Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności agencyjnych wykonywanych na rzecz Ubezpieczyciela.

Fragment:

(...) pośrednictwa, przy czym jest on spełniony nie tylko w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawierania umów, lecz również w przypadku istnienia umocowania ze strony dostawcy towarów do podejmowania w jego imieniu i na jego rzecz czynności pośrednictwa ”. Zakres pojęcia pośrednictwo w usługach ubezpieczeniowych można znaleźć również w interpretacjach podatkowych Ministra Finansów. Przykładowo zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2014 roku o sygn. ILPP1/443-432/14-4/MK : „ Działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczy działalności wykonywanej przez pośrednika, który nie zajmuje miejsca jakiejkolwiek ze stron umowy, dotyczącej produktu ubezpieczeniowego. Powinna to być usługa wykonana na rzecz strony umowy, oraz opłacona przez nią jako odrębna działalność pośrednictwa. Pośrednictwo ma na celu dokonanie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia ”. Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że świadczone przez Spółkę usługi korzystać winny ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

2018
23
lis

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Fragment:

Z kolei nie może być mowy o pośrednictwie wówczas, gdy jedna ze stron umowy zleca tylko podwykonawcy część czynności faktycznych. Biorąc pod uwagę powyższe orzecznictwo TSUE, należy przyjąć, że w zakresie definiowania pojęcia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, TSUE podkreśla szereg warunków, jakie powinna spełniać usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego, aby mogła korzystać ze zwolnienia z VAT. Należą do nich: istnienie stosunku umownego pomiędzy świadczącym usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego a ubezpieczycielem oraz ubezpieczającym, świadczenie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego przez wyspecjalizowany podmiot, działalność w zakresie pośrednictwa powinna być skupiona wokół prowadzenia działań mających na celu doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia (wyszukiwanie i kontaktowanie klientów z ubezpieczycielem). Definiując pojęcia pośrednictwa ubezpieczeniowego można posiłkować się również tzw. regulacjami sektorowymi obowiązującymi w krajowym porządku prawnym. Należy przy tym wskazać, że obecnie obowiązująca ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym straci moc z dniem 1 października 2018 r., kiedy wejdzie w życie (a w zakresie zmian do innych ustaw częściowo już weszła w życie) ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.

2018
25
paź

Istota:

Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług związanych z prowadzeniem grupy dystrybucyjnej.

Fragment:

W polskim prawie pojęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego definiuje obecnie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2077, z późn. zm.) w ten sposób, że pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia (art. 2 ust. 1 ww. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym). Ustawa precyzuje dalej, że pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń („ czynności agencyjne ”), polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych („ działalność agencyjna ”) – art. 4 ww. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Od dnia 1 października 2018 r. zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego będzie określać ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona).

2018
19
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług związanych z prowadzeniem grupy dystrybucyjnej

Fragment:

W polskim prawie pojęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego definiuje obecnie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.2016.2077 t.j. ze zm.) w ten sposób, że pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia (art. 2 ust. 1 ww. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym). Ustawa precyzuje dalej, że pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń („ czynności agencyjne ”), polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych („ działalność agencyjna ”) - art. 4 ww. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Od dnia 1 października 2018 r. zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego będzie określać ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona).

2018
21
wrz

Istota:

W zakresie rozpoznania importu usług pośrednictwa finansowego.

Fragment:

Za świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, Pośrednikowi przysługuje od Wnioskodawcy wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest typowe dla modelu pośrednictwa, tj. uzależnione jest od liczby lub wartości zawartych przez Spółkę umów pożyczkowych z podmiotami wnioskującymi o udzielenie kredytu konsumenckiego za pośrednictwem Pośrednika. Pomiędzy wynagrodzeniem wypłacanym Pośrednikowi (prowizją) a usługą udzielenia pożyczki istnieje nierozerwalny związek pozwalający na identyfikację i powiązanie wynagrodzenia Pośrednika z konkretną usługą udzielenia kredytu konsumenckiego (wynikającą z konkretnej umowy o kredyt konsumencki), będącą efektem uprzednich działań Pośrednika (usług pośrednictwa finansowego). Wynagrodzenie o którym mowa w rzeczywistości składa się z kwot przysługujących Pośrednikowi za doprowadzenie do zawarcia konkretnych umów pożyczkowych pomiędzy Wnioskodawcą i pożyczkobiorcą. Trzeba zauważyć, że przepisy ustawy nie zawierają definicji „ pośrednictwa ” w świadczeniu usług finansowych. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. strona internetowa – www.sjp.pwn.pl ), przez pośrednictwo rozumie się „ działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy ”.

2018
21
wrz

Istota:

W zakresie rozpoznania importu usług pośrednictwa finansowego.

