Posiłek profilaktyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to posiłek profilaktyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom kart na posiłki profilaktyczne i napoje bezalkoholowe.

Fragment:

W związku z tym zwolnienie będzie miało zastosowanie w sytuacji, gdy pracodawca wyda Karty na posiłki profilaktyczne oraz napoje, spełniające wymogi (normy) określone w przepisach wskazanego rozporządzenia. Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca rozważa nawiązanie współpracy z podmiotem zewnętrznym (dalej: „ Organizator ”). Pracownicy uprawnieni do otrzymywania posiłków profilaktycznych i napojów odpowiednio zimnych i gorących, otrzymaliby od Wnioskodawcy kartę na posiłki profilaktyczne (posiłki, artykuły spożywcze) oraz napoje odpowiednio zimne i gorące (zwana dalej: „ Karta ”). Organizator zapewni, że nie będzie żadnej możliwości wypłacenia środków pieniężnych znajdujących się na karcie w szczególności w bankomatach, w placówkach Organizatora, w formie usługi cash-back. Karty, o których mowa we wniosku uprawniały będą do zakupu przy ich użyciu wyłącznie posiłków profilaktycznych lub napojów bezalkoholowych o charakterze profilaktycznym spełniających normy BHP. Na samej karcie będzie widniało oznaczenie, że uprawnia ona do zakupu jedynie posiłków i napojów profilaktycznych. Tym samym nie będzie możliwości nabycia przy użyciu przedmiotowej karty towarów, które nie są przeznaczone do regeneracji sił pracowników np. papierosów i napojów alkoholowych.

2018
4
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom kart na posiłki profilaktyczne i napoje

Fragment:

Obecnie Spółka co miesiąc wydaje uprawnionym pracownikom papierowe dowody (bony, talony, kupony lub inne) uprawniające pracownika do otrzymania na ich podstawie posiłków profilaktycznych (posiłków lub artykułów spożywczych) oraz napojów bezalkoholowych. W celu zmniejszenia uciążliwości związanych z dotychczasowym sposobem wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów BHP, z uwagi na zmiany organizacyjne związane z przejęciem innych zakładów, które skutkowały znacznym wzrostem liczby osób uprawnionych do posiłków profilaktycznych, a także ciągłym postępem technologicznym i powszechną digitalizacją procesów, Spółka rozważa wprowadzenie zmiany w dotychczasowych zasadach wywiązywania się z obowiązków zapewnienia uprawnionym pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów. W związku z powyższym, Spółka rozważa wydanie pracownikom karty na posiłki profilaktyczne (posiłki, artykuły spożywcze) oraz napoje. Karta byłaby wydana pracownikowi raz na okres 48 miesięcy. Wystawcą kart za kwotę nieobjętą przepisami o zamówieniach publicznych byłby podmiot zewnętrzny. Karty te zasilane byłyby co miesiąc przez Spółkę środkami finansowymi, za które pracownicy nabywaliby posiłki profilaktyczne lub artykuły spożywcze, a na Karcie byłoby oznaczenie, że uprawnia ona do nabycia posiłków profilaktycznych (posiłków lub artykułów spożywczych) oraz napojów (bezalkoholowych).

2018
15
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie przyznawanych pracownikom posiłków profilaktycznych w postaci bonów żywnościowych.

Fragment:

Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych wynika z treści § 13 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników w zw. z art. 9 § 1 KP. Ponadto obowiązek ten wynika z brzmienia art. 232 KP. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie bonów żywnościowych przyznawanych pracownikom tytułem posiłków profilaktycznych. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, gdyż nabywane przez Wnioskodawcę, zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług, wymienione we wniosku posiłki profilaktyczne w formie bonów żywieniowych, będą miały – jak wskazał Zainteresowany – związek z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy, co skutkuje wystąpieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu. Podsumowując, Wnioskodawca może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie posiłków profilaktycznych w formie bonów żywieniowych, ze względu na fakt, że poniesione wydatki będą służyć Zainteresowanemu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
14
kwi

Istota:

Obowiązków płatnika

Fragment:

Spółka ze względów organizacyjnych nie dysponuje odpowiednim zapleczem i nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków profilaktycznych oraz napojów we własnym zakresie. Obecnie Wnioskodawca co miesiąc wydaje uprawnionym pracownikom papierowe dowody (bony, talony, kupony lub inne) uprawniające pracownika do otrzymania na ich podstawie posiłków profilaktycznych (posiłków lub artykułów spożywczych) oraz napojów bezalkoholowych. W celu zmniejszenia uciążliwości związanych z dotychczasowym sposobem wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów BHP, z uwagi na zmiany organizacyjne związane z przejęciem innych zakładów, które skutkowały znacznym wzrostem liczby osób uprawnionych do posiłków profilaktycznych, a także ciągłym postępem technologicznym i powszechną digitalizacją procesów, i z uwagi na ilość zużywanego niepotrzebnie papieru, Spółka rozważa wprowadzenie zmiany w dotychczasowych zasadach wywiązywania się z obowiązków zapewnienia uprawnionym pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów. W związku z powyższym Spółka rozważa nawiązanie współpracy z podmiotem zewnętrznym (dalej: „ Organizator ”). Uprawnieni do otrzymywania posiłków profilaktycznych i napojów pracownicy otrzymaliby od Wnioskodawcy kartę na posiłki profilaktyczne (posiłki, artykuły spożywcze) oraz napoje (dalej: „ Karta ”).

2015
25
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom kart na posiłki profilaktyczne i napoje

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom kart na posiłki profilaktyczne i napoje. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zatrudnia pracowników, spośród których znaczna część pozostaje uprawniona do otrzymywania nieodpłatnych posiłków profilaktycznych oraz napojów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 279; dalej: Rozporządzenie RM), wydanego w celu wykonania art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502; dalej: Kodeks pracy). Wnioskodawca nie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych we własnym zakresie. W celu realizacji powyżej wskazanego obowiązku i ograniczenia kosztów wewnętrznych związanych z koniecznością zapewnienia posiłków profilaktycznych oraz napojów Wnioskodawca rozważa nawiązanie współpracy z podmiotem zewnętrznym (dalej: Podmiot Zewnętrzny). W toku ewentualnej współpracy z Podmiotem Zewnętrznym, uprawnieni pracownicy Wnioskodawcy otrzymywaliby karty, dzięki którym możliwe byłoby dokonywanie zakupu określonych towarów oraz usług gastronomicznych, cateringowych w postaci posiłków i/lub artykułów spożywczych.

2013
4
gru

Istota:

Czy w przypadku rozliczania podróży służbowych pracowników budowlanych, wypłata pełnej diety (100%) w wysokości określonej rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 (jeżeli chodzi o przychód pracowników) mimo że pracownicy mają zapewniane posiłki profilaktyczne. Czy też w przypadku wypłaty pełnej diety i równocześnie zapewnienia posiłków profilaktycznych wynikających z przepisów BHP, część diety nie mogłaby korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i w jakiej części 25% czy 50%?

Fragment:

Odnosząc się do rozporządzenia w sprawie posiłków profilaktycznych, należy wskazać na określenie że powinno to być „ danie gorące ”. Należy powołać także zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać posiłki profilaktyczne (Dz. U. (winno być M. P.) z 1985 r., Nr 23, poz. 179), zgodnie z którym, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne powinny składać się z zupy z wkładką mięsną lub inną dostarczającą białka zwierzęcego lub z potrawy typu drugiego dania. Tak więc zapewniając posiłek profilaktyczny, Wnioskodawca przyjmuje, że jest to obiad w rozumieniu rozporządzenia w sprawie podróży służbowych, czyli kwota diety podlega zmniejszeniu o 50%. Użyte w § 7 pkt 4 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych określenie „ kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia ” wskazuje zdaniem Wnioskodawcy, że chodzi o jakiekolwiek bezpłatne wyżywienie, w tym bezpłatne wyżywienie w postaci posiłku profilaktycznego obejmującego obiad. Na podstawie przeprowadzonej powyżej analizy, Wnioskodawca stwierdza że wymienione przez niego przepisy regulujące kwestie posiłków profilaktycznych (tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy wartość otrzymanych przez pracownika kuponów żywieniowych należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zakład jest zobowiązany wydawać produkty żywnościowe pracownikom celem przyrządzenia posiłków profilaktycznych w okresie zimowym. Związki zawodowe postulują wydawanie kuponów żywieniowych na posiłek profilaktyczny do realizacji w ogólnie dostępnej sieci sklepów spożywczych na terenie miasta. Za kupony żywieniowe pracownik może nabyć każdy produkt spożywczy. Dotychczas pracownicy otrzymywali produkty żywnościowe w postaci konserw mięsnych i w dalszym ciągu mogą je otrzymywać. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wartość otrzymanych przez pracownika kuponów żywieniowych należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na możliwość wydawania pracownikom artykułów spożywczych, do przyrządzania posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów, nie ma zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wartości otrzymanych przez pracownika od pracodawcy kuponów żywieniowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można odliczyć VAT naliczony w fakturach zakupu posiłków profilaktycznych?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu posiłków profilaktycznych- informuję, że stanowisko Spółki wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.10.2005 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje zakupu posiłków profilaktycznych dla swoich pracowników. Wnioskujący pyta, czy może odliczyć VAT naliczony w fakturach zakupu posiłków profilaktycznych? Spółka stoi na stanowisku, że podatnik dokonujący zakupu usług stołówkowych (posiłków profilaktycznych) o symbolu PKWiU 55.5 ma prawo do odliczenia VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu. Mając na uwadze przedstawiony przez Spółkę w przedmiotowym piśmie stan faktyczny zdaniem Organu takie stanowisko jest prawidłowe. Sprawy wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega wartość posiłków (całodobowego wyżywienia) otrzymanych przez pracowników w przypadku, gdy nie można określić wartości tych posiłków, przypadającej na każdego pracownika ?

Fragment:

Zakres pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych, w stosunku do których pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki profilaktyczne został wyznaczony w § 3 ust.1 wyżej cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996roku. Zgodnie z § 1 pkt 1 tego rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, w formie jednego dania gorącego , z zastrzeżeniem § 2 ust.2 czyli napojów, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Natomiast drugie z zacytowanych rozporządzeń mówi o obowiązku pracodawcy dostarczenia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów. Przy czym nie jest sprecyzowane , jakiego rodzaju mają to być napoje. Można więc uznać, że ustawodawca pozostawił to w gestii pracodawcy, pod warunkiem, iż woda i napoje będą dostępne w ilościach zaspokajających potrzeby pracownika w ciągu całej zmiany roboczej. Jeżeli pracodawca zapewnia swoim pracownikom całodzienne wyżywienie, mimo braku ustawowego obowiązku, to wówczas posiłki te nie są świadczeniami wynikającymi z przepisów prawa pracy i jako takie nie korzystają ze zwolnienia podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wymieniony zapewnia swoim pracownikom i zleceniobiorcom zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, nie wypłaca ekwiwalentów i diet jak pracownikom w podróży służbowej, ponieważ nie jest to podróż służbowa.

2011
1
kwi

Istota:

W związku ze stanem faktycznym opisanym przez Wnioskującą zrodziła się wątpliwość, czy Spółka może wydawać pracownikom ograniczoną ilość wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru oraz posiłki obiadowe, a wydatki takie stanowić będą koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) posiłków profilaktycznych, na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. (Dz. U. z 1996r. Nr 60, poz. 279 ze zm.) – wydatek taki będzie w całości kosztem uzyskania przychodu, • wydanie przez pracodawcę posiłków pracownikom fizycznym zatrudnionym w Spółce, w sytuacji nie spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – stanowi koszt podatkowy Spółki. Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje: W stanie prawnym obowiązującym w roku 2006, stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (...). Niezależnie od powyższego, tutejszy organ podatkowy pragnie wskazać, iż na mocy art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 1589), zmianie uległa treść przepisu art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej.