IPPB2/4514-166/16-4/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nabycie Akcji przez Wnioskodawcę od Sprzedającego, dokonane za pośrednictwem Pośrednika, uczestniczącego w Transakcji w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 23 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem domu maklerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem domu maklerskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabyć akcje imienne polskiej spółki akcyjnej z siedzibą w R. („Spółka”) na podstawie umowy sprzedaży zawartej z polską spółką akcyjną z siedzibą w T. („Sprzedający”), stanowiące 75% kapitału zakładowego Spółki („Akcje”, „Transakcja”).

Akcje są „instrumentami finansowymi” w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit, a) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.; dalej jako „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”).

Do nabycia Akcji przez Wnioskodawcę dojdzie poza obrotem zorganizowanym w wyniku opisanych poniżej okoliczności faktycznych i zdarzeń prawnych.

Wnioskodawca zawarł ze Sprzedającym przedwstępną (w rozumieniu art. 389 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.; dalej jako „Kodeks cywilny”) umowę sprzedaży Akcji („Przedwstępna Umowa Sprzedaży”) zobowiązującą Wnioskodawcę i Sprzedającego do zawarcia, po spełnieniu warunków zawieszających określonych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży, umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji dokonującej rozporządzenia i przeniesienia prawa własności Akcji wraz ze wszystkimi prawami związanymi z Akcjami ze Sprzedającego na Wnioskodawcę („Umowa Przyrzeczona”). Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny sprzedaży określonej w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży.

Zgodnie z Przedwstępną Umową Sprzedaży, przeniesienie własności Akcji i rozliczenie Transakcji ma nastąpić za pośrednictwem T. S.A. lub innej firmy inwestycyjnej wybranej przez Wnioskodawcę i wskazanej Sprzedającemu („Pośrednik”), w dniu wyznaczonym zgodnie z postanowieniami Przedwstępnej Umowy Sprzedaży („Dzień Zamknięcia”), W każdym przypadku, Pośrednik będzie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W Dniu Zamknięcia Pośrednik zawrze Umowę Przyrzeczoną działając w imieniu Wnioskodawcy oraz Sprzedającego, jako pełnomocnik obu stron.

Zgodnie z Przedwstępną Umową Sprzedaży Wnioskodawca oraz Sprzedający, przed Dniem Zamknięcia, zawrą z Pośrednikiem odpowiednie umowy („Umowy z Pośrednikiem”), na podstawie których, między innymi: (i) Pośrednik otworzy na rzecz odpowiednio Wnioskodawcy oraz Sprzedającego konta depozytowe, na których Pośrednik będzie ewidencjonował stan posiadania oraz przeniesienie własności Akcji, (ii) Pośrednik otworzy na rzecz Wnioskodawcy oraz Sprzedającego konta pieniężne przypisane do kont depozytowych służące do ewidencjowania rozliczeń pieniężnych w związku z Transakcją, (iii) Wnioskodawca oraz Sprzedający przekażą Pośrednikowi, odpowiednio, zlecenie nabycia oraz zlecenie sprzedaży Akcji, na podstawie których Pośrednik będzie nieodwołanie upoważniony do zawarcia w imieniu oraz na rzecz stron Umowy Przyrzeczonej oraz wykonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia i rozliczenia Transakcji. Zakres działania Pośrednika na podstawie Umów z Pośrednikiem oraz zleceń sprzedaży i nabycia będzie obejmował w szczególności dokonanie następujących czynności:

