0461-ITPP1.4512.167.2017.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków dla uczniów Z.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2017 r. (data wpływu 22 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży posiłków dla uczniów Zespołu Szkół ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2017 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży posiłków dla uczniów Zespołu Szkół ....

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla uczniów szkoły znajdującej się na terenie Gminy, która jest jednostką budżetową Gminy. Posiłki są przygotowywane dla uczniów za odpłatnością oraz dla uczniów objętych programem dożywiania na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zespół Szkół jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługi w zakresie przygotowania posiłków dla własnych uczniów korzystają ze zwolnienia w zakresie podatku VAT, jako usługi klasyfikowane jako PKWiU ex 80 – „Usługi w zakresie edukacji” oraz w obecnym stanie prawnym korzystają jako usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty. Natomiast przygotowywanie posiłków na rzecz innej szkoły, tj. uczniów tej szkoły korzystających z posiłków odpłatnie oraz uczniów objętych dożywianiem w ramach przepisów o pomocy społecznej, korzysta ze zwolnienia jako usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi. A więc wszystkie usługi w zakresie prowadzenia stołówki szkolnej podlegały i podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 r. Zespół Szkół ..., który jest jednostką budżetową Powiatu kupuje posiłki dla dzieci z Zespołu Szkół, w którym funkcjonuje stołówka szkolna. Art. 67a pkt 3 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że warunki korzystania ze stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z organem prowadzącym, realizuje przygotowanie posiłków dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla uczniów Zespołu Szkół ..., co określa umowa zawarta między Zespołem Szkół, a Zespołem Szkół ..., co daje podstawę do zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem VAT. Nabywcą posiłków jest Zespół Szkół ..., który przedstawia listy dzieci, dla których zamawia posiłki w Zespole Szkół. Wpłaty za sprzedaż posiłków są dokonywane za pośrednictwem banku. Dokumentem do zapłaty jest faktura wraz z listą dzieci. Zespół Szkół sprzedaje posiłki dla Zespołu Szkół ... po kosztach wytworzenia (wsad do kotła + koszty przygotowania posiłków: tj. media i wynagrodzenie pracowników kuchni szkolnej). Stołówka w Zespole Szkół jest integralną częścią szkoły i nie prowadzi innej sprzedaży poza posiłkami dla uczniów i nauczycieli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż posiłków przez Zespół Szkół (jednostkę budżetową Gminy) dla Zespołu Szkół ... (jednostki budżetowej Powiatu) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi przygotowania posiłków przez Zespół Szkół na rzecz dzieci z Zespołu Szkół ... są usługami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT, jako usługi w zakresie opieki nad dziećmi i jako jedna z form opieki określonej w ustawie o systemie oświaty art. 67a oraz opieki określonej w przepisach o pomocy społecznej. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

  • w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
  • przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może organizować stołówkę. Usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę prowadzoną przez Zespół Szkół na rzecz dzieci z Zespołu Szkół ... należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegające na ich żywieniu. Przedmiotowe usługi mają charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która to działalność stanowi świadczenie główne, przy czym ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Zespół Szkół. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi te będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe stosownie do art. 14 c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa odstąpiono od uzasadnienia prawnego stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.