Posiłki | Interpretacje podatkowe

Posiłki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to posiłki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób opodatkowania usług sprzedaży posiłków przez jednostkę budżetową Powiatu (DPS).
Fragment:
Sporadyczna sprzedaż posiłków dla osób chorych i niepełnosprawnych, osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, niebędących ani mieszkańcami, ani pracownikami Domu – może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług. Sporadyczna sprzedaż posiłków dla innych beneficjentów ustawy o pomocy społecznej niebędących ani mieszkańcami, ani pracownikami Domu – może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Sporadyczna sprzedaż posiłków dla osób wykonujących okresowo prace na rzecz jednostki, np. prace remontowe, usługowe itp., a niezbędne dla funkcjonowania Domu, niebędących ani mieszkańcami, ani pracownikami Domu – będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%. Sporadyczna sprzedaż posiłków dla członków rodzin mieszkańców Domu – będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%. Sporadyczna sprzedaż posiłków dla mieszkańców lub pracowników innego domu pomocy społecznej, którzy w ramach rehabilitacji, integracji, w ramach spotkań, zawodów, zabaw, spartakiad itp. spotkań mieszkańców i pracowników domów – może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
9
paź

Istota:
Czy zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 9 czerwca 2017roku o sygn. I FSK 1271/15 oraz I FSK 1317/15 sprzedaż posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym będzie zwolniona od podatku od towarów i usług, czy nie będzie podlegała w ogóle opodatkowaniu VAT?
Fragment:
W ocenie Organu realizacja opisanego we wniosku świadczenia w zakresie zapewnienia posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym w szkole stanowi niewątpliwie czynność cywilnoprawną, świadczenia te są usługami wykonywanymi na podstawie czynności cywilnoprawnych. Zatem, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca z tytułu zapewnienia posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym szkoły będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a świadczone przez Wnioskodawcę czynności będą spełniały definicję świadczenia usług określoną w art. 8 ust. 1 ustawy i Wnioskodawca w zakresie tych czynności nie będzie korzystał z wyłączenia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy. Podsumowując, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w zakresie zapewnienia posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym szkoły będą stanowiły świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wskazać w tym miejscu należy, że czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być albo opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.
2017
21
wrz

Istota:
Sposób opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły.
Fragment:
Z opiekunami prawnymi wychowanków SOSW, którzy zamieszkują w internacie szkoła zawiera umowy cywilnoprawne na pokrycie kosztów związanych z opłatami za posiłki spożywane przez wychowanków na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, art. 76 ust. 1 o treści: „ Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych wnoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ”, oraz Zarządzenia Dyrektora SOSW w sprawie odpłatności rodziców/opiekunów prawnych za posiłki spożywane przez dzieci w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego określającym wysokość opłat za posiłki. Pobyt w internacie dla wychowanków jest nieodpłatny. Opłaty za wyżywienie pobierane są na podstawie rachunków wystawianych przez SOSW, traktując sprzedaż posiłków jako działalność statutową szkoły.
2017
23
sie

Istota:
Sfinansowanie kosztów transportu oraz bezpłatnych posiłków przez Wnioskodawcę, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika nie stanowi dla pracownika nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany z tego tytułu do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
Ponadto nie będzie możliwości przypisania odpowiedniej wysokości świadczenia nieodpłatnego pracownikom, gdyż pracownicy jadący w jednym kierunku korzystają wspólnie z jednego środka transportu, natomiast w przypadku posiłków - Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji, który pracownik skorzystał z tego posiłku. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Nr 2 Wnioskodawca wskazał, że każdy pracownik będzie mógł skorzystać z takiego dofinansowania dokonując zakupu posiłku u określonego sprzedawcy. Na koniec miesiąca sfinansuje dopłaty na podstawie faktury wystawionej przez sprzedawcę i otrzyma informację o liczbie wydanych posiłków, ale nie otrzyma informacji, którzy pracownicy skorzystali z dofinansowania posiłków. A zatem, Wnioskodawca nie jest w stanie zindywidualizować świadczenia (nie może jednoznacznie określić kto korzystał z dofinansowania, ani w jakiej wysokości). W sytuacji gdy Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika, nie sposób uznać, że pracownik ten uzyska przychód podlegający opodatkowaniu. Zatem sfinansowanie kosztów transportu oraz bezpłatnych posiłków przez Wnioskodawcę, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika nie stanowi dla pracownika nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy.
2017
2
sie

