Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług związanych z prowadzeniem grupy dystrybucyjnej

Fragment:

W polskim prawie pojęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego definiuje obecnie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.2016.2077 t.j. ze zm.) w ten sposób, że pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia (art. 2 ust. 1 ww. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym). Ustawa precyzuje dalej, że pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń („ czynności agencyjne ”), polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych („ działalność agencyjna ”) - art. 4 ww. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Od dnia 1 października 2018 r. zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego będzie określać ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona).

2018
21
wrz

Istota:

W zakresie rozpoznania importu usług pośrednictwa finansowego.

Fragment:

Za świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, Pośrednikowi przysługuje od Wnioskodawcy wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest typowe dla modelu pośrednictwa, tj. uzależnione jest od liczby lub wartości zawartych przez Spółkę umów pożyczkowych z podmiotami wnioskującymi o udzielenie kredytu konsumenckiego za pośrednictwem Pośrednika. Pomiędzy wynagrodzeniem wypłacanym Pośrednikowi (prowizją) a usługą udzielenia pożyczki istnieje nierozerwalny związek pozwalający na identyfikację i powiązanie wynagrodzenia Pośrednika z konkretną usługą udzielenia kredytu konsumenckiego (wynikającą z konkretnej umowy o kredyt konsumencki), będącą efektem uprzednich działań Pośrednika (usług pośrednictwa finansowego). Wynagrodzenie o którym mowa w rzeczywistości składa się z kwot przysługujących Pośrednikowi za doprowadzenie do zawarcia konkretnych umów pożyczkowych pomiędzy Wnioskodawcą i pożyczkobiorcą. Trzeba zauważyć, że przepisy ustawy nie zawierają definicji „ pośrednictwa ” w świadczeniu usług finansowych. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. strona internetowa – www.sjp.pwn.pl ), przez pośrednictwo rozumie się „ działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy ”.

2018
21
wrz

Istota:

W zakresie rozpoznania importu usług pośrednictwa finansowego.

Fragment:

Za świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, Pośrednikowi przysługuje od Wnioskodawcy wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest typowe dla modelu pośrednictwa, tj. uzależnione jest od liczby lub wartości zawartych przez Spółkę umów pożyczkowych z podmiotami wnioskującymi o udzielenie kredytu konsumenckiego za pośrednictwem Pośrednika. Pomiędzy wynagrodzeniem wypłacanym Pośrednikowi (prowizją) a usługą udzielenia pożyczki istnieje nierozerwalny związek pozwalający na identyfikację i powiązanie wynagrodzenia Pośrednika z konkretną usługą udzielenia kredytu konsumenckiego (wynikającą z konkretnej umowy o kredyt konsumencki), będącą efektem uprzednich działań Pośrednika (usług pośrednictwa finansowego). Wynagrodzenie o którym mowa w rzeczywistości składa się z kwot przysługujących Pośrednikowi za doprowadzenie do zawarcia konkretnych umów pożyczkowych pomiędzy Wnioskodawcą i pożyczkobiorcą. Trzeba zauważyć, że przepisy ustawy nie zawierają definicji „ pośrednictwa ” w świadczeniu usług finansowych. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, strona internetowa- www.sjp.pwn.pl ), przez pośrednictwo rozumie się „ działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy ”.

2018
13
sie

Istota:

W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Fragment:

W związku z tym, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani Dyrektywa 112 nie definiują tego pojęcia, w celu określenia, jakie czynności należy rozumieć pod pojęciem usług pośrednictwa, należy oprzeć się na wykładni językowej, wspieranej przy tym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, wersja internetowa: http://sjp.pwn.pl ), przez pośrednictwo należy rozumieć działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron. Równorzędnie, przez pośrednictwo rozumie się kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych, a więc załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, uczestniczenie w zawieraniu takich transakcji. W tym zakresie stwierdzić należy, że wykonywane przez Wnioskodawcę wszelkie czynności zmierzające do skojarzenia dwóch podmiotów celem nawiązania współpracy można uznać za pośrednictwo. Z kolei z doktrynalnego punktu widzenia cechą charakterystyczną pośrednictwa odróżniającą ten stosunek od innych umów jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy są działania pośrednika. Innymi słowy przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć taki stosunek prawny istniejący pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej, aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią, przy czym znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika.

