Pośrednictwo finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku usług pośrednictwa finansowego nabywanych od podmiotu zagranicznego związanych z udzielaniem pożyczek.

Fragment:

W konsekwencji powyższego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy zgodnie z którym: „ (...) wskazane w opisie stanu faktycznego oraz zdarzeniu przyszłym Usługi Pośrednictwa Finansowego nabywane od podatnika podatku od wartości dodanej w ramach importu usług, podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT ”. Wnioskodawca w całości przychyla się do stanowiska wyrażonego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w ww. interpretacjach i podziela tezy tam zawarte. [Usługi nabywane przez Wnioskodawcę jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek pieniężnych] W ocenie Wnioskodawcy, nabywane Usługi Pośrednictwa Finansowego będą spełniać wszystkie przesłanki konieczne dla uznania ich za zwolnione od VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Za takim podejściem przemawia przede wszystkim fakt, że: Usługi Pośrednictwa Finansowego będą świadczone za wynagrodzeniem i na rzecz strony transakcji finansowej (którą to stroną jest Wnioskodawca), z punktu widzenia nabywcy usług finansowych (tj. Klientów), Usługi Pośrednictwa Finansowego będą stanowić elementy usług finansowych, świadczenie Usług Pośrednictwa Finansowego będzie nakierowane na zawarcie umów pożyczek przez strony transakcji finansowej (Wnioskodawcę i Klientów), Usługi Pośrednictwa (...)

2018
20
sie

Istota:

Uznanie usług pośrednictwa finansowego nabywanych od Pośrednika w ramach importu usług za podlegające zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

Fragment:

Do grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca należy jednak spółka z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (Pośrednik), która posiada odpowiednią infrastrukturę, know-how i pozostałe zasoby oraz świadczy usługi pośrednictwa finansowego na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę o pośrednictwo finansowe z Pośrednikiem i udzielać kredytów konsumenckich za jego pośrednictwem. Pośrednik nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, nie jest też zarejestrowany w rejestrze pośredników kredytowych KNF. Na usługi pośrednictwa finansowego, które mają być świadczone przez Pośrednika na rzecz Wnioskodawcy, składać się będzie szereg kompleksowych i ściśle ze sobą związanych czynności, które prowadzić mają do zawarcia przez Wnioskodawcę umowy o kredyt konsumencki - pożyczkę z pozyskanymi przez Pośrednika pożyczkobiorcami. Czynnościami, które mają być świadczone przez Pośrednika na rzecz Wnioskodawcy w ramach usługi pośrednictwa finansowego, będą w szczególności: Udostępnienie platformy internetowej służącej oferowaniu i zawieraniu umów o kredyt konsumencki. Docieranie do potencjalnych pożyczkobiorców zainteresowanych zawarciem umowy o kredyt konsumencki - w tym Pośrednik na własne ryzyko będzie podejmował działania marketingowe i będzie ponosił koszty działań marketingowych na rzecz podmiotów zewnętrznych, w tym reklamy platformy internetowej, za pośrednictwem której udzielane będą kredyty konsumenckie.

2018
22
sty

Istota:

Czy Podatnik po zmianach, jakie weszły w życie po 1 lipca 2017 r., dotyczących likwidacji zwolnienia z VAT usług około finansowych, nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku VAT wystawiając faktury za rozliczenie prowizji za sprzedaż z tytułu pozyskiwania klientów na kredyty udzielane przez instytucje finansowe oraz instytucje zajmujące się pośrednictwem finansowym?

Fragment:

Oceniając powyższe okoliczności sprawy na tle powołanych regulacji prawnych należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadczone usługi, tj. kojarzenie dwóch stron transakcji, stanowią usługi pośrednictwa finansowego. Z opisu sprawy wynika bowiem, że świadczone przez Pośrednika usługi spełniają przedstawione wyżej przesłanki wynikające z orzecznictwa TSUE dla uznania ich za usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, w szczególności: są świadczone za wynagrodzeniem na rzecz instytucji finansowych, a więc strony transakcji finansowej oraz instytucji zajmujących się pośrednictwem finansowym (przy czym wynagrodzenie to płacone jest w formie prowizji); z punktu widzenia nabywcy usług finansowych (Klientów), usługi pośrednictwa finansowego stanowią element usługi finansowej; celem świadczenia usług jest dążenie do zawarcia umowy pożyczki lub kredytu przez strony transakcji finansowej (instytucję finansową i Klienta), przy czym pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy pożyczki, rentowności tej umowy ani innych aspektów z nią związanych; usługi pośrednictwa finansowego nie mają wyłącznie charakteru wykonywania czynności faktycznych związanych z umową, tj. nie polegają jedynie na udostępnianiu informacji stronom transakcji finansowej, lecz na aktywnych działaniach pośrednika zmierzających do zawarcia umów pożyczkowych.