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków na rzecz nauczycieli.
Fragment:
W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której przygotowywane są posiłki m.in. dla uczniów Szkoły i Gimnazjum oraz pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole lub Gimnazjum (dalej: Nauczyciele) i w której uczniowie oraz Nauczyciele spożywają posiłki (dalej: Stołówka). Stołówka jest prowadzona zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. - dalej: ustawa o systemie oświaty). Stołówka wyposażona jest m.in. w pomieszczenie kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki (dalej: Posiłki). Korzystanie przez Nauczycieli ze Stołówki jest odpłatne. W konsekwencji, Gmina zapewnia Posiłki tylko tym Nauczycielom, którzy są nimi zainteresowani, i którzy zobowiążą się do uiszczania stosownej odpłatności za Posiłki. Odpłatność ta ustalana jest na poziomie kosztów składników potrzebnych na przygotowanie Posiłków (tzw. „ wsadu do kotła ”). Gmina będzie zapewniać Posiłki Nauczycielom za odpłatnością jw. również w przyszłości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż Posiłków na rzecz Nauczycieli w ramach Stołówki podlega (będzie podlegać) zwolnieniu z VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Posiłków Nauczycielom w ramach Stołówki podlega (będzie podlegać) zwolnieniu z VAT.
2017
7
cze

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego wydania posiłków dla pracowników
Fragment:
Na koniec każdego miesiąca koszt kantyny kalkulowany jest w oparciu o stawkę ryczałtową za jeden posiłek z uwzględnieniem harmonogramów pracowniczych, urlopów wypoczynkowych i chorobowych. W kantynie nie jest prowadzona codzienna ewidencja osób korzystających z posiłku, dlatego też kwota doliczana do przychodu pracownika to ryczałt uwzględniający powyższe korekty. W piśmie uzupełniającym z 29 marca 2017 r. Wnioskodawca wskazał co następuje: Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od 2 kwietnia 2009 r. Spółka nie jest zobligowana na podstawie przepisów Kodeksu Pracy do zapewnienia pracownikom posiłków. Spółka zapewnia pracownikom posiłki dobrowolnie i nie jest zobligowana do tych świadczeń przepisami Prawa Pracy i przepisami BHP. Prawo pracowników do korzystania z kantyny wynika zarówno z Regulaminu Pracy jak i procedur i standardów obowiązujących w Korporacji, do której należy Spółka. Przekazywanie pracownikom posiłków nie jest finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lecz ze środków obrotowych. Przekazywane pracownikom posiłki są wydawane nieodpłatnie. Koszt posiłku kalkulowany jest w oparciu o stawkę ryczałtową za jeden posiłek z uwzględnieniem harmonogramów pracowniczych, urlopów wypoczynkowych i chorobowych i w takiej wysokości doliczany jest w każdym miesiącu do przychodu pracownika.
2017
24
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług wyżywienia dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz zwolnienie od podatku VAT usług wyżywienia dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów
Fragment:
Dokonując sprzedaży usług wyżywienia dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, którym rodzice sami wykupili posiłki oraz osobom indywidualnym GJUK stosuje PKWiU nr 56.21.19.0 – Usługi przygotowania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering). Dokonując sprzedaży usług wyżywienia dla dzieci w przedszkolach, którym rodzice sami wykupili posiłki GJUK stosuje PKWiU nr 56.21.19.0, jednak na podstawie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, GJUK stosuje stawkę VAT – zwolniona. GJUK uznała, że do przedmiotowej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 67a ustawy o systemie oświaty dotyczący stołówki szkolnej. GJUK dokonuje sprzedaży posiłków dla dzieci z przedszkoli, którzy rodzice sami indywidualnie wykupili posiłki na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej z każdym rodzicem. Dla dzieci ze szkół i gimnazjów którym rodzice sami indywidualnie wykupili posiłki GJUK dokonuje sprzedaży posiłków na podstawie zawartej umowy z Dyrektorem szkoły bądź Gimnazjum. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem sprzedaży ze strony GJUK na rzecz dzieci z przedszkola, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów jest tylko i wyłącznie usługa wyżywienia. Należy zatem zauważyć, że usługi świadczone przez GJUK nie są usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, ponieważ nie mają one charakteru pomocniczego i nie są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły czy przedszkoli w tym zakresie, które stanowią świadczenie główne.
2017
5
sty

