ITPP1/4512-971/15/EA | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania gotowych posiłków typu: fast food, przetworzonych owoców oraz gotowych ciast i wyrobów ciastkarskich.
ITPP1/4512-971/15/EAinterpretacja indywidualna
 1. ciastka
 2. posiłki
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... października 2015 r. (data wpływu ... października 2015 r.) uzupełnionym w dniu ... grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania:

 • gotowych posiłków typu fast food, przetworzonych owoców ziarnkowych i pestkowych – jest prawidłowe,
 • gotowych ciast i wyrobów ciastkarskich – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu ... października 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu ... grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania gotowych posiłków typu: fast food, przetworzonych owoców oraz gotowych ciast i wyrobów ciastkarskich.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, zwany dalej w skrócie stroną, podatnikiem oraz wnioskodawcą, prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych na zasadach określonych licencją firmy ..... z siedzibą w ...... Głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż gotowych posiłków tzw. posiłków fastfood, zwanych dalej w skrócie posiłkami, przetworzonych owoców, ciast i wyrobów ciastkarskich, zwanych dalej gotowymi posiłkami. Niniejsze gotowe posiłki Wnioskodawca wytwarza oraz sprzedaje w wynajętym lokalu w galerii handlowej, ale nie zapewnia obsługi kelnerskiej przy ich sprzedaży oraz gotowe posiłki także na wynos z dostawą pod wskazany adres lub z odbiorem przez klientów w lokalu. Strona jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług w systemie miesięcznym. Na wniosek stron Wojewódzki Urząd Statystyczny w ..... sklasyfikował prowadzoną przez Stronę działalność w zakresie produkcji gotowych posiłków oraz pismem z dnia ... maja 2014 r. poinformował Wnioskodawcę, że dokonuje sprzedaży usług gastronomicznych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 56.10.1 – usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych. Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy na wniosek Strony w dniu 16 września 2014r. wydał interpretację indywidualną nr xxxxx/xxx-xxx/xx/xx w której wskazał, że sprzedaż przez Wnioskodawcę usług związanych z wyżywieniem winna być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Do dnia złożenia niniejszego wniosku interpretacja z dnia 16 września 2014r. nie została przez Ministra Finansów uchylona lub zmieniona z urzędu.

Na dzień złożenia niniejszego wniosku cała sprzedaż gotowych posiłków na wynos oraz do konsumpcji przez klientów na terenie lokalu Wnioskodawcy, sprzedaż owoców, sałatek i ciast jest opodatkowana i rejestrowana przez Stronę za pośrednictwem kasy rejestrującej, według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8 %.

Wnioskodawca jest zdania, że od dnia rozpoczęcia działalności w dniu ..... 2011 r. do chwili obecnej sprzedaje produkty w postaci gotowych posiłków nadających się do bezpośredniego spożycia zaliczonych do PKWiU 10.85.1, przetworzonych owoców ziarnkowych i pestkowych zaliczanych do PKWiU 10.3 oraz sprzedaje wyroby ciastkarskie i ciastka zaliczane do PKWiU 10.71.12, których sprzedaż, w ocenie Wnioskodawcy, powinna być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5%.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi dokonał błędnej klasyfikacji prowadzonej przez Stronę działalności gospodarczej. Sprzedaż na wynos gotowych posiłków, przetworzonych owoców i warzyw oraz ciast i wyrobów ciastkarskich jest dokonywana w opakowaniach jednorazowych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia ... grudnia 2015 r. dodatkowo wskazano: „przyjmując założenie, że nie sprzedaje usług gastronomicznych w punkcie gastronomicznym w zakresie przetwarzania owoców ziarnkowych i pestkowych, to zdaniem Wnioskodawcy przetworzone w punkcie gastronomicznym w ..... w celu ich dalszej bezpośredniej odsprzedaży owoce ziarnkowe i pestkowe do celów podatkowych powinny być sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.39.21.0.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że data minimalnej trwałości wyrobów ciastkarskich i ciastek wytwarzanych przez Stronę w punkcie gastronomicznym, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, natomiast w przypadku oznaczenia ewentualnie przez Wnioskodawcę tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w zakresie sprzedaży gotowych posiłków tzw. sprzedaż posiłków fastfood, przetworzonych owoców oraz sprzedaży gotowych ciast i wyrobów ciastkarskich do spożycia przez klientów na miejscu w lokalu Wnioskodawcy oraz sprzedaż ww. wyrobów na wynos w opakowaniach jednorazowych stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki podatkowej w wysokości 5 % ...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywana sprzedaż gotowych posiłków, np. przetworzonych warzyw i owoców, ciast i wyrobów ciastkarskich do spożycia na miejscu, czy też na wynos w opakowaniach jednorazowych nie powinna być uznana za usługi gastronomiczne klasyfikowane pod symbolem PKWiU 56.10.

