Pośrednictwo finansowe | Interpretacje podatkowe

Pośrednictwo finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT kompleksowej usługi pośrednictwa finansowego
Fragment:
(...) pośrednictwa finansowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: C Sp. z o.o. (dalej: Spółka), która po uwzględnieniu zmiany nazwy w KRS będzie mieć nazwę F. Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyć kompleksowe usługi pośrednictwa finansowego w świadczeniu usług udzielania kredytów konsumenckich. Ww. usługi pośrednictwa finansowego, Spółka będzie świadczyć w imieniu i na rzecz instytucji pożyczkowych, będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie stosownej umowy/upoważnienia. Spółka nie będzie zatem stroną umowy kredytu konsumenckiego, stroną umowy kredytu konsumenckiego będą instytucje pożyczkowe w imieniu i na rzecz których Spółka będzie świadczyć kompleksową usługę pośrednictwa finansowego oraz klient (osoba fizyczna). Za świadczoną usługę pośrednictwa Spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od ilości zawartych umów kredytów konsumenckich za pośrednictwem Spółki. Kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego świadczona przez Spółkę na rzecz instytucji pożyczkowych będzie obejmowała poniższe czynności: prowadzenie (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania usług pośrednictwa finansowego
Fragment:
Z punktu widzenia nabywcy usług finansowych (czyli Klientów), Usługi Pośrednictwa Finansowego stanowią element usługi finansowej. Celem Usługi Pośrednictwa Finansowego jest niewątpliwie dążenie do zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Klientami (przy czym Pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy pożyczki, rentowności tej umowy ani innych aspektów z nią związanych). Usługa Pośrednictwa Finansowego, świadczona przez partnera zagranicznego w swej istocie, polega na aktywnym działaniu Pośrednika, tj. na oferowaniu usług Wnioskodawcy podmiotom krajowym, kojarzeniu z zainteresowanymi nabywcami usług Wnioskodawcy, udostępnianiu zainteresowanym danych o ofercie i przekazywaniu Wnioskodawcy oraz przetwarzaniu w tym celu danych potencjalnych klientów udostępniających te dane usługodawcy dobrowolnie oraz czynności pomocniczych, takich jak analiza wypłacalności (w tym posprzedażowa) oraz zdolności kredytowej. Tym samym stanowisko Strony, że dla nabywanych przez siebie od usługodawcy wykonującego działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zarejestrowanego w swoim kraju jako podatnik VAT czynny, usług pośrednictwa finansowego, stosuje stawkę VAT "zwolniony” na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać za prawidłowe.
2017
15
lut

Istota:
Wskazane w opisie zdarzenia przyszłego Usługi Pośrednictwa Finansowego świadczone przez Wnioskodawcę będą podlegały zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.
Fragment:
Usługi świadczone przez Wnioskodawcę jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek pieniężnych W ocenie Wnioskodawcy świadczone przez niego Usługi Pośrednictwa Finansowego spełniają wszelkie wskazywane przez sądy administracyjne/organy podatkowe przesłanki do uznania ich za usługi zwolnione z VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Mając to na uwadze, Wnioskodawca w szczególności ponownie podkreśla, że: Usługi Pośrednictwa Finansowego są świadczone za wynagrodzeniem i na rzecz strony transakcji finansowej (czyli Pożyczkodawcy), z punktu widzenia nabywcy usług finansowych (czyli Klientów), Usługi Pośrednictwa Finansowego stanowią element usługi finansowej, celem świadczenia Usługi Pośrednictwa Finansowego jest dążenie do zawarcia umów przez strony transakcji finansowej (Pożyczkodawcę i Klientów), w razie potrzeby, w ramach świadczenia Usług Pośrednictwa Finansowego Wnioskodawca przeprowadza dodatkowe negocjacje w przedmiocie warunków oferowanego produktu finansowego Pożyczkodawcy, a ponadto zapewnia po swojej stronie wsparcie osoby udzielającego Klientom potrzebnych wyjaśnień. Jak wynika z powyższego, Usługi Pośrednictwa Finansowego nie mają wyłącznie charakteru wykonywania czynności faktycznych związanych z umową, tj. nie polegają jedynie na udostępnianiu informacji (...)
2016
15
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług pośrednictwa finansowego.
Fragment:
Czy opisana w stanie faktycznym kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego, którą Wnioskodawca świadczy na rzecz klienta zwolniona jest od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w stanie faktycznym kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego, którą Wnioskodawca świadczy na rzecz klienta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38, przedmiotowej ustawy, zwolnione od podatku VAT są usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Biorąc pod uwagę, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje usług pośrednictwa, aby określić czy przedmiotowe usługi stanowią usługi pośrednictwa finansowego należy „ sięgnąć ” do przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wypracowanego w tym zakresie orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 135(1) (b) Dyrektywy 112 państwa członkowskie zwalniają usługi udzielania kredytów i pośrednictwo kredytowe, oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę.
2016
7
lip

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczone przez Wnioskodawcę Usługi wsparcia korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?
Fragment:
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zgodnie z orzecznictwem TSUE usługa pośrednictwa finansowego: powinna stanowić usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, ma na celu dążenie do zawarcia umowy (pośrednik nie ma żadnego interesu, co do treści umowy), nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Pośrednictwo - stanowisko Ministra Finansów Również Minister Finansów w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych potwierdza, że usługi polegające na pozyskiwaniu potencjalnych klientów dla instytucji finansowych (banków) w celu zawarcia przez nich umów na świadczenie określonych usług finansowych zwolnionych z VAT stanowią usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Stanowisko takie zawarte zostało m.in. w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lutego 2015 r., sygn. IPPP1/443-1479/14-2/EK ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 października 2014 r., sygn.
2016
19
kwi

