Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usługi pośrednictwa finansowego.
Fragment:
Natomiast ww. usługi mieszczą się w pojęciu usług pośrednictwa w świadczeniu usług wymienionych art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN, przez pośrednictwo rozumie się „ działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy ”. Zatem pośrednictwo obejmuje czynności dokonywane w imieniu oraz na rzecz innego podmiotu gospodarczego, w wyniku których dochodzi od zawarcia transakcji między tym przedsiębiorcą a podmiotem trzecim. Pogląd taki potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie sygn. C-453/05 Volker Ludwig przeciwko Finanzamt Luckenwalde, w której TSUE stwierdził, że „ pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy ”.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług
Fragment:
Działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek strony umowy dotyczącej produktu finansowego. Usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego to usługa wykonana na rzecz strony umowy oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa. Pośrednictwo ma zatem na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności, które umożliwiłyby zawarcie przez obie strony umowy, przy czym pośrednik nie realizuje w stosunku do treści umowy żadnego własnego interesu. W sprawie C-453/05 TSUE stwierdził, że „ pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Zatem pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową ”.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług
Fragment:
Organ potwierdził ponadto, powołane przez Wnioskodawcę, a wynikające z utartej praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, warunki konieczne do zakwalifikowania danej usługi jako usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w myśl art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Zdaniem Organu: pośrednictwo ubezpieczeniowe należy rozumieć zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek strony umowy dotyczącej produktu finansowego. Pośrednictwo ma na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia, przy czym pośrednik nie realizuje w stosunku do treści umowy żadnego własnego interesu, powinna to być usługa wykonana na rzecz strony umowy oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa, należy zweryfikować, czy usługodawca spełnia definicję agenta lub brokera ubezpieczeniowego, czy posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego - jeżeli tak, to spełnia on warunki podmiotowe wynikające z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a czynności przez niego wykonywane są uznawane, w myśl tej ustawy, za pośrednictwo ubezpieczeniowe (czynności związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia).
2017
26
cze

Istota:
W zakresie ustalenia przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem.
Fragment:
(...) pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu środków pieniężnych w postaci przelewu na Jej rachunek bankowy, a kwotą wysłaną (przelaną) na rachunek bankowy dostawcy (sprzedającego). Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawczyni nigdy nie będzie właścicielem towaru, nie będzie również importerem, ponieważ nie będzie sprowadzała towaru na własny rachunek, a będzie jedynie pośredniczyć w płatnościach i zamówieniach, a później reklamacjach. Płatności od klientów (kupującego towar) będą należnościami za sprzedany przez zagraniczną firmę towar, a w części będą należnością z tytułu pośrednictwa w płatności i obsłudze zamówienia. Przychodem Wnioskodawczyni w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwanym ze świadczenia usług pośrednictwa handlowego, będzie prowizja uzyskana z tego tytułu. Na kwotę prowizji Wnioskodawczyni wystawi klientowi rachunek (fakturę). Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołuje interpretacje indywidualne, wydane przez działającego w imieniu Ministra Finansów: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 lutego 2016 r., Nr IPTPB1/4511-721/15-4/MM (...)
2017
14
cze

Istota:
Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa świadczonych na rzecz Dającego Zlecenie.
Fragment:
(...) pośrednictwa świadczonych na rzecz Dającego Zlecenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa świadczonych na rzecz Dającego Zlecenie jak również dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2017 r. poprzez doprecyzowanie przedmiotu wniosku, opisu sprawy, przeformułowanie postawionych pytań jak również przedstawienie własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 12 maja 2017 r.). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zakresie pośrednictwa w sprzedaży towarów (PKD: 46.19.Z, PKWiU: 74.90.12.0 - usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń). Działalność ta prowadzona jest od 12 maja 2015 r. Wnioskodawca na mocy umowy agencyjnej, zawartej z przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Chińskiego Specjalnego Regionu Administracyjnego ... (dalej jako: Dający Zlecenie), pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Dającym Zlecenie, a klientami, którymi są w większości osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
2017
2
cze