Wnioskodawca w uzasadnieniu własnego stanowiska wskazuje, że TSUE kilkakrotnie wypowiadał się w przedmiocie kryterium, które powinno być wzięte pod uwagę przy kwalifikowaniu danego świadczenia dla potrzeb podatku od wartości dodanej, wskazując, że w przypadku gdy nie występuje obsługa kelnerska mamy do czynienia z dostawą towarów, a nie z usługą gastronomiczną. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie Strona nie zapewnia swoim klientom obsługi kelnerskiej – należy uznać, że prowadzona ww. działalność w zakresie sprzedaży gotowych posiłków, tzw. sprzedaż posiłków fastfood, sprzedaż przetworzonych owoców i warzyw oraz sprzedaży gotowych ciast i wyrobów ciastkarskich do spożycia przez klientów na miejscu w lokalu Wnioskodawcy oraz na wynos w opakowaniach jednorazowych stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 5 %. Natomiast, nie jest dopuszczalne uznanie, jak to wskazał między innymi Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP3/4512-259/15-4/BM, że wyłącznie sprzedaż posiłków gotowych na wynos podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 5 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe – w zakresie sposobu opodatkowania gotowych posiłków typu fast food, przetworzonych owoców ziarnkowych i pestkowych:
 • nieprawidłowe – w zakresie sposobu opodatkowania gotowych ciast i wyrobów ciastkarskich.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zostały wymienione:

 • w pozycji 42 – „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” – PKWiU ex 10.85.1,
 • w pozycji 26 – „Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” – PKWiU ex 10.3,
 • w pozycji 32 – „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni” – PKWiU ex 10.71.12.0.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto, zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Jak wynika z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione:

 • w pozycji 28 - „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” - PKWiU ex 10.85.1,
 • w pozycji 19 - „Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane – PKWiU ex 10.3. - wyłącznie:
  1. ziemniaki zamrożone (PKWiU 10.31.11.0),
  2. soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32),
  3. warzywa zamrożone (PKWiU 10.39.11.0),
  4. owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z wyłączeniem orzechów (ex 10.39.21.0)

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Jednakże, nadmienić należy, że w ww. załączniku nr 10 nie wymieniono gotowych ciast i wyrobów ciastkarskich mieszczących się w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0..

Należy zauważyć, że w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowaniu napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi w wynajętym lokalu w galerii handlowej sprzedaż gotowych posiłków typu fast-food, przetworzonych owoców ziarnkowych i pestkowych, ciast i wyrobów ciastkarskich.

Opisaną wyżej sprzedaż można podzielić na następujące kategorie:

 1. Sprzedaż posiłków z przeznaczeniem do konsumpcji na miejscu bez obsługi kelnerskiej.
 2. Sprzedaż posiłków na wynos z dostawą do klienta pod wskazany adres.
 3. Sprzedaż posiłków na wynos z odbiorem przez klienta w lokalu.

Sprzedaż na wynos gotowych posiłków, przetworzonych owoców ziarnkowych i pestkowych oraz ciast i wyrobów ciastkarskich jest dokonywana w opakowaniach jednorazowych.

W ocenie Wnioskodawcy, od dnia rozpoczęcia działalności do chwili obecnej sprzedaje produkty w postaci gotowych posiłków nadających się do bezpośredniego spożycia zaliczonych do PKWiU 10.85.1, przetworzone owoce ziarnkowe i pestkowe zaliczane do PKWiU 10.39.21.0 oraz wyroby ciastkarskie i ciastka zaliczane do PKWiU 10.71.12, których to sprzedaż powinna być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy wydanie gotowych posiłków z możliwością do spożycia na miejscu w lokalu Wnioskodawcy bez obsługi kelnerskiej lub na wynos z odbiorem przez klienta w lokalu, czy też dostarczane pod wskazany adres klienta – stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu według stawki podatku 5%.