Istota:
Sposób opodatkowania świadczonych usług.
Fragment:
Zatem, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, celem jest dążenie do zawarcia umowy (przy czym, pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy), usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być np. wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa finansowego. W ramach wykonywanych czynności udzielania pożyczek Wnioskodawca m.in. monitoruje spłaty pożyczek poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty (monitów). Wezwanie do zapłaty Wnioskodawca traktuje jako czynność z zakresu zarządzania pożyczką. Ponadto Wnioskodawca w ramach wykonywanych czynności wydaje zainteresowanym zaświadczenia o pożyczce, które – jak wskazał Wnioskodawca – nie wchodzą w skład pojęcia udzielania ani zarządzania pożyczką. Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że usługi monitowania spłaty pożyczek polegające na wysyłaniu wezwań do zapłaty (monitów), jako że są nieodłącznym elementem usług udzielania pożyczek korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.
2016
28
lut

Istota:
Zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 13 listopada 2015 r. (skutecznie doręczone 18 listopada 2015 r.) We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: N. Sp. z o.o. planuje zająć się pośrednictwem finansowym, polegającym na: poszukiwaniu klienta poprzez ogłoszenie w internecie, pomoc w wypełnianiu wniosku kredytowego, znalezieniu banku, który udzieli kredytu. Po uzyskaniu kredytu Spółka wystawi klientowi fakturę za pośrednictwo w świadczeniu usług finansowych. W piśmie z dnia 23 listopada 2015 r. Spółka uzupełniła opis sprawy wskazując, że będzie poszukiwać klientów poprzez ogłoszenia w internecie. Klient zadzwoni do Spółki i określi jakiego kredytu potrzebuje. Po wstępnej rozmowie Spółka umówi się z klientem na spotkanie w siedzibie firmy. Spółka sprawdzi wiarygodność kredytową klienta poprzez weryfikację miejsca zamieszkania, weryfikację zatrudnienia i osiąganych dochodów. Spółka podpisze umowę o pośrednictwo finansowe. Pracownik Spółki będzie dzwonił do banków i szukał najkorzystniejszej oferty dla kredytobiorcy.
2016
18
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego
Fragment:
Podmiotem, w imieniu i na rzecz którego Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego jest A Sp. z o.o., przy czym w przyszłości może to być inny Pośrednik finansowy. Wnioskodawca negocjuje w imieniu i na rzecz klienta warunki zawarcia umowy kredytowej lub umowy ubezpieczeniowej. Negocjacje te dotyczą możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczenia dodatkowych kosztów, obniżenia kosztów startowych za kredyt oraz marży banku. Negocjacje te mają na celu zawarcie umowy kredytowej między klientem a bankiem. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii, czy usługa pośrednictwa finansowego i usługa pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych są zwolnione od podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w przedstawionym we wniosku sposobie funkcjonowania stanowią usługi pośrednictwa finansowego i pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Wnioskodawca nie jest żadną ze stron umowy. Wnioskodawca negocjuje w imieniu i na rzecz klienta warunki zawarcia umowy kredytowej lub umowy ubezpieczeniowej. Należy podkreślić, co wynika z powyższej analizy, że zasadniczym celem pośrednictwa finansowego i pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych jest spowodowanie wszystkiego co możliwe, aby bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe i klient zawarli ze sobą umowę – co niewątpliwie ma miejsce w omawianej sprawie.
2016
12
sty

Istota:
Usługi pozyskania klienta są niezbędnym elementem świadczenia usług pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych i korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w powołanym przepisie art. 43 ust. 1 pkt 37 i 38 ustawy, o ile Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności określonych w art. 43 ust. 15 ustawy.
Fragment:
Zatem, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, celem jest dążenie do zawarcia umowy (przy czym, pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy), usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być np. wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi pośrednictwa finansowego na rzecz banków i ubezpieczycieli, jak również współpracuje z innymi pośrednikami. Jak wskazał Wnioskodawca świadczone usługi polegają na pozyskiwaniu/przekazywaniu potencjalnych klientów w celu zawarcia przez nich umów kredytowych z bankiem. Analiza przedstawionego stanu faktycznego w kontekście powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że opisane usługi pozyskania klienta są niezbędnym elementem świadczenia usług pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych i korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w powołanym przepisie art. 43 ust. 1 pkt 37 i 38 ustawy, o ile Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności określonych w art. 43 ust. 15 ustawy.
2016
10
sty

Istota:
Czy w związku z opisanym zdarzeniem występuje podatek od towarów i usług?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług pośrednictwa finansowego, w ramach których zamierza świadczyć m.in. usługi określone w art. 3 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Wnioskodawca będzie pełnił rolę pośrednika w transakcjach płatniczych (przelewy bankowe, karty) na wydzielonym przez siebie rachunku bankowym. Za swoją usługę otrzyma prowizję, którą pobierze ze środków zamawiającego usługę. Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że skoro w ramach zawartej umowy z kontrahentem Wnioskodawca będzie świadczył usługi, polegające na rozliczaniu transakcji płatniczych, tj. usługi płatnicze wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, to czynności te, jako wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wskazać należy, że niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że planowana przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Końcowo nadmienia się, że interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, wobec czego w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określone odmienne od przedstawionego zdarzenia przyszłego, interpretacja nie wywrze w tym zakresie skutków prawnych.
2015
30
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.