IBPP2/443-398/14/RSz | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły oraz wliczania tej sprzedaży do obrotów określonych w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
IBPP2/443-398/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. posiłki
 2. stołówka
 3. stołówka szkolna
 4. szkoły
 5. zwolnienia podmiotowe
 6. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 kwietnia 2014 r. (data wpływu 23 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 11 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły oraz wliczania tej sprzedaży do obrotów określonych w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły oraz wliczania tej sprzedaży do obrotów określonych w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 11 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 kwietnia 2014 r. znak: IBPP2/443-398/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca informuje, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w P. jest jednostką budżetową. Podstawową - statutową jego działalnością jest działalność edukacyjna zwolniona z VAT.

Działalność edukacyjna jest finansowana z subwencji oświatowej otrzymywanej z Urzędu Miasta P.. Środki z subwencji wpływają na konto budżetowe, z którego finansowane jest utrzymanie placówki, tj. szkoły, internatu, basenu, sali gimnastycznej, wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, a także usługi materialne i niematerialne.

Uczniowie S korzystają z wyżywienia w jego stołówce (usługi zwolnione z VAT).

Oprócz działalności podstawowej edukacyjnej jego Ośrodek prowadzi małą działalność uboczną w zakresie wynajmu: basenu rehabilitacyjnego, sklepiku.

Ponadto jego jednostka wynajmuje pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szpitalowi Miejskiemu w P..

W roku 2013 sprzedaż opodatkowana nie przekroczyła łącznie 150.000 zł i w związku z tym od 1 stycznia 2014 Wnioskodawca nie jest VAT-czynnym.

Zgodnie z przepisami Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży, w której ujmuje każdą sprzedaż.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi, czy sprzedaż posiłków dla jego uczniów też ujmować - bo jest to sprzedaż zwolniona z VAT.

W piśmie uzupełniającym z 11 lipca 2014 r. Wnioskodawca poinformował, że:

Ad. l

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w P. korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT od 1.01.2014 roku.

Ad. 2

Stołówka szkolna działa w ramach struktury organizacyjnej S w P..

Ad. 3

Subwencja oświatowa otrzymywana z Urzędu Miasta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Stołówka jest integralną częścią ośrodka. Otrzymywana subwencja bezpośrednio wpływa na cenę odpłatności za wyżywienie.

Środki finansowe z subwencji zabezpieczają wynagrodzenie kucharek, utrzymanie kuchni, media-energię, wodę, środki czystości, itp.

Ad. 4

Odpłatność za wyżywienie uczniów pokrywa tylko „wsad do kotła”. Nie pokrywa wynagrodzenia kucharek, mediów, pozostałych kosztów.

Ad. 5

Usługi wyżywienia uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym są wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

Ad.6

Sprzedaż posiłków dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest świadczeniem niezbędnym do wykonywania usługi edukacyjnej, która jest zwolniona z VAT.

Ad. 7

Stołówka szkolna w S jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Ad. 8

Głównym celem świadczenia usług - sprzedaż posiłków dla uczniów jego szkoły - nie jest osiągnięcie dochodu, a tylko zabezpieczenie potrzeb niepełnosprawnych uczniów w jego jednostce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do obrotów należy wliczać sprzedaż posiłków dla uczniów jego szkoły...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Sprzedaż posiłków dla uczniów nie należy wliczać do obrotów. Są to bowiem usługi zwolnione - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT - ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei według art. 113 ust. 2 ww. ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Powołany przepis art. 113 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje przypadki transakcji, których obrót nie wlicza się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Zatem aby dokonać rozstrzygnięcia w zakresie uwzględnienia wartości sprzedaży uzyskiwanej z tytułu sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły, należy wyjaśnić, czy nie jest ona objęta zakresem wyjątków wymienionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży posiłków dla swoich uczniów. Czynności te stanowią czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca jest jednostką budżetową. Podstawową - statutową jego działalnością jest działalność edukacyjna zwolniona z VAT. Działalność edukacyjna jest finansowana z subwencji oświatowej otrzymywanej z Urzędu Miasta P.. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT od 1.01.2014 roku.

Uczniowie S korzystają z wyżywienia w jego stołówce. Stołówka szkolna działa w ramach struktury organizacyjnej S w P.. Stołówka jest integralną częścią ośrodka. Usługi wyżywienia uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym są wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Sprzedaż posiłków dla uczniów Wnioskodawcy jest świadczeniem niezbędnym do wykonywania usługi edukacyjnej, która jest zwolniona z VAT. Stołówka szkolna w S jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Głównym celem świadczenia usług - sprzedaż posiłków dla uczniów szkoły - nie jest osiągnięcie dochodu, a tylko zabezpieczenie potrzeb niepełnosprawnych uczniów w jego jednostce.

Subwencja oświatowa otrzymywana z Urzędu Miasta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Otrzymywana subwencja bezpośrednio wpływa na cenę odpłatności za wyżywienie. Środki finansowe z subwencji zabezpieczają wynagrodzenie kucharek, utrzymanie kuchni, media-energię, wodę, środki czystości, itp. Odpłatność za wyżywienie uczniów pokrywa tylko „wsad do kotła”. Nie pokrywa wynagrodzenia kucharek, mediów, pozostałych kosztów.

W roku 2013 sprzedaż opodatkowana nie przekroczyła łącznie 150.000 zł i w związku z tym od 1 stycznia 2014 Wnioskodawca nie jest VAT-czynnym.

Na podstawie na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o VAT.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku, usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ww. ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

W myśl art. 67a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cyt. ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zgodnie z art. 67a ust. 4, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze funkcji opiekuńczej. Ponieważ specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawanie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że sprzedaż posiłków, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówkę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla uczniów danego ośrodka, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przechodząc w tym miejscu do wskazania czy do wartości sprzedaży należy wliczać sprzedaż posiłków dla uczniów jego szkoły należy stwierdzić, że czynności te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

W art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT zostało wskazane, że do wartości sprzedaży, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 (...). Świadczone przez Wnioskodawcę usługi, jak wyjaśniono

w uzasadnieniu, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. W tej sytuacji, skoro sprzedaż posiłków dla uczniów korzysta z ww. zwolnienia, to tym samym do wartości sprzedaży uzyskanej z tego tytułu nie wlicza się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów,, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.