiotem są obligacje, wykonywanych przez Domy Maklerskie lub Firmy Maklerskie w celu zrealizowania Umów z Emitentami zawartymi przez Spółki;
 • podejmowania obsługi Emitentów i wybranych Domów Maklerskich lub Firm Maklerskich skierowanych do niego przez poszczególne Spółki w celu zrealizowania Umów z Emitentami zawartymi przez Spółki, w tym:
  • wskazanie potencjalnym Emitentom, przekazanym do obsługi przez Spółki, okazji do zawarcia umowy oferowania obligacji z Domami Maklerskimi, z którymi Spółki stale współpracują, lub z Firmami Maklerskimi poprzez przedstawienie informacji o aktualnej ofercie Domów Maklerskich, z którymi Spółki stale współpracują lub ofercie Firm Maklerskich i warunkach przeprowadzenia emisji obligacji wybranych przez Emitentów Domów Maklerskich lub Firm Maklerskich;
  • opiniowanie umów zawieranych przez takich Emitentów z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską, w tym pomoc danemu Emitentowi w prowadzeniu negocjacji z danym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską i czynienie wszystkiego co niezbędne, aby dany Emitent i Dom Maklerski lub Firma Maklerska zawarły umowę dot. emisji obligacji dla danego Emitenta (Partner nie jest umocowany do zawierania w imieniu poszczególnych Spółek lub danego Emitenta umów lub zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań);
  • pomocy w kompletowaniu i przygotowaniu pełnej dokumentacji danego Emitenta niezbędnej do rozpoczęcia procesu emisji obligacji przez dany Dom Maklerski lub Firmę Maklerską;
  • kontaktowanie się z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską w imieniu klientów (Emitentów) w celu złożenia lub uzupełnienia dokumentacji dot. emisji obligacji przez danego Emitenta;
 • stosowania się do zaleceń, wytycznych i procedur przygotowywania dokumentacji przekazanych przez Domy Maklerskie współpracujące z poszczególnymi Spółkami lub polecane Firmy Maklerskie, a dotyczących obsługi Emitentów.

W rezultacie, Partner nie zawiera z danym Emitentem, przekazanym do obsługi przez Spółki, umowy o pośrednictwo w usługach, których przedmiotem są obligacje. Poza tym, Partner nie pozostaje stroną umowy dot. warunków emisji obligacji, a także nie ma żadnego interesu w zakresie treści tej umowy.

Wskazane świadczenia Partnera na rzecz Spółek, a w konsekwencji świadczenia Spółek w ramach Umów z Domami Maklerskimi nie stanowią usług doradztwa finansowego.

Partner, wykonując usługi pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje zgodnie z Umową Współpracy, nie gwarantuje zarówno Spółkom, jak i Domom Maklerskim lub Emitentom osiągnięcia rezultatu w postaci zawarcia umów dot. emisji obligacji przez Domy Maklerskie. Przy czym, Partner jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości wyrządzonej Spółkom w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Współpracy, a w razie skierowania przez Emitentów roszczeń przeciwko Spółkom, będących następstwem działań Partnera, Partner jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia we własnym zakresie.

Z tytułu wykonania powyższych czynności z zakresu pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje, między Emitentami a Domami Maklerskimi Partnerowi przysługuje, zgodnie z Umową Współpracy, wynagrodzenie od Spółek w postaci określonej prowizji od faktycznie uplasowach (wyemitowanych i objętych) obligacji przez Domy Maklerskie. Wynagrodzenie to staje się należne Partnerowi pod warunkiem, że emisja obligacji zostanie zrealizowana na rzecz Emitenta, a Domy Maklerskie zapłacą poszczególnym Spółkom prowizje z tytułu usług pośrednictwa, w usługach, których przedmiotem są obligacje. Partnerowi nie przysługuje od Emitentów lub Domów Maklerskich żadne wynagrodzenie, czy zwrot opłat z tytułu wykonania świadczeń z zakresu pośrednictwa na podstawie Umowy Współpracy.

