Posiadanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to posiadanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
26
sty

Istota:

Czy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega przeniesienia posiadania w oparciu o art. 351 K. c. ?

Fragment:

Z treści wniosku oraz uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca ma zamiar za odpłatnością nabyć od Spółdzielni posiadanie samoistne nieruchomości gruntowych rolnych, tj. ma dojść do zmiany/przeniesienia stanu faktycznego ze Spółdzielni na Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie przejmował od Spółdzielni za odpłatnością posiadanie samoistne nieruchomości, a nie własność, albowiem stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany i nie wiadomo, kto jest właścicielem. Wiadomo jedynie, że od ponad 20 lat, ale mniej niż 30 lat Spółdzielnia jest samoistnym posiadaczem przedmiotowych gruntów i zgadza się przenieść na Wnioskodawcę to posiadanie, poprzez wydanie Jemu nieruchomości - wprowadzenie w samoistne posiadanie. Przedmiotowa czynność nabycia samoistnego posiadania zostanie dokonana na podstawie art. 336, art. 348, art. 349, art. 351, art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego. Stosownie do treści art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

2011
1
mar

Istota:

Podatniczka będąca posiadaczem samoistnym działki (bez uregulowanego stanu prawnego w postaci prawa własności) przekazała powyższą działkę w samoistne posiadanie powiatowi celem rozbudowy skrzyżowania. Otrzymała za to jednorazowo w formie odszkodowania 4.500 zł z tytułu pozbawienia użytkowania. Czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

Treść umowy z 10.02.2005 r. może rodzić wątpliwości, czy Powiat nabył od pani w dniu podpisania umowy posiadanie zależne, które odpowiada treści użytkowania, czy też doszło do przeniesienia posiadania samoistnego na jego rzecz (art. 336 k.c.). Umowę zatytułowano jako "umowę użytkowania", z kolei § 1 ust. 1 stanowi, że "przekazująca oddaje Powiatowi w samoistne posiadanie od dnia zawarcia niniejszej umowy działkę...". Biorąc jednak pod uwagę wszystkie postanowienia umowy, należy przyjąć, że nastąpiło przeniesienie posiadania samoistnego już w dacie jej zawarcia . Zgodnie z art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 9. Przychodów tych nie można zakwalifikować jako przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (pkt 8 lit. a), gdyż nie dysponując takim prawem nie mogła pani go zbyć. Umowy przeniesienia nie można też zakwalifikować do umów, o których mowa w punkcie 6 tego przepisu. Posiadanie jest bowiem stanem faktycznym a nie stanem prawnym, o jakim mowa w punkcie 6. Brak jest również podstaw do zwolnienia przychodów uzyskanych przez Panią w oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w oparciu o pkt 3 czy pkt 29.

2011
1
lut

Istota:

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) prosimy o udzielenie informacji w sprawie podatku akcyzowego.Nasza firma działając na podstawie decyzji Ministra Finansów zajmuje się prowadzeniem salonów gier na automatach losowych oraz urządzaniem gier na automatach o niskich wygranych. W nowo otwieranych punktach gier na automatach wykorzystujemy automaty do gier, które produkujemy we własnym zakresie. Do produkcji automatów wykorzystujemy części wyprodukowane za granicą, jak również krajowe komponenty. Części wyprodukowane za granicą kupujemy od krajowych kontrahentów, którzy uprzednio przywieźli je na teren Polski, a także sprowadzamy je we własnym zakresie.Nasze pytanie brzmi: czy mamy obowiązek odprowadzać podatek akcyzowy od wytworzonych i oddanych do użytkowania automatów?W art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym wymienione są czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą. Zamknięty katalog czynności nie wymienia przekazania wyrobów akcyzowych do użytkowania. Naszym zdaniem w momencie wyprodukowania i oddania automatów do użytkowania nie powstaje obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy, gdyż czynność ta nie jest wymieniona w art. 4 ustawy.

Fragment:

Jednakże należy zwrócić uwagę na treść art. 4 ust. 3 w/w ustawy, który stanowi: Opodatkowaniu akcyzą podlega także nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Niewątpliwie automaty do gier są wyrobem akcyzowym, ponieważ zostały wymienione w poz. 62 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 23 stycznia2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zm. ). Natomiast części do ich wytworzenia nie są wyrobami akcyzowymi. Skoro jednak produktem finalnym jest wyrób akcyzowy, a posiadanie jest czynnością opodatkowaną akcyzą, to Spółka XXXX jest zobowiazana do odprowadzenia akcyzy od tych automatów. Sam fakt posiadania wyrobów akcyzowych, od których nie odprowadzono podatku akcyzowego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Spółka XXXX jest posiadaczem wyrobów akcyzowych, od których nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i w związku z powyższym stała się podatnikiem podatku akcyzowego i na niej ciąży obowiązek uiszczenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od automatów do gier na automatach o niskich wygranych, które są w jej posiadaniu.