IPPP1/4512-1327/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku VAT (43.1.41) usług pośrednictwa
IPPP1/4512-1327/15-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. pośrednictwo
 2. usługi finansowe
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług pośrednictwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług pośrednictwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje korporacyjne) na rzecz domów maklerskich lub klientów takich domów maklerskich (tj. emitentów), a także działa w charakterze podwykonawcy usług pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w szczególności obligacje korporacyjne) świadczonych przez podmioty zajmujące się pośrednictwem finansowym na rzecz (dalej: „Podmioty” lub pojedynczo: „Podmiot”):

 1. domów maklerskich lub banków zainteresowanych pozyskaniem potencjalnych emitentów dłużnych instrumentów finansowych, w szczególności obligacji, do obsługi maklerskiej i plasowania obligacji wśród swoich klientów (dalej: „Dom Maklerski” lub łącznie „Domy Maklerskie”); oraz jednocześnie
 2. klientów domów maklerskich zainteresowanych pozyskaniem środków pieniężnych poprzez emisję dłużnych instrumentów finansowych, w szczególności obligacji, (dalej: „Emitent” lub łącznie „Emitenci”); a także
 3. innych spółek specjalizujących się w pośrednictwie finansowym z zakresu instrumentów pochodnych (model podwykonawstwa Podmiotów wobec takich spółek) świadczonych na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów (dalej: „Spółki” lub pojedynczo: „Spółka”).

Ad. usług pośrednictwa w punkcie a)

W przypadku działalności prowadzonej na rzecz Domów Maklerskich, poszczególne Podmioty zawierają z Domami Maklerskimi umowy współpracy (dalej: „Umowy z Domami Maklerskimi”), na podstawie których poszczególne Podmioty zobowiązują się rekomendować dany Dom Maklerski jako podmiot posiadający potencjał niezbędny do realizacji emisji obligacji korporacyjnych (Domy Maklerskie prowadzą czynności maklerskie będące usługami, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 41 zd. 1 Ustawy o VAT). W tym celu poszczególne Podmioty, w szczególności:

 • przedstawiają i objaśniają potencjalnym Emitentom ofertę poszczególnych Domów Maklerskich w zakresie oferowania i plasowania obligacji korporacyjnych;
 • dokonują wstępnej kwalifikacji potencjalnych Emitentów;
 • dokonują weryfikacji dokumentów dostarczanych przez Emitentów;
 • przygotowują oraz przekazują do wykorzystania przez poszczególne Domy Maklerskie pełną dokumentację dotyczącą ofert emisji obligacji przygotowanych przez poszczególne Podmioty solidarnie z Emitentami, gdy dany Dom Maklerski zarekomendowany przez którąś ze Podmiotów podpisze z Emitentem umowę o oferowanie obligacji (w szczególności:
  • kompletny tekst propozycji nabycia obligacji sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi dot. obligacji w trybie, który nie jest ofertą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  • aktualne dokumenty korporacyjne Emitenta w oryginałach lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach;
  • wszelkie niezbędne oświadczenia i zapewnienia Emitenta);
 • przygotowują stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia w związku z racjonalnie uzasadnionymi żądaniami Domów Maklerskich w sytuacji, gdy dany Dom Maklerski w rezultacie niezależnej oceny jakości przekazanej dokumentacji złoży zastrzeżenia co do treści przekazanych materiałów, a także zażąda złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych materiałów.

Przy czym, Umowy z Domami Maklerskimi w żadnym wypadku nie mogą stanowić podstawy do wykonywania przez poszczególne Podmioty jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Domów Maklerskich.

W relacji do tego rodzaju współpracy Podmiotów z Domami Maklerskimi Wnioskodawca realizuje rolę podwykonawcy (w całości lub w części) usług Podmiotów świadczonych wobec Domów Maklerskich. Zgodnie z zawartymi umowami o współpracy z poszczególnymi Podmiotami (dalej: „Umowy Współpracy” lub pojedynczo: „Umowa Współpracy”) Wnioskodawca zobowiązał się do:

 • podejmowania obsługi Emitentów i wybranych Domów Maklerskich skierowanych do niego przez poszczególne Podmioty w celu zrealizowania Umów z Domami Maklerskimi zawartymi przez Podmioty, w tym:
  • przedstawiania i objaśniania potencjalnym Emitentom ofert poszczególnych Domów Maklerskich, z którymi współpracowały Podmioty, w zakresie oferowania i plasowania obligacji korporacyjnych;
  • dokonywania wstępnej kwalifikacji potencjalnych Emitentów przekazanych do obsługi przez Podmioty;
  • dokonywania weryfikacji dokumentów dostarczanych przez takich Emitentów;
  • przygotowywania oraz przekazywania do wykorzystania przez poszczególne Domy Maklerskie pełnej dokumentacji dotyczącej ofert emisji obligacji przygotowanych przez poszczególne Podmioty solidarnie z Emitentami, gdy dany Dom Maklerski zarekomendowany przez którąś ze Podmiotów podpisze z Emitentem umowę o oferowanie obligacji (w szczególności:
  • * kompletny tekst propozycji nabycia obligacji sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi dot. obligacji w trybie, który nie jest ofertą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
   * aktualne dokumenty korporacyjne Emitenta w oryginałach lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach;
   * wszelkie niezbędne oświadczenia i zapewnienia Emitenta);
  • przygotowywania stosownych wyjaśnień i uzupełnień w związku z racjonalnie uzasadnionymi żądaniami Domów Maklerskich w sytuacji, gdy dany Dom Maklerski w rezultacie niezależnej oceny jakości przekazanej dokumentacji złoży zastrzeżenia co do treści przekazanych materiałów dot. Emitentów, a także zażąda złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych materiałów;
 • stosowania się do zaleceń, wytycznych i procedur przygotowywania dokumentacji przekazanych przez Domy Maklerskie współpracujące z poszczególnymi Podmiotami, a dotyczących obsługi Emitentów.