2018
9
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Fragment:

W takim przypadku, podwykonawca zajmuje tę samą pozycję, jak strona sprzedająca produkt finansowy i nie jest zatem pośrednictwem”. Jak wynika z powołanych przepisów krajowych oraz orzecznictwa TSUE, zwolnieniu od podatku podlegają usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym wykonywane przez brokerów i agentów ubezpieczeniowych. W orzecznictwie TSUE dotyczącym tej tematyki wyraźnie jednak zostało podkreślone, że pośrednictwo ubezpieczeniowe, to czynności których celem jest uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę ubezpieczenia. Zgodnie z tym orzecznictwem, istotnymi aspektami pośrednictwa ubezpieczeniowego jest wyszukiwanie klientów ubezpieczeniowych i kontaktowanie ich z ubezpieczycielem w celu zawarcia umowy. Wnioskodawca w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie jest podmiotem wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń (agentem), a jedynie podmiotem pomagającym w pozyskiwaniu odszkodowań od ubezpieczycieli, w imieniu osób fizycznych i prawnych innych niż zakład ubezpieczeń, bez konieczności dochodzenia przez nich przedmiotowych roszczeń na własną rękę. W konsekwencji, świadczenia na rzecz ww. osób wykonywane przez Wnioskodawcę nie będą stanowić usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Usługi te bowiem są w rezultacie rozumiane jako forma wsparcia dla klientów Zainteresowanego, którzy od towarzystw ubezpieczeniowych dochodzą roszczenia odszkodowawczego.

2018
7
cze

Istota:

Uznanie świadczonych usług za zwolnione z VAT jako usługi pośrednictwa, których przedmiotem są akcje.

Fragment:

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Uniwersalny słownik języka polskiego PWN), przez pojęcie „ pośrednictwo ” należy rozumieć: działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych. Analogiczną definicję pośrednictwa można znaleźć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „ TSUE ”). Przykładowo, w uzasadnieniu wyroku Volker Ludwig v. Finanzamt Luckenwalde (wyrok z dnia 21 czerwca 2007 r., C-453/05) TSUE wskazał, że „ pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści ww. umowy ”. W praktyce, na podstawie orzecznictwa TSUE i polskich sądów administracyjnych ukształtowały się przesłanki jakie powinny zostać spełnione, aby daną usługę zakwalifikować jako usługę pośrednictwa. W tym zakresie, wskazuje się, że usługa pośrednictwa powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony (...)

2018
30
maj

Istota:

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy art. 15e ust. 1 updop będzie znajdował zastosowanie do wskazanych we wniosku usług pośrednictwa w sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy.

Fragment:

Usługi nabywane przez Wnioskodawcę od podmiotu powiązanego, sklasyfikowane są wg nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod następującymi numerami: 46.13.11.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna nieobrobionego i drewna wstępnie obrobionego oraz półproduktów z drewna; 46.15.11.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli, 46.18.19.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 46.19.10.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju. W przedmiotowej sprawie istotne będzie wyjaśnienie znaczenia pojęć: „ usług pośrednictwa ”, oraz „ usług reklamowych ” oraz „ usług badania rynku ” (w przypadku dwóch ostatnich – wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęć „ usług pośrednictwa ”, „ usług reklamowych ”, czy „ usług badania rynku ”. Wobec braku w ustawie definicji należy, zdaniem organu podatkowego, posiłkowo odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Uniwersalny słownik języka polskiego PWN), przez pojęcie „ pośrednictwo ” należy rozumieć: działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych i doprowadzenie do zawarcia umowy.

2018
20
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Fragment:

Zatem pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem, że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową ”. Z kolei w uzasadnieniu wyroku w sprawie CSC Financial Services Ltd. (wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2001 r., C-235/00), która to spółka świadczyła usługi typu call center na rzecz instytucji finansowych, Trybunał podjął się próby skonstruowania definicji samego pośrednictwa. Pośrednikiem jest więc podmiot niebędący żadną ze stron umowy, ale świadczący usługę na rzecz strony w zamian za wynagrodzenie. W skład usługi wchodzić może zwłaszcza prowadzenie negocjacji. Celem pośrednictwa jest natomiast uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę. Z kolei nie może być mowy o pośrednictwie wówczas, gdy jedna ze stron umowy zleca tylko podwykonawcy część czynności faktycznych. W kwestii znaczenia słowa „ negocjacje ”, w kontekście art. 13 część B lit. d pkt 5 Dyrektywy w ww. wyroku TSUE wskazał, że „ odnosi się ono do działalności pośrednika, który nie przyjmuje roli którejkolwiek ze stron umowy dotyczącej produktu finansowego oraz którego działalność polega na czymś innym, niż świadczenie usług wchodzących w zakres umowy, typowo wykonywanych przez strony takich umów.

