Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT opłaty rejestracyjnej i prowizji pobieranych przy zawieraniu umów pożyczek
Fragment:
W przedmiotowej sprawie wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „ pośrednictwa ” w świadczeniu usług finansowych. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa – www.sjp.pwn.pl ), przez pośrednictwo rozumie się „ działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy ”. W konsekwencji pośrednictwo obejmuje czynności dokonywane w imieniu oraz na rzecz innego podmiotu gospodarczego, w wyniku których dochodzi do zawarcia transakcji między tym przedsiębiorcą a podmiotem trzecim. Działanie w imieniu oznacza działanie z czyjegoś upoważnienia, w zastępstwie kogoś, natomiast działanie na czyjąś korzyść oznacza działanie dla kogoś, dla czyjegoś dobra. Zatem, w celu rozstrzygnięcia, co w świetle ww. przepisów prawa podatkowego należy rozumieć pod pojęciem „ pośrednictwa ”, należy odnieść się do wyroku w sprawie C-453/05, w której TSUE stwierdził „ pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy tym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie braku utraty prawa do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług pośrednictwa handlowego na rzecz podmiotu z Chin.
Fragment:
Prowadzi Pani działalność na zasadzie dropshippingu, usługi pośrednictwa handlowego. Swoje oferty wystawia Pani na internetowej platformie handlowej. W ofertach informuje Pani klienta, że świadczy usługi w zakresie pośrednictwa handlowego, a towar zamawiany jest w imieniu klienta od zagranicznego sprzedawcy posiadającego siedzibę w Chinach. Klient przekazuje Pani pieniądze za towar, które następnie przekazuje Pani do zagranicznego sprzedawcy i potrąca z tego należną prowizję. Pani rola ogranicza się tylko i wyłącznie do pośrednictwa handlowego, przekazuje jedynie zagranicznemu sprzedawcy pieniądze od klienta oraz informacje potrzebne do zrealizowania zamówienia. Wysyłka odbywa się bezpośrednio od sprzedawcy w Chinach do ostatecznego klienta. Pani nie uczestniczy w procesie wysyłki. Ze sprzedawcą z Chin zawiera Pani umowę w formie ustnej na świadczone usługi w zakresie pośrednictwa handlowego. Od uzyskanej prowizji odprowadza Pani podatek dochodowy w wysokości 19%. Pani rola ogranicza się do pośrednictwa handlowego świadczonego na rzecz dostawcy towarów. Dostawy towarów dokonywane są przez sprzedawcę posiadającego swoją siedzibę w Chinach bezpośrednio do klienta, który za Pani pośrednictwem złożył zamówienie na towar.
2017
3
sty

Istota:
Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawcy należy potraktować jako pośrednictwo w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe i tym samym dla wskazanych usług należy zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy.
Fragment:
W takim przypadku, podwykonawca zajmuje tę samą pozycję, jak strona sprzedająca produkt finansowy i nie jest zatem pośrednictwem ”. Wobec powyższego należy stwierdzić, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić: ­ usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, ­ z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, ­ celem jest dążenie do zawarcia umowy (należy zaznaczyć, że pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy), ­ usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży usług finansowych. Wnioskodawca zawarł umowę, na podstawie której miał świadczyć usługę pośrednictwa finansowego na rzecz zleceniodawcy będącego spółka prawa handlowego. Usługa, którą świadczył Wnioskodawca polegała na wyszukiwaniu, pozyskiwaniu i wskazywaniu zleceniodawcy nowych inwestorów, do prowadzenia z nimi negocjacji w celu zawarcia stosownej umowy między inwestorami, a zleceniodawcą w celu doprowadzenia do pozyskania finansowania, a w razie dokonania przez zleceniodawcę wyboru jednego lub kilku inwestorów, również na pomocy przy kompletacji dokumentacji wymaganej przez inwestora.
2016
31
gru