Ad. usług pośrednictwa w punkcie c)

W przypadku działalności prowadzonej na rzecz Podmiotów, poszczególnym Spółkom są zlecane przez Podmioty prace w ramach pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w szczególności obligacje korporacyjne). W takich sytuacjach kontraktowych na podstawie stosownych umów podwykonawczych (dalej: „Umowy Podwykonawstwa”) Podmioty zwykle przekazują Spółkom do obsługi swoich klientów (Domy Maklerskie lub Emitentów), z którymi Podmioty zawarły odpowiednie umowy pośrednictwa dot. obligacji. Umowy Podwykonawstwa precyzują zakres usług Spółek wobec Podmiotów, które obejmują czynności rodzajowo tożsame ze świadczeniami z Umów z Domami Maklerskimi lub Umów z Emitentami, które Spółki zawierają w modelu pośrednictwa w punkcie a) oraz w punkcie b) powyżej.

W relacji do tego rodzaju współpracy Spółek z Podmiotami (w odniesieniu zarówno do pośrednictwa na rzecz Domów Maklerskich, jak i pośrednictwa na rzecz Emitentów) Partner realizuje rolę podwykonawcy usług Spółek świadczonych wobec Podmiotów. Zgodnie z zawartymi umowami o współpracy z poszczególnymi Spółkami (umowy obejmują również zakresy współpracy Partnera z modelu pośrednictwa a) i b); dalej:, „Umowy Współpracy” lub pojedynczo: „Umowa Współpracy”) Partner zobowiązał się do:

 • podejmowania obsługi Emitentów i wybranych Domów Maklerskich skierowanych do niego przez poszczególne Spółki w celu zrealizowania Umów Podwykonawstwa zawartymi przez Spółki z Podmiotami, w tym:
  1. w odniesieniu do pośrednictwa na rzecz Domów Maklerskich przekazanych przez Podmioty:
   • przedstawiania i objaśniania potencjalnym Emitentom ofert poszczególnych Domów Maklerskich, z którymi współpracują Spółki oraz Podmioty, w zakresie oferowania i plasowania obligacji korporacyjnych;
   • dokonywania wstępnej kwalifikacji potencjalnych Emitentów przekazanych do obsługi przez Spółki (a na wcześniejszym etapie przekazanych przez Podmioty do Spółek);
   • dokonywania weryfikacji dokumentów dostarczanych przez takich Emitentów;
   • przygotowywania stosownych wyjaśnień i uzupełnień w związku z racjonalnie uzasadnionymi żądaniami Domów Maklerskich w sytuacji, gdy dany Dom Maklerski w rezultacie niezależnej oceny jakości przekazanej dokumentacji złoży zastrzeżenia co do treści przekazanych materiałów dot. Emitentów, a także zażąda złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych materiałów;
  2. w odniesieniu do pośrednictwa na rzecz Emitentów przekazanych przez Podmioty:
   • wskazanie potencjalnym Emitentom, przekazanym do obsługi przez Spółki (a na wcześniejszym etapie przez Podmioty do Spółek), okazji do zawarcia umowy oferowania obligacji z Domami Maklerskimi, z którymi Spółki lub Podmioty stale współpracują, lub z Firmami Maklerskimi poprzez przedstawienie informacji o aktualnej ofercie Domów Maklerskich, z którymi Spółki lub Podmioty stale współpracują lub ofercie Firm Maklerskich i warunkach przeprowadzenia emisji obligacji wybranych;
   • opiniowanie umów zawieranych przez takich Emitentów z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską, w tym pomoc danemu Emitentowi w prowadzeniu negocjacji z danym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską i czynienie wszystkiego co niezbędne, aby dany Emitent i Dom Maklerski lub Firma Maklerska zawarły umowę dot emisji obligacji dla danego Emitenta (Partner nie jest umocowany do zawierania w imieniu poszczególnych Spółek lub Podmiotów lub danego Emitenta umów lub zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań);
   • pomocy w kompletowaniu i przygotowaniu pełnej dokumentacji danego Emitenta niezbędnej do rozpoczęcia procesu emisji obligacji przez dany Dom Maklerski lub Firmę Maklerską;
   • kontaktowanie się z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską w imieniu klientów (Emitentów) w celu złożenia lub uzupełnienia dokumentacji dot. emisji obligacji przez dartego Emitenta;
 • stosowania się do zaleceń, wytycznych i procedur przygotowywania dokumentacji przekazanych przez Domy Maklerskie współpracujące z poszczególnymi Spółkami lub Podmiotami, a dotyczących obsługi Emitentów.