2018
18
maj

Istota:

Uznanie wykonywanych czynności na rzecz Partnerów Usługowych za usługę pośrednictwa opodatkowaną VAT, ustalenie dla niej podstawy opodatkowania, sposobu jej dokumentowania, momentu powstania obowiązku podatkowego dla tej usługi, opodatkowanie czynności wydania Voucherów oraz sposób jej dokumentowania, skutki podatkowe upływu terminu ważności Vouchera.

Fragment:

Niemniej jednak w ocenie Wnioskodawcy przepis ten również nie ma zastosowania do usługi pośrednictwa wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego, gdyż kwota otrzymana od Zamawiającego za wydanie Vouchera nie stanowi kwoty otrzymanej na poczet usługi pośrednictwa. Świadczy o tym m.in. okoliczność, że w razie niezrealizowania danego Vouchera z uwagi na faktyczny brak nabycia usługi lub produktu u żadnego z Partnerów Usługowych, nie dojdzie do skutecznego wykonania usługi pośrednictwa – Wnioskodawca nie będzie uprawniony do żądania od Partnera Usługowego wynagrodzenia za usługę pośrednictwa. W konsekwencji z tytułu świadczonej przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa obowiązek podatkowy wystąpi w momencie jej wykonania na rzecz danego Partnera Usługowego. W ocenie Wnioskodawcy usługa pośrednictwa będzie skutecznie wykonana, w sytuacji gdy w wyniku zamieszczenia oferty Partnera Usługowego na stronie Serwisu i wydania Zamawiającemu Vouchera posiadacz Vouchera zdecyduje się skorzystać z usługi u danego Partnera Usługowego. Powyższe będzie mieć również odzwierciedlenie w umowach, które Wnioskodawca będzie zawierać z Partnerami Usługowymi – umowy będą przewidywać, że wynagrodzenie za usługę pośrednictwa będzie należne Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy w wyniku wydania Vouchera jego posiadacz zdecyduje się zrealizować Voucher u danego Partnera Usługowego (a zatem w momencie faktycznej realizacji usługi u danego Partnera Usługowego).

2018
1
maj

Istota:

Czy transakcje pośrednictwa na rzecz kontrahentów z krajów trzecich będą wliczać się w kwotę limitu warunkującą zwolnienie z podatku VAT określoną w art. 113 ust. 1 ustawy?

Fragment:

Działalność którą Wnioskodawca prowadzi polega na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę (dropshipping) i jest prowadzona w formie pośrednictwa handlowego poprzez portal internetowy. Wnioskodawca zbiera zamówienia, inkasuje wpływy pieniężne w postaci przelewów bankowych na rachunek firmowy. Następnie Wnioskodawca przesyła zamówienie do dostawcy, który znajduje się na terenie kraju trzeciego (spoza krajów Unii Europejskiej). Dostawca realizuje wysyłkę bezpośrednio do klienta pozostając nieujawnionym wobec niego. Wnioskodawca wystawia rachunek za usługę pośrednictwa opiewający na kwotę w wysokości marży jaką Wnioskodawca uzyskał za pośredniczenie w sprzedaży danego produktu. Usługi świadczone są na rzecz kontrahenta zagranicznego tj. dostawcy chińskiego. Wysokość marży jest zmienna i zależna od wielu czynników np. rozmiarów, fasonów, materiałów, aktualnego kursu walutowego itd. Firma Wnioskodawcy nie zajmuje się świadczeniem innych usług w zakresie pośrednictwa handlowego ani nie dokonuje sprzedaży podlegającej opodatkowaniu na terenie Polski. Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy opisane we wniosku usługi pośrednictwa na rzecz kontrahentów zagranicznych (spoza UE) będą wliczać się w kwotę limitu warunkującą zwolnienie z podatku od towarów i usług określoną w art. 113 ust. 1 ustawy.