Istota:
Określenie obowiązku podatkowego Wnioskodawczyni w związku z prowadzoną działalnością w zakresie pośrednictwa handlowego
Fragment:
Wnioskodawczyni, raz w miesiącu, wystawia fakturę za świadczenie usług pośrednictwa na rzecz Dającego Zlecenie - na kwotę ustalonej w danym miesiącu prowizji. Dający Zlecenie sprzedaje towary bezpośrednio klientom pozyskanym przez Wnioskodawczynię, za co należy mu się wynagrodzenie od klienta, pomniejszone o prowizję Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni należna jest jedynie prowizja za pozyskanie klienta i pośrednictwo w sprzedaży. Dający Zlecenie upoważnił w umowie Wnioskodawczynię do odbioru w jego imieniu wynagrodzenia od pozyskanych przez Wnioskodawczynię klientów. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek rozliczenia podatku dochodowego z tytułu dochodu wynikającego z umów zawartych pomiędzy dającym zlecenie i klientami, przy których Wnioskodawczyni pośredniczy jako agent? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawczyni, nie jest ona stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Dającym Zlecenie i klientami, przy których Wnioskodawczyni pośredniczy jako agent, zatem jej przychód (dochód) podatkowy stanowić będzie kwota należnej jej prowizji z tytułu pośrednictwa w sprzedaży. W konsekwencji Wnioskodawczyni zobowiązana będzie jedynie do rozliczenia się z tytułu należnej jej w danym miesiącu prowizji.
2016
17
gru

Istota:
Należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że płatności dokonywane przez Spółkę z tytułu świadczonych Usług Pośrednictwa/Agencyjnych oraz Pozostałych Usług, na rzecz Zagranicznych Kontrahentów nie podlegają w Polsce podatkowi u źródła, ponieważ nie mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 updop.
Fragment:
Jakkolwiek, Pozostałe Usługi pozostają w nierozerwalnym związku z Usługami Pośrednictwa, należy wskazać, iż głównym celem Umów zawartych przez Wnioskodawcę z Zagranicznymi Kontrahentami jest zwiększenie lub w ogóle możliwość sprzedaży określonych towarów/ produktów Spółki na terytorium danego kraju za pośrednictwem działalności Zagranicznych Kontrahentów (co jest istotą świadczonych Usług Pośrednictwa). Z kolei Pozostałe Usługi mają charakter akcesoryjny względem Usług Pośrednictwa. Wykonując bowiem Usługi Pośrednictwa niezbędne jest podejmowanie pewnych działań o charakterze promocyjnym, marketingowym czy związanym z analizą lokalnego rynku. Tym samym wskazane Pozostałe Usługi mające charakter pomocniczy i uzupełniający w stosunku do usługi podstawowej, efektywnie stanowiąc dopełnienie głównej i właściwej działalności Zagranicznych Kontrahentów w ramach wykonania Umów jaką jest pośrednictwo handlowe, stanowią element kompleksowej usługi świadczonej na rzecz Spółki przez Zagranicznych Kontrahentów. W konsekwencji, Usługi Pozostałe powinny być postrzegane analogicznie jak Usługi Pośrednictwa w kontekście brzmienia art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOF / art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP. Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż powyższe stanowisko potwierdzające, iż również usługi pomocnicze względem pośrednictwa handlowego nie mieszczą się w katalogu świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o PDOP, znajduje poparcie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 maja 2015 r. (nr IBPBI/2/4510-251/15/MS ) oraz w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 24 października 2014 r. (nr IPPB5/423-721/14-2/MK ).
2016
17
gru

Istota:
Czy opisane w zaistniałym stanie faktycznym usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek strony umowy dotyczącej produktu finansowego. Usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego to usługa wykonana na rzecz strony umowy oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa. Pośrednictwo ma zatem na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności, które umożliwiłyby zawarcie przez obie strony umowy, przy czym pośrednik nie realizuje w stosunku do treści umowy żadnego własnego interesu. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że w przedstawionym stanie faktycznym głównym celem świadczonych przez Pana usług jest pozyskanie klienta na rzecz spółki (agenta ubezpieczeniowego), w celu zawarcia umowy z klientem w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, którą zawiera spółka. Uwzględniając powyższe, wskazane we wniosku usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2016
13
gru

