Pośrednictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pośrednictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Fragment:

W takim przypadku, podwykonawca zajmuje tę samą pozycję, jak strona sprzedająca produkt finansowy i nie jest zatem pośrednictwem”. Jak wynika z powołanych przepisów krajowych oraz orzecznictwa TSUE, zwolnieniu od podatku podlegają usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym wykonywane przez brokerów i agentów ubezpieczeniowych. W orzecznictwie TSUE dotyczącym tej tematyki wyraźnie jednak zostało podkreślone, że pośrednictwo ubezpieczeniowe, to czynności których celem jest uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę ubezpieczenia. Zgodnie z tym orzecznictwem, istotnymi aspektami pośrednictwa ubezpieczeniowego jest wyszukiwanie klientów ubezpieczeniowych i kontaktowanie ich z ubezpieczycielem w celu zawarcia umowy. Wnioskodawca w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie jest podmiotem wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń (agentem), a jedynie podmiotem pomagającym w pozyskiwaniu odszkodowań od ubezpieczycieli, w imieniu osób fizycznych i prawnych innych niż zakład ubezpieczeń, bez konieczności dochodzenia przez nich przedmiotowych roszczeń na własną rękę. W konsekwencji, świadczenia na rzecz ww. osób wykonywane przez Wnioskodawcę nie będą stanowić usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Usługi te bowiem są w rezultacie rozumiane jako forma wsparcia dla klientów Zainteresowanego, którzy od towarzystw ubezpieczeniowych dochodzą roszczenia odszkodowawczego.

2018
7
cze

Istota:

Uznanie świadczonych usług za zwolnione z VAT jako usługi pośrednictwa, których przedmiotem są akcje.

Fragment:

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Uniwersalny słownik języka polskiego PWN), przez pojęcie „ pośrednictwo ” należy rozumieć: działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych. Analogiczną definicję pośrednictwa można znaleźć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „ TSUE ”). Przykładowo, w uzasadnieniu wyroku Volker Ludwig v. Finanzamt Luckenwalde (wyrok z dnia 21 czerwca 2007 r., C-453/05) TSUE wskazał, że „ pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści ww. umowy ”. W praktyce, na podstawie orzecznictwa TSUE i polskich sądów administracyjnych ukształtowały się przesłanki jakie powinny zostać spełnione, aby daną usługę zakwalifikować jako usługę pośrednictwa. W tym zakresie, wskazuje się, że usługa pośrednictwa powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony (...)

2018
30
maj

Istota:

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy art. 15e ust. 1 updop będzie znajdował zastosowanie do wskazanych we wniosku usług pośrednictwa w sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy.

Fragment:

Usługi nabywane przez Wnioskodawcę od podmiotu powiązanego, sklasyfikowane są wg nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod następującymi numerami: 46.13.11.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna nieobrobionego i drewna wstępnie obrobionego oraz półproduktów z drewna; 46.15.11.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli, 46.18.19.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 46.19.10.0 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju. W przedmiotowej sprawie istotne będzie wyjaśnienie znaczenia pojęć: „ usług pośrednictwa ”, oraz „ usług reklamowych ” oraz „ usług badania rynku ” (w przypadku dwóch ostatnich – wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęć „ usług pośrednictwa ”, „ usług reklamowych ”, czy „ usług badania rynku ”. Wobec braku w ustawie definicji należy, zdaniem organu podatkowego, posiłkowo odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Uniwersalny słownik języka polskiego PWN), przez pojęcie „ pośrednictwo ” należy rozumieć: działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych i doprowadzenie do zawarcia umowy.

2018
20
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Fragment:

Zatem pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem, że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową ”. Z kolei w uzasadnieniu wyroku w sprawie CSC Financial Services Ltd. (wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2001 r., C-235/00), która to spółka świadczyła usługi typu call center na rzecz instytucji finansowych, Trybunał podjął się próby skonstruowania definicji samego pośrednictwa. Pośrednikiem jest więc podmiot niebędący żadną ze stron umowy, ale świadczący usługę na rzecz strony w zamian za wynagrodzenie. W skład usługi wchodzić może zwłaszcza prowadzenie negocjacji. Celem pośrednictwa jest natomiast uczynienie wszystkiego co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę. Z kolei nie może być mowy o pośrednictwie wówczas, gdy jedna ze stron umowy zleca tylko podwykonawcy część czynności faktycznych. W kwestii znaczenia słowa „ negocjacje ”, w kontekście art. 13 część B lit. d pkt 5 Dyrektywy w ww. wyroku TSUE wskazał, że „ odnosi się ono do działalności pośrednika, który nie przyjmuje roli którejkolwiek ze stron umowy dotyczącej produktu finansowego oraz którego działalność polega na czymś innym, niż świadczenie usług wchodzących w zakres umowy, typowo wykonywanych przez strony takich umów.