2017
18
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku VAT kompleksowej usługi pośrednictwa finansowego

Fragment:

(...) pośrednictwa finansowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: C Sp. z o.o. (dalej: Spółka), która po uwzględnieniu zmiany nazwy w KRS będzie mieć nazwę F. Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyć kompleksowe usługi pośrednictwa finansowego w świadczeniu usług udzielania kredytów konsumenckich. Ww. usługi pośrednictwa finansowego, Spółka będzie świadczyć w imieniu i na rzecz instytucji pożyczkowych, będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie stosownej umowy/upoważnienia. Spółka nie będzie zatem stroną umowy kredytu konsumenckiego, stroną umowy kredytu konsumenckiego będą instytucje pożyczkowe w imieniu i na rzecz których Spółka będzie świadczyć kompleksową usługę pośrednictwa finansowego oraz klient (osoba fizyczna). Za świadczoną usługę pośrednictwa Spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od ilości zawartych umów kredytów konsumenckich za pośrednictwem Spółki. Kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego świadczona przez Spółkę na rzecz instytucji pożyczkowych będzie obejmowała poniższe czynności: prowadzenie (...)

2017
15
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania usług pośrednictwa finansowego

Fragment:

Z punktu widzenia nabywcy usług finansowych (czyli Klientów), Usługi Pośrednictwa Finansowego stanowią element usługi finansowej. Celem Usługi Pośrednictwa Finansowego jest niewątpliwie dążenie do zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Klientami (przy czym Pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy pożyczki, rentowności tej umowy ani innych aspektów z nią związanych). Usługa Pośrednictwa Finansowego, świadczona przez partnera zagranicznego w swej istocie, polega na aktywnym działaniu Pośrednika, tj. na oferowaniu usług Wnioskodawcy podmiotom krajowym, kojarzeniu z zainteresowanymi nabywcami usług Wnioskodawcy, udostępnianiu zainteresowanym danych o ofercie i przekazywaniu Wnioskodawcy oraz przetwarzaniu w tym celu danych potencjalnych klientów udostępniających te dane usługodawcy dobrowolnie oraz czynności pomocniczych, takich jak analiza wypłacalności (w tym posprzedażowa) oraz zdolności kredytowej. Tym samym stanowisko Strony, że dla nabywanych przez siebie od usługodawcy wykonującego działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zarejestrowanego w swoim kraju jako podatnik VAT czynny, usług pośrednictwa finansowego, stosuje stawkę VAT "zwolniony” na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać za prawidłowe.

2016
15
gru

Istota:

Wskazane w opisie zdarzenia przyszłego Usługi Pośrednictwa Finansowego świadczone przez Wnioskodawcę będą podlegały zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Fragment:

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek pieniężnych W ocenie Wnioskodawcy świadczone przez niego Usługi Pośrednictwa Finansowego spełniają wszelkie wskazywane przez sądy administracyjne/organy podatkowe przesłanki do uznania ich za usługi zwolnione z VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Mając to na uwadze, Wnioskodawca w szczególności ponownie podkreśla, że: Usługi Pośrednictwa Finansowego są świadczone za wynagrodzeniem i na rzecz strony transakcji finansowej (czyli Pożyczkodawcy), z punktu widzenia nabywcy usług finansowych (czyli Klientów), Usługi Pośrednictwa Finansowego stanowią element usługi finansowej, celem świadczenia Usługi Pośrednictwa Finansowego jest dążenie do zawarcia umów przez strony transakcji finansowej (Pożyczkodawcę i Klientów), w razie potrzeby, w ramach świadczenia Usług Pośrednictwa Finansowego Wnioskodawca przeprowadza dodatkowe negocjacje w przedmiocie warunków oferowanego produktu finansowego Pożyczkodawcy, a ponadto zapewnia po swojej stronie wsparcie osoby udzielającego Klientom potrzebnych wyjaśnień. Jak wynika z powyższego, Usługi Pośrednictwa Finansowego nie mają wyłącznie charakteru wykonywania czynności faktycznych związanych z umową, tj. nie polegają jedynie na udostępnianiu informacji (...)