W rezultacie, Partner nie zawiera z Emitentem lub z Domem Maklerskim umowy o pośrednictwo w usługach, których przedmiotem są obligacje. Poza tym, Partner nie pozostaje stroną umowy dot. warunków emisji obligacji, a także nie ma żadnego interesu w zakresie treści tej umowy.

Wskazane świadczenia Partnera na rzecz Spółek, a w konsekwencji również na rzecz Podmiotów, w ramach Umów Podwykonawstwa nie stanowią usług doradztwa finansowego.

Partner, wykonując usługi pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje zgodnie z Umową Współpracy, nie gwarantuje zarówno Spółkom, Podmiotom, jak i Domom Maklerskim lub Emitentom osiągnięcia rezultatu w postaci zawarcia umów dot. emisji obligacji przez Domy Maklerskie. Przy czym, Partner jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości wyrządzonej Spółkom lub Podmiotom w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Współpracy, a w razie skierowania przez Emitentów roszczeń przeciwko Spółkom, będących następstwem działań Partnera, Partner jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia we własnym zakresie.

Z tytułu wykonania powyższych czynności z zakresu pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje, między Emitentami a Domami Maklerskimi Partnerowi przysługuje, zgodnie z Umową Współpracy, wynagrodzenie od Spółek w postaci określonej prowizji od faktycznie uplasowach (wyemitowanych i i objętych) obligacji przez Domy Maklerskie. Wynagrodzenie to staje się należne Partnerowi pod warunkiem, że emisja obligacji zostanie zrealizowana na rzecz Emitenta, a Domy Maklerskie zapłacą poszczególnym Podmiotom, a następnie Podmioty zapłacą Spółkom prowizje z tytułu usług pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje. Partnerowi nie przysługuje od Emitentów lub Domów Maklerskich (a tym bardziej od Podmiotów) żadne wynagrodzenie, czy zwrot opłat z tytułu wykonania świadczeń z zakresu pośrednictwa na podstawie Umowy Współpracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Partnera w imieniu Spółek na rzecz Domów Maklerskich (pośrednictwo w punkcie a) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi...
 2. Czy usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Partnera w imieniu Spółek na rzecz Emitentów (pośrednictwo w punkcie b) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi...
 3. Czy usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Partnera w imieniu Spółek na rzecz Podmiotów (pośrednictwo w punkcie c) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Partnera w imieniu Spółek na rzecz Domów Maklerskich (pośrednictwo w punkcie a) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, zwolnione od podatku VAT są usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

Wychodząc z założenia, że czynności maklerskie dotyczące m.in. emisji obligacji stanowią usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w rozumieniu pierwszego zdania przepisu art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, a w związku z tym nie stanowią pośrednictwa (w tym zakresie stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2011 r., nr IPPP-443-13/11-2/AS, w której za prawidłowe uznano, że czynności opracowania strategii emisji obligacji, analizy ekonomicznej, koordynowania procesem tej emisji przez domy maklerskie stanowią czynności maklerskie, czyli dot. instrumentów finansowych, o których mowa w zdaniu pierwszym art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT), usługi świadczone przez Spółki na rzecz Domów Maklerskich na podstawie Umów z Domami Maklerskimi stanowią usługi pośrednictwa do czynności maklerskich dotyczących obligacji.