2018
18
maj

Istota:

Uznanie wykonywanych czynności na rzecz Partnerów Usługowych za usługę pośrednictwa opodatkowaną VAT, ustalenie dla niej podstawy opodatkowania, sposobu jej dokumentowania, momentu powstania obowiązku podatkowego dla tej usługi, opodatkowanie czynności wydania Voucherów oraz sposób jej dokumentowania, skutki podatkowe upływu terminu ważności Vouchera.

Fragment:

Niemniej jednak w ocenie Wnioskodawcy przepis ten również nie ma zastosowania do usługi pośrednictwa wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego, gdyż kwota otrzymana od Zamawiającego za wydanie Vouchera nie stanowi kwoty otrzymanej na poczet usługi pośrednictwa. Świadczy o tym m.in. okoliczność, że w razie niezrealizowania danego Vouchera z uwagi na faktyczny brak nabycia usługi lub produktu u żadnego z Partnerów Usługowych, nie dojdzie do skutecznego wykonania usługi pośrednictwa – Wnioskodawca nie będzie uprawniony do żądania od Partnera Usługowego wynagrodzenia za usługę pośrednictwa. W konsekwencji z tytułu świadczonej przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa obowiązek podatkowy wystąpi w momencie jej wykonania na rzecz danego Partnera Usługowego. W ocenie Wnioskodawcy usługa pośrednictwa będzie skutecznie wykonana, w sytuacji gdy w wyniku zamieszczenia oferty Partnera Usługowego na stronie Serwisu i wydania Zamawiającemu Vouchera posiadacz Vouchera zdecyduje się skorzystać z usługi u danego Partnera Usługowego. Powyższe będzie mieć również odzwierciedlenie w umowach, które Wnioskodawca będzie zawierać z Partnerami Usługowymi – umowy będą przewidywać, że wynagrodzenie za usługę pośrednictwa będzie należne Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy w wyniku wydania Vouchera jego posiadacz zdecyduje się zrealizować Voucher u danego Partnera Usługowego (a zatem w momencie faktycznej realizacji usługi u danego Partnera Usługowego).

2018
1
maj

Istota:

Czy transakcje pośrednictwa na rzecz kontrahentów z krajów trzecich będą wliczać się w kwotę limitu warunkującą zwolnienie z podatku VAT określoną w art. 113 ust. 1 ustawy?

Fragment:

Działalność którą Wnioskodawca prowadzi polega na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę (dropshipping) i jest prowadzona w formie pośrednictwa handlowego poprzez portal internetowy. Wnioskodawca zbiera zamówienia, inkasuje wpływy pieniężne w postaci przelewów bankowych na rachunek firmowy. Następnie Wnioskodawca przesyła zamówienie do dostawcy, który znajduje się na terenie kraju trzeciego (spoza krajów Unii Europejskiej). Dostawca realizuje wysyłkę bezpośrednio do klienta pozostając nieujawnionym wobec niego. Wnioskodawca wystawia rachunek za usługę pośrednictwa opiewający na kwotę w wysokości marży jaką Wnioskodawca uzyskał za pośredniczenie w sprzedaży danego produktu. Usługi świadczone są na rzecz kontrahenta zagranicznego tj. dostawcy chińskiego. Wysokość marży jest zmienna i zależna od wielu czynników np. rozmiarów, fasonów, materiałów, aktualnego kursu walutowego itd. Firma Wnioskodawcy nie zajmuje się świadczeniem innych usług w zakresie pośrednictwa handlowego ani nie dokonuje sprzedaży podlegającej opodatkowaniu na terenie Polski. Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy opisane we wniosku usługi pośrednictwa na rzecz kontrahentów zagranicznych (spoza UE) będą wliczać się w kwotę limitu warunkującą zwolnienie z podatku od towarów i usług określoną w art. 113 ust. 1 ustawy.

2018
16
kwi

Istota:

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego w oparciu o model zwany dropshippingiem. W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano pytanie i własne stanowisko w sprawie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni planuje rozpocząć sprzedaż internetową w modelu dropshippingu. Sprzedaż ta polega na przeniesieniu wysyłki towaru na dostawcę i prowadzona jest w formie pośrednictwa handlowego, zarówno w sklepie internetowym, jak i przez aukcje internetowe. Rolą Wnioskodawczyni – sprzedawcy byłoby zbieranie zamówień, inkasowanie wpływów pieniężnych w postaci przelewów bankowych oraz przesyłanie zamówienia do dostawcy oraz zapłaty za nie w formie przelewu/płatności kartą na rachunek producenta/dostawcy, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego (spoza obszaru Unii Europejskiej). Wnioskodawczyni podkreśla, że to dostawca, a nie sprzedawca realizuje przesyłkę do klienta. Cały proces wygląda następująco: Sprzedawca wystawia towar na sprzedaż na aukcji internetowej lub w sklepie internetowym. Przy czym podkreśla w regulaminie, że nie jest posiadaczem tego towaru, tylko zajmuje się pośrednictwem, polegającym na zamówieniu danego towaru bezpośrednio u producenta/dostawcy.