2016
7
lip

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku usług pośrednictwa finansowego.

Fragment:

Czy opisana w stanie faktycznym kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego, którą Wnioskodawca świadczy na rzecz klienta zwolniona jest od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w stanie faktycznym kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego, którą Wnioskodawca świadczy na rzecz klienta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38, przedmiotowej ustawy, zwolnione od podatku VAT są usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Biorąc pod uwagę, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje usług pośrednictwa, aby określić czy przedmiotowe usługi stanowią usługi pośrednictwa finansowego należy „ sięgnąć ” do przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wypracowanego w tym zakresie orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 135(1) (b) Dyrektywy 112 państwa członkowskie zwalniają usługi udzielania kredytów i pośrednictwo kredytowe, oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę.

2016
19
kwi

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczone przez Wnioskodawcę Usługi wsparcia korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?

Fragment:

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zgodnie z orzecznictwem TSUE usługa pośrednictwa finansowego: powinna stanowić usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, ma na celu dążenie do zawarcia umowy (pośrednik nie ma żadnego interesu, co do treści umowy), nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Pośrednictwo - stanowisko Ministra Finansów Również Minister Finansów w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych potwierdza, że usługi polegające na pozyskiwaniu potencjalnych klientów dla instytucji finansowych (banków) w celu zawarcia przez nich umów na świadczenie określonych usług finansowych zwolnionych z VAT stanowią usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Stanowisko takie zawarte zostało m.in. w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lutego 2015 r., sygn. IPPP1/443-1479/14-2/EK ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 października 2014 r., sygn.

2016
28
lut

Istota:

Sposób opodatkowania świadczonych usług.

Fragment:

Zatem, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, celem jest dążenie do zawarcia umowy (przy czym, pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy), usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być np. wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa finansowego. W ramach wykonywanych czynności udzielania pożyczek Wnioskodawca m.in. monitoruje spłaty pożyczek poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty (monitów). Wezwanie do zapłaty Wnioskodawca traktuje jako czynność z zakresu zarządzania pożyczką. Ponadto Wnioskodawca w ramach wykonywanych czynności wydaje zainteresowanym zaświadczenia o pożyczce, które – jak wskazał Wnioskodawca – nie wchodzą w skład pojęcia udzielania ani zarządzania pożyczką. Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że usługi monitowania spłaty pożyczek polegające na wysyłaniu wezwań do zapłaty (monitów), jako że są nieodłącznym elementem usług udzielania pożyczek korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

2016
18
lut

Istota:

Zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 30 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 13 listopada 2015 r. (skutecznie doręczone 18 listopada 2015 r.) We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: N. Sp. z o.o. planuje zająć się pośrednictwem finansowym, polegającym na: poszukiwaniu klienta poprzez ogłoszenie w internecie, pomoc w wypełnianiu wniosku kredytowego, znalezieniu banku, który udzieli kredytu. Po uzyskaniu kredytu Spółka wystawi klientowi fakturę za pośrednictwo w świadczeniu usług finansowych. W piśmie z dnia 23 listopada 2015 r. Spółka uzupełniła opis sprawy wskazując, że będzie poszukiwać klientów poprzez ogłoszenia w internecie. Klient zadzwoni do Spółki i określi jakiego kredytu potrzebuje. Po wstępnej rozmowie Spółka umówi się z klientem na spotkanie w siedzibie firmy. Spółka sprawdzi wiarygodność kredytową klienta poprzez weryfikację miejsca zamieszkania, weryfikację zatrudnienia i osiąganych dochodów. Spółka podpisze umowę o pośrednictwo finansowe. Pracownik Spółki będzie dzwonił do banków i szukał najkorzystniejszej oferty dla kredytobiorcy.