Posiłki | Interpretacje podatkowe

Posiłki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to posiłki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podstawa opodatkowania i prawo do odliczenia z tytułu dostarczania posiłków pracownikom.
Fragment:
Ponadto, pracownik będzie miał możliwość wyboru rodzaju posiłku. Jego skomponowania z porcji poszczególnych dań dostępnych w danym dniu, bądź też w ogóle zrezygnowania z posiłku w danym dniu. Zapewnienie posiłków przez Spółkę nie wynika z żadnych przepisów, jak również – w ocenie tut. Organu – nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownicy Spółki są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od posiłków, jakie zapewnia im z własnej woli pracodawca, zatem wydawanie pracownikom takich posiłków ma na celu zaspokojenie ich potrzeb prywatnych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia posiłków do spożycia na rzecz swoich pracowników w czasie pracy, które zużywane są na cele osobiste. W konsekwencji, skoro wydatki na nabycie posiłków nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z zapewnieniem pracownikom nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe. Ponadto, w rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia ustalenia, czy po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w związku z zapewnieniem pracownikom możliwości korzystania z nieodpłatnych posiłków.
2018
17
lut

Istota:
Sprzedaż posiłków uczniom Szkoły Podstawowej stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dla której Miasto występuje w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej są przygotowywane przez pracowników stołówki szkolnej. Szkoła Podstawowa pobiera opłaty z tytułu wyżywienia uczniów. Wysokość opłat za wydawane w stołówce szkolnej posiłki określa Dyrektor jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę budżetową. Opłaty za posiłki dla uczniów ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków (tzw. wkład do kotła). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy realizowanie zadania własnego Miasta J., jakim jest sprzedaż posiłków uczniom Szkoły Podstawowej należy uznać za podlegające wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710)? Stanowisko Wnioskodawcy: W związku z treścią ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.
2018
16
sty

Istota:
Czy w stosunku do Gminy, która wykonuje zadania przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w zakresie opłat pobieranych na podstawie decyzji administracyjnych wymienionych w punktach od 1 do 3 znajduje zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z późn. zm.), który nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?
Fragment:
Kolejnym z zadań wykonywanych przez Gminę Miasto xx jest realizacja świadczeń w postaci zapewnienia gorących posiłków w stołówce szkolnej. Gmina Miasto xxx, poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w xx, na podstawie decyzji administracyjnej, przekazuje podopiecznym wsparcie w formie posiłku. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w xxx, pomoc rzeczowa w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach przekazywana jest bez odpłatności, natomiast w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, decyzją administracyjną ustala się częściowy zwrot odpłatności za wartość takiego posiłku. Usługa świadczona jest przez podmiot zewnętrzny, koszty realizacji pokrywane są w 60% przez budżet państwa oraz w 40% przez Gminę Miasto xx, płatność następuje poprzez jej jednostkę budżetową - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w xxx, z rachunku bankowego MOPR. Zwrot odpłatności dokonywany jest przez rodzica na rachunek bankowy MOPR. W załączeniu wzór decyzji przyznającej pomoc społeczną w postaci jednego gorącego posiłku dziennie i ustalającej obowiązek zwrotu wartości ww. posiłku. 3. Gmina Miasto xx realizuje również zadania w zakresie zabezpieczenia pobytu w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do (...)
2018
13
sty

Istota:
W zakresie braku opodatkowania sprzedaży posiłków uczniom szkół i dzieci z przedszkola.
Fragment:
W Zespole ... funkcjonuje stołówka szkolna, w której przygotowywane są posiłki dla własnych uczniów szkoły i dzieci z przedszkola oraz dla uczniów innej szkoły (będącej jednostką budżetową Gminy) znajdującej się na terenie Gminy. Stołówka jest prowadzona zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). Zapewnienie posiłków przez Gminę, spożywanych przez uczniów szkół i dzieci z przedszkola następuje za odpłatnością oraz dla uczniów objętych programem dożywiania na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Co do zasady odpłatność za posiłki wnoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkół i dzieci z przedszkola, w kwocie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Gminą. Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty do odpłatności za posiłki nie są wliczane wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki. W związku z powyższym opisem zadano pytanie. Czy zapewnienie przez Gminę posiłków uczniom szkół i przedszkola (jednostkom budżetowym Gminy) podlega (i będzie podlegać) VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, zapewnienie przez Gminę posiłków uczniom szkół i dzieciom z przedszkola nie podlega (i nie będzie podlegać) VAT.
2017
13
gru

Istota:
Czy opłaty pobierane od uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz od rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
Zgodnie z art. 106 tejże ustawy: w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę; korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne; warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę; do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Z kolei w myśl art. 108 ww. ustawy, przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki; placu zabaw; posiłków. Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii, czy opłaty pobierane od uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych szkół za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz od rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Należy zauważyć, że przywołane przepisy ustawy Prawo oświatowe wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia stołówek przez oświatowe placówki publiczne. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły i przedszkola funkcji opiekuńczej.
2017
7
gru