W rezultacie, Wnioskodawca nie zawiera z Emitentem lub z Domem Maklerskim umowy o pośrednictwo w usługach, których przedmiotem są obligacje. Poza tym, Wnioskodawca nie pozostaje stroną umowy dot. warunków emisji obligacji, a także nie ma żadnego interesu w zakresie treści tej umowy.

Wskazane świadczenia Wnioskodawcy na rzecz Podmiotów, a w konsekwencji świadczenia Podmiotów w ramach Umów z Domami Maklerskimi nie stanowią usług doradztwa finansowego.

Wnioskodawca, wykonując usługi pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje zgodnie z Umowami Współpracy, nie gwarantuje zarówno Podmiotom, jak i Domom Maklerskim lub Emitentom osiągnięcia rezultatu w postaci zawarcia umów dot. emisji obligacji przez Domy Maklerskie. Przy czym, Wnioskodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości wyrządzone Podmiotom w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem poszczególnych Umów Współpracy, a w razie skierowania przez Emitentów roszczeń przeciwko Podmiotom, będących następstwem działań Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia we własnym zakresie.

Z tytułu wykonania powyższych czynności z zakresu pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje, między Emitentami a Domami Maklerskimi Wnioskodawcy przysługuje, zgodnie z Umowami Współpracy, wynagrodzenie od Podmiotów w postaci określonej prowizji od faktycznie uplasowach (wyemitowanych i objętych) obligacji przez Domy Maklerskie. Wynagrodzenie to staje się należne Wnioskodawcy pod warunkiem, że emisja obligacji zostanie zrealizowana na rzecz Emitenta, a Domy Maklerskie zapłacą poszczególnym Podmiotom prowizje z tytułu usług pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje. Wnioskodawcy nie przysługuje od Emitentów lub Domów Maklerskich żadne wynagrodzenie, czy zwrot opłat z tytułu wykonania świadczeń z zakresu pośrednictwa na podstawie Umów Współpracy.

Ad. usług pośrednictwa w punkcie b)

W przypadku działalności prowadzonej na rzecz Emitentów, poszczególne Podmioty wyszukują potencjalnych Emitentów lub do poszczególnych Podmiotów zgłaszają się potencjalni Emitenci, którzy są zainteresowani, aby dany Podmiot pośredniczył w przeprowadzeniu emisji obligacji korporacyjnych przez odpowiednie domy maklerskie. W tym celu poszczególne Podmioty - obok Umów z Domami Maklerskimi (jeżeli Podmioty polecają oferty Domów Maklerskich Emitentom) lub bez dodatkowej współpracy z firmami wykonującymi czynności maklerskie (dalej: „Firmy Maklerskie”), innymi niż Domy Maklerskie, (jeżeli Podmioty polecają oferty takich firm) - zawierają umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego z poszczególnymi Emitentami (dalej: „Umowy z Emitentami”), na podstawie których zobowiązują się m.in. do:

 • wskazania potencjalnym Emitentom okazji do zawarcia umowy oferowania obligacji z Domami Maklerskimi, z którymi Podmioty stale, współpracują, lub z Firmami Maklerskimi poprzez przedstawienie informacji o aktualnej ofercie Domów Maklerskich, z którymi Podmioty stale współpracują lub ofercie Firm Maklerskich i warunkach przeprowadzenia emisji obligacji wybranych przez Emitentów Domów Maklerskich lub Firm Maklerskich;
 • opiniowania umów zawieranych przez poszczególnych Emitentów z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską, w tym pomoc danemu Emitentowi w prowadzeniu negocjacji z danym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską i czynienie wszystkiego co niezbędne, aby dany Emitent i Dom Maklerski lub Firma Maklerska zawarły umowę dot. emisji obligacji dla danego Emitenta (Podmioty nie są umocowane do zawierania w imieniu danego Emitenta umów lub zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań);
 • pomocy w kompletowaniu i przygotowaniu pełnej dokumentacji danego Emitenta niezbędnej do rozpoczęcia procesu emisji obligacji przez dany Dom Maklerski lub Firmę Maklerską;
 • kontaktowanie się z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską w imieniu klientów (Emitentów) w celu złożenia lub uzupełnienia dokumentacji dot. emisji obligacji przez danego Emitenta.

Wskazane świadczenia Podmiotów w ramach Umów z Emitentami nie stanowią usług doradczych - czynności Podmiotów realizowane w ramach Umów z Emitentami, a objęte zakresem doradztwa finansowego stanowią z reguły odrębny od wynagrodzenia za pośrednictwo tytuł wynagrodzenia dla Podmiotów na podstawie wystawionej na rzecz danego klienta (Emitenta) faktury z podstawową stawką VAT (należą do nich usługi polegające na przygotowaniu i koordynowania procesu pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji m.in.

 • przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej Emitenta po kątem możliwości pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji, na podstawie otrzymanych od Emitenta dokumentów;
 • przygotowania, na podstawie przeprowadzonej analizy, raportu z wstępnych warunków i struktury emisji obligacji obejmujących wielkość emisji, rodzaj oprocentowania, podział na transze, termin płatności odsetek i termin wykupu, propozycje zabezpieczenia;
 • współdziałania z Emitentem oraz Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską w przygotowaniu warunków emisji obligacji i projektów uchwał;
 • przygotowania biznes planu w oparciu o podjęte przez Emitenta uchwały dotyczące emisji obligacji; - przygotowania, na podstawie podjętych uchwał o emisji obligacji, propozycji nabycia kierowanej do potencjalnych inwestorów;
 • przygotowania prezentacji ofertowej dla inwestorów zawierającej informację o Emitencie i emisji obligacji i koordynowania organizacji spotkań przedstawicieli Emitenta z inwestorami.

Dodatkowo, należy zaznaczyć, że Podmioty wykonując usługi na podstawie Umów z Emitentami, podejmują kontakty: a) z Domami Maklerskimi, z którymi Podmioty stale współpracują w zakresie pośrednictwa na podstawie zawartych wcześniej umów; lub b) z Firmami Maklerskimi, z którymi Podmioty nie zawarły tego rodzaju umów o współpracę.

W pierwszym przypadku kontaktów z Domami Maklerskimi, tj. w punkcie a), usługi pośrednictwa świadczone przez poszczególne Podmioty na podstawie Umów z Emitentami stanowią jednocześnie świadczenia w ramach usług pośrednictwa realizowanych na rzecz tych Domów Maklerskich, tj. pozyskiwanie potencjalnych Emitentów, będących klientami emisji obligacji zgodnie z ofertami Domów Maklerskich poprzez przedstawianie i objaśnianie ofert Domów Maklerskich, dokonywanie wstępnej kwalifikacji Emitentów, dokonywanie wstępnej weryfikacji dokumentów dostarczanych przez Emitentów, przyjmowanie tych dokumentów oraz przekazywanie wniosków z kompletem dokumentacji do danego Domu Maklerskiego - z tego tytułu Podmioty otrzymują wynagrodzenie prowizyjne również od Domów Maklerskich, które stanowi jeden z alternatywnych warunków wypłaty wynagrodzenia Podmiotom

W relacji do tego rodzaju współpracy w zakresie pośrednictwa Podmiotów z Emitentami Wnioskodawca realizuje rolę podwykonawcy (w całości lub w części) usług pośrednictwa Podmiotów świadczonych wobec takich Emitentów. Zgodnie z zawartymi umowami o współpracy z poszczególnymi Podmiotami w tym zakresie (dalej również: „Umowy Współpracy” lub pojedynczo: „Umowa Współpracy”) Wnioskodawca zobowiązał się do:

 • podejmowania obsługi Emitentów i wybranych Domów Maklerskich lub Firm Maklerskich skierowanych do niego przez poszczególne Podmioty w celu zrealizowania Umów z Emitentami zawartymi przez Podmioty, w tym:
  • wskazanie potencjalnym Emitentom, przekazanym do obsługi przez Podmioty, okazji do zawarcia umowy oferowania obligacji z Domami Maklerskimi, z którymi Podmioty stale współpracują, lub z Firmami Maklerskimi poprzez przedstawienie informacji o aktualnej ofercie Domów Maklerskich, z którymi Podmioty stale współpracują lub ofercie Firm Maklerskich i warunkach przeprowadzenia emisji obligacji wybranych przez Emitentów Domów Maklerskich lub Firm Maklerskich;
  • opiniowanie umów zawieranych przez takich Emitentów z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską, w tym pomoc danemu Emitentowi w prowadzeniu negocjacji z danym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską i czynienie wszystkiego co niezbędne, aby dany Emitent i Dom Maklerski lub Firma Maklerska zawarły umowę dot. emisji obligacji dla danego Emitenta (Wnioskodawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu poszczególnych Podmiotów lub danego Emitenta umów lub zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań);
  • pomocy w kompletowaniu i przygotowaniu pełnej dokumentacji danego Emitenta niezbędnej do rozpoczęcia procesu emisji obligacji przez dany Dom Maklerski lub Firmę Maklerską;
  • kontaktowanie się z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską w imieniu klientów (Emitentów) w celu złożenia lub uzupełnienia dokumentacji dot. emisji obligacji przez danego Emitenta;
 • stosowania się do zaleceń, wytycznych i procedur przygotowywania dokumentacji przekazanych przez Domy Maklerskie współpracujące z poszczególnymi Podmiotami lub polecane Firmy Maklerskie, a dotyczących obsługi Emitentów.

W rezultacie, Wnioskodawca nie zawiera z danym Emitentem, przekazanym do obsługi przez Podmioty, umowy o pośrednictwo w usługach, których przedmiotem są obligacje. Poza tym, Wnioskodawca nie pozostaje stroną umowy dot. warunków emisji obligacji, a także nie ma żadnego interesu w zakresie treści tej umowy.

Wskazane świadczenia Wnioskodawcy na rzecz Podmiotów, a w konsekwencji świadczenia Podmiotów w ramach Umów z Domami Maklerskimi nie stanowią usług doradztwa finansowego.

Wnioskodawca, wykonując usługi pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje zgodnie z Umową Współpracy, nie gwarantuje zarówno Podmiotom, jak i Domom Maklerskim lub Emitentom osiągnięcia rezultatu w postaci zawarcia umów dot. emisji obligacji przez Domy Maklerskie. Przy czym, Wnioskodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości wyrządzonej Podmiotom w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Współpracy, a w razie skierowania przez Emitentów roszczeń przeciwko Podmiotom, będących następstwem działań Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia we własnym zakresie.