Istota:
Proponowany przez Wnioskodawcę sposób obliczania podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia wskazanych usług zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy jest prawidłowy w świetle powołanych przepisów. Tak jak wskazał Wnioskodawca, podstawą opodatkowania będzie więc prowizja pobierana przez Spółkę za pośrednictwo pieniężne.
Fragment:
Analizując powołane wyżej regulacje należy stwierdzić, że aby do ww. usług finansowych można było zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, muszą być one zaliczane do usług w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Zwolnienie stosuje się także do usług stanowiących element ww. usług, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej. Z powołanych przepisów wynika ponadto, że zwolnienie od podatku nie ma zastosowania do usługi stanowiącej element usługi pośrednictwa, o którym wyżej mowa. Z treści art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy wynika, że intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem usług w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, a także zostało rozciągnięte na usługi pośrednictwa w tym zakresie. Należy stwierdzić, że wymienione zwolnienia mają charakter przedmiotowy, gdzie przede wszystkim istotną przesłanką do skorzystania ze zwolnienia jest rodzaj świadczonej usługi, cechy które ją rozróżniają. Ustawodawca konstruując normę prawną zawartą w pkt 40 przywołanego artykułu, posłużył się sformułowaniem „ wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych ”, wskazując na możliwie szerokie rozumienie takich transakcji, nie czyniąc przy tym konkretnych wyłączeń w tej kategorii czynności, pozostawiając je poza zwolnieniem od VAT.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa świadczonych na rzecz Dającego Zlecenie.
Fragment:
(...) pośrednictwa świadczonych na rzecz Dającego Zlecenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa świadczonych na rzecz Dającego Zlecenie jak również dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2017 r. poprzez doprecyzowanie przedmiotu wniosku, opisu sprawy, przeformułowanie postawionych pytań, przedstawienie własnego stanowiska jak również wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 25 kwietnia 2017 r.). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zakresie pośrednictwa w sprzedaży towarów poprzez Internet (PKD: 46.19.Z, PKD: 47.91 .Z, PKWIU: 74.90.12.0 - usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń). Działalność ta prowadzona jest od 7 stycznia 2016 r. Wnioskodawca prowadzi dokumentację podatkową w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
2017
13
maj

Istota:
Dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w przypadku ponownego rozpoczęcia działalności w zakresie transakcji w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem, ustalenia sposobu określenia obrotu w 2016 r. u podatnika traktowanego jako kontynuującego działalność w zakresie podatku VAT oraz ustalenia czy limit, którego przekroczenie spowoduje u Wnioskodawcy utratę prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT stanowić będą kwoty jakie wpłynęły na rachunek podatnika czy kwoty prowizji, jakie podatnik otrzymał za wykonane usługi pośrednictwa.
Fragment:
Należy wskazać, że usługi pośrednictwa nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jak również w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Również wśród umów wymienionych przez kodeks cywilny nie ma umowy pośrednictwa. Dwie definicje pośrednictwa zawiera natomiast Słownik języka polskiego PWN, ( www.sjp.pwn.pl ), zgodnie z którym jest to działalność osoby trzeciej, mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; występowanie w roli łącznika lub rozjemcy. Równorzędnie, zgodnie z drugą definicją – przez pośrednictwo rozumie się załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, pośredniczenie w zawieraniu takich transakcji. Natomiast z wyroku TSUE C-453/05 wynika, że: „ pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy ”.
2017
11
maj

Istota:
Obowiązek podatkowy z tytułu opłat za kompleksowe usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego powstanie zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego na fakturze wystawionej przez Wnioskodawcę zgodnie z zawartą umową. Zatem Wnioskodawca winien rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (fakturach) – z tytułu świadczenia kompleksowej usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Fragment:
W ocenie Spółki, powyższe przepisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym można stosować wyłącznie pomocniczo. Niemniej jednak, ich analiza wskazuje na bardzo podobny zakres przedmiotowy czynności uznawanych za pośrednictwo ubezpieczeniowe, w porównaniu do wykładni prezentowanej przez TSUE. Mając na uwadze powyższą regulację prawa krajowego, należy wskazać, że pośrednictwo ubezpieczeniowe powinno zatem obejmować ogół czynności zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia i/lub czynności związanych z wykonaniem zawartych umów ubezpieczenia. Mając, na uwadze zakres czynności wykonywanych przez B., opisanych w stanie faktycznym, w ocenie Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości, że usługi świadczone na rzecz A. mieszczą się również w zakresie definicji pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jak również definicji ukształtowanej przez orzecznictwo TSUE. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy część usług świadczonych na rzecz A. stanowi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i z tego tytułu powinny podlegać zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 tej ustawy. Za taką kwalifikacją świadczonych przez Spółkę usług przemawia bowiem ich rzeczywisty charakter ekonomiczny.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
Fragment:
Zatem pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem, że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową ”. Z kolei w uzasadnieniu wyroku w sprawie CSC Financial Services Ltd. (wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2001 r., C-235/00), która to spółka świadczyła usługi typu call center na rzecz instytucji finansowych, Trybunał podjął się próby konstruowania definicji samego pośrednictwa. Pośrednikiem jest więc podmiot niebędący żadną ze stron umowy, ale świadczący usługę na rzecz strony w zamian za wynagrodzenie. W skład usługi wchodzić może zwłaszcza prowadzenie negocjacji. Celem pośrednictwa jest natomiast uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę. Z kolei nie może być mowy o pośrednictwie wówczas, gdy jedna ze stron umowy zleca tylko podwykonawcy część czynności faktycznych. W kwestii znaczenia słowa „ negocjacje ”, w kontekście art. 13 cześć B lit. d pkt 5 Dyrektywy TSUE w ww. wyroku wskazał, że „ odnosi się ono do działalności pośrednika, który nie przyjmuje roli którejkolwiek ze stron umowy dotyczącej produktu finansowego oraz którego działalność polega na czymś innym, niż świadczenie usług wchodzących w zakres umowy, typowo wykonywanych przez strony takich umów.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.