Fragment:

Za świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, Pośrednikowi przysługuje od Wnioskodawcy wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest typowe dla modelu pośrednictwa, tj. uzależnione jest od liczby lub wartości zawartych przez Spółkę umów pożyczkowych z podmiotami wnioskującymi o udzielenie kredytu konsumenckiego za pośrednictwem Pośrednika. Pomiędzy wynagrodzeniem wypłacanym Pośrednikowi (prowizją) a usługą udzielenia pożyczki istnieje nierozerwalny związek pozwalający na identyfikację i powiązanie wynagrodzenia Pośrednika z konkretną usługą udzielenia kredytu konsumenckiego (wynikającą z konkretnej umowy o kredyt konsumencki), będącą efektem uprzednich działań Pośrednika (usług pośrednictwa finansowego). Wynagrodzenie o którym mowa w rzeczywistości składa się z kwot przysługujących Pośrednikowi za doprowadzenie do zawarcia konkretnych umów pożyczkowych pomiędzy Wnioskodawcą i pożyczkobiorcą. Trzeba zauważyć, że przepisy ustawy nie zawierają definicji „ pośrednictwa ” w świadczeniu usług finansowych. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, strona internetowa- www.sjp.pwn.pl ), przez pośrednictwo rozumie się „ działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy ”.

2018
13
sie

Istota:

W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Fragment:

W związku z tym, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani Dyrektywa 112 nie definiują tego pojęcia, w celu określenia, jakie czynności należy rozumieć pod pojęciem usług pośrednictwa, należy oprzeć się na wykładni językowej, wspieranej przy tym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, wersja internetowa: http://sjp.pwn.pl ), przez pośrednictwo należy rozumieć działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron. Równorzędnie, przez pośrednictwo rozumie się kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych, a więc załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, uczestniczenie w zawieraniu takich transakcji. W tym zakresie stwierdzić należy, że wykonywane przez Wnioskodawcę wszelkie czynności zmierzające do skojarzenia dwóch podmiotów celem nawiązania współpracy można uznać za pośrednictwo. Z kolei z doktrynalnego punktu widzenia cechą charakterystyczną pośrednictwa odróżniającą ten stosunek od innych umów jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy są działania pośrednika. Innymi słowy przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć taki stosunek prawny istniejący pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej, aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią, przy czym znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika.

2018
9
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Fragment:

W takim przypadku, podwykonawca zajmuje tę samą pozycję, jak strona sprzedająca produkt finansowy i nie jest zatem pośrednictwem”. Jak wynika z powołanych przepisów krajowych oraz orzecznictwa TSUE, zwolnieniu od podatku podlegają usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym wykonywane przez brokerów i agentów ubezpieczeniowych. W orzecznictwie TSUE dotyczącym tej tematyki wyraźnie jednak zostało podkreślone, że pośrednictwo ubezpieczeniowe, to czynności których celem jest uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę ubezpieczenia. Zgodnie z tym orzecznictwem, istotnymi aspektami pośrednictwa ubezpieczeniowego jest wyszukiwanie klientów ubezpieczeniowych i kontaktowanie ich z ubezpieczycielem w celu zawarcia umowy. Wnioskodawca w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie jest podmiotem wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń (agentem), a jedynie podmiotem pomagającym w pozyskiwaniu odszkodowań od ubezpieczycieli, w imieniu osób fizycznych i prawnych innych niż zakład ubezpieczeń, bez konieczności dochodzenia przez nich przedmiotowych roszczeń na własną rękę. W konsekwencji, świadczenia na rzecz ww. osób wykonywane przez Wnioskodawcę nie będą stanowić usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Usługi te bowiem są w rezultacie rozumiane jako forma wsparcia dla klientów Zainteresowanego, którzy od towarzystw ubezpieczeniowych dochodzą roszczenia odszkodowawczego.

2018
7
cze

Istota:

Uznanie świadczonych usług za zwolnione z VAT jako usługi pośrednictwa, których przedmiotem są akcje.

Fragment:

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Uniwersalny słownik języka polskiego PWN), przez pojęcie „ pośrednictwo ” należy rozumieć: działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych. Analogiczną definicję pośrednictwa można znaleźć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „ TSUE ”). Przykładowo, w uzasadnieniu wyroku Volker Ludwig v. Finanzamt Luckenwalde (wyrok z dnia 21 czerwca 2007 r., C-453/05) TSUE wskazał, że „ pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści ww. umowy ”. W praktyce, na podstawie orzecznictwa TSUE i polskich sądów administracyjnych ukształtowały się przesłanki jakie powinny zostać spełnione, aby daną usługę zakwalifikować jako usługę pośrednictwa. W tym zakresie, wskazuje się, że usługa pośrednictwa powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony (...)

2018
30
maj

Istota:

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy art. 15e ust. 1 updop będzie znajdował zastosowanie do wskazanych we wniosku usług pośrednictwa w sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy.

Fragment:

Usługi nabywane przez Wnioskodawcę od podmiotu powiązanego, sklasyfikowane są wg nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod następującymi numerami: 46.13.11.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna nieobrobionego i drewna wstępnie obrobionego oraz półproduktów z drewna; 46.15.11.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli, 46.18.19.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 46.19.10.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju. W przedmiotowej sprawie istotne będzie wyjaśnienie znaczenia pojęć: „ usług pośrednictwa ”, oraz „ usług reklamowych ” oraz „ usług badania rynku ” (w przypadku dwóch ostatnich – wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęć „ usług pośrednictwa ”, „ usług reklamowych ”, czy „ usług badania rynku ”. Wobec braku w ustawie definicji należy, zdaniem organu podatkowego, posiłkowo odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Uniwersalny słownik języka polskiego PWN), przez pojęcie „ pośrednictwo ” należy rozumieć: działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych i doprowadzenie do zawarcia umowy.