Posiłki regeneracyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to posiłki regeneracyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Zwolnienia od opodatkowania pobranych przez pracowników bonów na posiłki lub produkty (artykuły spożywcze), z których pracownicy mogą sporządzać posiłki, a ich zasady przyznawania wynikają z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia --.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania pobranych przez pracowników bonów na posiłki lub produkty, z których pracownicy mogą sporządzać posiłki - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w oparciu o opisany stan faktyczny przekazanie posiłków regeneracyjno-wzmacniających na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy w części finansowanej przez pracodawcę, stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2007 r., znak: CMRF-330/12/2007, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Jak wynika z wniosku, Spółka w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy zapewnia określonym grupom pracowników posiłki profilaktyczne oraz posiłki regeneracyjno- wzmacniające w formie produktów żywnościowych w puszkach i słoikach do samodzielnego przyrządzenia. Posiłki profilaktyczne wydawane są bezpłatnie, natomiast za posiłki regeneracyjno – wzmacniające (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za posiłki regeneracyjne zakupione w barze?

Fragment:

(...) pomiędzy spółdzielnią a barami, w celu określenia ilości faktycznie wydawanych posiłków regeneracyjnych i prawidłowej identyfikacji pracowników spółdzielni. Zakupione posiłki regeneracyjne są związane z czynnościami opodatkowanymi. Jak wynika ze stanu faktycznego wydawanie tych posiłków zakwalifikowane jest wg PKWiU do symbolu 55.51.10-00.00. Podatnik zwraca się z zapytaniem "czy przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego z faktur za posiłki regeneracyjne?" Zdaniem podatnika poniesione wydatki na zakup posiłków regeneracyjnych są kosztem uzyskania przychodu, a co za tym idzie przysługuje prawo do odliczenia VAT-u z faktur za zakup tych posiłków. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu po zapoznaniu się z przedstawionym przez podatnika stanem faktycznym wyjaśnia: Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wartość posiłków regeneracyjnych przyznanych pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą, zgodnie z regulaminem pracy i płacy oraz przepisami BHP, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 60 poz. 279) wydanego na podstawie art. 232 Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet. Spółka zapisując w swoim regulaminie pracy i płacy, że pracownikom zatrudnionym na budowach w Niemczech i Hiszpanii będą się należeć posiłki regeneracyjne (jeden posiłek dziennie w czasie godzin pracy) zgodnie z przepisami BHP uznała, że ich praca spełnia warunki określone w wyżej cytowanym § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia. Wobec tego posiłki wydawane przez Spółkę pracownikom, w czasie pracy za granicą, należy potraktować jako świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, które korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka pyta od kiedy W. Sp z o. o. powinna naliczać podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń w postaci posiłków regeneracyjnych jakie wydano zatrudnianym pracownikom?

Fragment:

(...) Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że X Sp. z o. o. na mocy § 19 ust. 1 pkt c Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jest obowiązana zapewnić pracownikom posiłki regeneracyjne i profilaktyczne w okresie od 1 listopada do 31 marca dla zatrudnionych pracowników. W związku faktem, iż wartość wydanych posiłków regeneracyjnych nie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka stoi na stanowisku, że podatek od wartości tychże świadczeń powinien być naliczany dopiero od dnia 1 listopada 2005 r. Powyższe wynika z faktu. iż za okres wcześniejszy (tj. 01.11.2002-31.03.2003, 01.11.2003-31.03.2004, 01.11.2004-31.03.2005) nie ma możliwości określenia w sposób precyzyjny wartości pobranych posiłków jaka przypadała na poszczególnego pracownika, ponieważ nie prowadzono takiej ewidencji. Ponadto X Sp. z o. o. informuje, od dnia 1 listopada 2005 r. zostanie wdrożony system ewidencji wydawanych posiłków (...)

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny:
JSpółka posiada bufet zakładowy ogólnodostępny. Sprzedaż odbywa się poprzez kasę fiskalną i posiłki opodatkowane są stawką 7 %, towary sprzedawane są zgodnie ze stawkami V A T im przysługującymi. Do bufetu przyjmowane są towary (chleb, pączki, czekolady itp.) ze sklepów oraz posiłki (zupy, drugie dania itp.) z kuchni zakładowej. Z zakupów odliczamy naliczony V A T, gdyż jest on związany ze sprzedażą opodatkowaną. Bufet i kuchnia zakładowa stanowią całość. W kuchni też przygotowuje się posiłki profilaktyczne, oraz przegotowuje się mleko i parzy kawę zbożową. Czynność przekazania ich wynika z przepisów BHP. Nie ma fizycznej możliwości oddzielenia, które zakupy zostały dokonane na posiłki profilaktyczne, a które dla bufetu.
Pytanie:
1. Czy przygotowanie posiłków profilaktycznych w stołówce zakładowej i ich przekazanie pracownikom pozbawia nas prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie ich produktów? 2. Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom posiłków profilaktycznych podlega opodatkowaniu VAT? 3. Czy wydawanie pracownikom zgodnie z Kodeksem pracy przegotowanego mleka i herbaty należy traktować jak posiłki profilaktyczne, czyli jakby to była usługa gastronomiczna, czy też przekazanie towarów?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, (...)