Z tytułu wykonania powyższych czynności z zakresu pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje, między Emitentami a Domami Maklerskimi Wnioskodawcy przysługuje, zgodnie z Umową Współpracy, wynagrodzenie od Podmiotów w postaci określonej prowizji od faktycznie uplasowach (wyemitowanych i objętych) obligacji przez Domy Maklerskie. Wynagrodzenie to staje się należne Wnioskodawcy pod warunkiem, że emisja obligacji zostanie zrealizowana na rzecz Emitenta, a Domy Maklerskie zapłacą poszczególnym Podmiotom prowizje z tytułu usług pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje. Wnioskodawcy nie przysługuje od Emitentów lub Domów Maklerskich żadne wynagrodzenie, czy zwrot opłat z tytułu wykonania świadczeń z zakresu pośrednictwa na podstawie Umowy Współpracy.

Ad. usług pośrednictwa w punkcie c)

W przypadku działalności prowadzonej na rzecz Spółek, poszczególnym Podmiotom są zlecane przez Spółki prace w ramach pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w szczególności obligacje korporacyjne). W takich sytuacjach kontraktowych na podstawie stosownych umów podwykonawczych (dalej: „Umowy Podwykonawstwa”) Spółki zwykle przekazują Podmiotom do obsługi swoich klientów (Domy Maklerskie lub Emitentów), z którymi Spółki zawarły odpowiednie umowy pośrednictwa dot. obligacji. Umowy Podwykonawstwa precyzują zakres usług Podmiotów wobec Spółek, które obejmują czynności rodzajowo tożsame ze świadczeniami z Umów z Domami Maklerskimi lub Umów z Emitentami, które Podmioty zawierają w modelu pośrednictwa w punkcie a) oraz w punkcie b) powyżej.

W relacji do tego rodzaju współpracy Podmiotów ze Spółkami (w odniesieniu zarówno do pośrednictwa na rzecz Domów Maklerskich, jak i pośrednictwa na rzecz Emitentów) Wnioskodawca realizuje rolę podwykonawcy usług Podmiotów świadczonych wobec Spółek. Zgodnie z zawartymi umowami o współpracy z poszczególnymi Podmiotami (umowy obejmują również zakresy współpracy Wnioskodawcy z modelu pośrednictwa a) i b); dalej: „Umowy Współpracy” lub pojedynczo: „Umowa Współpracy”) Wnioskodawca zobowiązał się do:

 • podejmowania obsługi Emitentów i wybranych Domów Maklerskich skierowanych do niego przez poszczególne Podmioty w celu zrealizowania Umów Podwykonawstwa zawartymi przez Podmioty ze Spółkami, w tym:
  1. w odniesieniu do pośrednictwa na rzecz Domów Maklerskich przekazanych przez Spółki:
   • przedstawiania i objaśniania potencjalnym Emitentom ofert poszczególnych Domów Maklerskich, z którymi współpracują Spółki oraz Podmioty, w zakresie oferowania i plasowania obligacji korporacyjnych;
   • dokonywania wstępnej kwalifikacji potencjalnych Emitentów przekazanych do obsługi przez Podmioty (a na wcześniejszym etapie przekazanych przez Spółki do Podmiotów);
   • dokonywania weryfikacji dokumentów dostarczanych przez takich Emitentów;
   • przygotowywania stosownych wyjaśnień i uzupełnień w związku z racjonalnie uzasadnionymi żądaniami Domów Maklerskich w sytuacji, gdy dany Dom Maklerski w rezultacie niezależnej oceny jakości przekazanej dokumentacji złoży zastrzeżenia co do treści przekazanych materiałów dot. Emitentów, a także zażąda złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych materiałów;
  2. w odniesieniu do pośrednictwa na rzecz Emitentów przekazanych przez Spółki:
   • wskazanie potencjalnym Emitentom, przekazanym do obsługi przez Podmioty (a na wcześniejszym etapie przez Spółki do Podmiotów), okazji do zawarcia umowy oferowania obligacji z Domami Maklerskimi, z którymi Spółki lub Podmioty stale współpracują, lub z Firmami Maklerskimi poprzez przedstawienie informacji o aktualnej ofercie Domów Maklerskich, z którymi Spółki lub Podmioty stale współpracują lub ofercie Firm Maklerskich i warunkach przeprowadzenia emisji obligacji wybranych;
   • opiniowanie umów zawieranych przez takich Emitentów z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską, w tym pomoc danemu Emitentowi w prowadzeniu negocjacji z danym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską i czynienie wszystkiego co niezbędne, aby dany Emitent i Dom Maklerski lub Firma Maklerska zawarły umowę dot. emisji obligacji dla danego Emitenta (Wnioskodawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu poszczególnych Spółek lub Podmiotów lub danego Emitenta umów lub zaciągania jakichkolwiek innych zobowiązań);
   • pomocy w kompletowaniu i przygotowaniu pełnej dokumentacji danego Emitenta niezbędnej do rozpoczęcia procesu emisji obligacji przez dany Dom Maklerski lub Firmę Maklerską;
   • kontaktowanie się z wybranym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską w imieniu klientów (Emitentów) w celu złożenia lub uzupełnienia dokumentacji dot. emisji obligacji przez danego Emitenta;
 • stosowania się do zaleceń, wytycznych i procedur przygotowywania dokumentacji przekazanych przez Domy Maklerskie współpracujące z poszczególnymi Spółkami lub Podmiotami, a dotyczących obsługi Emitentów.

