Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego dodatkowe nieodpłatne usługi pomocnicze stanowiące w myśl art. 4 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym element składowy usługi brokerskiej świadczone w imieniu i na rachunek Ubezpieczonego należy uznać jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i po nowelizacji ustawy o VAT nadal korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT?
Fragment:
W związku z tym, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani Dyrektywa 2006/112/WE nie definiują tego pojęcia, w celu określenia, jakie czynności należy rozumieć pod pojęciem usług pośrednictwa, należy oprzeć się na wykładni językowej, wspieranej przy tym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, wersja internetowa: http://sjp.pwn.pl ), przez pośrednictwo należy rozumieć działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron. Równorzędnie, przez pośrednictwo rozumie się kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych, a więc załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, uczestniczenie w zawieraniu takich transakcji. W tym zakresie stwierdzić należy, że wykonywane przez podmiot wszelkie czynności zmierzające do zawarcia między dwiema różnymi stronami transakcji handlowych można uznać za pośrednictwo. Z kolei z doktrynalnego punktu widzenia cechą charakterystyczną pośrednictwa odróżniającą ten stosunek od innych umów jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy są działania pośrednika. Innymi słowy przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć taki stosunek prawny istniejący pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej, aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią, przy czym znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika.
2017
14
gru

Istota:
Czynności wykonywane przez Spółkę wymienione w punktach 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 nie zmierzają do wyszukiwania klientów ubezpieczeniowych i kontaktowania ich z ubezpieczycielem w celu zawarcia umowy. W związku tym nie stanowią one pośrednictwa ubezpieczeniowego i nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.
Fragment:
Jak wynika z powołanych przepisów krajowych, wskazanego przepisu Dyrektywy oraz orzecznictwa TSUE, zwolnieniu od podatku podlegają usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym wykonywane przez brokerów i agentów ubezpieczeniowych. W orzecznictwie TSUE dotyczącym tej tematyki wyraźnie jednak zostało podkreślone, że pośrednictwo ubezpieczeniowe, to czynności których celem jest uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę ubezpieczenia. Zgodnie z tym orzecznictwem, istotnymi aspektami pośrednictwa ubezpieczeniowego jest wyszukiwanie klientów ubezpieczeniowych i kontaktowanie ich z ubezpieczycielem w celu zawarcia umowy. W związku z tym należy stwierdzić, że spośród czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, tylko czynności polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia, których celem będzie doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczeniowych stanowią pośrednictwo ubezpieczeniowe zwolnione z podatku VAT. Natomiast pozostałe czynności, wykonywane przez Spółkę w celu uczestniczenia w wykonaniu umów ubezpieczenia lub obsłudze umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania, bądź też świadczenia dodatkowe, pomocnicze, nie stanowią pośrednictwa ubezpieczeniowego, gdyż nie polegają one na wyszukiwaniu klientów i kontaktowaniu ich z zakładem ubezpieczeń w celu zawarcia umów ubezpieczenia i nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.
2017
8
gru

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych usług pośrednictwa, stawki podatku oraz zwolnienia od podatku mających zastosowanie do tych usług.
Fragment:
Należy wskazać, że usługi pośrednictwa nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak również w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Również wśród umów wymienionych przez Kodeks cywilny nie ma umowy pośrednictwa. Dwie definicje pośrednictwa zawiera natomiast Słownik języka polskiego PWN, ( www.sjp.pwn.pl ), w świetle którego jest to działalność osoby trzeciej, mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; występowanie w roli łącznika lub rozjemcy. Równorzędnie, zgodnie z drugą definicją, przez pośrednictwo rozumie się załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, pośredniczenie w zawieraniu takich transakcji. Wobec powyższego można stwierdzić, że wykonywane przez podmiot wszelkie czynności zmierzające do zawarcia między dwiema różnymi stronami transakcji handlowych można uznać za pośrednictwo. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie w oparciu o art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2017
16
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku usług pośrednictwa kredytowego polegających na przygotowaniu i oferowaniu kredytu lub pożyczki pieniężnej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług pośrednictwa kredytowego polegających na przygotowaniu i oferowaniu kredytu lub pożyczki pieniężnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne oraz 64.99.Z - pozostała działalność finansowa. Obecnie firma korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Świadczenie usług polega na pośrednictwie kredytowym zmierzającym do uzyskiwania finansowania dla klientów Spółki w bankach i innych instytucjach finansowych poprzez udzielenie im kredytów lub pożyczek pieniężnych. Przy czym, Spółka nie jest i nie będzie związana umowami o współpracy z bankami, instytucjami finansowymi, ani innymi pośrednikami. Przedmiotem umowy pomiędzy Spółką a klientem jest świadczenie przez nią, jako pośrednika na rzecz klienta, usług pośrednictwa kredytowego, których skutkiem jest uzyskanie przez klienta środków finansowych z tytułu udzielonego kredytu lub pożyczki pieniężnej. Usługa pośrednictwa polega na podejmowaniu przez pośrednika wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem i oferowaniem kredytu lub pożyczki pieniężnej.
2017
15
wrz

