IPTPB2/436-172/12-4/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega przeniesienia posiadania w oparciu o art. 351 K. c. ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2012 r. (data wpływu 12 października 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 stycznia 2013 r. (data wpływu 7 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy przeniesienia samoistnego posiadania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy przeniesienia samoistnego posiadania.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Pismem z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr IPTPB2/436-172/12-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 28 grudnia 2012 r., (skutecznie doręczono dnia 2 stycznia 2013 r.), natomiast w dniu 7 stycznia 2013 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 4 stycznia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ma zamiar za odpłatnością nabyć od Spółdzielni posiadanie samoistne nieruchomości gruntowych rolnych, tj. ma dojść do zmiany/przeniesienia stanu faktycznego ze Spółdzielni na Wnioskodawcę. Obie strony powyższej transakcji są podatnikami podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie przejmował od Spółdzielni za odpłatnością posiadanie samoistne nieruchomości, a nie własność, albowiem stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany i nie wiadomo, kto jest właścicielem. Wiadomo jedynie, że od ponad 20 lat, ale mniej niż 30, Spółdzielnia jest samoistnym posiadaczem przedmiotowych gruntów i zgadza się przenieść na Wnioskodawcę to posiadanie, poprzez wydanie Mu nieruchomości - wprowadzenie w samoistne posiadanie. Spółdzielnia składała już wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości mających być przedmiotem transakcji, jednakże sąd oddalił ten wniosek z uwagi na przyjęcie, iż Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym w złej wierze i konieczny jest upływ 30 a nie 20 lat nieprzerwanego posiadania samoistnego.

Przedmiotowe nieruchomości należą do nieruchomości określonych w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 3 stycznia 2013 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

  • opisana we wniosku czynność, polegająca na nabyciu samoistnego posiadania nieruchomości, znajduje oparcie w następujących przepisach Kodeksu cywilnego: art. 353 § 1, art. 336, art. 348, art. 349, art. 351,
  • obie strony opisanej czynności nabycia samoistnego posiadania nieruchomości są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, a wydawane nieruchomości rolne należą do nieruchomości objętych zwolnieniem zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem czynność odpłatnego nabycia samoistnego posiadania nieruchomości, należeć będzie po stronie zbywającego posiadanie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, objętych zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powyższa transakcja, której stronami są Wnioskodawca i Spółdzielnia, będący podatnikami podatku od towarów i usług, a której przedmiotem jest odpłatne przeniesienie ze Spółdzielni na Wnioskodawcę posiadania samoistnego nieruchomości (bez przeniesienia własności), która to czynność (z uwagi na wydanie - przeniesienie posiadania samoistnego nieruchomości) stanowi dostawę towarów objętych zwolnieniem, zawartym w art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, jest w ogóle objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja, z uwagi na jej przedmiot, tj. przeniesienie ze Spółdzielni na Wnioskodawcę samoistnego posiadania gruntów, a nie prawa własności (bo Spółdzielnia jest jedynie jej posiadaczem, a nie właścicielem), nie zawiera się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, określonych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi. Jak stanowi art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) tej ustawy, podatkowi podlegają m. in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Natomiast, stosownie do treści art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, stawki opłaty wynoszą:

od umowy sprzedaży:

  1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %,
  2. innych praw majątkowych 1 %.

W związku z tym, podatkowi podlegają jedynie czynności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z treści wniosku oraz uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca ma zamiar za odpłatnością nabyć od Spółdzielni posiadanie samoistne nieruchomości gruntowych rolnych, tj. ma dojść do zmiany/przeniesienia stanu faktycznego ze Spółdzielni na Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie przejmował od Spółdzielni za odpłatnością posiadanie samoistne nieruchomości, a nie własność, albowiem stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany i nie wiadomo, kto jest właścicielem. Wiadomo jedynie, że od ponad 20 lat, ale mniej niż 30 lat Spółdzielnia jest samoistnym posiadaczem przedmiotowych gruntów i zgadza się przenieść na Wnioskodawcę to posiadanie, poprzez wydanie Jemu nieruchomości - wprowadzenie w samoistne posiadanie. Przedmiotowa czynność nabycia samoistnego posiadania zostanie dokonana na podstawie art. 336, art. 348, art. 349, art. 351, art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego.

Stosownie do treści art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Jak stanowi art. 351 K.c., przeniesienie posiadania samoistnego na posiadacza zależnego albo na dzierżyciela następuje na mocy samej umowy między stronami. Z treści cytowanego art. 336 K.c. wynika, że posiadacz samoistny nie jest właścicielem rzeczy, a jedynie włada nią jak właściciel. W związku z tym, posiadaczowi samoistnemu nie przysługuje prawo własności danej rzeczy, ani inne prawo majątkowe, ponieważ posiadanie danej rzeczy jest stanem faktycznym.

W związku z tym, umowa przeniesienia posiadania, dokonana w oparciu o art. 351 Kodeksu cywilnego, nie jest sprzedażą prawa własności rzeczy lub innego prawa majątkowego. Zatem, opisana we wniosku czynność polegająca na przeniesieniu posiadania, jako niewymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie jest objęta zakresem tego podatku.

Jak stanowi art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym, że umowa przeniesienia posiadania nie jest objęta zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bezprzedmiotowe jest badanie, czy czynność ta podlega wyłączeniu na podstawie cytowanego art. 2 pkt 4.

Jednocześnie Organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postepowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.