Następnie, należy wskazać, że wskazany w Stanie Faktycznym zakres świadczeń realizowanych przez Partnera na podstawie Umów Współpracy wobec Spółek (a na rzecz Domów Maklerskich) odpowiada definicji pośrednictwa sformułowanej m.in. w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie C-235/00, CSC Financial Services, z której wynika, że pojęcie to obejmuje działalność polegającą na m.in. wskazywaniu stronie umowy okazji do zawarcia umowy, kontakt i negocjowanie z drugą stroną, gdzie pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy -przy czym celem takiej działalności ma być doprowadzenie do zawarcia umowy, tzn. zmianę sytuacji prawnej podmiotów usługi. Ponadto, zakres czynności podejmowanych przez Partnera nie ogranicza się tylko do wykonania czynności faktycznych związanych z umową oferowania obligacji przez Domy Maklerskie na rzecz poszczególnych Emitentów.

Jednocześnie, usługi Partnera wobec Spółki (a na rzecz Domów Maklerskich) w tym zakresie nie stanowią usług doradztwa finansowego w zakresie emisji obligacji choćby z tego względu, że wynagrodzenie za usługi pośrednictwa (w ramach podwykonawstwa) Partnera na podstawie Umów Współpracy ze Spółkami (w także Umów z Domami Maklerskimi zawieranymi przez Spółki) jest uzależnione od faktu najpierw zawarcia przez Spółkę umowy z danym Domem Maklerskim, a następnie skutecznej sprzedaży obligacji przez wybrany Dom Maklerski (na tę istotną okoliczność odróżniającą pośrednictwo od doradztwa wskazał m.in. TSUE w sprawie C-435/05, Volker Ludwig).

Ponadto, warto szerzej zwrócić uwagę na ww. wyrok TSUE, gdyż przedmiotem jego rozstrzygnięcia był podobny stan faktyczny do opisanego w niniejszym wniosku (wprawdzie odnoszący się do pośrednictwa kredytowego, ale rodzajowo odnoszący się do natury pośrednictwa i subagentów w ramach pośrednictwa). Otóż, Volker Ludwig na podstawie umowy agencyjnej ze spółką pośrednictwa kredytowego DVAG wyszukiwał klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytu w bankach, z którymi współpracowała spółka DVAG. Volker Ludwig jako subagent w imieniu DVAG dokonywał czynności pośrednictwa kredytowego na rzecz klientów. Wyrażony w wyroku pogląd TSUE można analogicznie odnieść do sytuacji Partnera: okoliczność, że Partner nie jest związany umownie z żadną ze stron umowy dot. emisji obligacji, do której zawarcia się przyczynił, nie stanowi przeszkody dla tego, aby Partner świadczył usługę pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje.

Należy zauważyć, że art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT stanowi implementację art. 135 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.). Mając na względzie dyrektywę wykładni polskich przepisów podatkowych w zgodzie z regulacjami Unii Europejskiej (tak np.: Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2009" pod red. J. Martini, Wrocław 2009, wydanie 1, str. 26; „VAT 2010” J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, Warszawa 2010, wydanie 2, str. 22 lub „Dyrektywa VAT. Komentarz” pod red. K. Sachsa i Romana Namysłowskiego, Warszawa 2008, str. 62) należałoby stwierdzić, że zakres usług, pośrednictwa w świadczeniu, usług, których przedmiotem są obligacje, powinien być definiowany ze względu na charakter usługi tego pośrednictwa, tj. doprowadzenia do zawarcia umowy dot. emisji i plasowania obligacji, a nie ze względu na osobę ją świadczącą lub jej odbiorcę. Ponieważ w art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje), nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Partnera są Spółki, Domy Maklerskie, czy Emitenci - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy, której przedmiotem są obligacje.