Zatem dla prawidłowego opodatkowania sprzedaży, kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów czy też świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu sprzedaży.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej usług restauracyjnych/gastronomicznych czy też usług związanych z wyżywieniem. Definicję usług restauracyjnych i cateringowych zawiera natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2011, str. 1), dalej: rozporządzenie wykonawcze Rady, którego przepisy wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (art. 65 rozporządzenia wykonawczego Rady).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż stosownie do art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 2011. 77. 1), usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi, polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Zgodnie zaś z ust. 2 ww. artykułu, za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

W oparciu o powyższe regulacje, a także uwzględniając dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości UE (w szczególności wyrok z dnia 10 marca 2011 r. w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, 501/09 i C-502/09 oraz z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie Faaborg-Gelting Linien C-231/94) wnioskować można, iż działalność restauracyjną zawsze charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi.

Ww. wyroku w sprawie C-231/94 Trybunał orzekł, że działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie dalece przeważają usługi. Świadczenie takie należy zatem uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy. Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach.

Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że o ile faktycznie będące przedmiotem sprzedaży gotowe posiłki typu fastfood, przetworzone owoce, ciasta i wyroby ciastkarskie, na zasadach opisanych we wniosku – mieszczą się w podanych przez Wnioskodawcę odpowiednio grupowaniach PKWiU 10.85.1, 10.39.21.0 oraz 10.71.12. a ich sprzedaż wykonywana jest bez obsługi kelnerskiej i innych usług wspomagających, które wskazywałyby na usługi restauracyjne i cateringowe, to czynność ta stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak bowiem wynika z wniosku czynności towarzyszące sprzedaży gotowych produktów (np. nakładanie wg zamówień klienta, bądź pakowanie zamówienia „na wynos”, czy też możliwość zajęcia miejsca przy stoliku w lokalu) stanowią jedynie usługi pomocnicze, służące świadczeniu głównemu – dostawie produktów, o których mowa we wniosku. Czynnościom tym nie można przypisać charakteru dominującego, pozwalającego na uznaniu całości wykonywanej sprzedaży za świadczenie usług.

W tym miejscu należy wskazać, że grupowanie PKWiU 10.85 obejmuje produkcję gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, zamrożonych lub w puszkach, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.

Grupowanie to obejmuje:

 • produkcję dań z mięsa lub drobiu,
 • produkcję dań rybnych, włączając rybę i frytki,
 • produkcję gotowych dań z warzyw,
 • produkcję gotowych dań zawierających kuskus lub wyroby mączne,
 • produkcję pizzy, zamrożonej lub inaczej zakonserwowanej,
 • produkcję dań regionalnych i narodowych.

Natomiast nie obejmuje ono:

 • produkcji świeżej żywności lub żywności składającej się z mniej niż dwóch składników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 10,
 • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się,
 • sprzedaży detalicznej gotowych posiłków i dań w sklepach,
 • sprzedaży hurtowej gotowych posiłków i dań,
 • przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56,
 • działalności związanej z dostawą żywności, wykonywanej na podstawie umowy.

A zatem, dostawa gotowych produktów typu fast food, sprzedawanych przez Wnioskodawcę, jako towar w postaci gotowych posiłków na miejscu jak również z dostawą „na wynos” - o ile mieszczą się one we wskazanym grupowaniu PKWiU 10.85.1 – podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy.

Natomiast dostawa gotowych produktów w postaci przetworzonych owoców ziarnkowych i pestkowych – o ile mieszczą się one w grupowaniu wskazanym przez Wnioskodawcę PKWiU 10.39.21.0 – podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy.

Z kolei, w załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 32 wymienione zostały „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”- PKWiU ex 10.71.12.0.

W świetle powyższego, preferencyjnej (8%) stawce podatku od towarów i usług, podlegają od dnia 1 kwietnia 2011 r. wyroby ciastkarskie i ciastka sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0, ale tylko takie, których data minimalnej trwałości oznaczana zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

Mając na uwadze opis wynikający z wniosku, a także powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że o ile ww. towary faktycznie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, a ich termin przydatności do spożycia w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni, to dostawa ww. towarów korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

Reasumując, ciastka i wyroby ciastkarskie sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wg stawki 8%, a nie jak wskazał Wnioskodawca wg stawki 5%, gdyż w załączniku nr 10 nie wymieniono tych produktów.

Końcowo zauważa się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem interpretację indywidualną wydano na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ........., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.