Posiłki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to posiłki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika związane z nieodpłatnym wydawaniem posiłków osobom, które łączą ze Spółką stosunki prawne wynikające np. z umów o prace, umów cywilnoprawnych, jak również z innych form zatrudnienia oraz osobom zatrudnionym przez usługodawców Spółki.

Fragment:

W stołówce nieodpłatnie wydawane będą posiłki w formie tzw. „ szwedzkiego stołu ”/bufetu. Udostępnianie posiłków ma na celu poprawę efektywności pracy w systemie zmianowym. Obsługę stołówki w zakresie przygotowania i wydawania posiłków Wnioskodawca powierzy zewnętrznej firmie cateringowej. Zgodnie z założeniami, stołówka przeznaczona będzie dla użytku: pracowników Spółki tj. osób, z którymi łączą Spółkę stosunki prawne wynikające z umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych form zatrudnienia; innych osób niż wskazane powyżej, tj. osób zatrudnionych przez usługodawców Spółki, którzy świadczą na jej rzecz usługi „ wynajmu ” pracowników. Stołówka będzie dostępna dla wskazanych powyżej grup osób w godzinach pracy zakładu. Ze względu na sposób organizacji stołówki w formie tzw. „ szwedzkiego stołu ”/bufetu, Spółka nie wprowadzi ilościowego ograniczenia posiłków w formie wydzielonych porcji. Korzystający będą mieć możliwość dowolność korzystania ze stołówki, jak również dowolność skomponowania posiłku z dostępnych potraw w dowolnej ilości. W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie mógł określić wartości posiłków skonsumowanych przez poszczególne osoby korzystające ze stołówki.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wydawania posiłków na rzecz uczniów i nauczycieli danej jednostki, jednostki z danej Gminy oraz jednostki spoza Gminy.

Fragment:

Jeśli usługi stołówkowe są świadczone dla innych podmiotów niezwiązanych z daną szkołą, to albo to wynika z polityki w ramach Gminy (np. stołówka dla dwóch szkół), albo chęci zabezpieczenia zwrotu kosztów wyprodukowanych posiłków. Usługa jest odpłatna. Jak stanowi art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Jak wynika z art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Działalność stołówki obliczona jest na zwrot poniesionych kosztów. Jak wynika z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 1). Czy odpłatne wydawanie posiłków na rzecz uczniów i nauczycieli danej jednostki, jednostek z danej Gminy oraz jednostek spoza Gminy, w tym na wynos, korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, a jeżeli nie korzysta ze zwolnienia to czy jest opodatkowane stawką VAT określoną w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne wydawanie posiłków korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

2018
15
kwi

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Gminę usług zapewnienia posiłków uczniom szkoły i gimnazjum.Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Gminę usług zapewnienia posiłków uczniom szkoły i gimnazjum.

Fragment:

Stołówka wyposażona jest m.in. w pomieszczenie kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki. Zapewnienie posiłków przez Gminą, spożywanych przez uczniów Szkoły i Gimnazjum w Stołówce (dalej: Posiłki), następuje za odpłatnością. Co do zasady odpłatność za Posiłki wnoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły i Gimnazjum, w kwocie ustalonej przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z Gminą. Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty do odpłatności za Posiłki nie są wliczane wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zapewnienie przez Gminę Posiłków uczniom Szkoły i Gimnazjum podlega (i będzie podlegać) VAT? Czy zapewnienie Posiłków uczniom Szkoły i Gimnazjum przez Wnioskodawcę podlega (i będzie podlegać) zwolnieniu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, zapewnienie przez Gminę Posiłków uczniom Szkoły i Gimnazjum nie podlega (i nie będzie podlegać) VAT. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, nawet gdyby uznać (z czym Wnioskodawca się nie zgadza vide: uwagi w Ad. 1 poniżej), że zapewnienie Posiłków uczniom Szkoły i Gimnazjum podlega VAT, to podlega (i będzie podlegać) zwolnieniu z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT.

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków dla uczniów Z.

