US.II/415/7/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatniczka będąca posiadaczem samoistnym działki (bez uregulowanego stanu prawnego w postaci prawa własności) przekazała powyższą działkę w samoistne posiadanie powiatowi celem rozbudowy skrzyżowania. Otrzymała za to jednorazowo w formie odszkodowania 4.500 zł z tytułu pozbawienia użytkowania. Czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

US.II/415/7/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odszkodowania
  2. posiadacz
  3. posiadanie
  4. przekazanie do używania
  5. przeniesienie własności rzeczy
  6. sprzedaż nieruchomości
  7. własność
  8. własność rzeczy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 29 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2005 r. (data wpływu do tut. organu 2.03.2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanego odszkodowania, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez panią w powyższym wniosku jest nieprawidłowe.

W dniu 2.03.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął pani wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanego odszkodowania ze Starostwa Powiatowego w O. z tytułu "pozbawienia użytkowania". Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabyła pani działkę (153 m2) na tzw. "dobrowolną umowę", bez uregulowania jej stanu prawnego. Według przedłożonej "umowy użytkowania" z dnia 10.02.2005 r. przekazała pani powyższą działkę powiatowi w samoistne posiadanie celem rozbudowy skrzyżowania. Za przekazanie działki otrzymała pani jednorazowe odszkodowanie w wysokości 4.500 zł. Pytanie pani brzmi, czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Według pani nie podlega, gdyż jest to zapłata za sprzedaż nieruchomości, inaczej mówiąc, rekompensata za utratę majątku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu nie podziela pani stanowiska w powyższej sprawie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabyła pani działkę na podstawie nieformalnej umowy. Umowa taka jest nieważna, gdyż nie została zawarta w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 158 kodeksu cywilnego, zastrzeżonej dla tej czynności pod rygorem nieważności. Nie uregulowała pani stanu prawnego nieruchomości (np. występując do sądu o stwierdzenie nabycia działki poprzez zasiedzenie), nie posiada pani zatem tytułu prawnego do tej nieruchomości w postaci prawa własności. W świetle powyższego oraz załączonej "umowy użytkowania" z dnia 10.02.2005 r. należy przyjąć, że do chwili zawarcia tej umowy była pani posiadaczem samoistnym (art. 336 kodeksu cywilnego), gdyż faktycznie władała pani nieruchomością jak właściciel. Na podstawie wymienionej wyżej umowy z powiatem doszło na rzecz tego podmiotu do przeniesienia posiadania. Nie można też przyjąć, że doszło do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania, gdyż zgodnie z art. 245 § 1 kodeksu Cywilnego ustanowić takie prawo może jedynie właściciel i konieczne jest dokonanie tej czynności w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Treść umowy z 10.02.2005 r. może rodzić wątpliwości, czy Powiat nabył od pani w dniu podpisania umowy posiadanie zależne, które odpowiada treści użytkowania, czy też doszło do przeniesienia posiadania samoistnego na jego rzecz (art. 336 k.c.). Umowę zatytułowano jako "umowę użytkowania", z kolei § 1 ust. 1 stanowi, że "przekazująca oddaje Powiatowi w samoistne posiadanie od dnia zawarcia niniejszej umowy działkę...". Biorąc jednak pod uwagę wszystkie postanowienia umowy, należy przyjąć, że nastąpiło przeniesienie posiadania samoistnego już w dacie jej zawarcia.

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 9. Przychodów tych nie można zakwalifikować jako przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (pkt 8 lit. a), gdyż nie dysponując takim prawem nie mogła pani go zbyć. Umowy przeniesienia nie można też zakwalifikować do umów, o których mowa w punkcie 6 tego przepisu. Posiadanie jest bowiem stanem faktycznym a nie stanem prawnym, o jakim mowa w punkcie 6. Brak jest również podstaw do zwolnienia przychodów uzyskanych przez Panią w oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w oparciu o pkt 3 czy pkt 29. W przypadku odszkodowań wypłacanych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, w przypadku wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obowiązuje tryb wskazany w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm., art. 112 i następne). W analizowanej sytuacji trybu tego nie zastosowano.

Reasumując, uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy o podatku dochodowym, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym za 2005 r.

Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez panią we wniosku. Udzielona interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień jej wydania i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów prawnych. Interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14b § 5 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.