 1. otwarcie i prowadzenie rejestru (ewidencji) Akcji wymaganego dla potrzeb rozliczenia Transakcji,
 2. otwarcie oraz prowadzenie na rzecz Sprzedającego konta depozytowego, na którym Pośrednik ewidencjować będzie stan posiadania przez Sprzedającego Akcji („Depozyt Sprzedającego”),
 3. otwarcie oraz prowadzenie na rzecz Wnioskodawcy konta depozytowego, na którym Pośrednik ewidencjować będzie stan posiadania przez Wnioskodawcę Akcji („Depozyt Wnioskodawcy”),
 4. otwarcie i prowadzenie rachunku pieniężnego Wnioskodawcy przypisanego do Depozytu Wnioskodawcy oraz rachunku pieniężnego Sprzedającego, przypisanego do Depozytu Sprzedającego,
 5. weryfikacja odcinków zbiorowych reprezentujących Akcje,
 6. weryfikacja aktów założycielskich Wnioskodawcy oraz Sprzedającego pod kątem oceny ewentualnych ograniczeń w możliwości zaciąganiu zobowiązań w ramach Transakcji,
 7. weryfikacja statutu Spółki pod kątem ewentualnych ograniczeń w rozporządzalności Akcjami,
 8. przyjęcie wpłaty od Wnioskodawcy oraz zdeponowanie jej na rachunku pieniężnym Wnioskodawcy,
 9. weryfikacja dostępności środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Wnioskodawcy w odpowiedniej wysokości,
 10. weryfikacja wyciągu z księgi akcyjnej Spółki,
 11. przejęcie od Sprzedającego Akcji do depozytu rynku niepublicznego Pośrednika oraz zapisanie ich stanu posiadania w Depozycie Sprzedającego,
 12. potwierdzenie, że odcinki zbiorowe Akcji są prawidłowo zdeponowane w Depozycie Sprzedającego,
 13. zawarcie w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy oraz Sprzedającego Umowy Przyrzeczonej,
 14. zablokowanie Akcji w Depozycie Sprzedającego w celu zabezpieczenia rozliczenia Transakcji,
 15. zablokowanie środków pieniężnych na koncie pieniężnym Wnioskodawcy w celu zabezpieczenia rozliczenia Transakcji,
 16. dokonanie przelewu części ceny sprzedaży Akcji z rachunku pieniężnego prowadzonego przez Pośrednika dla Wnioskodawcy na rachunek pieniężny prowadzony przez Pośrednika dla Sprzedającego,
 17. organizacja sesji obrotu poza rynkiem zorganizowanym w celu przeniesienia własności Akcji,
 18. pośrednictwo w przekazaniu Wnioskodawcy przez Sprzedającego oświadczenia o przeniesieniu Akcji (na podstawie art. 339 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej jako „KSH”)),
 19. pośrednictwo w przekazaniu Wnioskodawcy przez Sprzedającego oświadczenia zawierającego nieodwołalne i bezwarunkowe zrzeczenie się prawa do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 341 § 4 KSH, i wyrażającego zgodę na wpisanie Wnioskodawcy, jako właściciela Akcji do księgi akcyjnej Spółki.

Przedwstępna Umowa Sprzedaży przewiduje, że w Dniu Zamknięcia zostaną dokonane między innymi następujące czynności:

 1. odcinki zbiorowe reprezentujące Akcje zostaną złożone w Depozycie Sprzedającego,
 2. oświadczenie o przeniesieniu Akcji (zgodnie z art. 339 KSH) oraz oświadczenie zawierające nieodwołalne i bezwarunkowe zrzeczenie się prawa do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 341 § 4 KSH, i wyrażające zgodę na wpisanie Wnioskodawcy jako właściciela Akcji do księgi akcyjnej Spółki zostaną podpisane przez Sprzedającego i przekazane Pośrednikowi,
 3. Pośrednik działając w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy oraz Sprzedającego, na podstawie Umów z Pośrednikiem, działając jako pełnomocnik obu stron, zawrze Umowę Przyrzeczoną,
 4. Pośrednik dokona odpowiedniego rozliczenia transakcji sprzedaży, wskutek czego dojdzie do przeniesienia własności Akcji na Wnioskodawcę oraz przeniesienia ceny sprzedaży Akcji na Sprzedającego,
 5. Pośrednik wyda na podstawie pisemnego protokołu przekazania Wnioskodawcy odcinki zbiorowe reprezentujące Akcje, zgodnie z postanowieniami Umów z Pośrednikiem oraz oświadczenia, o których mowa w punkcie 2) powyżej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie Akcji przez Wnioskodawcę od Sprzedającego, dokonane za pośrednictwem Pośrednika, uczestniczącego w Transakcji w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie Akcji przez Wnioskodawcę od Spółki, dokonane za pośrednictwem Pośrednika, uczestniczącego w Transakcji w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a PCCU, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 PCCU obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Stosownie do art. 3 ust. 2 PCCU, jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b PCCU, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych - w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie instrumentami Finansowymi.

Z art. 9 pkt 9 lit. b PCCU wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż musi być dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

W związku z powyższym niezbędne jest określenie co oznaczają pojęcia „sprzedaż” i „pośrednictwo firmy inwestycyjnej”, o których mowa w analizowanym przepisie.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art. 535 Kodeksu cywilnego) Wprawdzie w powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach, przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. W związku z powyższym, w przypadku, w którym zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego strony umowy sprzedaży najpierw zawarły umowę zobowiązującą do przeniesienia praw z papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi, a przeniesienie tych praw następuje odrębną umową, zawieraną w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy, za sprzedaż papierów wartościowych w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b PCCU w związku z art. 3 ust. 2 PCCU, należy uznać tę drugą umowę, tj. umowę przenoszącą na nabywcę prawa z papierów wartościowych.