W rezultacie, Wnioskodawca nie zawiera z Emitentem lub z Domem Maklerskim umowy o pośrednictwo w usługach, których przedmiotem są obligacje. Poza tym, Wnioskodawca nie pozostaje stroną umowy dot. warunków emisji obligacji, a także nie ma żadnego interesu w zakresie treści tej umowy.

Wskazane świadczenia Wnioskodawcy na rzecz Podmiotów, a w konsekwencji również na rzecz Spółek, w ramach Umów Podwykonawstwa nie stanowią usług doradztwa finansowego.

Wnioskodawca, wykonując usługi pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje zgodnie z Umową Współpracy, nie gwarantuje zarówno Spółkom, Podmiotom, jak i Domom Maklerskim lub Emitentom osiągnięcia rezultatu w postaci zawarcia umów dot. emisji obligacji przez Domy Maklerskie. Przy czym, Wnioskodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości wyrządzonej Spółkom lub Podmiotom w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Współpracy, a w razie skierowania przez Emitentów roszczeń przeciwko Podmiotom, będących następstwem działań Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia we własnym zakresie.

Z tytułu wykonania powyższych czynności z zakresu pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje, między Emitentami a Domami Maklerskimi Wnioskodawcy przysługuje, zgodnie z Umową Współpracy, wynagrodzenie od Podmiotów w postaci określonej prowizji od faktycznie uplasowach (wyemitowanych i i objętych) obligacji przez Domy Maklerskie. Wynagrodzenie to staje się należne Wnioskodawcy pod warunkiem, że emisja obligacji zostanie zrealizowana na rzecz Emitenta, a Domy Maklerskie zapłacą poszczególnym Spółkom, a następnie Spółki zapłacą Podmiotom prowizje z tytułu usług pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje. Wnioskodawcy nie przysługuje od Emitentów lub Domów Maklerskich (a tym bardziej od Podmiotów) żadne wynagrodzenie, czy zwrot opłat z tytułu wykonania świadczeń z zakresu pośrednictwa na podstawie Umowy Współpracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Wnioskodawcę w imieniu Podmiotów na rzecz Domów Maklerskich (pośrednictwo w punkcie a) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi...
 2. Czy usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Wnioskodawcę w imieniu Podmiotów na rzecz Emitentów (pośrednictwo w punkcie b) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi...
 3. Czy usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Wnioskodawcę w imieniu Podmiotów na rzecz Spółek (pośrednictwo w punkcie c) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Usługi świadczone na podstawie Umów przez Wnioskodawcę w imieniu Podmiotów na rzecz Domów Maklerskich (pośrednictwo w punkcie a) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, zwolnione od podatku VAT są usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

Wychodząc z założenia, że czynności maklerskie dotyczące m.in. emisji obligacji stanowią usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w rozumieniu pierwszego zdania przepisu art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, a w związku z tym nie stanowią pośrednictwa (w tym zakresie stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2011 r., nr IPPP-443-13/11-2/AS, w której za prawidłowe uznano, że czynności opracowania strategii emisji obligacji, analizy ekonomicznej, koordynowania procesem tej emisji przez domy maklerskie stanowią czynności maklerskie, czyli dot. instrumentów finansowych, o których mowa w zdaniu pierwszym art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT), usługi świadczone przez Podmioty na rzecz Domów Maklerskich na podstawie Umów z Domami Maklerskimi stanowią usługi pośrednictwa do czynności maklerskich dotyczących obligacji.

Następnie, należy wskazać, że wskazany w Stanie Faktycznym zakres świadczeń realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie Umów Współpracy wobec Podmiotów (a na rzecz Domów Maklerskich) odpowiada definicji pośrednictwa sformułowanej m.in. w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie C-235/00, CSC Financial Services, z której wynika, że pojęcie to obejmuje działalność polegającą na m.in. wskazywaniu stronie umowy okazji do zawarcia umowy, kontakt i negocjowanie z drugą stroną, gdzie pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy - przy czym celem takiej działalności ma być doprowadzenie do zawarcia umowy, tzn. zmianę sytuacji prawnej podmiotów usługi. Ponadto, zakres czynności podejmowanych przez Wnioskodawcę nie ogranicza się tylko do wykonania czynności faktycznych związanych z umową oferowania obligacji przez Domy Maklerskie na rzecz poszczególnych Emitentów.

Jednocześnie, usługi Wnioskodawcy wobec Podmiotów (a na rzecz Domów Maklerskich) w tym zakresie nie stanowią usług doradztwa finansowego w zakresie emisji obligacji choćby z tego względu, że wynagrodzenie za usługi pośrednictwa (w ramach podwykonawstwa) Wnioskodawcy na podstawie Umów Współpracy z Podmiotami (w także Umów z Domami Maklerskimi zawieranymi przez Podmioty) jest uzależnione od faktu najpierw zawarcia przez Podmiot umowy z danym Domem Maklerskim, a następnie skutecznej sprzedaży obligacji przez wybrany Dom Maklerski (na tę istotną okoliczność odróżniającą pośrednictwo od doradztwa wskazał m.in. TSUE w sprawie C-435/05, Volker Ludwig).