Fragment:

Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z organem prowadzącym, realizuje przygotowanie posiłków dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla uczniów Zespołu Szkół ..., co określa umowa zawarta między Zespołem Szkół, a Zespołem Szkół ..., co daje podstawę do zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem VAT. Nabywcą posiłków jest Zespół Szkół ..., który przedstawia listy dzieci, dla których zamawia posiłki w Zespole Szkół. Wpłaty za sprzedaż posiłków są dokonywane za pośrednictwem banku. Dokumentem do zapłaty jest faktura wraz z listą dzieci. Zespół Szkół sprzedaje posiłki dla Zespołu Szkół ... po kosztach wytworzenia (wsad do kotła + koszty przygotowania posiłków: tj. media i wynagrodzenie pracowników kuchni szkolnej). Stołówka w Zespole Szkół jest integralną częścią szkoły i nie prowadzi innej sprzedaży poza posiłkami dla uczniów i nauczycieli. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż posiłków przez Zespół Szkół (jednostkę budżetową Gminy) dla Zespołu Szkół ... (jednostki budżetowej Powiatu) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, usługi przygotowania posiłków przez Zespół Szkół na rzecz dzieci z Zespołu Szkół ... są usługami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT, jako usługi w zakresie opieki nad dziećmi i jako jedna z form opieki określonej w ustawie o systemie oświaty art. 67a oraz opieki określonej w przepisach o pomocy społecznej.

2018
6
kwi

Istota:

- W zakresie braku opodatkowania sprzedaży posiłków uczniom szkół podstawowych i gimnazjum oraz
- W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy opłat pobieranych za wyżywienie uczniów szkół

Fragment:

W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której są przygotowywane posiłki i w której to uczniowie ww. placówek spożywają posiłki. Stołówka jest prowadzona na zasadach określonych w art. 106 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe. Stołówka wyposażona jest m.in. w pomieszczenia kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki. Zapewnienie posiłków przez Gminę spożywanych przez uczniów szkoły i gimnazjum w stołówce następuje za odpłatnością. Co do zasady odpłatność za posiłki wnoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na podstawie ustawy Prawo oświatowe. Do odpłatności za posiłki nie są wliczane wynagrodzenia pracowników i naliczane od tych wynagrodzeń składki ZUS oraz koszty utrzymania stołówki. Należy stwierdzić, że zapewnienie posiłków uczniom nie wpływa w istotny sposób na konkurencję na rynku usług gastronomicznych, ponieważ celem Gminy jest zapewnienie właściwej opieki uczniom i wspieranie ich prawidłowego rozwoju, a celem podmiotów działających na zasadach komercyjnych jest osiągnięcie zysku z prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca wypełnia zadania własne Gminy w zakresie edukacji publicznej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

2018
24
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wydawania posiłków na rzecz Uczniów oraz Nauczycieli, za które pobierane są opłaty w sytuacji gdy Powiat poprzez Szkołę dokonuje zakupu posiłków w gotowej postaci od firmy zewnętrznej

Fragment:

Powiat poprzez Szkołę dokonuje zakupu posiłków w gotowej postaci od firmy zewnętrznej, która to firma wygrała przetarg na dostarczanie posiłków do Szkoły [dalej: Firma]. W tym względzie pracownicy Szkoły porcjują posiłki dostarczone przez Firmę, nakładają je na talerze i tak przygotowane posiłki [dalej: Posiłki] wydają Uczniom i pracownikom pedagogicznym pracującym w Szkole [dalej: Nauczyciele]. Posiłki są spożywane w pomieszczeniach Szkoły. Szkoła nie posiada kuchni, w której mogłyby być gotowane posiłki dla Uczniów i Nauczycieli. Zapewnienie Posiłków przez Powiat poprzez Szkołę a spożywanych przez Uczniów i Nauczycieli następuje za odpłatnością. Co do zasady, odpłatność za Posiłki wnoszona jest odpowiednio przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczniów oraz przez Nauczycieli. Wysokość odpłatności za Posiłek jest taka sama dla Uczniów i Nauczycieli. Ponadto, suma odpłatności za Posiłki należna Powiatowi od rodziców lub opiekunów prawnych Uczniów i od Nauczycieli pokrywa w danym miesiącu (1:1) kwotę należną Firmie z tytułu dostawy Posiłków. Ponadto, w ww. piśmie z 22 lutego 2018 r. Wnioskodawca w odpowiedzi na Wezwanie: Na pytanie 1 - „ Czy Jednostki, o których mowa we wniosku, posiadają status jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.)? ” wyjaśnił: W ocenie Powiatu jednostki, o których mowa we wniosku, tj.

2018
17
lut

Istota:

Podstawa opodatkowania i prawo do odliczenia z tytułu dostarczania posiłków pracownikom.