Ani przepisy PCCU ani Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie definiują pojęcia „pośrednictwo firmy inwestycyjnej”. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego.

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka PWN (pod red, Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:

 1. działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się miedzy stronami lub załatwianie jakichś spraw dotyczących obu stron,
 2. występowanie w roli łącznika,
 3. załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

Zważywszy, że na podstawie Umów z Pośrednikiem, które zostaną zawarte przez Wnioskodawcę oraz Sprzedającego przed Dniem Zamknięcia - Pośrednik dokona w związku z Transakcją szeregu czynności prawnych i faktycznych, których zakres obejmie w szczególności zawarcie w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy Umowy Przyrzeczonej tzn. umowy przenoszącej własność Akcji na Wnioskodawcę - należy uznać, że Pośrednik wystąpi w roli pośrednika pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedającym, działając w celu zawarcia umowy sprzedaży Akcji na rzecz Wnioskodawcy. Pośrednik będzie bowiem uczestniczył przy dokonaniu sprzedaży Akcji na rzecz Wnioskodawcy w szczególności poprzez zawarcie Umowy Przyrzeczonej działając w imieniu Wnioskodawcy oraz Sprzedającego, jako pełnomocnik obu stron.

W konsekwencji, należy uznać, że działania Pośrednika będą stanowić „pośrednictwo” w zawarciu umowy (umów), na podstawie których dojdzie do nabycia Akcji przez Wnioskodawcę, co będzie - zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b PCCU - podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również praktyka organów podatkowych, które definiując pojęcie „pośrednictwa” na potrzeby wykładni art. 9 pkt 9 PCCU wskazują, że ma ono miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu umowy sprzedaży akcji i obejmuje, przykładowo, zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2015 r., sygn. IPPB2/4514-60/15-3/MZ, interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. IPPB2/4514-6/15-3/MZ, interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. IPPB2/4514-2/15-2/AF; interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2014 r., sygn. IPPB2/436-656/14-3/MZ czy też interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2014 r„ sygn. IPPB2/436-507/14-4/LS).

W konsekwencji, nabycie przez Wnioskodawcę Akcji, będących instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, przeprowadzone za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych wskazanego w art. 9 pkt 9 lit. b PCCU.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

– w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.)

Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych.

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

Stosownie do treści art. 3 pkt 9 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

W związku z powyższym za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (w tym akcji), także w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stronę do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć akcje imienne polskiej spółki akcyjnej z siedzibą w R. („Spółka”) na podstawie umowy sprzedaży zawartej z polską spółką akcyjną z siedzibą w T. („Sprzedający”), stanowiące 75% kapitału zakładowego Spółki („Akcje”, „Transakcja”). Akcje są „instrumentami finansowymi” w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.; dalej jako „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”). Do nabycia Akcji przez Wnioskodawcę dojdzie poza obrotem zorganizowanym w wyniku opisanych poniżej okoliczności faktycznych i zdarzeń prawnych. Wnioskodawca zawarł ze Sprzedającym przedwstępną (w rozumieniu art. 389 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.; dalej jako „Kodeks cywilny”) umowę sprzedaży Akcji („Przedwstępna Umowa Sprzedaży”) zobowiązującą Wnioskodawcę i Sprzedającego do zawarcia, po spełnieniu warunków zawieszających określonych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży, umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji dokonującej rozporządzenia i przeniesienia prawa własności Akcji wraz ze wszystkimi prawami związanymi z Akcjami ze Sprzedającego na Wnioskodawcę („Umowa Przyrzeczona”). Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny sprzedaży określonej w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży. Zgodnie z Przedwstępną Umową Sprzedaży, przeniesienie własności Akcji i rozliczenie Transakcji ma nastąpić za pośrednictwem T. S.A. lub innej firmy inwestycyjnej wybranej przez Wnioskodawcę i wskazanej Sprzedającemu („Pośrednik”), w dniu wyznaczonym zgodnie z postanowieniami Przedwstępnej Umowy Sprzedaży („Dzień Zamknięcia”), W każdym przypadku, Pośrednik będzie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W Dniu Zamknięcia Pośrednik zawrze Umowę Przyrzeczoną działając w imieniu Wnioskodawcy oraz Sprzedającego, jako pełnomocnik obu stron.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż papierów wartościowych (w tym akcji) to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży papierów wartościowych ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Reasumując należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.