Istota:
Sposób opodatkowania usług sprzedaży posiłków przez jednostkę budżetową Powiatu (DPS).
Fragment:
Sporadyczna sprzedaż posiłków dla osób chorych i niepełnosprawnych, osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, niebędących ani mieszkańcami, ani pracownikami Domu – może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług. Sporadyczna sprzedaż posiłków dla innych beneficjentów ustawy o pomocy społecznej niebędących ani mieszkańcami, ani pracownikami Domu – może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Sporadyczna sprzedaż posiłków dla osób wykonujących okresowo prace na rzecz jednostki, np. prace remontowe, usługowe itp., a niezbędne dla funkcjonowania Domu, niebędących ani mieszkańcami, ani pracownikami Domu – będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%. Sporadyczna sprzedaż posiłków dla członków rodzin mieszkańców Domu – będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%. Sporadyczna sprzedaż posiłków dla mieszkańców lub pracowników innego domu pomocy społecznej, którzy w ramach rehabilitacji, integracji, w ramach spotkań, zawodów, zabaw, spartakiad itp. spotkań mieszkańców i pracowników domów – może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
9
paź

Istota:
Czy zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 9 czerwca 2017roku o sygn. I FSK 1271/15 oraz I FSK 1317/15 sprzedaż posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym będzie zwolniona od podatku od towarów i usług, czy nie będzie podlegała w ogóle opodatkowaniu VAT?
Fragment:
W ocenie Organu realizacja opisanego we wniosku świadczenia w zakresie zapewnienia posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym w szkole stanowi niewątpliwie czynność cywilnoprawną, świadczenia te są usługami wykonywanymi na podstawie czynności cywilnoprawnych. Zatem, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca z tytułu zapewnienia posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym szkoły będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a świadczone przez Wnioskodawcę czynności będą spełniały definicję świadczenia usług określoną w art. 8 ust. 1 ustawy i Wnioskodawca w zakresie tych czynności nie będzie korzystał z wyłączenia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy. Podsumowując, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w zakresie zapewnienia posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym szkoły będą stanowiły świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wskazać w tym miejscu należy, że czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być albo opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.
2017
21
wrz

Istota:
Sposób opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły.
Fragment:
Z opiekunami prawnymi wychowanków SOSW, którzy zamieszkują w internacie szkoła zawiera umowy cywilnoprawne na pokrycie kosztów związanych z opłatami za posiłki spożywane przez wychowanków na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, art. 76 ust. 1 o treści: „ Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych wnoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ”, oraz Zarządzenia Dyrektora SOSW w sprawie odpłatności rodziców/opiekunów prawnych za posiłki spożywane przez dzieci w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego określającym wysokość opłat za posiłki. Pobyt w internacie dla wychowanków jest nieodpłatny. Opłaty za wyżywienie pobierane są na podstawie rachunków wystawianych przez SOSW, traktując sprzedaż posiłków jako działalność statutową szkoły.
2017
23
sie

Istota:
Sfinansowanie kosztów transportu oraz bezpłatnych posiłków przez Wnioskodawcę, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika nie stanowi dla pracownika nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany z tego tytułu do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
Ponadto nie będzie możliwości przypisania odpowiedniej wysokości świadczenia nieodpłatnego pracownikom, gdyż pracownicy jadący w jednym kierunku korzystają wspólnie z jednego środka transportu, natomiast w przypadku posiłków - Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji, który pracownik skorzystał z tego posiłku. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Nr 2 Wnioskodawca wskazał, że każdy pracownik będzie mógł skorzystać z takiego dofinansowania dokonując zakupu posiłku u określonego sprzedawcy. Na koniec miesiąca sfinansuje dopłaty na podstawie faktury wystawionej przez sprzedawcę i otrzyma informację o liczbie wydanych posiłków, ale nie otrzyma informacji, którzy pracownicy skorzystali z dofinansowania posiłków. A zatem, Wnioskodawca nie jest w stanie zindywidualizować świadczenia (nie może jednoznacznie określić kto korzystał z dofinansowania, ani w jakiej wysokości). W sytuacji gdy Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika, nie sposób uznać, że pracownik ten uzyska przychód podlegający opodatkowaniu. Zatem sfinansowanie kosztów transportu oraz bezpłatnych posiłków przez Wnioskodawcę, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika nie stanowi dla pracownika nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy.
2017
2
sie

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków na rzecz nauczycieli.
Fragment:
W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której przygotowywane są posiłki m.in. dla uczniów Szkoły i Gimnazjum oraz pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole lub Gimnazjum (dalej: Nauczyciele) i w której uczniowie oraz Nauczyciele spożywają posiłki (dalej: Stołówka). Stołówka jest prowadzona zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. - dalej: ustawa o systemie oświaty). Stołówka wyposażona jest m.in. w pomieszczenie kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki (dalej: Posiłki). Korzystanie przez Nauczycieli ze Stołówki jest odpłatne. W konsekwencji, Gmina zapewnia Posiłki tylko tym Nauczycielom, którzy są nimi zainteresowani, i którzy zobowiążą się do uiszczania stosownej odpłatności za Posiłki. Odpłatność ta ustalana jest na poziomie kosztów składników potrzebnych na przygotowanie Posiłków (tzw. „ wsadu do kotła ”). Gmina będzie zapewniać Posiłki Nauczycielom za odpłatnością jw. również w przyszłości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż Posiłków na rzecz Nauczycieli w ramach Stołówki podlega (będzie podlegać) zwolnieniu z VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Posiłków Nauczycielom w ramach Stołówki podlega (będzie podlegać) zwolnieniu z VAT.
2017
7
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Posiłki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.