Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Fragment:
Przedstawione przez Wnioskodawcę Czynności stanowią pośrednictwo ubezpieczeniowe sensu stricto i w konsekwencji nie może do nich znaleźć zastosowanie art. 43 ust. 14 ustawy o VAT. Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem działalności stanowiącej element usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zdaniem Wnioskodawcy elementy składowe usługi pośrednictwa są wyłączone ze zwolnienia z opodatkowania w przypadku, gdy są to elementy polegające na wykonaniu określonych, jednostkowych czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, które same w sobie - w sensie przedmiotowym - nie stanowią usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wnioskodawca działając w imieniu i na rzecz Spółki wykonuje w zakresie prowadzonej działalności szereg powiązanych czynności, które kompleksowo zmierzają do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Wnioskodawca w związku z powyższym nie będzie świadczyć na rzecz Spółki określonej jednej czynności i usługi stanowiącej element pośrednictwa ubezpieczeniowego, a będzie zajmował się kompleksową obsługą w tym zakresie. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy wykonywane przez niego Czynności będą usługami w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.
2016
4
sie

Istota:
Świadczenie przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz zlecającego nie spowoduje, że w stosunku do Wnioskodawcy zwolnienie wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy nie będzie mogło mieć zastosowania.
Fragment:
Rozciągnięcie wyłączenia, o którym mowa w art. 113 pkt 1 lit. a) również na pośrednictwo świadczone w imieniu i na rzecz zlecającego byłoby niedopuszczalną wykładnią rozszerzającą oddziałującą na niekorzyść Wnioskodawcy. Gdyby intencją ustawodawcy było wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, nie tylko dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy ale również pośrednictwo w obrocie tymi towarami, ustawodawca wskazałby te czynności literalnie w przepisie ust. 13 pkt 1 lit. a) np. poprzez wprowadzenie usług pośrednictwa do zwolnienia w art. 43 ust. l pkt 40 „ zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług ”. Wobec powyższego, Wnioskodawca, świadcząc usługi pośrednictwa przy transakcjach sprzedaży przedmiotowych towarów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na postawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
2
sie

Istota:
Czy nabycie Akcji przez Wnioskodawcę od Sprzedającego, dokonane za pośrednictwem Pośrednika, uczestniczącego w Transakcji w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z Przedwstępną Umową Sprzedaży, przeniesienie własności Akcji i rozliczenie Transakcji ma nastąpić za pośrednictwem T. S.A. lub innej firmy inwestycyjnej wybranej przez Wnioskodawcę i wskazanej Sprzedającemu („ Pośrednik ”), w dniu wyznaczonym zgodnie z postanowieniami Przedwstępnej Umowy Sprzedaży („ Dzień Zamknięcia ”), W każdym przypadku, Pośrednik będzie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W Dniu Zamknięcia Pośrednik zawrze Umowę Przyrzeczoną działając w imieniu Wnioskodawcy oraz Sprzedającego, jako pełnomocnik obu stron. W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż papierów wartościowych (w tym akcji) to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży papierów wartościowych ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.
2016
6
lip

Istota:
Co stanowi przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?
Fragment:
Wnioskodawca będzie wystawiał rachunki za pośrednictwo handlowe, opiewające na kwotę w wysokości marży, jaką uzyska w pośredniczeniu w sprzedaży danego produktu. Model działania (cały proces pośrednictwa w handlu) Wnioskodawcy w ramach opisywanej działalności gospodarczej: Wnioskodawca wystawia towar na sprzedaż na aukcji internetowej, serwisie/portalu ogłoszeniowym, serwisie społecznościowym, własnej stronie internetowej z ofertą. W regulaminie zaznacza, że nie jest posiadaczem tego towaru lecz tylko zajmuje się pośrednictwem polegającym na zamówieniu danego towaru bezpośrednio u producenta, wszelkie opłaty celne związane ze sprowadzeniem towaru i wprowadzeniem w obieg ponosi bezpośredni importer, czyli osoba zakupująca/zlecająca zakup, Klient zamawia dany produkt, Klient przelewa na konto firmowe działalności Wnioskodawcy ustaloną kwotę, np. 500 zł (gdzie faktyczna cena tego towaru u dostawcy wynosi 450 zł, przy czym 50 zł stanowi marża za zorganizowanie zamówienia, czyli pośrednictwo w handlu, w ramach którego dba On o poprawność przekazania danych klienta dotyczących wysyłki do dostawcy, przekazanie środków pieniężnych oraz ewentualną pomoc klientowi w postępowaniu reklamacyjnym u dostawcy), Wnioskodawca zamawia dany produkt z bezpośrednim dostarczeniem do klienta, Dostawca wysyła bezpośrednio do klienta towar (wraz z wszelkimi fakturami, rachunkami).
2016
28
cze

Istota:
Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Transakcja Kupna Akcji w Spółce za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania PCC?
Fragment:
W związku z Transakcją kupna Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Domem Maklerskim Umowę pośrednictwa w nabyciu papierów wartościowych, której przedmiotem będą Akcje („ Umowa Pośrednictwa ”). Umowa Pośrednictwa będzie szczegółowo regulowała przebieg Transakcji Kupna Akcji stosownie do poniższego opisu. Niewykluczone, że również Zbywca zawrze z Domem Maklerskim Umowę pośrednictwa w zbyciu papierów wartościowych, której przedmiotem będą Akcje. Zgodnie z umową ze Zbywcą, Akcje zostaną zdeponowane w Domu Maklerskim przed zawarciem Transakcji Kupna, na potwierdzenie czego Dom Maklerski wystawi odpowiednie zaświadczenie. Zbywca Akcji będzie ujawniony w księdze akcyjnej Spółki jako właściciel Akcji. Na warunkach określonych w Umowie Pośrednictwa Nabywca uprawniony będzie do złożenia w Domu Maklerskim zlecenia kupna Akcji. Zlecenie kupna Akcji zostanie złożone w formie pisemnej. Dom Maklerski, na podstawie złożonego przez Nabywcę zlecenia kupna Akcji, jako Dom Maklerski działający w imieniu własnym, ale na rachunek Nabywcy podejmie działanie prawne i faktyczne niezbędne w celu nabycia Akcji oraz w celu przeniesienia ich i wydanie ich posiadania na rzecz Nabywcy. Warunkiem przystąpienia przez Dom Maklerski do realizacji zlecenia kupna jest wpłacenie na rachunek prowadzony przez Dom Maklerski środków pieniężnych wystarczających do zapłaty ceny za nabywane Akcje ("Cena") oraz prowizji Domu Maklerskiego przed złożeniem zlecenia kupna Akcji.
2016
10
cze

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT usługi świadczonej na rzecz instytucji finansowych za pośrednictwem Platformy.
Fragment:
Zatem, w świetle przytoczonych wyżej przepisów prawa i orzecznictwa oraz przedstawionych okoliczności sprawy, należy stwierdzić, że opisane przez Spółkę usługi stanowią usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, które obejmującą w szczególności: konta bankowe, lokaty, fundusze inwestycyjne, karty kredytowe, pożyczki, kredyty i ubezpieczenia. Z treści przepisu art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy wynika, że prawodawca zwolnił od podatku usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Czynności wykonywane przez pośrednika ubezpieczeniowego dotyczą czynności wykonywanych w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń (agencyjne) oraz czynności wykonywanych w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej (brokerskie). Działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek strony umowy dotyczącej produktu finansowego. Usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego to usługa wykonana na rzecz strony umowy oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa. Pośrednictwo ma zatem na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności, które umożliwiłyby zawarcie przez obie strony umowy, przy czym pośrednik nie realizuje w stosunku do treści umowy żadnego własnego interesu. Natomiast zasadniczym kryterium, pozwalającym na ustalenie, czy dana osoba jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, czy też nie, jest charakter wykonywanych przez nią czynności wewnętrznych.
2016
6
kwi

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia m.in., czy Spółka zobowiązana jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od kwot przekazywanych przez Użytkowników na rzecz Deweloperów za pośrednictwem Spółki w związku z pośredniczeniem Spółki w sprzedaży praw do korzystania z aplikacji w ramach funkcjonowania Serwisu.
Fragment:
Powyższe usługi wykonywane przez Wnioskodawcę należy zakwalifikować jako usługi pośrednictwa. Zgodnie bowiem z definicją słownikową pośrednictwo jest to działalność określonej osoby mająca na celu porozumienie między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron (Mały słownik języka polskiego, PWN). Wśród wymienionych w art. 21 ust. 1 updop brak jest usług pośrednictwa. Usług pośrednictwa nie można zaliczyć także do „ świadczeń o podobnym charakterze ”, wymienionych w tym przepisie. W przeciwieństwie bowiem do wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop usług, tj. doradczych, księgowych, badania rynku, czyli usług bezpośrednio obejmujących zobowiązania dwóch podmiotów, usługa pośrednictwa polega na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez zleceniodawcę tej usługi z podmiotem trzecim. Usługi pośrednictwa także bezpośrednio wypełniają inne cele od usług wymienionych w otwartym katalogu usług określonym w analizowanym przepisie. W rezultacie należy stwierdzić, iż usługi pośrednictwa nie zostały wymienione w treści art. 21 ust. 1 pkt 1-2a updop, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie.
2016
10
mar

Istota:
Zwolnienie z podatku dla świadczonych usług pośrednictwa
Fragment:
Ponieważ w art. 43 ust .l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje), nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Partnera są Spółki, Podmioty, Domy Maklerskie, czy Emitenci - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy, której przedmiotem są obligacje. Na ten aspekt charakteru usługi pośrednictwa zwraca uwagę również TSUE w przywoływanym już powyżej wyroku w sprawie C-435/05, Volker Ludwig, gdzie stwierdza się, że uznanie aktywności za działalność pośrednictwa kredytowego zwolnioną z VAT nie zależy od istnienia stosunku umownego między kredytodawcą a pośrednikiem, ale od charakteru działalności tego ostatniego. W związku z tym, pośrednictwo obejmuje również sytuacje, gdy pośrednik kontaktuje się w imieniu klienta z kredytodawcą, co zachodzi również w przypadku usług Partnera w imieniu Spółki na rzecz Podmiotów świadczących usługi pośrednictwa dot. obligacji na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone przez Partnera w przedstawionym Stanie Faktycznym nie stanowią usług pomocniczych w rozumieniu art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT (gdyż to właśnie usługi pośrednictwa są podstawowym przedmiotem działalności Partnera), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje) lub usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje).
2016
2
mar

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dla świadczonych usług pośrednictwa.
Fragment:
Ponieważ w art. 43 ust. l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje), nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Wnioskodawcy są Podmioty, Spółki, Domy Maklerskie, czy Emitenci - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy, której przedmiotem są obligacje. Na ten aspekt charakteru usługi pośrednictwa zwraca uwagę również TSUE w przywoływanym już powyżej wyroku w sprawie C-435/05, Volker Ludwig, gdzie stwierdza się, że uznanie aktywności za działalność pośrednictwa kredytowego zwolnioną z VAT nie zależy od istnienia stosunku umownego między kredytodawcą a pośrednikiem, ale od charakteru działalności tego ostatniego. W związku z tym, pośrednictwo obejmuje również sytuacje, gdy pośrednik kontaktuje się w imieniu klienta z kredytodawcą, co zachodzi również w przypadku usług Wnioskodawcy w imieniu Podmiotów na rzecz Spółek świadczących usługi pośrednictwa dot. obligacji na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone przez Wnioskodawcę w przedstawionym Stanie Faktycznym nie stanowią usług pomocniczych w rozumieniu art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT (gdyż to właśnie usługi pośrednictwa są podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje) lub usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje).
2016
28
lut

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku w zakresie pośrednictwa w usługach, których przedmiotem są instrumenty finansowe.
Fragment:
Ponieważ w art. 43 ust.l pkt 41 Ustawy o VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje), nie wskazuje się na ich odbiorcę, tym samym, przy identyfikowaniu tego rodzaju pośrednictwa nie powinno mieć znaczenia, czy odbiorcą usług Wnioskodawcy są Podmioty, Spółki, Domy Maklerskie, czy Emitenci - istotne jest, że usługa pośrednictwa dotyczy sytuacji zawarcia umowy, której przedmiotem są obligacje. Na ten aspekt charakteru usługi pośrednictwa zwraca uwagę również TSUE w przywoływanym już i powyżej wyroku w sprawie C-435/05, Volker Ludwig, gdzie stwierdza się, że uznanie aktywności za działalność pośrednictwa kredytowego zwolnioną z VAT nie zależy od istnienia stosunku umownego między kredytodawcą a pośrednikiem, ale od charakteru działalności tego ostatniego. W związku z tym, pośrednictwo obejmuje również sytuacje, gdy pośrednik kontaktuje się w imieniu klienta z kredytodawcą, co zachodzi również w przypadku usług Wnioskodawcy w imieniu Podmiotów na rzecz Spółek świadczących usługi pośrednictwa dot. obligacji na rzecz Domów Maklerskich lub Emitentów. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone przez Wnioskodawcę w przedstawionym Stanie Faktycznym nie stanowią usług pomocniczych w rozumieniu art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT (gdyż to właśnie usługi pośrednictwa są podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje) lub usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe (w tym obligacje).
2016
28
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.