Ponadto, warto szerzej zwrócić uwagę na ww. wyrok TSUE, gdyż przedmiotem jego rozstrzygnięcia był podobny stan faktyczny do opisanego w niniejszym wniosku (wprawdzie odnoszący się do pośrednictwa kredytowego, ale rodzajowo odnoszący się do natury pośrednictwa i subagentów w ramach pośrednictwa). Otóż, Volker Ludwig na podstawie umowy agencyjnej ze spółką pośrednictwa kredytowego DVAG wyszukiwał klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytu w bankach, z którymi współpracowała spółka DVAG. Volker Ludwig jako subagent w imieniu DVAG dokonywał czynności pośrednictwa kredytowego na rzecz klientów. Wyrażony w wyroku pogląd TSUE można analogicznie odnieść do sytuacji Wnioskodawcy: okoliczność, że Wnioskodawca nie jest związany umownie z żadną ze stron umowy dot. emisji obligacji, do której zawarcia się przyczynił, nie stanowi przeszkody dla tego, aby Wnioskodawca świadczył usługę pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje.

Należy zauważyć, że art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT stanowi implementację art. 135 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.). Mając na względzie dyrektywę wykładni polskich przepisów podatkowych w zgodzie z regulacjami Unii Europejskiej (tak np.: Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2009” pod red. J. Martini, Wrocław 2009, wydanie 1, str. 26; „VAT 2010” J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, Warszawa 2010, wydanie 2, str. 22 lub „Dyrektywa VAT. Komentarz” pod red. K. Sachsa i Romana Namysłowskiego, Warszawa 2008, str. 62) należałoby stwierdzić, że zakres usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, powinien być definiowany ze względu na charakter usługi tego pośrednictwa, tj. doprowadzenia do zawarcia umowy dot. emisji i plasowania obligacji, a nie ze względu na osobę ją świadczącą lub jej odbiorcę. Ponieważ w art. 43 ust. l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje), nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Wnioskodawcy są Podmioty, Domy Maklerskie, czy Emitenci - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy, której przedmiotem są obligacje.

Na ten aspekt charakteru usługi pośrednictwa zwraca uwagę również TSUE w przywoływanym już powyżej wyroku w sprawie C-435/05, Volker Ludwig, gdzie stwierdza się, że uznanie aktywności za działalność pośrednictwa kredytowego zwolnioną z VAT nie zależy od istnienia stosunku umownego między kredytodawcą a pośrednikiem, ale od charakteru działalności tego ostatniego. W związku z tym, pośrednictwo obejmuje również sytuacje, gdy pośrednik kontaktuje się w imieniu klienta z kredytodawcą, co zachodzi również w przypadku usług Wnioskodawcę w imieniu Podmiotów na rzecz Domów Maklerskich.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone przez Wnioskodawcę w przedstawionym Stanie Faktycznym nie stanowią usług pomocniczych w rozumieniu art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT (gdyż to właśnie usługi pośrednictwa są podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcę), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje) lub usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje).

Takie stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do zadanego pytania nr 1 znajduje potwierdzenie również w następujących wyrokach sądów administracyjnych, które wprawdzie odnoszą się do usług subagentów usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów, ale zdaniem Wnioskodawcy można je również analogicznie odnosić do usług subagentów (tu: Wnioskodawcy) usług pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są instrumenty finansowe, gdyż istotą zagadnienia w tym przypadku jest zakres usług pośrednictwa:

 • WSA w Warszawie z dnia 2 września 2014 r., sygn. III SA/Wa 285/14: „pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem, że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową”;
 • WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. III SA/Wa 860/12: „dla możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, bez znaczenia jest na rzecz jakich podmiotów Skarżący świadczył swoje usługi, bowiem kluczowy jest cel usługi świadczonej przez Skarżącego. Świadczenie przez Skarżącego usług pośrednictwa finansowego na rzecz innych pośredników, a nie bezpośrednio na rzecz banku (jako strony umowy kredytu), pozostaje bez wpływu na rodzaj świadczonej przez Skarżącego usługi i zwolnienie z opodatkowania takich usług”.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca zajął stanowisko w odniesieniu do pytania nr 1 jak powyżej.

Ad. 2

Usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Wnioskodawcę w imieniu Podmiotów na rzecz Emitentów (pośrednictwo w punkcie b) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, zwolnione od podatku VAT są usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

Wychodząc z założenia, że czynności maklerskie dotyczące m.in. obligacji stanowią usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w rozumieniu pierwszej części przepisu art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT, a w związku z tym nie stanowią pośrednictwa w tym zakresie (stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2011 r., nr IPPP-443-13/11-2/AS, w której za prawidłowe uznano, że czynności opracowania strategii emisji obligacji, analizy ekonomicznej, koordynowania procesem tej emisji przez domy maklerskie stanowią czynności maklerskie, czyli dot. instrumentów finansowych, o których mowa w zdaniu pierwszym art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT), należałoby stwierdzić, że usługi świadczone przez Podmioty na rzecz Emitentów stanowią usługi pośrednictwa do czynności maklerskich dotyczących obligacji. Warto bowiem zwrócić uwagę, że zakres tego rodzaju usług pośrednictwa powinien być definiowany ze względu na jej istotę, tj. doprowadzenia do zawarcia umowy z danym Domem Maklerskim lub Firmą Maklerską celem przeprowadzenia emisji obligacji, a nie ze względu na odbiorcę tego rodzaju usług pośrednictwa. Ponieważ w art. 43 ust. l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Podmiotów są Emitenci, czy Domy Maklerskie lub Firmy Maklerskie - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy dot. czynności maklerskich, których przedmiotem są obligacje.