2018
15
kwi

Istota:

Co stanowi przychód Wnioskodawcy przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?
Czy przychody z tego rodzaju działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w formie ryczałtu? Jeśli tak, jaka jest odpowiednia stawka ryczałtu?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem, w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwanym ze świadczenia usług pośrednictwa handlowego będzie prowizja uzyskana z tego tytułu – różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od Klienta, a kwotą przekazaną do podmiotu zagranicznego. Wynika to z faktu, iż towar nie będzie stanowił własności Wnioskodawcy, który nie uzyska faktury ani rachunku potwierdzającej jego zakup. Wnioskodawca nie dokonuje zatem sprzedaży towaru we własnym imieniu i na własny rachunek. Wnioskodawca nie będzie również importerem, gdyż nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu, zaś jego udział w transakcji ogranicza się do pośrednictwa w płatnościach, zamówieniach i postępowaniu reklamacyjnym. Zatem w sytuacji, gdy rola Wnioskodawcy będzie sprowadzała się do pośrednictwa, przychodem będzie wartość prowizji, na którą na życzenie zostanie wystawiony rachunek lub potwierdzenie zapłaty. Przykładowo, gdy Wnioskodawca otrzyma od Klienta wpłatę w wysokości 120,00 zł, przy czym, wynagrodzenie za usługę pośrednictwa będzie stanowiło kwotę 20,00 zł, zaś zapłata za towar kwotę 100,00 zł (ww. kwoty nie zawierają podatku VAT, gdyż Wnioskodawca będzie z VAT zwolniony), to przychodem Wnioskodawcy będzie wyłącznie kwota 20,00 zł, na którą zostanie Klientowi wystawione na życzenie potwierdzenie zapłaty (ewentualnie rachunek).

2018
15
kwi

Istota:

Czy w nawiązaniu do opisu stanu faktycznego przychodem z pośrednictwa handlowego (przychód w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) będzie różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta a kwotą przekazaną do dostawcy?

Fragment:

ILPB1/415-1183/11-2/TW ): „ Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa handlowego. W działalności tej zyskiem (przychodem z rozumieniu art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) będzie prowizja uzyskana z tego tytułu - różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy. Zatem w sytuacji, gdy - jak wskazał Zainteresowany - jego rola będzie sprowadzała się do pośrednictwa, przychodem będzie wartość prowizji, na którą - jak podał Wnioskodawca, zostanie wystawiona faktura VAT ”. Stanowisko w tej sprawie zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji wydanej dnia 22 maja 2014 r. ( ...): „ Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa handlowego m.in. przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem. Wnioskodawca wskazał, że towar nie będzie stanowił jego własności, nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup, nie będzie również importerem, nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu, zaś jego udział w transakcji ograniczy się do pośrednictwa w płatnościach i zamówieniach. Z tego tytułu Wnioskodawca pobierał będzie prowizję różnicę pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy.

2018
6
kwi

Istota:

Sposób ustalenia limitu sprzedaży, którego przekroczenie spowoduje u Wnioskodawcy utratę prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT.

Fragment:

Wnioskodawca w zakresie świadczonych usług, zawiera umowy o usługę pośrednictwa pomiędzy firmą Wnioskodawcy a klientem (nabywcą towaru), dlatego też rachunek za wykonaną usługę pośrednictwa wystawiany jest dla klienta. Wszelkie koszty związane z realizacją transakcji ponosi klient (nabywca towaru). Należy wskazać, że usługi pośrednictwa nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jak również w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Również wśród umów wymienionych przez kodeks cywilny nie ma umowy pośrednictwa. Dwie definicje pośrednictwa zawiera natomiast Słownik języka polskiego PWN, ( www.sjp.pwn.pl ), zgodnie z którym jest to działalność osoby trzeciej, mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; występowanie w roli łącznika lub rozjemcy. Równorzędnie, zgodnie z drugą definicją – przez pośrednictwo rozumie się załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, pośredniczenie w zawieraniu takich transakcji. Natomiast z wyroku TSUE C-453/05 wynika, że: „ pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy ”.