Istota:
Czy wynagrodzenie minimalne i prowizyjne jakie otrzyma Wnioskodawca z tytułu pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz, zlecającego podlega zwolnieniu podmiotowemu, o którym mowa wart. 113 ust 1 i 9, nie podlegając jednocześnie wyłączeniu, o którym mowa wart. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a)?
Fragment:
Wnioskodawca ma wątpliwości czy okoliczność, że przedmiotem usług pośrednictwa będą również towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy, wpłynie na prawo Wnioskodawcy do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy, pozwala stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, ponieważ czynności jakie Wnioskodawca będzie wykonywał nie stanowią dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy. Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz zlecającego usługi pośrednictwa w dostawie tych towarów, przy czym wynagrodzeniem Wnioskodawcy będzie prowizja (wynagrodzenie minimalne). Ponieważ w załączniku nr 12 wyraźnie wskazano, że zwolnienie nie ma zastosowania do podatników dokonujących dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12, to wyłączenie to nie może dotyczyć Wnioskodawcy, który takiej dostawy nie będzie wykonywał. W konsekwencji, świadczenie przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz zlecającego nie spowoduje, że w stosunku do Wnioskodawcy zwolnienie wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy nie będzie mogło mieć zastosowania.
2017
5
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usługi pośrednictwa finansowego.
Fragment:
Natomiast ww. usługi mieszczą się w pojęciu usług pośrednictwa w świadczeniu usług wymienionych art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN, przez pośrednictwo rozumie się „ działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy ”. Zatem pośrednictwo obejmuje czynności dokonywane w imieniu oraz na rzecz innego podmiotu gospodarczego, w wyniku których dochodzi od zawarcia transakcji między tym przedsiębiorcą a podmiotem trzecim. Pogląd taki potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie sygn. C-453/05 Volker Ludwig przeciwko Finanzamt Luckenwalde, w której TSUE stwierdził, że „ pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy ”.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług
Fragment:
Działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek strony umowy dotyczącej produktu finansowego. Usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego to usługa wykonana na rzecz strony umowy oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa. Pośrednictwo ma zatem na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności, które umożliwiłyby zawarcie przez obie strony umowy, przy czym pośrednik nie realizuje w stosunku do treści umowy żadnego własnego interesu. W sprawie C-453/05 TSUE stwierdził, że „ pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Zatem pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową ”.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług
Fragment:
Organ potwierdził ponadto, powołane przez Wnioskodawcę, a wynikające z utartej praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, warunki konieczne do zakwalifikowania danej usługi jako usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w myśl art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Zdaniem Organu: pośrednictwo ubezpieczeniowe należy rozumieć zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek strony umowy dotyczącej produktu finansowego. Pośrednictwo ma na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia, przy czym pośrednik nie realizuje w stosunku do treści umowy żadnego własnego interesu, powinna to być usługa wykonana na rzecz strony umowy oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa, należy zweryfikować, czy usługodawca spełnia definicję agenta lub brokera ubezpieczeniowego, czy posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego - jeżeli tak, to spełnia on warunki podmiotowe wynikające z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a czynności przez niego wykonywane są uznawane, w myśl tej ustawy, za pośrednictwo ubezpieczeniowe (czynności związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia).
2017
26
cze

Istota:
W zakresie ustalenia przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem.
Fragment:
(...) pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu środków pieniężnych w postaci przelewu na Jej rachunek bankowy, a kwotą wysłaną (przelaną) na rachunek bankowy dostawcy (sprzedającego). Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawczyni nigdy nie będzie właścicielem towaru, nie będzie również importerem, ponieważ nie będzie sprowadzała towaru na własny rachunek, a będzie jedynie pośredniczyć w płatnościach i zamówieniach, a później reklamacjach. Płatności od klientów (kupującego towar) będą należnościami za sprzedany przez zagraniczną firmę towar, a w części będą należnością z tytułu pośrednictwa w płatności i obsłudze zamówienia. Przychodem Wnioskodawczyni w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwanym ze świadczenia usług pośrednictwa handlowego, będzie prowizja uzyskana z tego tytułu. Na kwotę prowizji Wnioskodawczyni wystawi klientowi rachunek (fakturę). Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołuje interpretacje indywidualne, wydane przez działającego w imieniu Ministra Finansów: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 lutego 2016 r., Nr IPTPB1/4511-721/15-4/MM (...)
2017
14
cze

Istota:
Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa świadczonych na rzecz Dającego Zlecenie.
Fragment:
(...) pośrednictwa świadczonych na rzecz Dającego Zlecenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa świadczonych na rzecz Dającego Zlecenie jak również dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2017 r. poprzez doprecyzowanie przedmiotu wniosku, opisu sprawy, przeformułowanie postawionych pytań jak również przedstawienie własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 12 maja 2017 r.). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zakresie pośrednictwa w sprzedaży towarów (PKD: 46.19.Z, PKWiU: 74.90.12.0 - usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń). Działalność ta prowadzona jest od 12 maja 2015 r. Wnioskodawca na mocy umowy agencyjnej, zawartej z przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Chińskiego Specjalnego Regionu Administracyjnego ... (dalej jako: Dający Zlecenie), pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Dającym Zlecenie, a klientami, którymi są w większości osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
2017
2
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.