Istota:
Czy Prowizja wypłacana przez Spółkę na rzecz B. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła i czy Spółka powinna pobierać 20% podatek u źródła w związku z zapłatą Prowizji?
Fragment:
Wśród przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop brak jest przychodów z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży. Usługi pośrednictwa w sprzedaży nie można również zaliczyć do świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń”. Podobny pogląd wyrażony został w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 października 2014 r., znak IPPB5/423-721/14-2/MK . Organ podatkowy podzielił w pełni stanowisko podatnika, który argumentował, że usługi pośrednictwa nie są usługami o podobnym charakterze do wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy CIT. Dodatkowo organ podatkowy zgodził się z podatnikiem, że takiej kwalifikacji nie zmienia fakt wykonywania - w ramach pośrednictwa handlowego - usług dodatkowych np. usług promocyjnych, czy marketingowych: „ (...) przychody z tytułu pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego nie mieszczą się w żadnym z przypadków wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w którym to został określony katalog należności wypłacanych przez polskie podmioty, podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązany do jego pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego jest podmiot polski.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku czynności agencyjnych wykonywanych na rzecz Ubezpieczyciela
Fragment:
(...) pośrednictwa, przy czym jest on spełniony nie tylko w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawierania umów, lecz również w przypadku istnienia umocowania ze strony dostawcy towarów do podejmowania w jego imieniu i na jego rzecz czynności pośrednictwa ”. Zakres pojęcia pośrednictwo w usługach ubezpieczeniowych można znaleźć również w interpretacjach podatkowych Ministra Finansów. Przykładowo zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2014 roku o sygn. ILPP1/443-432/14-4/MK : „Działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek ze stron umowy, dotyczącej produktu ubezpieczeniowego. Powinna to być usługa wykonana na rzecz strony umowy , oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa. Pośrednictwo ma na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz agencji lub brokera, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
2016
2
gru

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT usług pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi.
Fragment:
Zgodnie z przytoczonym przepisem zwolnieniem objęte są usługi pośrednictwa dotyczące sprzedaży zbywalnych instrumentów finansowych. Czynności wykonywane przez Podatnika mają charakter pośrednictwa faktycznego w ścisłym tego słowa znaczeniu, i jak opisano powyżej różnią się od czynności marketingowych albowiem Podatnik podejmuje czynności niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy klientem a S. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Biorąc pod uwagę, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje usług pośrednictwa należy odwołać się do słownikowego pojęcia pośrednictwa. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, wersja internetowa) przez pośrednictwo należy rozumieć działalność osoby trzeciej, mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwianie jakiś spraw dotyczących obu stron, występowanie w roli łącznika lub rozjemcy. Równorzędnie, przez pośrednictwo rozumie się załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, pośredniczenie w zawieraniu takich transakcji. W związku z tą definicją można stwierdzić, że celem usługi pośrednictwa jest łączenie dwóch stron umowy, nie będąc jednocześnie żadną ze stron.
2016
29
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
Fragment:
W uzasadnieniu wyroku w sprawie CSC Financial Services Ltd. (wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2001 r., C-235/00), która to spółka świadczyła usługi typu call center na rzecz instytucji finansowych, Trybunał podjął się też próby konstruowania definicji samego pośrednictwa. Pośrednikiem jest więc podmiot niebędący żadną ze stron umowy, ale świadczący usługę na rzecz strony w zamian za wynagrodzenie. W skład usługi wchodzić może zwłaszcza prowadzenie negocjacji. Celem pośrednictwa jest zaś uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę. Z kolei nie może być mowy o pośrednictwie wówczas, gdy jedna ze stron umowy zleca tylko podwykonawcy część czynności faktycznych. Kontynuując kwestię odróżnienia pośrednictwa od innych usług, warto przytoczyć wyrok w sprawie Volker Ludwig (wyrok TSUE z dnia 21 czerwca 2007 r., C-453/05). Niemiecki podatnik był subagentem, działającym na rzecz spółki DVAG, która z kolei występowała w imieniu instytucji kredytowej. Zakres czynności V. Ludwiga obejmował wyszukiwanie klientów, prowadzenie z nimi rozmów, przedstawienie oferty. W przypadku zawarcia umowy kredytu DVAG otrzymywała prowizję od instytucji kredytowej V. Ludwig zaś – prowizję od DVAG. Zdaniem TSUE ani okoliczność działania podatnika jako subagenta, ani dokonywanie dodatkowo doradztwa majątkowego (które jeśli ma charakter pomocniczy, to dzieli skutki podatkowe pośrednictwa kredytowego) – zwolnienia nie wykluczają.
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.