Fragment:

Ponadto, pracownik będzie miał możliwość wyboru rodzaju posiłku. Jego skomponowania z porcji poszczególnych dań dostępnych w danym dniu, bądź też w ogóle zrezygnowania z posiłku w danym dniu. Zapewnienie posiłków przez Spółkę nie wynika z żadnych przepisów, jak również – w ocenie tut. Organu – nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownicy Spółki są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od posiłków, jakie zapewnia im z własnej woli pracodawca, zatem wydawanie pracownikom takich posiłków ma na celu zaspokojenie ich potrzeb prywatnych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia posiłków do spożycia na rzecz swoich pracowników w czasie pracy, które zużywane są na cele osobiste. W konsekwencji, skoro wydatki na nabycie posiłków nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z zapewnieniem pracownikom nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe. Ponadto, w rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia ustalenia, czy po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w związku z zapewnieniem pracownikom możliwości korzystania z nieodpłatnych posiłków.

2018
16
sty

Istota:

Sprzedaż posiłków uczniom Szkoły Podstawowej stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dla której Miasto występuje w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej są przygotowywane przez pracowników stołówki szkolnej. Szkoła Podstawowa pobiera opłaty z tytułu wyżywienia uczniów. Wysokość opłat za wydawane w stołówce szkolnej posiłki określa Dyrektor jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę budżetową. Opłaty za posiłki dla uczniów ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków (tzw. wkład do kotła). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy realizowanie zadania własnego Miasta J., jakim jest sprzedaż posiłków uczniom Szkoły Podstawowej należy uznać za podlegające wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710)? Stanowisko Wnioskodawcy: W związku z treścią ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.

2018
13
sty

Istota:

Czy w stosunku do Gminy, która wykonuje zadania przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w zakresie opłat pobieranych na podstawie decyzji administracyjnych wymienionych w punktach od 1 do 3 znajduje zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z późn. zm.), który nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?

Fragment:

Kolejnym z zadań wykonywanych przez Gminę Miasto xx jest realizacja świadczeń w postaci zapewnienia gorących posiłków w stołówce szkolnej. Gmina Miasto xxx, poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w xx, na podstawie decyzji administracyjnej, przekazuje podopiecznym wsparcie w formie posiłku. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w xxx, pomoc rzeczowa w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach przekazywana jest bez odpłatności, natomiast w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, decyzją administracyjną ustala się częściowy zwrot odpłatności za wartość takiego posiłku. Usługa świadczona jest przez podmiot zewnętrzny, koszty realizacji pokrywane są w 60% przez budżet państwa oraz w 40% przez Gminę Miasto xx, płatność następuje poprzez jej jednostkę budżetową - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w xxx, z rachunku bankowego MOPR. Zwrot odpłatności dokonywany jest przez rodzica na rachunek bankowy MOPR. W załączeniu wzór decyzji przyznającej pomoc społeczną w postaci jednego gorącego posiłku dziennie i ustalającej obowiązek zwrotu wartości ww. posiłku. 3. Gmina Miasto xx realizuje również zadania w zakresie zabezpieczenia pobytu w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do (...)

2017
13
gru

Istota:

W zakresie braku opodatkowania sprzedaży posiłków uczniom szkół i dzieci z przedszkola.

Fragment:

W Zespole ... funkcjonuje stołówka szkolna, w której przygotowywane są posiłki dla własnych uczniów szkoły i dzieci z przedszkola oraz dla uczniów innej szkoły (będącej jednostką budżetową Gminy) znajdującej się na terenie Gminy. Stołówka jest prowadzona zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). Zapewnienie posiłków przez Gminę, spożywanych przez uczniów szkół i dzieci z przedszkola następuje za odpłatnością oraz dla uczniów objętych programem dożywiania na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Co do zasady odpłatność za posiłki wnoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkół i dzieci z przedszkola, w kwocie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Gminą. Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty do odpłatności za posiłki nie są wliczane wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki. W związku z powyższym opisem zadano pytanie. Czy zapewnienie przez Gminę posiłków uczniom szkół i przedszkola (jednostkom budżetowym Gminy) podlega (i będzie podlegać) VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, zapewnienie przez Gminę posiłków uczniom szkół i dzieciom z przedszkola nie podlega (i nie będzie podlegać) VAT.