Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku czynności agencyjnych wykonywanych na rzecz Ubezpieczyciela
Fragment:
(...) pośrednictwa, przy czym jest on spełniony nie tylko w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawierania umów, lecz również w przypadku istnienia umocowania ze strony dostawcy towarów do podejmowania w jego imieniu i na jego rzecz czynności pośrednictwa ”. Zakres pojęcia pośrednictwo w usługach ubezpieczeniowych można znaleźć również w interpretacjach podatkowych Ministra Finansów. Przykładowo zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2014 roku o sygn. ILPP1/443-432/14-4/MK : „Działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek ze stron umowy, dotyczącej produktu ubezpieczeniowego. Powinna to być usługa wykonana na rzecz strony umowy , oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa. Pośrednictwo ma na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz agencji lub brokera, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
2016
2
gru

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT usług pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi.
Fragment:
Zgodnie z przytoczonym przepisem zwolnieniem objęte są usługi pośrednictwa dotyczące sprzedaży zbywalnych instrumentów finansowych. Czynności wykonywane przez Podatnika mają charakter pośrednictwa faktycznego w ścisłym tego słowa znaczeniu, i jak opisano powyżej różnią się od czynności marketingowych albowiem Podatnik podejmuje czynności niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy klientem a S. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Biorąc pod uwagę, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje usług pośrednictwa należy odwołać się do słownikowego pojęcia pośrednictwa. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, wersja internetowa) przez pośrednictwo należy rozumieć działalność osoby trzeciej, mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwianie jakiś spraw dotyczących obu stron, występowanie w roli łącznika lub rozjemcy. Równorzędnie, przez pośrednictwo rozumie się załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, pośredniczenie w zawieraniu takich transakcji. W związku z tą definicją można stwierdzić, że celem usługi pośrednictwa jest łączenie dwóch stron umowy, nie będąc jednocześnie żadną ze stron.
2016
29
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
Fragment:
W uzasadnieniu wyroku w sprawie CSC Financial Services Ltd. (wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2001 r., C-235/00), która to spółka świadczyła usługi typu call center na rzecz instytucji finansowych, Trybunał podjął się też próby konstruowania definicji samego pośrednictwa. Pośrednikiem jest więc podmiot niebędący żadną ze stron umowy, ale świadczący usługę na rzecz strony w zamian za wynagrodzenie. W skład usługi wchodzić może zwłaszcza prowadzenie negocjacji. Celem pośrednictwa jest zaś uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę. Z kolei nie może być mowy o pośrednictwie wówczas, gdy jedna ze stron umowy zleca tylko podwykonawcy część czynności faktycznych. Kontynuując kwestię odróżnienia pośrednictwa od innych usług, warto przytoczyć wyrok w sprawie Volker Ludwig (wyrok TSUE z dnia 21 czerwca 2007 r., C-453/05). Niemiecki podatnik był subagentem, działającym na rzecz spółki DVAG, która z kolei występowała w imieniu instytucji kredytowej. Zakres czynności V. Ludwiga obejmował wyszukiwanie klientów, prowadzenie z nimi rozmów, przedstawienie oferty. W przypadku zawarcia umowy kredytu DVAG otrzymywała prowizję od instytucji kredytowej V. Ludwig zaś – prowizję od DVAG. Zdaniem TSUE ani okoliczność działania podatnika jako subagenta, ani dokonywanie dodatkowo doradztwa majątkowego (które jeśli ma charakter pomocniczy, to dzieli skutki podatkowe pośrednictwa kredytowego) – zwolnienia nie wykluczają.
2016
29
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług pośrednictwa.
Fragment:
Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. Zdaniem Wnioskodawcy, w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie zawarto legalnej definicji „ pośrednictwa ”. Zatem stosując definicją słownikową tego słowa – zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Uniwersalny słownik języka polskiego PWN), przez pojęcie „ pośrednictwo ” należy rozumieć: działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych – należy uznać, że usługa świadczona przez Wnioskodawcę ma charakter usługi pośrednictwa, celem jej jest bowiem skojarzenie stron transakcji, której przedmiotem są instrumenty finansowe. Powyższe potwierdza wyrok z dnia 26 czerwca 2013 r., sygn. akt I FSK 923/12, w którym NSA w Warszawie uznał, że „Celem świadczonych przez skarżącą usług jest skojarzenie dwóch stron i doprowadzenie do zawarcia umowy między użytkownikiem a instytucją finansową. Skoro bowiem użytkownik po zapoznaniu się z przedstawioną przez skarżącą ofertą instytucji finansowych może wybrać odpowiedni dla niego produkt i go zakupić lub zgłosić zainteresowanie nim, to stworzona zostaje możliwość nawiązania kontaktu z instytucją finansową i nabycia jej produktu.
2016
29
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Fragment:
Przedstawione przez Wnioskodawcę Czynności stanowią pośrednictwo ubezpieczeniowe sensu stricto i w konsekwencji nie może do nich znaleźć zastosowanie art. 43 ust. 14 ustawy o VAT. Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem działalności stanowiącej element usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zdaniem Wnioskodawcy elementy składowe usługi pośrednictwa są wyłączone ze zwolnienia z opodatkowania w przypadku, gdy są to elementy polegające na wykonaniu określonych, jednostkowych czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, które same w sobie - w sensie przedmiotowym - nie stanowią usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wnioskodawca działając w imieniu i na rzecz Spółki wykonuje w zakresie prowadzonej działalności szereg powiązanych czynności, które kompleksowo zmierzają do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Wnioskodawca w związku z powyższym nie będzie świadczyć na rzecz Spółki określonej jednej czynności i usługi stanowiącej element pośrednictwa ubezpieczeniowego, a będzie zajmował się kompleksową obsługą w tym zakresie. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy wykonywane przez niego Czynności będą usługami w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.
2016
4
sie