Istota:
Sposób opodatkowania Produktów.
Fragment:
(...) posiłku i przedmioty do tego służące (na co składa się stolik, krzesła, obrus, zastawa, sztućce), możliwość skorzystania z szatni, palarni itp., możliwość przygotowania posiłku na indywidualne zamówienie, w tym odbiegające od karty dań. Klienci restauracji nie tylko chcą zjeść posiłek, ale przede wszystkim chcą miło spędzić czas w odpowiednim miejscu i atmosferze. Natomiast klienci Wnioskodawcy nie oczekują od niego zapewnienia im odpowiedniej infrastruktury restauracyjnej (i związanych z tym elementów usługowych). Ich oczekiwania sprowadzają się jedynie do otrzymania Towarów (np. gotowego posiłku), który mogą spożyć od razu po otrzymaniu. Patrząc więc z perspektywy klientów, czego wymaga TSUE w swoim orzecznictwie, w przypadku sprzedaży Towarów w Lokalach, na dalszy plan schodzą elementy usługowe świadczenia (stoliki, krzesła, toalety), bowiem na pierwszym planie pozostaje wyłącznie chęć zakupienia i skonsumowania Towaru. W świetle orzecznictwa TSUE, na charakter świadczenia jako dostawy towarów nie może mieć wpływu obecność personelu sprzątającego jak również możliwość skorzystania ze stolików, czy toalet znajdujących się w Lokalu - fakt ten ma znaczenie drugorzędne i dodatkowe, bowiem konsumpcja na miejscu w tym przypadku nie stanowi zasadniczego celu dla zawieranej transakcji i tym samym nie może determinować jej charakteru.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku VAT przy sprzedaży posiłków przygotowywanych na miejscu i sprzedawanych „na miejscu” oraz przygotowywanych na miejscu i dostarczanych bezpośrednio do kupującego.
Fragment:
Reasumując, zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy o VAT sprzedaż gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 5%. W związku z powyższym w przypadku dostawy dań gotowych, w opinii Wnioskodawcy dokonywać on będzie dostawy towarów, która podlegać będzie opodatkowaniu 5%-ową stawką VAT, gdyż sprzedaż posiłków w lokalu będzie przeznaczona do konsumpcji poza lokalem dlatego będzie dostawą dań gotowych (towarów) w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u. a nie usługa przygotowania i dostarczenia. Dostarczone dania gotowe będą w zależności od typu ciepłe lub schłodzone i nie będą wymagały dalszej obróbki więc będą gotowe do natychmiastowego spożycia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest: nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży posiłków przygotowywanych na miejscu i sprzedawanych „ na miejscu ”, prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla posiłków przygotowywanych na miejscu i dostarczanych bezpośrednio do kupującego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2016
27
lis

Istota:
Stawka podatku VAT dla sprzedaży wymienionych we wniosku produktów zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 10.85.1 oznaczonych we wniosku nr 2, 7, 8, 9
Fragment:
Klienci ww. produktów zarówno w lokalu firmy, jak i zamawiający posiłki z dostawą na wskazany adres nie oczekują dodatkowych świadczeń poza zakupem ww. produktów oraz nie mają zapewnionej obsługi kelnerskiej. ” Ponadto, organ podniósł, iż „ W przypadku klientów spożywających gotowe posiłki w lokalu firmy nie ma możliwości zamówienia posiłku do stolika, informacje o produktach znajdują się na tablicy, a nie na karcie dań podawanej klientowi. Oczekiwania klientów sprowadzają się jedynie do otrzymania gotowych posiłków, poddanych obróbce termicznej, które można spożyć od razu po otrzymaniu z plastikowych pojemników. Bez wpływu na przedstawiona ocenę prawnopodatkową pozostaje fakt, iż ze sprzedażą tych towarów wiąże się wykonywanie prostych czynności, takich jak: podgrzewanie, zapakowanie i dostawa na wskazany adres, czy komponowanie posiłków z półproduktów, smażenie półproduktów, itp., jak również fakt zapewnienia przez Wnioskodawczynię wydzielonego miejsca, przeznaczonego na spożycie zakupionych przez klientów produktów oraz fakt wydawania klientom do oferowanych produktów jednorazowych plastikowych pojemników, sztućców papierowych. Powyższym czynnościom, w całym świadczeniu, nie można przypisać charakteru dominującego, przeważającego, pozwalającego na uznanie całości wykonywanych czynności za świadczenie usług ”.
2016
2
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Posiłki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.