Na ten aspekt charakteru usługi pośrednictwa zwraca uwagę również TSUE w przywoływanym już powyżej wyroku w sprawie C-435/05, Volker Ludwig, gdzie stwierdza się, że uznanie aktywności za działalność pośrednictwa kredytowego zwolnioną z VAT nie zależy od istnienia stosunku umownego między kredytodawcą a pośrednikiem, ale od charakteru działalności tego ostatniego. W związku z tym, pośrednictwo obejmuje również sytuacje, gdy pośrednik kontaktuje się w imieniu klienta z kredytodawcą, co zachodzi również w przypadku usług Partnera w imieniu Spółki na rzecz Domów Maklerskich.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone przez Partnera w przedstawionym Stanie Faktycznym nie stanowią usług pomocniczych w rozumieniu art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT (gdyż to właśnie usługi pośrednictwa są podstawowym przedmiotem działalności Partnera), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje) lub usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje). Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca zajął stanowisko w odniesieniu do pytania nr 1 jak powyżej.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Partnera w imieniu Spółek na rzecz Emitentów (pośrednictwo w punkcie b) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, zwolnione od podatku VAT są usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

Wychodząc z założenia, że czynności maklerskie dotyczące m.in. obligacji stanowią usługi, których-przedmiotem są instrumenty finansowe, w rozumieniu pierwszej części przepisu art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, a w związku z tym nie stanowią pośrednictwa w tym zakresie (stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2011 r., nr IPPP-443-13/11-2/AS, w której za prawidłowe uznano, że czynności opracowania strategii emisji obligacji, analizy ekonomicznej, koordynowania procesem tej emisji przez domy maklerskie stanowią czynności maklerskie, czyli dot. instrumentów finansowych, o których mowa w zdaniu pierwszym art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT), należałoby stwierdzić, że usługi świadczone przez Spółki na rzecz Emitentów stanowią usługi pośrednictwa do czynności maklerskich dotyczących obligacji. Warto bowiem zwrócić uwagę, że zakres tego rodzaju usług pośrednictwa powinien być definiowany ze względu na jej istotę, tj. doprowadzenia do zawarcia umowy z danym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską celem przeprowadzenia emisji obligacji, a nie ze względu na odbiorcę tego rodzaju usług pośrednictwa. Ponieważ w art. 43 ust. l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Spółek są Emitenci, czy Domy Maklerskie lub Firmy Maklerskie - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy dot. czynności maklerskich, których przedmiotem są obligacje.

Następnie, należy wskazać, że wskazany w Stanie Faktycznym zakres świadczeń Partnera realizowanych na podstawie Umów Współpracy ze Spółkami (a na rzecz Emitentów) odpowiada definicji pośrednictwa sformułowanej m.in. w wyroku TSUE w sprawie C-235/00, CSC Financial Services, z której wynika, że pojęcie to obejmuje działalność polegającą na m.in. wskazywaniu stronie umowy okazji do zawarcia umowy, kontakt i negocjowanie z drugą stroną, gdzie pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy - przy czym celem takiej działalności ma być doprowadzenie do zawarcia umowy, tzn. zmianę sytuacji prawnej podmiotów usługi. Ponadto, zakres czynności podejmowanych przez Partnera nie ogranicza się tylko do wykonania czynności faktycznych związanych z umową oferowania obligacji przez Domy Maklerskie lub Firmy Maklerskie na rzecz poszczególnych Emitentów. Jednocześnie, usługi Partnera wobec Spółek (a na rzecz Emitentów), o których traktuje niniejszy wniosek, nie stanowią usług doradztwa finansowego w zakresie emisji obligacji choćby z tego względu, że wynagrodzenie za usługi pośrednictwa (w ramach podwykonawstwa) Partnera na podstawie Umów Współpracy ze Spółkami (a także Umów z Emitentami zawieranymi przez Spółki) jest uzależnione od faktu najpierw zawarcia przez Spółkę umowy z danym Domem Maklerskim, a następnie skutecznej sprzedaży obligacji przez wybrany Dom Maklerski na rzecz danych Emitentów (na tę istotną okoliczność odróżniającą pośrednictwo od doradztwa wskazał m.in. TSUE w sprawie C-435/05, Volker Ludwig).

Ponadto, warto szerzej zwrócić uwagę na ww. wyrok TSUE, gdyż przedmiotem jego rozstrzygnięcia był podobny stan faktyczny do opisanego w niniejszym wniosku (wprawdzie odnoszący się do pośrednictwa kredytowego, ale rodzajowo odnoszący się do natury pośrednictwa i subagentów w ramach pośrednictwa). Otóż, Volker Ludwig na podstawie umowy agencyjnej ze spółką pośrednictwa kredytowego DVAG wyszukiwał klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytu w bankach, z którymi współpracowała spółka DVAG. Volker Ludwig jako subagent w imieniu DVAG dokonywał czynności pośrednictwa kredytowego na rzecz klientów. Wyrażony w wyroku pogląd TSUE można analogicznie odnieść do sytuacji Partnera: okoliczność, że Partner nie jest związany umownie z żadną ze stron umowy dot. emisji obligacji, do której zawarcia się przyczynił, nie stanowi przeszkody dla tego, aby Partner świadczył usługę pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje.

Należy zauważyć, że art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT stanowi implementację art. 135 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.). Mając na względzie dyrektywę Wykładni polskich przepisów podatkowych w zgodzie, z regulacjami Unii Europejskiej,(tak np.: Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2009" pod red. J. Martini, Wrocław 2009, wydanie 1, str. 26; „VAT 2010” J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, Warszawa 2010, wydanie 2, str. 22 lub „Dyrektywa VAT. Komentarz” pod red. K. Sachsa i Romana Namysłowskiego, Warszawa 2008, str. 62) należałoby stwierdzić, że zakres usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, powinien być definiowany ze względu na charakter usługi tego pośrednictwa, tj. doprowadzenia do zawarcia umowy dot. emisji i plasowania obligacji, a nie ze względu na osobę ją świadczącą lub jej odbiorcę. Ponieważ w art. 43 ust. l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje), nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Partnera są Spółki, Domy Maklerskie, czy Emitenci - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy, której przedmiotem są obligacje.

Na ten aspekt charakteru usługi pośrednictwa zwraca uwagę również TSUE w przywoływanym już powyżej wyroku w sprawie C-435/05, Volker Ludwig, gdzie stwierdza się, że uznanie aktywności za działalność pośrednictwa kredytowego zwolnioną z VAT nie zależy od istnienia stosunku umownego między kredytodawcą a pośrednikiem, ale od charakteru działalności tego ostatniego. W związku z tym, pośrednictwo obejmuje również sytuacje, gdy pośrednik kontaktuje się w imieniu klienta z kredytodawcą, co zachodzi również w przypadku usług Partnera w imieniu Spółki na rzecz Emitentów.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone przez Partnera w przedstawionym Stanie Faktycznym nie stanowią usług pomocniczych w rozumieniu art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT (gdyż to właśnie usługi pośrednictwa są podstawowym przedmiotem działalności Partnera), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje) lub usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca zajął stanowisko w odniesieniu do pytania nr 2 jak powyżej.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Partnera w imieniu Spółek na rzecz Podmiotów (pośrednictwo w punkcie c) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi.

Na wstępie należy wskazać, że wskazany w Stanie Faktycznym zakres świadczeń Partnera realizowanych na podstawie Umów Współpracy ze Spółkami (a na rzecz Podmiotów świadczących usługi pośrednictwa dot. obligacji na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów) odpowiada definicji pośrednictwa sformułowanej m.in. w wyroku TSUE w sprawie C-235/00, CSC Financial Services, z której wynika, że pojęcie to obejmuje działalność polegającą na m.in. wskazywaniu stronie umowy okazji do zawarcia umowy, kontakt i negocjowanie z drugą stroną, gdzie pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy - przy czym celem takiej działalności ma być doprowadzenie do zawarcia umowy, tzn. zmianę sytuacji prawnej podmiotów usługi. Ponadto, zakres czynności podejmowanych przez Partnera nie ogranicza się tylko do wykonania czynności faktycznych związanych z umową oferowania obligacji przez Domy Maklerskie lub Firmy Maklerskie na rzecz, poszczególnych Emitentów.