Istota:
Świadczenie przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz zlecającego nie spowoduje, że w stosunku do Wnioskodawcy zwolnienie wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy nie będzie mogło mieć zastosowania.
Fragment:
Rozciągnięcie wyłączenia, o którym mowa w art. 113 pkt 1 lit. a) również na pośrednictwo świadczone w imieniu i na rzecz zlecającego byłoby niedopuszczalną wykładnią rozszerzającą oddziałującą na niekorzyść Wnioskodawcy. Gdyby intencją ustawodawcy było wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, nie tylko dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy ale również pośrednictwo w obrocie tymi towarami, ustawodawca wskazałby te czynności literalnie w przepisie ust. 13 pkt 1 lit. a) np. poprzez wprowadzenie usług pośrednictwa do zwolnienia w art. 43 ust. l pkt 40 „ zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług ”. Wobec powyższego, Wnioskodawca, świadcząc usługi pośrednictwa przy transakcjach sprzedaży przedmiotowych towarów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na postawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
2
sie

Istota:
Czy nabycie Akcji przez Wnioskodawcę od Sprzedającego, dokonane za pośrednictwem Pośrednika, uczestniczącego w Transakcji w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z Przedwstępną Umową Sprzedaży, przeniesienie własności Akcji i rozliczenie Transakcji ma nastąpić za pośrednictwem T. S.A. lub innej firmy inwestycyjnej wybranej przez Wnioskodawcę i wskazanej Sprzedającemu („ Pośrednik ”), w dniu wyznaczonym zgodnie z postanowieniami Przedwstępnej Umowy Sprzedaży („ Dzień Zamknięcia ”), W każdym przypadku, Pośrednik będzie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W Dniu Zamknięcia Pośrednik zawrze Umowę Przyrzeczoną działając w imieniu Wnioskodawcy oraz Sprzedającego, jako pełnomocnik obu stron. W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż papierów wartościowych (w tym akcji) to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży papierów wartościowych ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.
2016
6
lip

