IPPB2/436-697/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanej sytuacji transakcja sprzedaży akcji Spółki Operacyjnej, w której jako kupujący uczestniczy Spółka, stanowi sprzedaż dokonywaną za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, podlegającą zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/436-697/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. pośrednictwo
 2. transakcja
 3. zakup akcji
 4. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. („Spółka”) jest spółką prawa polskiego zarejestrowaną w Polsce oraz rezydentem podatkowym w Polsce. A. Polska ma spełniać zadania spółki zarządzającej oraz holdingowej (właścicielskiej) w zakresie wybranych Spółek Grupy A. w Polsce.

Spółka zamierza nabyć od niepolskiej spółki powiązanej (na podstawie umowy sprzedaży) akcje w spółce akcyjnej („Spółka Operacyjna”) („Transakcja”). Spółka Operacyjna jest spółką prawa polskiego z siedzibą w Polsce oraz polskim rezydentem podatkowym.

W celu uzyskania bezpieczeństwa akwizycji akcji Spółki Operacyjnej i zapewnienia prawidłowego rozliczenia i rozrachunku akwizycji (Transakcji) Spółka zamierza zawrzeć z wybraną firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) („Firma inwestycyjna”) umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa firmy inwestycyjnej przy sprzedaży akcji w obrocie prywatnym („Maklerska Umowa Pośrednictwa”). W szczególności Maklerska Umowa Pośrednictwa obejmie następujące działania (na zasadach określonych w ww. umowie):

 1. Firma Inwestycyjna zapewni profesjonalną obsługę Transakcji oraz zapewni bezpieczeństwo obrotu nabywcy;
 2. Firma inwestycyjna będzie działała w imieniu i na rzecz kupującego w zakresie kupna w odniesieniu do akcji będących przedmiotem zlecenia („Zlecenie Kupna”). Kupujący (tj. Spółka) wyrazi zgodę na podpisanie przez Firmę Inwestycyjną w imieniu i na rachunek kupującego Umowy Sprzedaży Akcji, w celu przeprowadzenia Transakcji i wykonania wszystkich innych czynności w celu zakupu;
 3. Na podstawie Maklerskiej Umowy Pośrednictwa, zleceniobiorca będzie świadczył dla kupującego (Spółki) następujące usługi:
  1. otworzy i będzie prowadził dla klienta rachunek pieniężny kupującego dla celów rozliczenia Transakcji, tj. nabycia akcji i rozliczenia ceny;
  2. przyjmie od Spółki środki pieniężne niezbędne do zapłacenia ceny za akcje i zapisze je na rachunku pieniężnym;
  3. przyjmie Zlecenie Kupna do wykonania i w oparciu o konstrukcje nettingu skojarzy je ze zleceniem sprzedaży;
  4. wykona Zlecenie Kupna, w tym podpisze w imieniu i na rachunek kupującego umowę sprzedaży akcji zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do Maklerskiej Umowy Pośrednictwa;
  5. przyjmie akcje do depozytu dla potrzeb realizacji Transakcji;
  6. dokona rozliczenia i rozrachunku Transakcji poprzez wykonanie czynności wskazanych w Maklerskiej Umowie Pośrednictwa;
  7. dostarczy kupującemu w imieniu i na rachunek Sprzedającego odcinek/odcinki Akcji;
  8. dostarczy Kupującemu jeden oryginalny egzemplarz podpisanej umowy sprzedaży akcji;
  9. dostarczy Kupującemu potwierdzenie prawidłowości i skuteczności zawarcia Transakcji;
  10. zapewni wsparcie przy sporządzeniu dokumentacji Transakcji w zakresie wskazanym w Maklerskiej Umowie Pośrednictwa.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji transakcja sprzedaży akcji Spółki Operacyjnej, w której jako kupujący uczestniczy Spółka, stanowi sprzedaż dokonywaną za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, podlegającą zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy

Sprzedaż akcji Spółki Operacyjnej na rzecz Spółki stanowi sprzedaż dokonywaną za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zwolnioną od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm. dalej: „ustawa o PCC”), podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (w tym akcji). Na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy w PCC z tytułu sprzedaży akcji ciąży na kupującym.
 2. Jednak, w przypadku spełnienia określonych warunków wskazanych w przepisach ustawy o PCC transakcja sprzedaży akcji (nabycia akcji) zwolniona jest od opodatkowania PCC. Mianowicie, zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC zwalnia się od podatku m.in, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm. dalej: „u.o.i.f.”). W konsekwencji, aby stwierdzić czy rozważana transakcja nabycia akcji Spółki Operacyjnej przez Spółkę będzie mogła korzystać ze zwolnienia z PCC ustalić należy co następuje:
  1. czy sprzedawane akcje mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  2. czy firma zaangażowana w nabycie akcji może zostać uznana za firmę inwestycyjną na gruncie u.o.i.f., oraz
  3. czy sprzedaż akcji zostanie dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w powyższym rozumieniu.
 3. Przede wszystkim sprzedaż musi dotyczyć instrumentów finansowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 u.o.i.f., za instrumenty finansowe uważa się między innymi papiery wartościowe. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a) u.o.i.f. ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje. W rezultacie naieży stwierdzić, że akcje spółki akcyjnej (Spółki Operacyjnej), które zostaną nabyte przez Spółkę, stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu u.o.i.f.
 4. Drugim warunkiem jest, aby sprzedaż akcji była dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Zgodnie z art. 3 pkt 33 u.o.i.f., ilekroć jest mowa o firmie inwestycyjnej rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską. W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, że jeżeli zleceniobiorca spełnia powyższe warunki, to powinien on być zaklasyfikowany jako firma inwestycyjna w rozumieniu u.o.i.f. W omawianej sytuacji założeniem jest, że warunek ten jest spełniony.
 5. Trzecim warunkiem jest, aby sprzedaż akcji była dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Przepisy ustawy o PCC, ani żadne inne przepisy prawa podatkowego, nie definiują pojęcia sprzedaży za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, jak również definicji „umowy pośrednictwa”. Również prawo cywilne nie ustanawia wprost konstrukcji prawnej „umowy pośrednictwa”, jak również nie zawiera definicji legalnej pojęcia „pośrednictwa” czy też „pośredniczenia”. Zgodnie jednak z art. 750 kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”), do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (w tym kodeksu cywilnego) stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
 6. Dlatego do umowy pośrednictwa jako umowy nienazwanej, winno się, zgodnie z art. 750 k,c., stosować odpowiednio przepisy o zleceniu. Art. 734 § 1 k.c. stanowi, że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jak stanowi art. 734 § 2 k.c., w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. W celu interpretacji terminu „pośrednictwo” należy również odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:
  1. działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwianie jakichś spraw dotyczących obu stron,
  2. występowanie w roli łącznika,
  3. załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.
  Czynności wykonywane przez Firmę inwestycyjną w ramach Maklerskiej Umowy Pośrednictwa, stanowią czynności (działalność maklerską), o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 u.o.i.f., tj.: 1) czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 2) czynności polegające na wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie.
 7. Praktyka organów podatkowych definiując pojęcie „pośrednictwa” na potrzeby wykładni art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC wskazuje, że o zawarciu umowy za pośrednictwem firmy inwestycyjnej świadczą takie elementy świadczonych przez firmę inwestycyjną usług jak:
  1. uczestnictwo firmy inwestycyjnej przy dokonywaniu umowy sprzedaży (tak Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., znak ILPB2/415-347/07-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 13 maja 2011 r., znak ILPB2/436-39/11-4/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 15 kwietnia 2011 r., znak IPPB2/436-102/11-2/MZ);
  2. zawarcie umowy sprzedaży przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji (tak Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 13 maja 2011 r., znak ILPB2/436-39/11-4/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w pismach z dnia 7 stycznia 2011 r., znak IPPB2/436-442/10-2/MZ oraz z dnia 2 marca 2011 r., znak IPPB2/436-10/11-4/AF oraz z dnia 15 kwietnia 2011 r., znak IPPB2/436-102/11-2/MZ);
  3. czynności maklerskie, o których mowa w u.o.i.f., m.in. polegające na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych (instrumentów finansowych), na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1) (tak Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 13 maja 2011 r., znak ILPB2/436-39/11-4/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w pismach z dnia 7 stycznia 2011 r., znak IPPB2/436-442/10-2/MZ oraz z dnia 2 marca 2011 r., znak IPPB2/436-10/11-4/AF oraz z dnia 15 kwietnia 2011 r., znak IPPB2/436-102/11-2/MZ, Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach w piśmie dnia 16 lutego 2010 r., znak IBPBII/1/436-297/09/AŻ);
  4. pośrednictwo musi dotyczyć samej cywilnoprawnej transakcji sprzedaży akcji, nie zaś innych czynności, które mogą być związane z taką sprzedażą (w szczególności w celu jej wykonania) (tak Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w piśmie z dnia 24 maja 2007 r., znak 1438/RM/436-8/07/73/PCC/EB, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., znak ILPB2/415-347/07-2/MK, Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w pismach z dnia 29 grudnia 2009 r., znak IPPB2/436-390/09-2/MZ oraz IPPB2/436-388/09-2/AF oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 23 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 288/07).
 8. W związku z przedstawionym we wniosku zakresem czynności (usług) wykonywanych przez Firmę Inwestycyjną w ramach Umowy Maklerskiej Pośrednictwa, tj. przede wszystkim przyjęcie od kupującego do wykonania i wykonanie pisemnego zlecenia kupna w odniesieniu do akcji będących przedmiotem zlecenia, podpisanie (zawarcie) w imieniu i na rachunek kupującego umowy sprzedaży akcji, w celu przeprowadzenia Transakcji, rozliczenie i rozrachunek Transakcji i wykonanie wszystkich innych czynności w celu zakupu akcji na zasadach i warunkach określonych w Umowie Maklerskiej Pośrednictwa, uznać należy, że Spółka nabędzie akcje w Spółce Operacyjnej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.
 9. W przekonaniu Spółki, w świetle powyższych argumentów, planowane nabycie przez Spółkę akcji Spółki Operacyjnej nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej a transakcja ta podlegać będzie zwolnieniu od opodatkowania PCC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze. zm.).

Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych.

Tym samym pośrednictwo ww. instytucji dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. Zatem, w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, jak należy rozumieć wyrażenie „sprzedaż za pośrednictwem”.

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to Dom Maklerski, bank prowadzący działalność , zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność .

Stosownie do treści art. 3 pkt 9 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

W związku z powyższym za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (w tym akcji), także w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza nabyć od niepolskiej spółki powiązanej (na podstawie umowy sprzedaży) akcje w spółce akcyjnej („Spółka Operacyjna”) („Transakcja”). Spółka Operacyjna jest spółką prawa polskiego z siedzibą w Polsce oraz polskim rezydentem podatkowym. W celu uzyskania bezpieczeństwa akwizycji akcji Spółki Operacyjnej i zapewnienia prawidłowego rozliczenia i rozrachunku akwizycji (Transakcji) Spółka zamierza zawrzeć z wybraną firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) („Firma inwestycyjna”) umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa firmy inwestycyjnej przy sprzedaży akcji w obrocie prywatnym („Maklerska Umowa Pośrednictwa”).

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie; doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw , sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Reasumując należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.