Jednocześnie, usługi Partnera wobec Spółek (a na rzecz Podmiotów świadczących usługi pośrednictwa dot. obligacji na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów), o których traktuje niniejszy wniosek, nie stanowią usług doradztwa finansowego w zakresie emisji obligacji choćby z tego względu, że wynagrodzenie za usługi pośrednictwa (w ramach podwykonawstwa) Partnera na podstawie Umów Współpracy ze Spółkami (a także Umów Podwykonawstwa z Podmiotami) jest uzależnione od skutecznej sprzedaży obligacji przez wybrany Dom Maklerski na rzecz danych Emitentów (na tę istotną okoliczność odróżniającą pośrednictwo od doradztwa wskazał m.in. TSUE w sprawie C-435/05, Volker Ludwig).

Ponadto, warto szerzej zwrócić uwagę na ww. wyrok TSUE, gdyż przedmiotem jego rozstrzygnięcia był podobny stan faktyczny do opisanego w niniejszym wniosku (wprawdzie odnoszący się do pośrednictwa kredytowego, ale rodzajowo odnoszący się do natury pośrednictwa i subagentów w ramach pośrednictwa). Wyrażony w wyroku pogląd TSUE można analogicznie odnieść do sytuacji Partnera: okoliczność, że Partner nie jest związany umownie z żadną ze stron umowy dot. emisji obligacji, do której zawarcia się przyczynił, nie stanowi przeszkody dla tego, aby Partner świadczył usługę pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje.

Należy zauważyć, że art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT stanowi implementację art. 135 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347/ poz. 1 ze zm.). Mając na względzie dyrektywę wykładni polskich przepisów podatkowych w zgodzie z regulacjami Unii Europejskiej (tak np.: Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2009" pod red. J. Martini, Wrocław 2009, wydanie 1, str. 26; „VAT 2010” J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, Warszawa 2010, wydanie 2, str. 22 lub „Dyrektywa VAT. Komentarz” pod red. K. Sachsa i Romana Namysłowskiego, Warszawa 2008, str. 62) należałoby stwierdzić, że zakres usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, powinien być definiowany ze względu na charakter usługi tego pośrednictwa, tj. doprowadzenia do zawarcia umowy dot. emisji i plasowania obligacji, a nie ze względu na osobę ją świadczącą lub jej odbiorcę. Ponieważ w art. 43 ust .l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje), nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Partnera są Spółki, Podmioty, Domy Maklerskie, czy Emitenci - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy, której przedmiotem są obligacje.

Na ten aspekt charakteru usługi pośrednictwa zwraca uwagę również TSUE w przywoływanym już powyżej wyroku w sprawie C-435/05, Volker Ludwig, gdzie stwierdza się, że uznanie aktywności za działalność pośrednictwa kredytowego zwolnioną z VAT nie zależy od istnienia stosunku umownego między kredytodawcą a pośrednikiem, ale od charakteru działalności tego ostatniego. W związku z tym, pośrednictwo obejmuje również sytuacje, gdy pośrednik kontaktuje się w imieniu klienta z kredytodawcą, co zachodzi również w przypadku usług Partnera w imieniu Spółki na rzecz Podmiotów świadczących usługi pośrednictwa dot. obligacji na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone przez Partnera w przedstawionym Stanie Faktycznym nie stanowią usług pomocniczych w rozumieniu art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT (gdyż to właśnie usługi pośrednictwa są podstawowym przedmiotem działalności Partnera), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje) lub usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca zajął stanowisko w odniesieniu do pytania nr 3 jak powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.