Istota:
Co stanowi przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?
Fragment:
Wnioskodawca będzie wystawiał rachunki za pośrednictwo handlowe, opiewające na kwotę w wysokości marży, jaką uzyska w pośredniczeniu w sprzedaży danego produktu. Model działania (cały proces pośrednictwa w handlu) Wnioskodawcy w ramach opisywanej działalności gospodarczej: Wnioskodawca wystawia towar na sprzedaż na aukcji internetowej, serwisie/portalu ogłoszeniowym, serwisie społecznościowym, własnej stronie internetowej z ofertą. W regulaminie zaznacza, że nie jest posiadaczem tego towaru lecz tylko zajmuje się pośrednictwem polegającym na zamówieniu danego towaru bezpośrednio u producenta, wszelkie opłaty celne związane ze sprowadzeniem towaru i wprowadzeniem w obieg ponosi bezpośredni importer, czyli osoba zakupująca/zlecająca zakup, Klient zamawia dany produkt, Klient przelewa na konto firmowe działalności Wnioskodawcy ustaloną kwotę, np. 500 zł (gdzie faktyczna cena tego towaru u dostawcy wynosi 450 zł, przy czym 50 zł stanowi marża za zorganizowanie zamówienia, czyli pośrednictwo w handlu, w ramach którego dba On o poprawność przekazania danych klienta dotyczących wysyłki do dostawcy, przekazanie środków pieniężnych oraz ewentualną pomoc klientowi w postępowaniu reklamacyjnym u dostawcy), Wnioskodawca zamawia dany produkt z bezpośrednim dostarczeniem do klienta, Dostawca wysyła bezpośrednio do klienta towar (wraz z wszelkimi fakturami, rachunkami).
2016
28
cze

Istota:
Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Transakcja Kupna Akcji w Spółce za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania PCC?
Fragment:
W związku z Transakcją kupna Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Domem Maklerskim Umowę pośrednictwa w nabyciu papierów wartościowych, której przedmiotem będą Akcje („ Umowa Pośrednictwa ”). Umowa Pośrednictwa będzie szczegółowo regulowała przebieg Transakcji Kupna Akcji stosownie do poniższego opisu. Niewykluczone, że również Zbywca zawrze z Domem Maklerskim Umowę pośrednictwa w zbyciu papierów wartościowych, której przedmiotem będą Akcje. Zgodnie z umową ze Zbywcą, Akcje zostaną zdeponowane w Domu Maklerskim przed zawarciem Transakcji Kupna, na potwierdzenie czego Dom Maklerski wystawi odpowiednie zaświadczenie. Zbywca Akcji będzie ujawniony w księdze akcyjnej Spółki jako właściciel Akcji. Na warunkach określonych w Umowie Pośrednictwa Nabywca uprawniony będzie do złożenia w Domu Maklerskim zlecenia kupna Akcji. Zlecenie kupna Akcji zostanie złożone w formie pisemnej. Dom Maklerski, na podstawie złożonego przez Nabywcę zlecenia kupna Akcji, jako Dom Maklerski działający w imieniu własnym, ale na rachunek Nabywcy podejmie działanie prawne i faktyczne niezbędne w celu nabycia Akcji oraz w celu przeniesienia ich i wydanie ich posiadania na rzecz Nabywcy. Warunkiem przystąpienia przez Dom Maklerski do realizacji zlecenia kupna jest wpłacenie na rachunek prowadzony przez Dom Maklerski środków pieniężnych wystarczających do zapłaty ceny za nabywane Akcje ("Cena") oraz prowizji Domu Maklerskiego przed złożeniem zlecenia kupna Akcji.
2016
10
cze

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT usługi świadczonej na rzecz instytucji finansowych za pośrednictwem Platformy.
Fragment:
Zatem, w świetle przytoczonych wyżej przepisów prawa i orzecznictwa oraz przedstawionych okoliczności sprawy, należy stwierdzić, że opisane przez Spółkę usługi stanowią usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, które obejmującą w szczególności: konta bankowe, lokaty, fundusze inwestycyjne, karty kredytowe, pożyczki, kredyty i ubezpieczenia. Z treści przepisu art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy wynika, że prawodawca zwolnił od podatku usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Czynności wykonywane przez pośrednika ubezpieczeniowego dotyczą czynności wykonywanych w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń (agencyjne) oraz czynności wykonywanych w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej (brokerskie). Działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek strony umowy dotyczącej produktu finansowego. Usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego to usługa wykonana na rzecz strony umowy oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa. Pośrednictwo ma zatem na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności, które umożliwiłyby zawarcie przez obie strony umowy, przy czym pośrednik nie realizuje w stosunku do treści umowy żadnego własnego interesu. Natomiast zasadniczym kryterium, pozwalającym na ustalenie, czy dana osoba jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, czy też nie, jest charakter wykonywanych przez nią czynności wewnętrznych.
2016
6
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.