Następnie, należy wskazać, że wskazany w Stanie Faktycznym zakres świadczeń Wnioskodawcę realizowanych na podstawie Umów Współpracy z Podmiotami (a na rzecz Emitentów) odpowiada definicji pośrednictwa sformułowanej m.in. w wyroku TSUE w sprawie C-235/00, CSC Financial Services, z której wynika, że pojęcie to obejmuje działalność polegającą na m.in. wskazywaniu stronie umowy okazji do zawarcia umowy, kontakt i negocjowanie z drugą stroną, gdzie pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy - przy czym celem takiej działalności ma być doprowadzenie do zawarcia umowy, tzn. zmianę sytuacji prawnej podmiotów usługi. Ponadto, zakres czynności podejmowanych przez Wnioskodawcę nie ogranicza się tylko do wykonania czynności faktycznych związanych z umową oferowania obligacji przez Domy Maklerskie lub Firmy Maklerskie na rzecz poszczególnych Emitentów.

Jednocześnie, usługi Wnioskodawcy wobec Podmiotów (a na rzecz Emitentów), o których traktuje niniejszy wniosek, nie stanowią usług doradztwa finansowego w zakresie emisji obligacji choćby z tego względu, że wynagrodzenie za usługi pośrednictwa (w ramach podwykonawstwa) Wnioskodawcę na podstawie Umów Współpracy z Podmiotami (a także Umów z Emitentami zawieranymi przez Podmiot) jest uzależnione od faktu najpierw zawarcia przez Podmiot umowy z danym Domem Maklerskim, a następnie skutecznej sprzedaży obligacji przez wybrany Dom Maklerski na rzecz danych Emitentów (na tę istotną okoliczność odróżniającą pośrednictwo od doradztwa wskazał m.in. TSUE w sprawie C-435/05, Volker Ludwig).

Ponadto, warto szerzej zwrócić uwagę na ww. wyrok TSUE, gdyż przedmiotem jego rozstrzygnięcia był podobny stan faktyczny do opisanego w niniejszym wniosku (wprawdzie odnoszący się do pośrednictwa kredytowego, ale rodzajowo odnoszący się do natury pośrednictwa i subagentów w ramach pośrednictwa). Otóż, Volker Ludwig na podstawie umowy agencyjnej ze spółką pośrednictwa kredytowego DVAG wyszukiwał klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytu w bankach, z którymi współpracowała spółka DVAG. Volker Ludwig jako subagent w imieniu DVAG dokonywał czynności pośrednictwa kredytowego na rzecz klientów. Wyrażony w wyroku pogląd TSUE można analogicznie odnieść do sytuacji Wnioskodawcę: okoliczność, że Wnioskodawca nie jest związany umownie z żadną ze stron umowy dot. emisji obligacji, do której zawarcia się przyczynił, nie stanowi przeszkody dla tego, aby Wnioskodawca świadczył usługę pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje.

Należy zauważyć, że art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT stanowi implementację art. 135 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.). Mając na. względzie dyrektywę wykładni polskich przepisów podatkowych w zgodzie z regulacjami Unii Europejskiej (tak np.: Dyrektywa VAT. 2006/112/WE. Komentarz 2009” pod red. J. Martini, Wrocław 2009, wydanie 1, str. 26; „VAT 2010” J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, Warszawa 2010, wydanie 2, str. 22 lub „Dyrektywa VAT. Komentarz” pod red. K. Sachsa i Romana Namysłowskiego, Warszawa 2008, str. 62) należałoby stwierdzić, że zakres usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, powinien być definiowany ze względu na charakter usługi tego pośrednictwa, tj. doprowadzenia do zawarcia umowy dot. emisji i plasowania obligacji, a nie ze względu na osobę ją świadczącą lub jej odbiorcę. Ponieważ w art. 43 ust. l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje), nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Wnioskodawcy są Podmioty, Domy Maklerskie, czy Emitenci - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy, której przedmiotem są obligacje.

Na ten aspekt charakteru usługi pośrednictwa zwraca uwagę również TSUE w przywoływanym już powyżej wyroku w sprawie C-435/05, Volker Ludwig, gdzie stwierdza się, że uznanie aktywności za działalność pośrednictwa kredytowego zwolnioną z VAT nie zależy od istnienia stosunku umownego między kredytodawcą a pośrednikiem, ale od charakteru działalności tego ostatniego. W związku z tym, pośrednictwo obejmuje również sytuacje, gdy pośrednik kontaktuje się w imieniu klienta z kredytodawcą, co zachodzi również w przypadku usług Wnioskodawcy w imieniu Podmiotów na rzecz Emitentów.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone przez Wnioskodawcę w przedstawionym Stanie Faktycznym nie stanowią usług pomocniczych w rozumieniu art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT (gdyż to właśnie usługi pośrednictwa są podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcę), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje) lub usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje).

Takie stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do zadanego pytania nr 2 znajduje potwierdzenie również w następujących wyrokach sądów administracyjnych, które wprawdzie odnoszą się do usług subagentów usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów, ale zdaniem Wnioskodawcy można je również analogicznie odnosić do usług subagentów (tu: Wnioskodawcy) usług pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są instrumenty finansowe, gdyż istotą zagadnienia w tym przypadku jest zakres usług pośrednictwa:

 • WSA w Warszawie z dnia 2014.09.24, sygn. III SA/Wa 285/14: „pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem, że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową”;
 • WSA w Warszawie z dnia 2013.06.13, sygn. III SA/Wa 860/12: „dla możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, bez znaczenia jest na rzecz jakich podmiotów Skarżący świadczył swoje usługi, bowiem kluczowy jest cel usługi świadczonej przez Skarżącego. Świadczenie przez Skarżącego usług pośrednictwa finansowego na rzecz innych pośredników, a nie bezpośrednio na rzecz banku (jako strony umowy kredytu), pozostaje bez wpływu na rodzaj świadczonej przez Skarżącego usługi i zwolnienie z opodatkowania takich usług”.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca zajął stanowisko w odniesieniu do pytania nr 2 jak powyżej.

Ad. 3

Usługi świadczone na podstawie Umów Współpracy przez Wnioskodawcy w imieniu Podmiotów na rzecz Spółek (pośrednictwo w punkcie c) w Stanie Faktycznym) podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, będące instrumentami finansowymi.

Na wstępie należy wskazać, że wskazany w Stanie Faktycznym zakres świadczeń Wnioskodawcy realizowanych na podstawie Umów Współpracy z Podmiotami (a na rzecz Spółek świadczących usługi pośrednictwa dot. obligacji na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów) odpowiada definicji pośrednictwa sformułowanej m.in. w wyroku TSUE w sprawie C-235/00, CSC Financial Services, z której wynika, że pojęcie to obejmuje działalność polegającą na m.in. wskazywaniu stronie umowy okazji do zawarcia umowy, kontakt i negocjowanie z drugą stroną, gdzie pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy - przy czym celem takiej działalności ma być doprowadzenie do zawarcia umowy, tzn. zmianę sytuacji prawnej podmiotów usługi. Ponadto, zakres czynności podejmowanych przez Wnioskodawcy nie ogranicza się tylko do wykonania czynności faktycznych związanych z umową oferowania obligacji przez Domy Maklerskie lub Firmy Maklerskie na rzecz poszczególnych Emitentów.

Jednocześnie, usługi Wnioskodawcy wobec Podmiotów (a na rzecz Spółek świadczących usługi pośrednictwa dot. obligacji na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów), o których traktuje niniejszy wniosek, nie stanowią usług doradztwa finansowego w zakresie emisji obligacji choćby z tego względu, że wynagrodzenie za usługi pośrednictwa (w ramach podwykonawstwa) Wnioskodawcy na podstawie Umów Współpracy z Podmiotami (a także Umów Podwykonawstwa ze Spółkami) jest uzależnione od skutecznej sprzedaży obligacji przez wybrany Dom Maklerski na rzecz danych Emitentów (na tę istotną okoliczność odróżniającą pośrednictwo od doradztwa wskazał m.in. TSUE w sprawie C-435/05, Volker Ludwig).

Ponadto, warto szerzej zwrócić uwagę na ww. wyrok TSUE, gdyż przedmiotem jego rozstrzygnięcia był podobny stan faktyczny do opisanego w niniejszym wniosku (wprawdzie odnoszący się do pośrednictwa kredytowego, ale rodzajowo odnoszący się do natury pośrednictwa i subagentów w ramach pośrednictwa). Wyrażony w wyroku pogląd TSUE można analogicznie odnieść do sytuacji Wnioskodawcy: okoliczność, że Wnioskodawca nie jest związany umownie z żadną ze stron umowy dot. emisji obligacji, do której zawarcia się przyczynił, nie stanowi przeszkody dla tego, aby Wnioskodawca świadczył usługę pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są obligacje.

Należy zauważyć, że art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT stanowi implementację art. 135 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.). Mając na względzie dyrektywę wykładni polskich przepisów podatkowych w zgodzie z regulacjami Unii Europejskiej (tak np.: Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2009” pod red. J. Martini, Wrocław 2009, wydanie 1, str. 26; „VAT 2010” J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, Warszawa 2010, wydanie 2, str. 22 lub „Dyrektywa VAT. Komentarz” pod red. K. Sachsa i Romana Namysłowskiego, Warszawa 2008, str. 62) należałoby stwierdzić, że zakres usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są obligacje, powinien być definiowany ze względu na charakter usługi tego pośrednictwa, tj. doprowadzenia do zawarcia umowy dot. emisji i plasowania obligacji, a nie ze względu na osobę ją świadczącą lub jej odbiorcę. Ponieważ w art. 43 ust. l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje), nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Wnioskodawcy są Podmioty, Spółki, Domy Maklerskie, czy Emitenci - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy, której przedmiotem są obligacje.

Na ten aspekt charakteru usługi pośrednictwa zwraca uwagę również TSUE w przywoływanym już powyżej wyroku w sprawie C-435/05,Volker Ludwig gdzie stwierdza się, że uznanie aktywności za działalność pośrednictwa kredytowego zwolnioną z VAT nie zależy od istnienia stosunku umownego między kredytodawcą a pośrednikiem, ale od charakteru działalności tego ostatniego. W związku z tym, pośrednictwo obejmuje również sytuacje, gdy pośrednik kontaktuje się w imieniu klienta z kredytodawcą, co zachodzi również w przypadku usług Wnioskodawcy w imieniu Podmiotów na rzecz Spółek świadczących usługi pośrednictwa dot. obligacji na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone przez Wnioskodawcę w przedstawionym Stanie Faktycznym nie stanowią usług pomocniczych w rozumieniu art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT (gdyż to właśnie usługi pośrednictwa są podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje) lub usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca zajął stanowisko w odniesieniu do pytania nr 3 jak powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając na względzie powyższe, stosownie do treści art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą i uznać, że zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pośrednictwo
IPPP1/4512-1329/15-2/AŻ | Interpretacja indywidualna

usługi finansowe
PT8.8101.716.2015TKE | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPPP1/4512-958/15-4/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.